საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

sursaTis uvneblobis samecniero ganyofileba

2018 wlis 21 Tebervlis sxdomis

dRis wesrigi 

 

Tbilisi,                                                                          dasawyisi 12 saaTze

 

 

1. 2017 wlis saukeTeso fundamenturi, saganmanaTleblo da gamoyenebiTi xasiaTis naSromis gamosavlen konkursSi Semosuli naSromis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademikosi zurab cqitiSvili.

2. 2017 wlis saukeTeso fundamenturi, saganmanaTleblo da gamoyenebiTi xasiaTis naSromis gamosavlen konkursSi Semosuli naSromebis recenzirebis Sesaxeb.

momxsenebeli: medicinis doqtori qeTevan dadiani.

3. faruli kenWisyra.

4. akademikos guram papuniZis angariSi 2017 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

5. mimdinare sakiTxebi.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com