საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 20 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                         დასაწყისი 12 საათზე

1.         ადგილობრივი ფრინველის პროდუქტიულობის მაჩვენებლების შესახებ.

           მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი კობა ნაცვალაძე;

2.         ვეტერინარიაში მცენარეული წარმოშობის პრეპარატის “კაკა 86”-ის გამოყენების შესახებ.

        მომხსენებელი: ვეტერინარიის   დოქტორი სერგო ლომიძე;

3.   მიმდინარე საკითხები.

განცხადება

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

5 სექტემბერი 16 საათიაკადემიის საკონფერენციო დარბაზი

სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
მიწათმოწყობის ეროვნული კოორდინატორის, პროფესორის ანზორ მესხიშვილის
ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ, მიძღვნილი მისი დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

   აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

მისამართი: თბილისი ივ. ჯავახიშვილის . # 51

განცხადება

         მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს საქართველოს   განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ორგანიზებულ

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის

ფარგლებში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება ატარებს სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე:

სატყეო მეურნეობის მართვის ინტეგრირებული სისტემების
ჩამოყალიბების პრობლემები საქართველოში”.

           კონფერენციაზე წარმოდგენილი მასალები დაიბეჭდება შრომათა კრებულში. სამეცნიერო სტატიების მიღების საბოლოო ვადაა 10 აგვისტო.

         კონფერენციის პროგრამა იხილეთ ბმულზე

          

         ნაშრომის წარმოდგენის წესი:

            ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 გვერდს, ფორმატი A4 , ტექსტში შრიფტის ზომა 11, ინტერვალი 1,0.   ველები: ზედა 2,0 სმ, ქვედა 2,0 სმ, მარცხენა 3,0 სმ. მარჯვენა 2,0 სმ.

            შრიფტი: ქართული ტექსტისთვის - AcadNusx, ინგლისურისა - Times New Roman;

            ცხრილები, ნახაზები და . . უნდა შესრულდეს TIFF 300dpi; 600dpi ფორმატში; ფორმულებიMicrosoft equation 2.0.

ნაშრომის სტრუქტურა:

 

სტატიის დასახელება (შრიფტი 13)

ცარიელი სტროფი;

ავტორის(ების) გვარი, სახელი (შრიფტი 12)

ორგანიზაციის, ქალაქის დასახელება,

ელექტრონული ფოსტა;

ცარიელი სტროფი;

ანოტაცია (არ უნდა აღემატებოდეს 200 სიტყვას)

ცარიელი სტროფი;

საკვანძო სიტყვები (არაუმეტეს 5-ისა)

ცარიელი სტროფი;

ძირითადი ტექსტი;

ცარიელი სტროფი;

გამოყენებული ლიტერატურა

ანოტაცია ინგლისურ ენაზე (არ უნდა აღემატებოდეს 200 სიტყვას);

სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ელ-ვერსიის სახით   ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
პრეზიდიუმის 2019 წლის  26 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                              დასაწყისი 12 საათზე

1. საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების რაციონალურად გამოყენების პრობლემებისა და მათი გადაწყვეტის ძირითადი მიმართულებების შესახებ

       მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა;

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2020 წლის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების შესახებ (წინადადებების განხილვა).

     მომხსენებელი:  აკადემიის მთავარი სპეციალისტი იზოლდა  კობახიძე.

3. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატების სამუშაო სამეცნიერო-კვლევითი თემატიკების შესახებ.

     მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს- მდივნები;

4.      ინფორმაცია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის ბრძანების  „ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების  კლასიფიკატორი"-ს  შესახებ.

     მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი,  აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე. 

5.        საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიასთან არსებული

      ეთიკისა და მეცნიერთა უფლებების დაცვის საბჭოს დებულების  შესახებ.

     მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი,    აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

 

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

24 ივლისის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                                                                       დასაწყისი 12 საათზე

         1.ინფორმაცია ბულგარეთში (ქ. ბურგასი) მიმდინარე წლის     26-29 ივნისს ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ.

                    მომხსენებელი: აკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე.

          2.საქართველოს აგროსაინჟინრო დარგის განვითარების სტრატეგიის შემუშავების შესახებ.

                  მომხსენებეი: აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

            3. მიმდინარე საკითხები.

მრგვალი მაგიდა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრში (. ბათუმი)
2019
წლის 18 ივლისს 12 საათზე გაიმართება

მრგვალი   მაგიდა

თემაზე: კენკროვანი კულტურების (ლურჯი მოცვი, მაყვალი, ჟოლო) ინტროდუცირებული ჯიშებისა და ფორმების მორფოლოგიური და სამეურნეო თავისებურებები აჭარის პირობებში.

პასუხისმგებელი შესრულებაზე: აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე.

 

 

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 17 ივლისის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                            დასაწყისი   12 საათზე

1. ინფორმაცია პროექტისერთიანი ჯანმრთელობისგეგმების, ამოცანების და პერსპექტივების შესახებ.

           მომხსენებელი: ვეტერინარ ექიმთა ასოციაციის პრეზიდენტი ლალი ვაშაკიძე.

2. მიმდინარე   საკითხები.

 

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო
განყოფილების 2019 წლის 12 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                      დასაწყისი 14 საათზე

1. In silico მეთოდების გამოყენებით ზომიერი ფაგების მიერ ინდუცირებული blaCTX-M, mel, and tetM ლოკუსების ფაგური ტრანსდუქციის როლის შესწავლა ანტიბიოტიკო რეზისტენტულობის აღმოცენებაში ბატქერიებში შიდასახეობრივ და სახეობათაშორისო დონეზე.

მომხსენებელი: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის რისკის შეფასების სფეროში მეცნიერ კონსულტანტი ეკატერინე გაბაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები.

 

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის
საკონფერენციო  დარბაზში  2019  წლის   10 ივლისს  16  საათზე გაიმართება  აგრარული ინოვაციების   კომისიის სხდომა  # 6

დღის წესრიგი

1. მოხსენება:  ბიო  ღვინისა  და  ალკოჰოლიანი  სასმელების  წარმოების  ქართული  ტექნოლოგიები

მომხსენებელი:  საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის  აკადემიკოსი  ნუგზარ  ბაღათურია

2. მიმდინარე საკითხები.

კომისიის  თავმჯდომარე  აკად.  ალექსანდრე  დიდებულიძე

მისამართი:  თბილისი  ჯავახიშვილის  ქუჩა  #51,  მე-II  სართული,

საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემია.

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,                  web-site:  www.gaas.dsl.ge

განცხადება

     2019 წლის  2-4  ოქტომბერს 
საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიაში  ჩატარდება

საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია

თემაზე:

   „კულტურული ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო როგორც კულტურული ხორბლის
წარმოშობის ერთ-ერთი კერა“.

 კონფერენცია ტარდება საქართველოს შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით (MG-ISE-19-196).

                                            დეტალური ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ იხილეთ ბმულზე.

                                          ინფორმაციის ინგლისური ვერსია იხილეთ ამ ბმულზე.

 

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

პრეზიდიუმის 2019 წლის 28 ივნისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                                                                    12 საათი

 

1.         საქართველოს აგროსაინჟინრო დარგის არსებული მდგომარეობისა და პრობლემების შესახებ.

                    მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნუგზარ ებანოიძე.

2.         ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისკულტურული ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც კულტურული ხორბლის წარმოშობის ერთ-ერთი კერაშესახებ.

                  მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

3. ინფორმაცია სექტემბრის თვეში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალში მონაწილეობის შესახებ.

                 მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

4. ინფორმაცია მიმდინარე წლის სექტემბერში იაპონიაში ჩასატარებელი მეაბრეშუმეობის საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ.

               მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

5. მიმდინარე საკითხები:

     სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ.

      მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

სურსათის უვნებლობისა და სსმმ აკადემიის სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 27 ივნისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                                   12 საათი

1.    სხვადასხვა საფუარის გავლენა ღვინის ხარისხზე.

                        მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მარიამ ხოსიტაშვილი.

2.     მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 26 ივნისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                                                           12 საათი

1.  ქარსაფარი ზოლების მდგომარეობისა და სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებზე მათი აღდგენის პერსპექტივების შესახებ.

                       მომხსენებელი: აკადემიკოსი   გიორგი   გაგოშიძე.

2. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის
25 ივნისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                                                   12 საათი

1. სოფ. მეურნ. სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების შესახებ.

                მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნუგზარ ებანოიძე.

2. სასოფლო-სამეურნეო მანქანების და იარაღების დამამზადებელი და სარემონტო საწარმოების შექმნის ხელშეწყობის კომპონენტის დამატების შესახებ.

               მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ზაზა მახარობლიძე; ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ომარ თედორაძე. 

 

3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე აგროინჟინერიის საგანმანათლებლო
პროგრამის შესახებ.

              მომხსენებელი: აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე

4. მიმდინარე საკითხები.

 

 

 

სსმმ აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 21 ივნისის სხდომის

დღის   წესრიგი          

თბილისი                                                                   12 საათი

1.         წევრ-კორესპოდენტ ოთარ ლიპარტელიანის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.         აზიური ფაროსანას გავრცელების მდგომარეობის შესახებ დასავლეთ საქართველოში.

         მომხსენებელი: აკადემიკოსი იუზა ვასაძე

3. მიმდინარე საკითხები.

  1. მრგვალი მაგიდა
  2. სსმმ აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
  3. სსმმ აკადემიის განცხადება
  4. განცხადება
  5. სსმმ აკადემიის 24 მაისის პრეზიდიუმის სხდომა
  6. განცხადება
  7. სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება
  8. სსმ მეცნიერებათა აკადემია, სატყეო საქმის და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება
  9. სსმ მეცნიერებათა აკადემია, აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება
  10. მეცხოველეობის და ვეტერინარიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com