საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემია თავისი წესდების მე-X თავის შესაბამისად აცხადებს კონკურსს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევად სამეცნიერო განყოფილებების შემდეგ ვაკანტურ ადგილებზე:

1.    აგრონომიულ სამეცნიერო განყოფილებაში - სპეციალობა 0101 "აგრონომია", სპეციალიზაცია: 010101 “აგროეკოლოგია”, 010103 "აგროტექნოლოგია" - 1 ადგილი;

2.    აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებაშისპეციალობა 0415 "აგროინჟინერია”, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია” (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის) - 1 ადგილი;

3.    სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვის და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებაშისპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”- 1 ადგილი.

   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად  (აკადემიკოსად) შეიძლება არჩეულ იქნეს საქართველოს მოქალაქე (აჭარის / შემთხვევაში იქ მცხოვრები), საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, აგრეთვე აგრარული მიმართულების მეცნიერების დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონემეცნიერები, რომელთა შრომებს აქვთ მაღალი თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა, აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ გამოყენებით და ფუნდამენტურ მეცნიერულ პრობლემათა დამუშავებაში, რომლებიც დაკავშირებულია ქვეყნის აგრარული სექტორის მეცნიერულ უზრუნველყოფასთან, იღწვიან მაღალკვალიფიციური სამეცნიერო კადრების მომზადებისათვის.

    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსობის) კანდიდატის წამოყენების უფლება აქვთ: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ნამდვილ წევრს (წევრებს), სამეცნიერო ტრადიციების მქონე ინსტიტუტებს, ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლებს და სამეცნიერო საზოგადოებებს,

        საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიკოსობის კანდიდატთა შესახებ აუცილებელია შემდეგი საბუთების წარმოდგენა (ორ ეგზემპლარად): აკადემიური საბჭოს, აკადემიის წევრის (წევრების), სამეცნიერო ტრადიციების მქონე ინსტიტუტების, ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლების და სამეცნიერო საზოგადოებების წარდგენა სათანადო დასაბუთებით; კანდიდატის ავტობიოგრაფია, სამეცნიერო ხარისხისა და წოდებების დამადასტურებელი დიპლომების ასლები, მონაცემები შრომითი და სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ (CV,  ძირითადი სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი), სამეცნიერო მოღვაწეობის შეფასება და ფოტოსურათი (4x6).

     აღნიშნული განცხადება და კანდიდატების მონაცემები (CV) განთავსებული იქნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ვებ-გვერდზე www.gaas.dsl.ge.

   საბუთები რეგისტრაციისა და არჩევნებში მონაწილეობისთვის იგზავნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიაში. დოკუმენტაციის მიღება ხდება ზემოაღნიშნული განცხადების პრესაში ან აკადემიის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან ორი კვირის განმავლობაშიშემდეგ მისამართზე: . თბილისი, 0102 . ჯავახიშვილის . #51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემია (ტელეფონები: 2 94-13-20. 2 94-13-21. 2 96-03-00) საბუთების მიღება იწარმოებს ყოველი სამუშაო დღის 10 საათიდან 17 საათამდე.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია         

        

სსმმ აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 3 ნოემბრის სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის  3 ნოემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი  

თბილისი,                                                    12 საათი

1.    საქართველოს სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებლად ნებადართული სასუქების რეგისტრაციის შესახებ.

მომხსენებელი: აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

2.    ინფორმაცია საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციისმევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივებიშედეგების შესახებ.

3.    მიმდინარე საკითხები.

 

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 19 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროსაინჟინრო  სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 19 ოქტომბრის  სხდომის

დღის  წესრიგი   

თბილისი,                                                                                   დასაწყისი   12 საათზე

            1      კალაპოტისა და ნაკადის ურთიერთქმედების თავისებურებების შესახებ,

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი დავით გუბელაძე.

            2       მიმდინარე საკითხები.

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება

2017 წლის  18 ოქტომბრის  სხდომის

დღის   წესრიგი          

თბილისი,                                                          დასაწყისი  16  საათზე

1.        რძესა და რძის პროდუქტებში მძიმე ლითონების შემცველობის შესახებ.

      მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ერნა კალანდია.

2.        მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო
განყოფილების 2017 წლის  18 ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი      

თბილისი,                                                              დასაწყისი   12 საათზე

1     ცხოველთა ჰემოფილიოზების შესახებ.

მომხსენებელი:   ვეტერინარიის  დოქტორი ირაკლი თათრიშვილი.

2       რთული ნაჯვარი და ადგილობრივი ჯიშის ღორების ჰელმინთოზურ დაავადებათა გავრცელების შესახებ საქართველოში,

მომხსენებელი:   ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი შადიმან ფოცხვერია.

3       მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 16 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების

2017 წლის  16 ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                               დასაწყისი 12 საათზე

1.    საქართველოსმეტყევის დღისადმიმიძღვნილი თემატური სხდომა, „საქართველოს დამსახურებული მეტყევისწოდებაზე კანდიდატურების წარდგენა.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცეპრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოსმდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

2.    მიმდინარე საკითხები.

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13  ოქტომბრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                    დასაწყისი  12  საათზე

1.       სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიის შესახებ,

           მომხსენებელი: აკადემიკოსი რევაზ ასათიანი.

2.       მიმდინარე საკითხები.

პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 12 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო

განყოფილების 2017 წლის 12  ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                    დასაწყისი 12 საათზე

1.       ბიოსტიმულატორები, ხილ-კენკროვანი ნედლეულიდან ბრენდპროდუქტების მიღების შესახებ,

          მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი, პროფესორი  . კალატოზიშვილი.

2.       მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 11 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების

2017  წლის 11 ოქტმბრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                          დასაწყისი  12  საათზე

1      ვაზისა და ხეხილ-კენკროვანთა ქართული გენოფონდის გამდიდრებისა და ახალი სელექციური ჯიშებით ხარისხობრივი გაუმჯობესების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვაჟა კვალიაშვილი;

2    საქართველოს სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებლად ნებადართული სასუქების რეგისტრაციის შესახებ.

   მომხსენებელი: აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

3    მიმდინარე საკითხები.

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 სექტემბრის სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის
აკადემიური
საბჭოს
2017
წლის  29 სექტემბრის  სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი,                                                                                                             12 საათი

1. ორგანული სუბტროპიკული მემცენარეობის წარმოების პერსპექტივების შესახებ;

        მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

 

2.  ბულგარეთში ჩატრებული საერთაშორისო კონგრესისმანქანები სოფლის მეურნეობაშიშესახებ;

        მომხსენებელი: აკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე.

 

3. ინფორმაცია რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საკონფერენციო საგრანტო პროექტისმევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში იტორიული ასპექტები და პერსპექტივები”- შესახებ;

        მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

4. ინფორმაცია TAP-ის (ტროპიკული სოფლის მეურნეობის პლატფორმა) პარტნიორთა ანსამბლეის მე-5 შეხვედრის შესახებ (ვენტიანი, ლაოსი);

        მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

5. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ჯიშთა გამოცდის სამსახურის აღდგენის აუცილებლობის შესახებ.

 6.   მიმდინარე საკითხები.

მრგვალი მაგიდა საქართველოში სურსათის უვნებლობის სისტემების განვითარების შესახებ

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში
2017
წლის  3 ოქტომბერს 16 საათზე გაიმართება

მრგვალი მაგიდა:

თემა: საქართველოში სურსათის უვნებლობის სისტემების

განვითარების შესახებ

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება.

მომხესნებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

მისამართი: თბილისი ი.ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

 E-mail:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 web-site:    www.gaas.dsl.ge

 

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წლის 27 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემია

სამეცნიერო   საბჭოს  2017  წლის  27  სექტემბრის  სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი ,                                                                            დასაწყისი  13  საათზე

 1. ცოცხალი  ორგანიზმების ადაპტირების   ბიო-ქიმიური მექანიზმების შესახებ.

მომხსენებელი:  ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი გურამ ტყემალაძე.

 1. მაღალმთიან რეგიონებში მეძროხეობის ეკოლოგიური პროდუქციის   წარმოების ეკონომიკური
  ასპექტების შესახებ.

მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის დოქტორი ერნა კალანდია.

 1. მიმდინარე საკითხები.

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 26 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017

წლის 26 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                                 დასაწყისი 12 საათზე

  1.    კოოპერატივების განვითარების პრობლემების შესახებ,

                     მომხსენებელი:    აკადემოკოსი პაატა კოღუაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 21 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 
2017 წლის 21 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                       დასაწყისი 12 საათზე

1.     მრავაწლოვანი კულტურების ჯიშთა გამოცდის სამსახურის აღდგენის შესახებ,

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი. 

2.     მიმდინარე საკითხები.

ტყის მუშაკთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი თემატური ღონისძიება

საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო

დარბაზში  2017 წლის  18 სექტემბერს 13 საათზე გაიმართება:

ტყის  მუშაკთა  საერთაშორისო  დღისადმი მიძღვნილი

თემატური  ღონისძიება

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემია

                  E-mail:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

                 web-site:    www.gaas.dsl.ge

 1. სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 სექტემბრის სხდომა
 2. პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 სექტემბრის სხდომა
 3. მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 14 სექტემბრის სხდომა
 4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – 2017
 5. აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 28 ივლისის სხდომა
 6. სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 21 ივლისის სხდომა
 7. აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 19 ივლისის სხდომა
 8. მრგვალი მაგიდა
 9. მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 13 ივლისის სხდომა
 10. მრგვალი მაგიდა, 2017 წლის 10 ივლისი

გვერდი 1    12-დან

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com