საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

20 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                        დასაწყისი  12 საათზე

1      აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2      საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის სამეცნიერო–კვლევითი პოტენციალისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან მისი კოორდინირებული საქმიანობის შესახებ.

         მომხსენებელი: ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის დირექტორი, ს/მ დოქტორი გიორგი ქავთარაძე.

3      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული  სოფლის მეურნეობის დოქტორ ნანა გოგინაშვილის, სოფლის მეურნეობის დოქტორ ირინა თვაურის, სოფლის მეურნეობის დოქტორ ზურაბ მანველიძის – «აჭარის ტყის იშვიათი სახეობების ინვენტარიზაციის მასალები» - გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის (შიფრი 0105 სატყეო საქმე) რეცენზირების  შესახებ.

           მომხსენებელი: სოფლი მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

4.       ფარული კენჭისყრის შედეგები.

5.       მიმდინარე საკითხები.

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის  19 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                            დასაწყისი 12 საათზე

1-   აკადემიკოს ზურაბ ცქიტიშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2-   აკადემიკოს გურამ პაპუნიძის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3-    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად, სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული ბიოლოგის დოქტორის ქეთევან ლაფერაშვილის – «სურსათის უვნებლობა» - სახელმძღვანელოს (შიფრი – 0104 - სასურსათო ტექნოლოგია) რეცენზირებისშესახებ.

         მომხსენებელი: მედიცინის დოქტორი ქეთევან დადიანი.

4-   ფარული კენჭისყრის შედეგები.

5-   მიმდინარე საკითხები.

      

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
სოფლის
მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2019 წლის 15 თებერვლის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                        დასაწყისი 12 საათზე

1_    ომარ ქეშელაშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

  2_    აკადემიკოს რევაზ ასათიანის ანგარიში  2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3_      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად ეკონომიკის განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული . ხარაიშვილი. . ჩავლეიშვილი, . დამენია, . მიქატაძისნაშრომის «მენეჯერული ეკონომიკა»  რეცენზირებისშესახებ.

4_     ფარული კენჭისყრის შედეგები.

5_     მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
 
მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
 2019 წლის  14 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                           დასაწყისი  12 საათზე

1.       აკადემიკოს ჯემალ გუგუშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად, მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის იოსებ სარჯველაძის – «სათიბ-საძოვრების მცენარეთა ატლასი» - გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის (შიფრი 0103 - მეცხოველეობარეცენზირების  შესახებ.

            მომხსენებელი: აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი.

3.       ფარული კენჭისყრის შედეგები.

 4.      მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

13 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                     დასაწყისი      12 საათზე

1.       აკადემიკოს გოგოლა მარგველაშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

2.       აკადემიკოს ზაურ ჩანქსელიანის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

3.       აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

4.       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად აგრონომიის განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის ნაშრომის «სუბტროპიკული კულტურების»  რეცენზირების შესახებ.

         მომხსენებელიაკადემიკოსი იუზა ვასაძე

5.       ფარული კენჭისყრის შედეგები.

6.       მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

12  თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                   დასაწყისი 12 საათზე

1.       აკადემიკოს რევაზ მახარობლიძის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       აკადემიკოს ალექსანდრე დიდებულიძის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად, აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული აკადემიკოს ზაურ ფუტკარაძის, ტექნიკის დოქტორ რომან მარგალიტაძის, ტექნიკის დოქტორ მერაბ მამულაძის – «მანქანა-ტრაქტორთა პარკის ექსპლუატაცია» – სახელმძღვანელოს (შიფრი 0415 - აგროინჟინერია) რეცენზირების  შესახებ.

მომხსენებელიაკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე

4.       ფარული კენჭისყრის შედეგები

5.       მიმდინარე საკითხები

საზეიმო სხდომა

საქართველოს

სოფლის  მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის საკონფერენციო  დარბაზში
 2019  
წლის  11 თებერვალს 13 საათზე გაიმართება
საზეიმო სხდომა   მიძღვნილი

მეცნიერებაში მოღვაწე  ქალთა

საერთაშორისო დღისადმი

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასამეცნიერო განყოფილებები

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site:    www.gaas.dsl.ge

სსმმა სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
 სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 1 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                        დასაწყისი 16 საათზე

1.         სურსათის მიერი ბრუცელიოზის პოტენციური საფრთხის რისკის შეფასება.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი მამუკა კოტეტიშვილი.

2.         მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2019 წლის 30 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
სამეცნიერო საბჭოს  2019 წლის 30 იანვრის სხდომის

დღის  წესრიგი      

თბილისი                                                                      დასაწყისი 13 საათზე

1.   სამეცნიერო საბჭოს ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019  წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

     მომხსენებელი: სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე.

2.    საქართველოს მეცხოველეობის გენეტიკური რესურსების შესახებ.

      მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლევან თორთლაძე.

3.    ინვაზიური დაავადებების და მათი კონტროლის შესახებ.   .
     მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი შადიმან ფოცხვერია.

4.    მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 25 იანვრის  პრეზიდიუმის  სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                         დასაწყისი      12 საათზე

 

1.     აკადემიის მიერ 2018 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

          მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

                აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

2.     აკადემიის 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

      მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

                პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების  

                კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე

3.     აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2018 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მოხსენებლები: აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი; მეცხოველეობისა და ვეტრინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი; აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე; სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი; სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილიეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი;

4.     ფერმერებისა და სპეციალისტებისთვის აგროსაკონსულტაციო სერვისების მიწოდების ინოვაციური მოდელის - „აგროპედია“- შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი თემურ რევიშვილი; “საქართველოს აგრარიკოსთამოძრაობისდამფუძნებელი, ()იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორი ანდრო ხეთერელი.

5.     ინფორმაციასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

6.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების არჩევის დროებითი დებულების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

7.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანსიების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

8.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატთა შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

9.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების არჩევნებთან დაკავშირებით საექსპერტო კომისიების შემადგენლობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,

                აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის 

                შემსრულებელი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

10.    ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების არჩევნებთან დაკავშირებით აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებში სტიპენდიატთა მოხსენებების მოსმენის, კანდიდატთა შესარჩევად სამეცნიერო განყოფილებების სხდომების ჩატარების გრაფიკისა და განყოფილებების სიითი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,

               აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის 

                შემსრულებელი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების
2019
წლის  18 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                დასაწყისი  14 საათზე

1.         სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წელს პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელისურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი  ზურაბ ცქიტიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომზე რეცენზენტის გამოყოფის შესახებ.

მომხსენებლები: სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

3.         მონიტორინგის განხორციელებისა და შედეგების რისკის შეფასების მიზნით გამოყენების შესაძლებლობები და განუსაზღვრელობები.

მომხსენებელი: . ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამენიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, დოქტორი დარეჯან დუღაშვილი

4.         მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 23 იანვრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                       დასაწყისი     12 საათზე

1.            სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წელს პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების  აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი  რევაზ ჩაგელიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომზე რეცენზენტის გამოყოფის შესახებ.

მომხსენებლები: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

3.            მიმდინარე საკითხები.

 

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 18 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                               დასაწყისი     12 საათზე

1.         აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წელს პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომზე რეცენზენტის გამოყოფის შესახებ.

მომხსენებლები:   აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

3.         მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 17 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                          დასაწყისი     12 საათზე

1.         მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წელს პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომზე რეცენზენტის გამოყოფის შესახებ.

მომხსენებლები:   მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

3.         მიმდინარე საკითხები.

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიების სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 16 იანვრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                            დასაწყისი     12 საათზე

1.         სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიების სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წელს პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

 

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომზე რეცენზენტის გამოყოფის შესახებ.

მომხსენებლები: სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

 

3.          მიმდინარე საკითხები.

 

გვერდი 1    17-დან

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com