საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების
სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  27 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                          დასაწყისი   12 საათზე

1.     აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

                 მომხსენებლები: მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოები მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები;

2.     აკადემიკოს   თენგიზ ყურაშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.     სოფლად ვეტერინარიის დონისა და მისი ამაღლების გზების შესახებ.

                     მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

4. მიმდინარე საკითხები.

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის   27  თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი ,                                                                                                                             დასაწყისი 12 საათზე

1.         2017  წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების შესახებ.

          მომხსენებელი:  აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

2.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების რეცენზირების შესახებ.

          მომხსენებელი :  აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

3.         ფარული  კენჭისყრა.

4.         აკადემიკოს რევაზ ასათიანის ანგარიში  2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

5.         აკადემიკოს თამაზ კუნჭულიას ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

6.       მიმდინარე საკითხები.

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 22 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 22 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

. თბილისი                                                                                    დასაწყისი 12 საათზე

1.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს . ქარქაშაძის ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

2.         აკადემიის 2017 წლის  ფინანსური საქმიანობის ანგარიში და 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ;

       მომხსენებელი: აკადემიის მთავარი ბუღალტერი  . სოზიაშვილი.

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის

 2018 წლის არჩევნების დროებითი დებულების პროექტის შესახებ;

   მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

4.         მიმდინარე საკითხები

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

26 თებერვლის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                                     დასაწყისი   12 საათზე

1.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

2.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების რეცენზირების შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი შაქრო ყანჩაველი.

3.         ფარული კენჭისყრა.

4.   აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ანგარიში 2017 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

5.   მიმდინარე საკითხები

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

23 თებერვლის სხდომის

დღისწესრიგი

თბილისი,                                                                           დასაწყისი 12 საათზე

1. 2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

2.    2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების რეცენზირების შესახებ.

მომხსენებელი : აკადემიკოსი არჩილ ვაშაკიძე.

3.    ფარული კენჭისყრა

4.    აკადემიის აგროსაინჟინრო მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებლები: აგროსაინჟინრო მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები.

5.    მიმდინარე საკითხები.

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

sursaTis uvneblobis samecniero ganyofileba

2018 wlis 21 Tebervlis sxdomis

dRis wesrigi 

 

Tbilisi,                                                                          dasawyisi 12 saaTze

 

 

1. 2017 wlis saukeTeso fundamenturi, saganmanaTleblo da gamoyenebiTi xasiaTis naSromis gamosavlen konkursSi Semosuli naSromis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademikosi zurab cqitiSvili.

2. 2017 wlis saukeTeso fundamenturi, saganmanaTleblo da gamoyenebiTi xasiaTis naSromis gamosavlen konkursSi Semosuli naSromebis recenzirebis Sesaxeb.

momxsenebeli: medicinis doqtori qeTevan dadiani.

3. faruli kenWisyra.

4. akademikos guram papuniZis angariSi 2017 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

5. mimdinare sakiTxebi.

 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების

სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 20   თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                  დასაწყისი 12 საათზე

1 აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:   აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადმუშავების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები.

2.   ატმის გადამუშავების უნარჩენო ტექნოლოგია

მომხსენებელი:   ტექნიკის დოქტორი ელენე კალატოზიშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები

აგრონომიული და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებების 2018 წლის 19

თებერვლის გაერთიანებული სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                დასაწყისი 12 საათზე

1.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი გოგოლა მარგვერლაშვილი

                        აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია.  

2.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების რეცენზირების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი,

                        ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნანა ბეგიაშვილი.

3.         ფარული კენჭისყრა.

მეცხოველეობის, ვეტერინარიის და საკვებწარმოების და აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის, ვეტერინარიის და საკვებწარმოების და აგროსაინჟინრო

სამეცნიერო განყოფილებების 2018 წლის 16 თებერვლის

გაერთიანებული სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                                    დასაწყისი   12 საათზე

                  

1.                2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

2.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების რეცენზირების შესახებ.

მომხსენებლები: სოფლის მეურნეობის დოქტორი თენგიზ ფირცხალაიშვილი

                 სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიული გოგოლი

3.         ფარული კენჭისყრა.

4.         მიმდინარე საკითხები.

*   *   *

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს 2018 წლის 13 თებერვლის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი ,                                                დასაწყისი 13 საათზე

1.         ალკოჰოლურ და უალკოჰოლო სასმელების წარმოებაში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების გამოყენების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გურამ ტყემალაძე.

2.         საქართველოში პირველი   მრავალფუნქციური აგრარული პორტალის შესახებ.

 მომხსენებელი:   ბიორაციონალური   ტექნოლოგიის კვლევითი ცენტრის დირექტორი  ნიკოლოზ ზაზაშვილი.

3.         მიმდინარე საკითხები.

 

 

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს 2018 წლის იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                 დასაწყისი 13  საათზე

 • 1. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

        მომხსენებელი: სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე.

 • 2. მიმდინარე საკითხები.

 

 

სსმმ აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
აკადემიური საბჭოს 26 იანვრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                                 12 საათი

1. ინფორმაცია ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: “თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ინოვაციების ფორუმის”  შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2. აკადემიის მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

3. ინფორმაცია აკადემიის მიერ გამოცხადებული კონკურსშიაგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის 2017 წლის პრემიის მინიჭების შესახებშემოსული ნაშრომების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

4. აკადემიის 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი  გივი ჯაფარიძე. პრეზიდენტის მოადგილე დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

5. აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

6. აკადემიის მეცხოველეობისვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

7. აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

8. აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია;

9. აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი;

10. აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

11. აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელსჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

12. მიმდინარე საკითხები.

1.     ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის სახელზე 2018 წლის 11 იანვარს შემოსული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლების წერილის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

2.     ინფორმაცია საქართველოს სახალხო დამცველის სახელზე 2017 წლის 29 დეკემბერს შეტანილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის სამეცნიერო დარგში, ქალბატონ ნანა ბეგიაშვილის წერილის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

 

 

სსმმა ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის  25იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                    დასაწყისი 12 საათზე

1. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში  2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მოხსენებელი: ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2. აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2018  წლის

25 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                              დასაწყისი   12 საათზე

 

1. სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა  და  2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორიGგიორგი გაგოშიძე; დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი.

2.  აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.         მიმდინარესაკითხები.

 

 

სსმმა აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 24 იანვრის სხდომის

 დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                                           დასაწყისი 12 საათზე

1.         აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აგრონომიული განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული  მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2.  აკადემიკოს გოგოლა მარგველაშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის  შესახებ.

3. მიმდინარესაკითხები.

 

 

 1. სსმმა აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
 2. სსმმა სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
 3. სსმმა მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
 4. სსმმმა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
 5. გილოცავთ ახალ წელს
 6. *
 7. სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება
 8. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა
 9. სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
 10. სსმმა აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com