საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2016 წლის ნოემბრის თვის ღონისძიებების ნუსხა:

11 ნოემბერი 14 საათი – მრგვალი მაგიდა – თემა:  ორგანული წარმოების პერსპექტივები სუბტროპიკულ მემცენარეობაში.

შემსრულებელი: აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილება (ანასეული).

16 ნოემბერი 13 საათი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა.

 1. ფაგი, ბაქტერიათა მშთანთქმელი.

 მომხსენებელი: წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი მერაბ ნათიძე.

2. კავკასიური ხოხობი და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ბიომრავალფეროვნებისათვის.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი თენგიზ ფირცხალაიშვილი.

 1. მიმდინარე საკითხები.

17 ნოემბერი 12 საათისოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

 1. ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა კავლიფიკაციის ამაღლების სასწავლო ცენტრის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი

 1. მიმდინარე საკითხები.

21 ნოემბერი 12 საათიმეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

 1. ცხვრის იმპორტ-ექსპორტი საქართველოში და მისი მეხორცული თვისებების გაუმჯობესების გზები.

მომხსენებელი:  სოფლის მეურნეობის   დოქტორი   გივი ბეღელური

2. ადგილობრივი ქათმის მეხორცული პროდუქტიულობის გაუმჯობესების ღონისძიებები    

მომხსენებელი:  სოფლის მეურნეობის   დოქტორი   კობა ნაცვალაძე 

 1. მიმდინარე საკითხები.

21 ნოემბერი 12 საათისოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

 1. ციტრუსოვანთა და ხილ–კენკროვანთა ნაყოფებიდან რადიოპროტექტორული თვისებების მქონე ფუნქციონალური დანიშნულების წვენების მიღება.

მომხსენებელი:  ასოცირებული პროფესორი ეთერი უთურაშვილი, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

 1. მიმდინარე საკითხები

22 ნოემბერი 12  საათიაგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

 1. აგროსაინჟინრო დარგში რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტების მიმდინარეობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსები: ელგუჯა შაფაქიძე, ჯემალ კაციტაძე, რევაზ მახარობლიძე

 1. გარემოზე ზემოქმედების ჰიდროეკოლოგიური ფაქტორები და დაცვის საინჟინრო ღონისძიებები

მომხსენებელი:  ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დავით გუბელაძე

 1. მიმდინარე საკითხები.

24 ნოემბერი 16 საათი – სურსათის  უვნებლობის   სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

 1. რძე და რძის პროდუქტებში მიკრობიოლოგიური დაბინძურების პოტენციური საფრთხეები. 

მომხსენებელი: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერეო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი – ზურაბ ცქიტიშვილი

25 ნოემბერი 12 საათი _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური  საბჭოს  სხდომა

 1. რძე და რძის პროდუქტებში მიკრობიოლოგიური დაბინძურების პოტენციური საფრთხეები 

მომხსენებელი:  სურსათის უვნებლობის სამეცნიერეო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი – ზურაბ ცქიტიშვილი

 1. საბაკალავრო საგანმანათებლო პროგრამა “სატყეო საქმე”- განხილვის და რეკომენდაციების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი Gგიორგი გაგოშიძე

 1. მიმდინარე საკითხები.

5 დეკემბერი 12 საათი  - აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

 1. მთის ტყეებში სატყეო მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი

 1. ინფორმაცია „ვენახის კადასტრის“ მიმდინარეობის შესახებ.

მომხსენებელი:  ღვინის ეროვნული სააგენტო; აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი

 1. ციტრუსოვანთა პლანტაციების ბიოპროდუქტიულობის აღდგენის ზოგიერთი საკითხი.

მომხსენებელი:  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,   პროფესორი

ზურაბ ბუკია

 1. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com