საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13 ივნისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების

სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                              დასაწყისი  12საათი

1    კვების პროდუქტების თანამედროვე სტანდარტების  (ჰასპი, აისო, და სხვა) შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი, პროფესორი . დემენიუკი.

2    მეცხოველეობის ფუნქციონალური დანიშნულებისკვების პროდუქტების შესახებ.

მომხსენებელი:  ტექნიკის დოქტორი, პროფესორი . ედიბერიძე.

3    სურსათის უსაფრთხოების კონტროლის მიკრობიოლოგიური საფუძვლების შესახებ.

მომხსენებელი:  ტექნიკის დოქტორი,  პროფესორი . ედიბერიძე.

4.  მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com