საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სსმმა აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 24 იანვრის სხდომის

დღისწესრიგი 

თბილისი,                                                                                  დასაწყისი   12 საათზე

1. აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე; დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი;

2. აკადემიკოს  რევაზ მახარობლიძის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

სსმმა სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება

2018 წლის  23 იანვრის  სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                      დასაწყისი 12 საათზე

1.         სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი; დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი.

2.         აკადემიკოს ზურაბ ცქიტიშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.         მიმდინარე საკითხები.

 

 

სსმმა მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობისვეტერინარიისა და საკვებწარმოების
სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  22 იანვრის სხდომის

 დღისწესრიგი

თბილისი,                                         დასაწყისი   12 საათზე

1.     მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი, დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი.

2.   აკადემიკოს   ჯემალ გუგუშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.    მიმდინარე საკითხები.

 

სსმმმა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის  22 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                       დასაწყისი 12 საათზე

1. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2.  აკადემიკოს ნუგზარ ბაღათურიას ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

28 დეკემბრის საერთო  კრების

დღის     წესრიგი

თბილისი                                           13  საათი

1.  ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 “აგროტექნოლოგია; სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”; სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”) მონაწილე კანდიდატების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ, აგროსაინჟინრო და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიკოსების (ნამდვილი წევრების) არჩევნების მაღალორგანიზებულ დონეზე მომზადებისა და ჩატარების მიზნით, აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით (01/51 16.11.17.) შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

 3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ (სპეციალობა 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 “აგროტექნოლოგია), აგროსაინჟინრო (სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”) და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების (სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”) სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიკოსების (ნამდვილი წევრების) არჩევნები. (ფარული კენჭისყრა).

   4. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების, აგროსაინჟინრო და 
სურსათის უვნებლობის 
სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა 
21 
დეკემბრი, 2017 წელი  

თბილისი                                                                               13 საათი

 დღის     წესრიგი

 

1.         ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ასარჩევი კონკურსის  შესახებ. (სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”).

       მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების ვაკანტურ ადგილზე აკადემიკოსის (ნამდვილი წევრის) არჩევნების მაღალორგანიზებულ დონეზე მომზადებისა და ჩატარების მიზნით, აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით (01/51 16.11.17.) შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

           მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა;

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”) მონაწილე კანდიდატების მოხსენებები სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ:

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნანა ბეგიაშვილი
      (რეგლამენტი - 15 წუთი);

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი თემურ რევიშვილი
      (რეგლამენტი - 15 წუთი);

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი მურმან ქურიძე 
      (რეგლამენტი - 15 წუთი).

4.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი  

წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”) მონაწილე კანდიდატებისათვის რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ. (ფარული კენჭისყრა).

   5. მიმდინარე საკითხები.

 = = = = = = = = = = = = =

 

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების  11 დეკემბრის  სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                             14 საათი

1.     ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”) მონაწილე კანდიდატის შესახებ.

მომხსენებელი: აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე

2.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”) მონაწილე კანდიდატის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

ტექნიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ზაურ ფუტკარაძე (რეგლამენტი - 15 წუთი);

3.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილიწევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”) მონაწილე კანდიდატისათვის რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ. (ფარული კენჭისყრა);

4. მიმდინარე საკითხები.

 

 

სსმმა აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების  11 დეკემბრის  სხდომის

 დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                                                                         14 საათი

1.    ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 აგროტექნოლოგია) მონაწილე კანდიდატების შესახებ.

მომხსენებელი: აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი

2.   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 აგროტექნოლოგია) მონაწილე კანდიდატების მოხსენებები სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ოთარ ლიპარტელიანი (რეგლამენტი - 15 წუთი).      

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი როლანდ კოპალიანი (რეგლამენტი - 15 წუთი).

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 აგროტექნოლოგია) მონაწილე კანდიდატებისათვის რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ. (ფარული კენჭისყრა).

   4. მიმდინარე საკითხები

სსმმ აკადემიის განცხადება

თბილისი, 04 დეკემბერი, 2017 წელი

       თანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდების X თავის მუხლი 41-ის და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული (ოქმი #3, 28 მარტი 2014 წელი) არჩევნების ჩატარების დებულებისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის 16 ნოემბრის #01/51 ბრძანებით შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადებულ კონკურსში (გაზეთისაქართველოს რესპუბლიკა”, 16 ნოემბერი, 2017 წელი) დაშვებულნი არიან:

1.         აგრონომიულ სამეცნიერო განყოფილებაში - სპეციალობა 0101 "აგრონომია", სპეციალიზაცია” 010103 "აგროტექნოლოგია" (1 ადგილი):

Kopaliani R•           როლანდ კოპალიანი - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, . წერეთლის სახელმწიფო უნოვერსიტეტის რექტორის აპარატის უფროსი, აგრარული ფაკულტეტის სუპტროპიკული კულტურების დეპარტამენტის სრული პროფესორი. (CV  იხილეთ ბმულზე).

 

Liparteliani•           ოთარ ლიპარტელიანისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი,სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, სსიპ სოფლის მეურენობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენმტრის მთავარი სპეციალისტი(CV  იხილეთ ბმულზე).

 

 

 

2.         აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებაშისპეციალობა 0415 ‘”აგროინჟინერია”, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის  მექანიზაცია

(აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის) (1 ადგილი):

Putkaradze Z•           ზაურ ფუტკარაძეფილოსოფიის დოქტორი-სოფლის მეურნეობა, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის სამეცნიერო-საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. (CV  იხილეთ ბმულზე).

 

 

 

 

3.         სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვის და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებაშისპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია” (1 ადგილი):

Gvinianidze•           თემურ ღვინიანიძე - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, .წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სასურსათო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სრული პროფესორი(CV  იხილეთ ბმულზე).

Quridze•           მურმან ქურიძეტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ენოლოგთა ეროვნული კავშირის თავმჯდომარე, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის აღორძინების კავშირის თავმჯდომარე, მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი.  (CV  იხილეთ ბმულზე).

Begiashvili•           ნანა ბეგიაშვილი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. (CV  იხილეთ ბმულზე).

 

Revishvili•           თემურ რევიშვილი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, (აიპ) საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჩაის, სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი, საინჟინრო ტექნოლოგიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი(CV  იხილეთ ბმულზე).

 

 

 

 

 

სსმმ აკადემიის განცხადება

       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აცხადებს კონკურსს აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2017 წლის პრემიის მინიჭების შესახებ. წლის საუკეთესო ნაშრომისათვის პრემია მიენიჭებათ აგრარული მეცნიერებების შემდეგ დარგებში: 0101-აგრონომია; 0102-ვეტერინარია; 0103მეცხოველეობა; 0104 სასურსათო ტექნოლოგია; 0105-სატყეო საქმე; 020305აგრობიზნესის მენეჯმენტი; 0415-აგროინჟინერია.

  სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე 1

  დებულება კონკურსის შესახებ იხილეთ ბმულზე 2

 

 

 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭო

სოფლის  მეურნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის  1 დეკემბრის  სხდომის

დღის     წესრიგი          

 თბილისი                                                                                 12 საათი

1.         საოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიის შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი  რევაზ  ასათიანი.

  2.         ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დაარსების 60 წლისთავთან დაკავშირებით ჩატარებული გასვლითი სამეცნიერეო კონფერენციების შესახებ (ბათუმი, ქუთაისი, გორი).

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

3.         ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  ნამდვილ წევრად ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა შემოსული დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

  4. მიმდინარე საკითხები.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განმარტება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის მიერ გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკაში“ (2017 წლის 16 ნოემბერი) გამოქვეყნებული განცხადების საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ასარჩევად სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ:

          საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში შემოსული ზეპირი შეკითხვის პასუხად, რომელიც შეეხება აკადემიის ნამდვილ წევრად, აკადემიკოსად კანდიდატების არჩევას, ტექსტში მითითებულია: რომ აკადემიკოსად შეიძლება არჩეული იქნას აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, აგრეთვე აგრარული მეცნიერების დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე მეცნიერები. ამასთან დაკავშირებით აღვნიშნავთ, რომ მეცნიერების დოქტორთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე მეცნიერებში იგულისხმება შესაბამისი დარგის დოქტორები. შემდგომ, როგორც ტექსტშია.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემია თავისი წესდების მე-X თავის შესაბამისად აცხადებს კონკურსს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევად სამეცნიერო განყოფილებების შემდეგ ვაკანტურ ადგილებზე:

1.    აგრონომიულ სამეცნიერო განყოფილებაში - სპეციალობა 0101 "აგრონომია", სპეციალიზაცია: 010101 “აგროეკოლოგია”, 010103 "აგროტექნოლოგია" - 1 ადგილი;

2.    აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებაშისპეციალობა 0415 "აგროინჟინერია”, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია” (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის) - 1 ადგილი;

3.    სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვის და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებაშისპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”- 1 ადგილი.

   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად  (აკადემიკოსად) შეიძლება არჩეულ იქნეს საქართველოს მოქალაქე (აჭარის / შემთხვევაში იქ მცხოვრები), საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, აგრეთვე აგრარული მიმართულების მეცნიერების დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონემეცნიერები, რომელთა შრომებს აქვთ მაღალი თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა, აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ გამოყენებით და ფუნდამენტურ მეცნიერულ პრობლემათა დამუშავებაში, რომლებიც დაკავშირებულია ქვეყნის აგრარული სექტორის მეცნიერულ უზრუნველყოფასთან, იღწვიან მაღალკვალიფიციური სამეცნიერო კადრების მომზადებისათვის.

    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსობის) კანდიდატის წამოყენების უფლება აქვთ: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ნამდვილ წევრს (წევრებს), სამეცნიერო ტრადიციების მქონე ინსტიტუტებს, ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლებს და სამეცნიერო საზოგადოებებს,

        საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიკოსობის კანდიდატთა შესახებ აუცილებელია შემდეგი საბუთების წარმოდგენა (ორ ეგზემპლარად): აკადემიური საბჭოს, აკადემიის წევრის (წევრების), სამეცნიერო ტრადიციების მქონე ინსტიტუტების, ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლების და სამეცნიერო საზოგადოებების წარდგენა სათანადო დასაბუთებით; კანდიდატის ავტობიოგრაფია, სამეცნიერო ხარისხისა და წოდებების დამადასტურებელი დიპლომების ასლები, მონაცემები შრომითი და სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ (CV,  ძირითადი სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი), სამეცნიერო მოღვაწეობის შეფასება და ფოტოსურათი (4x6).

     აღნიშნული განცხადება და კანდიდატების მონაცემები (CV) განთავსებული იქნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ვებ-გვერდზე www.gaas.dsl.ge.

   საბუთები რეგისტრაციისა და არჩევნებში მონაწილეობისთვის იგზავნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიაში. დოკუმენტაციის მიღება ხდება ზემოაღნიშნული განცხადების პრესაში ან აკადემიის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან ორი კვირის განმავლობაშიშემდეგ მისამართზე: . თბილისი, 0102 . ჯავახიშვილის . #51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემია (ტელეფონები: 2 94-13-20. 2 94-13-21. 2 96-03-00) საბუთების მიღება იწარმოებს ყოველი სამუშაო დღის 10 საათიდან 17 საათამდე.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია         

        

  1. სსმმ აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 3 ნოემბრის სხდომა
  2. აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 19 ოქტომბრის სხდომა
  3. სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 ოქტომბრის სხდომა
  4. მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 ოქტომბრის სხდომა
  5. სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 16 ოქტომბრის სხდომა
  6. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13 ოქტომბრის სხდომა
  7. პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 12 ოქტომბრის სხდომა
  8. აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 11 ოქტომბრის სხდომა
  9. აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 სექტემბრის სხდომა
  10. მრგვალი მაგიდა საქართველოში სურსათის უვნებლობის სისტემების განვითარების შესახებ

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com