საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სსმმა პრეზიდიუმის 2019 წლის 29 ნოემბრის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის 2019 წლის 29 ნოემბრის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის    წესრიგი

თბილისი                                     დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია 2020 წელს ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის ასამბლეისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია ევროპის ქვეყნებში და სამომავლო პერსპექტივები“ ჩატარების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

2. ინფორმაცია აკადემიის აგრარული ინოვაციების კომისიის საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე

3. მიმდინარე საკითხები.

სსმმა აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 26 ნოემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 26 ნოემბრის სხდომის

დღის      წესრიგი

თბილისი                                 დასაწყისი 12 საათზე

1. სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის (შიფრი 041502) საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვა დარგის თანამედროვე ტექნოლოგიების და ტექნიკური საშუალებების გათვალისწინებით.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე, სტუ-ს პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი დიმიტრი ნატროშვილი

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე.

3. მიმდინარე საკითხები

სსმმა მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 21 ნოემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო  განყოფილების

2019 წლის 21 ნოემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                             დასაწყისი 12 საათზე

1. ეპიზოოტიური მდგომარეობა საქართველოში.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი

2. მიმდინარე საკითხები.

სსმმა აგრარული ინოვაციების კომისიის 2019 წლის 20 ნოემბერის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრარული ინოვაციების კომისიის

2019 წლის 20 ნოემბერის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                    დასაწყისი 16 საათზე

 

   1.     აგროსამრეწველო ნარჩენებიდან სასარგებლო პროდუქტების გამოყოფის  ტექნოლოგიები

        მომხსენებელი: თსუ-ს პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ვლადიმერ ციციშვილი.

2.    მიმდინარე   საკითხები.

სსმმა სამეცნიერო საბჭოს 2019 წლის 11 ნოემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს   2019 წლის 11 ნოემბრის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                      დასაწყისი 13 საათზე

1. სოფლის განვითარების კონცეფციები ევროკავშირის ქვეყნებში.

მომხსენებელი: ისნის რაიონის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე

გოჩა ცოფურაშვილი.

2. ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო-კვლევითი მუშობის შესახებ.

მომხსენებელი: ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის დირექტორი, ვეტერინარიის დოქტორი ნიკოლოზ ზაზაშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 28 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 28 ოქტომბრის სხდომის

           დღის   წესრიგი              

თბილისი                                                                              დასაწყისი 12 საათზე

1. ფუნქციური დანიშნულების პურის წარმოების პერსპექტივები საქართველოში

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი მალხაზ დოლიძე

2. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 23 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

23 ოქტომბრის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                       დასაწყისი 12 საათზე

1. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის საიმედოობის გაზრდის თანამედროვე მეთოდები.

 

მომხსენებელი:     აკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე

2. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 22 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 აგრონომიის  სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 22 ოქტომბრის სხდომის

               დღის   წესრიგი              

თბილისი                                                            დასაწყისი 12 საათზე

1. საქართველოში ვაზის სარგავი მასალით უზრუნველყოფის მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი

2. ქართული ვაზის გენოფონდის კვლევისა და დაცვის მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 18 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 18 ოქტომბრის სხდომის

დღის   წესრიგი              

თბილისი                                                   დასაწყისი 12 საათზე

1. სანაშენე მუშაობის აღდგენის პრობლემებისა და პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიული გოგოლი

2. მიმდინარე საკითხები.

 

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 11 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს   2019 წლის 11 ოქტომბრის სხდომის

დღის   წესრიგი              

თბილისი                                                         დასაწყისი 12 საათზე

1. მეფუტკრეობის თანამედროვე მდგომარეობა.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი მაძღარაშვილი

2. აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დღევანდელი მდგომარეობა

მომხსენებელი: აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ნინო კუპრავა.

3. მიმდინარე საკითხები.

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 25 ოქტომბრის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                           დას. 12 საათი

 

1. ახალი ხედვები სოფლის მეურნეობის განვითარების შესახებ.

          მომხსენებელი: აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია

2. ინფორმაცია საქართველოში სამხრეთ კორეის ელჩთან კიმ სე ვუნგთან შეხვედრის შესახებ.

         მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

3. ინფორმაცია სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის სოფლის განვითარების სააგენტოში (. ჯეონჯუ) ვიზიტისა და გაფორმებული მემორანდუმის შესახებ.

         მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

4. ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც ხორბლის წარმოშობის კერაშედეგების შესახებ.

          მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

5. მიმდინარე საკითხები

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა _# 8

             საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2019 წლის 23 ოქტომბერს, 16 საათზე

        გაიმართება აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 8

   დღის წესრიგი

           მოხსენება: აღმოსავლეთ ევროპაში ორმაგი პროდუქტიულობის მსხვილფეხა პირუტყვის შენარჩუნება და განვითარება.

           მომხსენებელი:   საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი

ლევან თორთლაძე.

 

       კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

 

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, II -სართული

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   web-site: www.gaas.dsl.ge

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

სსმ მეცნიერებათა  აკადემია

 

Xorbali 2019

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
პრეზიდიუმის 2019 წლის 27 სექტემბრის სხდომის

დღის  წესრიგი 

თბილისი                                                                         დასაწყისი 12 საათზე

1. ქართული ვაზის გენოფონდის კვლევისა და დაცვის მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი;

2. ინფორმაცია აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის მიერ 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ;

3. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კულტურული ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც კულტურული ხორბლის წარმოშობის ერთ-ერთი კერა მოსამზადებელი ღონისძიებების დასკვნითი ეტაპის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე;

4. ინფორმაცია სექტემბრის თვეში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალში მონაწილეობის შედეგების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

5. მიმდინარე საკითხები.

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2019 წლის 25 სექტემბერს, 16 საათზე გაიმართება აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 7

დღის    წესრიგი

მოხსენება: საქართველოს სოფლის მეურნეობის საინჟინრო სფეროს თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების გზები

მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნუგზარ ებანოიძე - სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის უფროსი

კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  web-site:  www.gaas.dsl.ge

გვერდი 1    21-დან

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com