საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

მრგვალი მაგიდა

საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში
 2019 წლის  15 მარტს  13 საათზე   გაიმართება

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო  განყოფილების
მიერ  ორგანიზებული

მრგვალი მაგიდა

თემაზე:

პარკოსანი კულტურების მოშენების აუცილებლობა და მათგან პროტეინიანი
ნივთიერებების მიღების ტექნოლოგიები.

მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის დოქტორი ჯემალ ქიტიაშვილი

მისამართი: თბილისი, ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული,
                     
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E-mail:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       web-site:  www.gaas.dsl.ge

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

  მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის  15  მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                   დასაწყისი  12 საათზე

1. აკადემიკოს გურამ ტყემალაძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. აკადემიკოს თენგიზ ყურაშვილის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.       მიმდინარე საკითხები.

განცხადება

საქართველოს
 სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

             საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემია თავისი წესდების X თავის „საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის, საპატიო აკადემიკოსის, აკადემიის უცხოელი წევრისა და აკადემიის სტიპენდიანტის არჩევნების წესი” შესაბამისად აცხადებს კონკურსს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ასარჩევად სამეცნიერო განყოფილებების შემდეგ ვაკანტურ ადგილებზე:

   1.      აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილება - სპეციალობა 0415 ‘”აგროინჟინერია”, სპეციალიზაცია 041503 “სასოფლო-სამეურნეო  ჰიდრომელიორაცია” - 1 ვაკანსია

  2.      სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება - სპეციალობა 0105 “მეტყევეობა”, სპეციალიზაცია 010501 “სატყეო მეურნეობა” - 1 ვაკანსია.

          საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ნამდვილ წევრად  (აკადემიკოსად) შეიძლება არჩეულ იქნეს საქართველოს მოქალაქე, მეცნიერებათა დოქტორის, დოქტორის აკადემიური ხარისხის ან მასთან   გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე საქართველოში მოღვაწე მეცნიერი, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი აგრარული მეცნიერების განვითა­რებაში, აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს ქვეყნის აგრარული სექტორის მეცნიერულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ გამოყენებით და ფუნდამენტურ პრობლემათა დამუშავებაში, იღწვის მაღალკვალიფიციური სამეცნიერო კადრების მომზადებისათვის და მის შრომებს აქვთ მაღალი თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა,

           საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიკოსობის კანდიდატთა მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემდეგი საბუთები (ორ ეგზემპლარად):

         სამეცნიერო ან აკადემიური საბჭოს, აკადემიის წევრის (წევრების) წარდგინება სათანადო დასაბუთებით, დამოწმებული წარმდგენის ხელმოწერითა და იმ დაწესებულების ბეჭდით, სადაც იგი მუშაობს, კანდიდატის ავტობიოგრაფია, ფოტო 4x6, სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი, მონაცემები შრომითი და სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ (CV), ძირითადი სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (საერთაშორისო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები აღინიშნება ვარსკვლავით), დარგის სპეციალისტის მიერ კანდიდატის სამეცნიერო მოღვაწეობის შეფასება, კანდიდატის პირადობის მოწმობის ასლი, ცნობა სამუშაო ადგილიდან საქართველოში მისი მოღვაწეობის დასადასტურებლად.

          აღნიშნული განცხადება ქვეყნდება პრესაში და განთავსდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ვებ-გვერდზე www.gaas.dsl.ge.

       საბუთები რეგისტრაციისა და არჩევნებში მონაწილეობისთვის იგზავნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიაში. განცხადებები მიიღება 2019 წლის 04 მარტიდან 22 მარტის ჩათვლით შემდეგ მისამართზე: . თბილისი, 0102,  .ჯავახიშვილის . #51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემია (ტელეფონები:  2 94-13-20. 2 94-13-21. 2 96-03-00). საბუთების მიღება იწარმოებს ყოველი სამუშაო დღის 11 საათიდან 17 საათამდე.

        კანდიდატის მონაცემები (CV) განთავსდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვებ-გვერდზე, რისთვისაც წარმოდგენილ უნდა იქნეს CV-ის ელექტრონული ვერსიაც.

         შენიშვნა: დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურ დეპარტამენტში.

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის   

 მეცნიერებათა აკადემია   

 

განცხადება

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო დარბაზში 2019 წლის  6 მარტს 12 საათზე გაიმართება

აგრარული ინოვაციების  კომისიის სხდომა

დღის წესრიგი

1.       საქართველოს სატყეო რეფორმები და მათი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის პრობლემები.

მომხსენებელი: ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი;

თანამომხსენებლები: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი თეიმურაზკანდელაკი;

                    ექსპერტი კანონპროექტის ავტორთა ჯგუფის წარმომადგენელი მერაბ დვალი.

2.       მიმდინარე საკითხები.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site:  www.gaas.dsl.ge

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 28 თებერვლის  საერთო კრების

დღის  წესრიგი

ქ.თბილისი                                                                                დასაწყისი 12 საათზე

 

1.    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ 

          მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2018 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2019 წლის ამოცანების შესახებ.

        მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნები,

        გ. მარგველაშვილი, ჯ. გუგუშვილი, რ. მახარობლიძე, რ. ჩაგელიშვილი,

       ზ. ცქიტიშვილი, ო. ქეშელაშვილ

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

  მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

4. მიმდინარე საკითხები:

  

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის  22 თებერვლის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი

                                 ქ.თბილისი                                                                                                                         დასაწყისი  12   საათი

   

 

1.       საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან მისი კოორდინირებული საქმიანობის შესახებ. 

         მომხსენებელი: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის დირექტორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი გიორგი ქავთარაძე;

2.       ჩაის კულტურის ტექნიკური რეგლამენტის პროექტის შესახებ

         მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის აკადემიკოსები: თამაზ კუნჭულია, თემურ რევიშვილი, ვალერიან ცანავა. ბილოგიის დოქტორი ქეთევან ლაფერაშვილი.

3.       ინფორმაცია აკადემიის 2018 წლის ფინანსური საქმიანობის  და 2019 წლის  ბიუჯეტის შესახებ.

        მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი  ანატოლი გიორგაძე,
მთავარი ბუღალტერი ნინო სოზიაშვილი
;

4.       აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული  მუშაობისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

        მომხსენებელი: აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე; აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი;

 5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდებაში

     ცვლილებების შეტანის შესახებ.

     მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

6. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრების მოწვევის შესახებ.

       მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

7. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული “2018 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომების გამოსავლენი კონკურსის” შედეგების შესახებ.

      მომხსენებელი: კადემიის აკადემიკოს მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი,

        აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე ;

8.       მიმდინარე საკითხები:

    1.საქართველოს პარლამენტის აპარატთან გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული თანამშრომლობის შესახებ.

       მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე  

       აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების         

       კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

20 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                        დასაწყისი  12 საათზე

1      აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2      საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის სამეცნიერო–კვლევითი პოტენციალისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან მისი კოორდინირებული საქმიანობის შესახებ.

         მომხსენებელი: ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის დირექტორი, ს/მ დოქტორი გიორგი ქავთარაძე.

3      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული  სოფლის მეურნეობის დოქტორ ნანა გოგინაშვილის, სოფლის მეურნეობის დოქტორ ირინა თვაურის, სოფლის მეურნეობის დოქტორ ზურაბ მანველიძის – «აჭარის ტყის იშვიათი სახეობების ინვენტარიზაციის მასალები» - გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის (შიფრი 0105 სატყეო საქმე) რეცენზირების  შესახებ.

           მომხსენებელი: სოფლი მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

4.       ფარული კენჭისყრის შედეგები.

5.       მიმდინარე საკითხები.

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის  19 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                            დასაწყისი 12 საათზე

1-   აკადემიკოს ზურაბ ცქიტიშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2-   აკადემიკოს გურამ პაპუნიძის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3-    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად, სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული ბიოლოგის დოქტორის ქეთევან ლაფერაშვილის – «სურსათის უვნებლობა» - სახელმძღვანელოს (შიფრი – 0104 - სასურსათო ტექნოლოგია) რეცენზირებისშესახებ.

         მომხსენებელი: მედიცინის დოქტორი ქეთევან დადიანი.

4-   ფარული კენჭისყრის შედეგები.

5-   მიმდინარე საკითხები.

      

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
სოფლის
მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2019 წლის 15 თებერვლის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                        დასაწყისი 12 საათზე

1_    ომარ ქეშელაშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

  2_    აკადემიკოს რევაზ ასათიანის ანგარიში  2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3_      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად ეკონომიკის განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული . ხარაიშვილი. . ჩავლეიშვილი, . დამენია, . მიქატაძისნაშრომის «მენეჯერული ეკონომიკა»  რეცენზირებისშესახებ.

4_     ფარული კენჭისყრის შედეგები.

5_     მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
 
მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
 2019 წლის  14 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                           დასაწყისი  12 საათზე

1.       აკადემიკოს ჯემალ გუგუშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად, მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის იოსებ სარჯველაძის – «სათიბ-საძოვრების მცენარეთა ატლასი» - გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის (შიფრი 0103 - მეცხოველეობარეცენზირების  შესახებ.

            მომხსენებელი: აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი.

3.       ფარული კენჭისყრის შედეგები.

 4.      მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

13 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                     დასაწყისი      12 საათზე

1.       აკადემიკოს გოგოლა მარგველაშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

2.       აკადემიკოს ზაურ ჩანქსელიანის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

3.       აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

4.       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად აგრონომიის განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის ნაშრომის «სუბტროპიკული კულტურების»  რეცენზირების შესახებ.

         მომხსენებელიაკადემიკოსი იუზა ვასაძე

5.       ფარული კენჭისყრის შედეგები.

6.       მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

12  თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                   დასაწყისი 12 საათზე

1.       აკადემიკოს რევაზ მახარობლიძის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       აკადემიკოს ალექსანდრე დიდებულიძის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად, აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული აკადემიკოს ზაურ ფუტკარაძის, ტექნიკის დოქტორ რომან მარგალიტაძის, ტექნიკის დოქტორ მერაბ მამულაძის – «მანქანა-ტრაქტორთა პარკის ექსპლუატაცია» – სახელმძღვანელოს (შიფრი 0415 - აგროინჟინერია) რეცენზირების  შესახებ.

მომხსენებელიაკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე

4.       ფარული კენჭისყრის შედეგები

5.       მიმდინარე საკითხები

საზეიმო სხდომა

საქართველოს

სოფლის  მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის საკონფერენციო  დარბაზში
 2019  
წლის  11 თებერვალს 13 საათზე გაიმართება
საზეიმო სხდომა   მიძღვნილი

მეცნიერებაში მოღვაწე  ქალთა

საერთაშორისო დღისადმი

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასამეცნიერო განყოფილებები

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site:    www.gaas.dsl.ge

სსმმა სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
 სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 1 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                        დასაწყისი 16 საათზე

1.         სურსათის მიერი ბრუცელიოზის პოტენციური საფრთხის რისკის შეფასება.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი მამუკა კოტეტიშვილი.

2.         მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2019 წლის 30 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
სამეცნიერო საბჭოს  2019 წლის 30 იანვრის სხდომის

დღის  წესრიგი      

თბილისი                                                                      დასაწყისი 13 საათზე

1.   სამეცნიერო საბჭოს ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019  წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

     მომხსენებელი: სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე.

2.    საქართველოს მეცხოველეობის გენეტიკური რესურსების შესახებ.

      მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლევან თორთლაძე.

3.    ინვაზიური დაავადებების და მათი კონტროლის შესახებ.   .
     მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი შადიმან ფოცხვერია.

4.    მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com