საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სსმმ აკადემის სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 15 მაისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                 დასაწყისი 12 საათზე

1.     საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ეკონომიკური ანალიზისა და სტრატეგიული კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ეკონომიკური ანალიზისა და სტრატეგიული კვლევის სამსახურის უფროსი          
                              გიორგი
ბადრიშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 11 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                       დასაწყისი   12 საათზე

 

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების დეპარტამენტის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების დეპარტამენტის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი რუსუდან ბარკალაია.

 

2. თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ნარგიზ ბარამიძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

 

 

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

10 მაისის სხდომის

 

 დღისწესრიგი

 

თბილისი,                                                                                       დასაწყისი   12 საათზე

 

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის     2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის უფროსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი ნუგზარ ებანოიძე.

 

2. სამეცნიერო კონფერენციასამთო მიწათმოქმედების მექანიზაცია, პრობლემები, პერსპექტივებიჩატარების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი შოთა ჭალაგანიძე, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

განცხადება

 

       2018 წლის  4  მაისს,  14 საათზე   სმმ  აკადემიის    საკონფერენციო   დარბაზში   შედგება  შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული #FR/454/10-144/14  ფუნდამენტური საგრანტო პროექტის  –

ტექნოლოგიური პროცესების ენერგოდანახარჯების გაანგარიშების საფუძველზე რაციონალური სასოფლო–სამეურნეო წარმოებისათვის აუცილებელი ტექნიკის ნომენკლატურისა და რაოდენობის
 განსაზღვრის მეთოდიკის დამუშავება რეგიონში კულტურათა
სახეობებისა და დაკავებული ფართობების მიხედვით“

 განხილვა.

 (დასწრება თავისუფალია).

მისამართი: ი.ჯავახიშვილის ქ. #51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

საგრანტო  პროექტის  ხელმძღვანელი   აკად. ე.შაფაქიძე

განცხადება

 2018 წლის 30 აპრილს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის #401ბ აუდიტორიაში 12 საათზე შედგება შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ფუნდამენტური საგრანტო პროექტის –

„თანამედროვე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის საექსპლუატაციო საიმედოობის გაზრდის რესურსდამზოგი ინოვაციური ტექნოლოგიების თეორიულ-ექსპერიმენტული გამოკვლევა და ოპტიმიზაცია“

        განხილვა.

დასწრება თავისუფალია

საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი   აკად. ჯ.კაციტაძე

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს  სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის 27 აპრილის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი

ქ. თბილისი                                                                                      დასაწყისი 12 საათზე

1.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის შემადგენლობის შესახებ.

             მომხსენებელი: აკადემიის  პრეზიდენტი,   აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  ვიცე_პრეზიდენტის და აკადემიკოს_მდივნის არჩევნების დებულების შესახებ.

            მომხსენებელი:       აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,     აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრების  (აკადემიკოსების), აკადემიის უცხოელი წევრების და საპატიო აკადემიკოსების, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნების არჩევნების ჩატარების დებულების შესახებ.

             მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,    აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

                                               აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი,    აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

4.         აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლრბლო ხასიათის ნაშრომისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის პრემიის მინიჭების დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

              მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,    აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,   აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის
                                               უფროსი, 
   აკადემიკოსი   ელგუჯა შაფაქიძე.

5.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის დამტკიცების შესახებ.

                მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,     აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.       

6.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნების არჩევის შედეგების შესახებ.

          მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,    აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,  პრეზიდენტის  მოადგილე,

          დოქტორი  ანატოლი გიორგაძე; აკადემიის სამეცნიერო   განყოფილებების სწავლული მდივნები, დოქტორები –

          რევაზ ლოლიშვილი და მარინა ბარვენაშვილი.

 

7.         საქართველ;ოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის რისკის შეფასების სამეცნიერო საბჭოსა და რისკის შეფასების სამსახურის მიერ 2017 წელს გაწეული სამეცნიერო_კვლევითი  მუშაობის შესახებ.

              მომხსენებელი: აკადემიკოსი ზ. ცქიტიშვილი.

8.         საქართველოს პარლამენტის აგრარული კომიტეტის მიერ მომზადებული “სასოფლო_სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ” ორგანული კანონის პროექტის განხილვა.        

             მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი,   აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

9.         მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აკადემიური საბჭოს  2018 წლის 30 მარტის სხდომის

  

თბილისი,                                                                                                                            12 საათი

1. აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" მიერ 2017 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბისმთავარი რედაქტორიაკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" პასუხისმგებელი მდივანი აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

2.   აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო  ბიულეტენის "აკადემიის მაცნეს" მიერ 2017 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის  "აკადემიის მაცნეს" რედაქტორი, აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძეგაზეთ "მაცნეს" რედაქტორის მოადგილე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე;

3. აკადემიის მიერ 2017 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურების და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო-საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებლებიაკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

5. მიმდინარესაკითხები

განცხადება

           თანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოის დადგენილებისა (ოქმი #4, 28 თებერვალი, 2018 წელი) აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების  ჩასატარებლად  აკადემიის  წესდების  VII თავის  29- პუნქტის  შესაბამისად აკადემიის პრეზიდენტობის  კანდიდატთა წამოყენების ვადა განისაზღვრა  2018  წლის   28 თებერვლიდან 2018 წლის 12 მარტის 16:30 საათამდე.

            პრეზიდენტის არჩევნების საკონკურსო კომისიაში წარმოდგენილია აკადემიის აკადემიური საბჭოს (ოქმი #5, 28 თებერვალი, 2018 წელი) წარდგინება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის თანამდებობაზე აკადემიკოს გურამ ალექსიძის არჩევის შესახებ.

            აკადემიკოს გურამ ალექსიძის პრეზიდენტად არჩევის შესახებ წარდგინებები აგრეთვე გააკეთეს:

-           მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილებამ (ოქმი #4, 05 მარტი, 2018 წელი);

-           აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებამ (ოქმი #4, 06 მარტი, 2018 წელი);

-           აგრონომიულმა სამეცნიერო განყოფილებამ (ოქმი #3, 06 მარტი, 2018 წელი).

                                                 

    1 Aleksize 1         აკადემიკოსი ალექსიძე გურამ ნიკოლოზის-ძე

             

             დაბადების თარიღი -30.07.19.39;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით - სწავლული აგრონომი ,    საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ხარისხი _ ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ პროფესორი,  სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 14.07.1992;

მეცნიერული  შრომების რაოდენობა _ 216, მათ შორის 12 წიგნი, 2 მონოგრაფია, 16 ბროშურა;

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და .. - “შრომის წარჩინებულიმედალი (1982 .); “ღირსებისორდენი (1999 .); ორივერცხლის დიდი მედალი” (2005, 2008 წწ.) დაჯილდოებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების “CGIAR” დაICARDAმიერ; . ვავილოვის სახელობის მედალი (2013 .); აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო მეცნიერი (2015).

            აკად. . ალექსიძე არის ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის კვლევითი ორგანიზაციების ასოციაცია ICARDA-ის თავმჯდომარე  და სასოფლო - სამეურნეო კვლევის საერთაშორისო კონსორციუმის (აშშ) CGIAR-ის ფონდის საბჭოს წევრი.

          ბინის მისამართი, ტელეფონი _ . თბილისი, ფანასკერტელი_ციციშვილის .#6, . 143;

. 2 36 00 16 (ბინა); 2 94 02 14 (სამ), 593 20 07 93

          მოღვაწეობის მიმართულება - მცენარეთა დაცვა.

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

6 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                 დასაწყისი   12 საათზე

1.  აკადემიის აგროსაინჟინრო მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

         მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ირაკლი  ყრუაშვილი.

2.     აკადემიკოს არჩილ ვაშაკიძის ინფორმაცია 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.     აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ინფორმაცია 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

4.    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.
          მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

5.     მიმდინარე საკითხები.

 

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის   6 მარტის   სხდომის

დღის წესრიგი     

თბილისი,                                                                                                                 დასაწყისი  12 საათზე

1.         აკადემიკოს ზაურ ჩანქსელიანის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.   ინფორმაცია / თემის _ ,,საქართველოს ნიადაგური საფარის და მასში ორგანული ნახშირბადის  შემცველობის შესწავლა  (2კმx2კმ) გამოკვლევის ბადით” (გრანტის  ფარგლებში მონაწილეობს  NASA) მიმდინარეობის შესახებ.

        მომხსენებელი:    აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი .

3. აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

4. აზოტის იზოტოპის - 15N-ის გამოყენებით სასუქის აზოტის ნიადაგის ორგანულ ნივთიერებაში ჩართვის ინტენსიობის და მდგრადობის შესწავლის შედეგების შესახებ.

5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.

       მომხსენებელი:    აკადემიკოს-მდივანი გოგოლა მარგველაშვილი.

6. მიმდინარე საკითხები.  

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო
განყოფილების 2018 წლის  5 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                         დასაწყისი   12 საათზე

1. აკადემიკოს გურამ ტყემალაძის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. საქართველოში შემოყვანილი მეკვერცხული კროსის პროდუქტიულობის მაჩვენებლები.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი თენგიზ ფირცხალაიშვილი

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი

4. მიმდინარე საკითხები.

განცხადება: სსმმ აკადემიის საერთო კრება

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის 23 მარტის საერთო კრების

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                   12 საათი

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნები.

2. მიმდინარე  საკითხები.

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოსათვის სახელწოდების შეცვლის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოვალეობის  შემსრულებელი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

                                საფუძველი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 28 თებერვლის        
                                                        დადგენილება #4  ( დადგენილება #4  იხილეთ ბმულზე. )    

 

 

სსმმა აკადემიური საბჭოს სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს

28 თებერვლის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                        14 საათი

1.     2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენად ჩატარებული კონკურსის შედეგების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,
აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი,  აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

2.   მიმდინარე საკითხები.

 * * * * * * * * * * * * * * * 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს

28 თებერვლის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                                      1130  საათი

1.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის რწმუნების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების ჩასატარებლად აკადემიის საერთო კრების მოწვევის შესახებ.

მომხსენებელისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელიაკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

2.     მიმდინარე საკითხები.

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება

2018 წლის 28 თებერვალს დღის 12 საათზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში ჩატარდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება

დღის წესრიგით

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ანგარიში  აკადემიის მიერ 2013_2018 წლებში გაწეული მუშაობისა და აკადემიის პრეზიდენტის საპრეზიდენტო ხუთწლიანი პროგრამის შესრულების მდგომარეობისა და აკადემიის სამომავლო მუშაობის ძირითადი მიმართულებების შესახებ.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნები.

  1. -
  2. მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
  3. სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
  4. აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 22 თებერვლის სხდომა
  5. სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
  6. აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
  7. სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
  8. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
  9. აგრონომიული და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა
  10. მეცხოველეობის, ვეტერინარიის და საკვებწარმოების და აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com