საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
 აკადემია აცხადებს კონკურსს აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მინიჭების შესახებ.

წლის საუკეთესო ნაშრომისათვის პრემია მიენიჭებათ აგრარული მეცნიერებების შემდეგ დარგებში: 0101-აგრონომია; 0102-ვეტერინარია; 0103-მეცხოველეობა; 0104 სასურსათო ტექნოლოგია; 0105-სატყეო საქმე; 020305-აგრობიზნესის მენეჯმენტი; 0415-აგროინჟინერია;

            პრემიის მისანიჭებლად ნაშრომების წარმოდგენის უფლება აქვთ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ და სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიებს, სამინისტროებს, უწყებებს, სამეცნიერო-საპროექტო-კვლევით და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, საწარმოებს;

            პრემიის მოსაპოვებლად შეიძლება წარმოდგენილი იქნეს უკანასკნელი 3 (სამი) წლის განმავლობაში შესრულებული ნაშრომები, ამასთან გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომებში მითითებული სამუშაოები წარმოდგენამდე ორი წლით ადრე აპრობირებული უნდა იყოს წარმოებაში;

     პრემიის მისანიჭებლად წარმოდგენილი ნაშრომების ავტორთა  ჯგუფი არ უნდა აღემატებოდეს სამ კაცს. პრემიაზე წარმოდგენილ ავტორთა ჯგუფის შემადგენლობაში შეიძლება შეყვანილ იქნეს სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, თუ მათ სამუშაო შეასრულეს ქართველ კოლეგებთან ერთად;

            კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა წარმოდგენილ იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია ორ ეგზემპლარად:

1. წარმომდგენი  ორგანიზაციის ბლანკზე დაბეჭდილი წერილი - წარდგინება. წერილში აღინიშნება ნაშრომის დასახელება, ავტორის/ავტორების გვარი და სახელი, სამუშაო ადგილი და თანამდებობა;

2. თუ ავტორი პენსიონერია, ან იგი პრემიაზე წარდგენილია გარდაცვალების შემდეგ, წერილში უნდა აღინიშნოს მისი უკანასკნელი სამუშაო ადგილი და თანამდებობა;

3. წერილი – წარდგინება უნდა მოიცავდეს: ნაშრომის მოკლე შინაარსს, ნაშრომის წარდგენის დასაბუთებას, ნაშრომის ზოგად შეფასებას; პრაქტიკული ხასიათის ნაშრომისათვის  წერილი – წარდგინება ასევე უნდა შეიცავდეს გამოყენების ადგილს, მასშტაბებს და ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებს;

4. ნაშრომის ანოტაცია არ უნდა აღემატებოდეს 10 გვერდს. პრაქტიკული ხასიათის ნაშრომის ანოტაციაში საჭიროა აღინიშნოს სად, როდის, რა მასშტაბით არის რეალიზებული სამუშაოს შედეგები და როგორია მიღებული ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები;

        ანოტაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს ყველა ავტორის მიერ;

5. ცნობა ავტორთა მონაცემების შესახებ (CV) , ავტობიოგრაფია, ცნობა სამუშაო ადგილიდან და დაკავებული თანამდებობა, ბინის მისამართი, ფოტოსურათი ზომით 3X4 სმ.

6. დოკუმენტები  შედგენილი უნდა იყოს ორ ეგზემპლარად, თითოეული ეგზემპლარი წარმოდგენილი უნდა იყოს ცალკე საქაღალდით, რომელზეც აღნიშნული იქნება ავტორის/ავტორების გვარი და ინიციალები, ნაშრომის დასახელება და წარმომდგენი ორგანიზაციის დასახელება;

7. ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ორ ეგზემპლარად შემდეგი სახით:

     - ფუნდამენტალური ნაშრომი (მონოგრაფია, წიგნი, შრომათა კრებული);

     - გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომი (სამუშაოთა აღწერა, თანდართული შეფასებებით, დასკვნებით, საავტორო მოწმობებისა და პატენტების ასლებით);

     - სახელმძღვანელო.

            ნაშრომს შეიძლება დაერთოს ფოტოსურათების ალბომი, სქემები, რუკები და სხვა. სასურველია, რომ დამატებითი მასალის ფორმატი იყოს ისეთივე, როგორც ნაშრომის ფორმატია.

            მასალები პრემიის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი უნდა იქნეს 2018 წლის 31 დეკემბრის 1700 საათამდე აკადემიის კადემიურ დეპარტამენტში კანცელარიაში საბუთების რეგისტრაციის შემდეგ. საბუთების მიღება იწარმოებს ყოველ დღე, გარდა შაბათ-კვირისა.

            პრემიის მინიჭების დებულება იხილეთ ბმულზე  „პრემია“

            მისამართი: 0102, ქ. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-2 სართული, ოთახი #17. ტელ. 2 94 31 21, 577 711 775.

შენიშვნა: კონკურსთან დაკავშირებით ნებისმიერ საკითხზე მიმართეთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურ დეპარტამენტს.

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო

განყოფილების  2018 წლის 29 ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                                დასაწყისი 16 საათზე

     

1. სურსათში ანტიბიოტიკების ნაშთებთან ასოცირებული რისკები ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცანტრის მთავარი სპეციალისტი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი მამუკა კოტეტიშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები.

 * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * *

სსმ  მეცნიერებათა  აკადემიის  პრეზიდიუმის   სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის 2018 წლის 25 ოქტომბრის სხდომის

დღის  წესრიგი:

ქ. თბილისი                                                                                         დასაწყისი 12 საათზე

                                          

1 .   აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია ქალაქ პეკინში ჩინეთის  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში სამუშაო ვიზიტის შესახებ.

2 .  ინკლუზიური ზრდის ეკონომიკური მოდელი;

    მომხსენებელი: აკადემიკოსი თ. კუნჭულია                                 

3 .  ინფორმაცია შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების მეაბრეშუმეობის ასოციაციის (BACSA) –ს საერთაშორისო კონფერენციის მზადებასთან დაკავშირებით.

     მომხსენებელი: აკადემიკოსი ე. შაფაქიძე.

4 .  მიმდინარე საკითხები:

აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი სამეცნიერო_საგანმანათლებლო საქმიანობისათვის აკადემიის წევრთა და თანამშრომელთა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საპატიო სიგელებით დაჯილდოების შესახებ.

 

 

 

განცხადება

საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო

დარბაზში 2018 წლის 24 ოქტომბერს 12 საათზე საერთაშორისო პროექტის -

„135 აკადემიური თანამშრომლობა შესაძლებლობების გაზრდისათვის

გარემოსდაცვით სწავლებაში (ACCES)” ფარგლებში გაიმართება

მრგვალი მაგიდა:

თემა: ელექტრონული სწავლება წყლის ინჟინერიაში  

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის, აგროსაინჟინრო
სამეცნიერო განყოფილება და სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის დარგობრივი
 ჯგუფი.

  

       მომხსენებლები:  ავსტრიის ვენის ბუნებრივი რესურსების და საბუნებისმეტყველო
       მეცნიერებების უნივერსიტეტის (BOKU) პროფესორები: ვილიბალდ ლოისქანდლი,
       მარგარიტა ჰიმელბაუერი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორები:
       ირაკლი ყრუაშვილი, ირმა ინაშვილი, კონსტანტინე ბზიავა.

     

მისამართი: თბილისი, ი. ჯავახიშვილის ქუჩა  #51,  II სართული, საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site-www.gaas.dsl.ge

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

16  ოქტომბერი  1500 სთსაკონფერენციო დარბაზი:

მრგვალი მაგიდა

სურსათთან დაკავშირებული რისკების შეფასების საკითხებზე

 

შესავალი სიტყვა - აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი

აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

 

სტუმრები: ბერლინის ფედერალური ინსტიტუტის  უმაღლესი მენეჯმენტის წარმომადგენლები -  ბატონი ანდრეას ჰენსელი - ინსტიტუტის პრეზიდენტი  და ბატონი მაგნუს ეგერი -ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი.

მისამართი: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-2 სართული, 

                       საკონფერენციო დარბაზი

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

29 ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                           დასაწყისი   12 საათზე

1.         საქართველოში სატყეო პროფესიული და უმაღლესი განათლებისა და მათი განვითარების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,
სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სტუ- პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

2,   მიმდინარე საკითხები.

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

22 ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                             დასაწყისი   12 საათზე

1.         საქართველოში საასოფლო-სამეურნეო მანქანების რემონტისა და წარმოების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ზაზა მახარობლიძე.

2.         კალაპოტისა და ნაკადის ურთიერთქმედების თავისებურებების შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი დავით გუბელაძე.

 

3.         მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2018 წლის  17 ოქტომბრის
 სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                     დასაწყისი   12 საათზე

1.         ეკოლოგიაზე მეცხოველეობის საწარმოების ფუნქციონირების გავლენის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მაია კერესელიძე.

2.         ბიომეურნეობისა და აგროტურიზმის განვითარების გათვალისწინებით საფუტკრე მეურნეობის განლაგების დაგეგმვის შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მაია ფეიქრიშვილი.

3.   მიმდინარე საკითხები.

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 11 ოქტომბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                           დასაწყისი 12 საათზე

1.      აგრარული სექტორის მართვის სრულყოფის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი რევაზ ასათიანი.

2. მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 10 ოქტომბრის

სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                დასაწყისი   13 საათზე

  1. 1.აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

  1. 2.იაპონიიდან ინტროდუცირებული მანდარინის ჯიშების აგროეკოლოგიური და აგროტექნოლოგიური თავისებურებების, პროდუქტიულობისა და / ნიშან-თვისებების შესწავლის შედეგების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე

  1. 3.მიმდინარე საკითხები

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში 2018 წლის 27 სექტემბერს 12 საათზე, ქ. თბილისის 31-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეთათვის გაიმართება საჯარო ლექცია თემებზე:

 

       1.    „ფრინველი და ფიზიკა“

        მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი

 

2.   „საქართველოს გარემოს დაბინძურება“

       მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი

 

     ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 

   მისამართი: თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-2 სართული, 

   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

   E-mail:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

   web-site:   www.gaas.dsl.ge

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის 28 სექტემბრის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                        12 საათი

1.სუბტროპიკულ მემცენარეობაში ორგანული წარმოების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

 

2.ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრში სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის და კორეის უნივერსიტეტის მეცნიერების ვიზიტისა და ერთობლივი ექსპედიციის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

 

3.ინფორმაცია ევროპის ექსპერტთა საკონსულტაციო თათბირის შესახებ (პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა).

მომხსენებელი: პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

 

4.ინფორმაცია ნუტრიციოლოგიაში საერთშორისო სიმპოზიუმის შესახებ (თბილისი, 12-13 სექტემბერი).

მომხსენებელი: სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

 

5.ინფორმაცია 17-21 სექტემბერს თბილისში გამართულ ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპული რეგიონული კომისიის რიგით 28-ე კონფერენციის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

 

6.ინფორმაცია "მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018"–ის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

7.მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 26 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                    დასაწყისი   12 საათზე

1.        ქართული ვაზის გენოფონდის კვლევა, მოძიება, დაცვა და მიმდინარე კვლევების მდგომარეობა და შედეგები.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი, პროფესორი ლევან უჯმაჯურიძე.

2.        მიმდინარე საკითხები.

მრგვალი მაგიდა: ” წიაღისეული ტორფიდან საკვები საფუარის წარმოების ტექნოლოგია”

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო დარბაზში
2018
წლის 21 სექტემბერს 13 საათზე გაიმართება

მრგვალი მაგიდა:

თემა: საქართველოს წიაღისეული ტორფიდან საკვები საფუარის წარმოების ტექნოლოგია.

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ჯემალ ქიტიაშვილი .

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 E-mail:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

 web-site:  www.gaas.dsl.ge 

სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
მეცხოველეობის  და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
 2018
წლის  21 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                         დასაწყისი   12 საათზე

1.  მერძეულ პროდუქტიულობაზე სარძევე ჯირკვლების დაავადებების გავლენისა და მათი მკურნალობის შესახებ.

მომხსენებელი: ვეტერინარიის დოქტორი  გიორგი ბუცხრიკიძე.

         2.  მიმდინარე საკითხები.

მრგვალი მაგიდა - თემა: რატომ ტოვებს ქართველი გლეხი მიწას

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში
2018 წლის 19 სექტემბერს 13 საათზე გაიმართება

მრგვალი მაგიდა

თემა: რატომ ტოვებს ქართველი გლეხი მიწას

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილება.

მომხსნებელი: აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია.

 

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

web-site:   www.gaas.dsl.ge

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com