საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო განყოფილებების სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო   განყოფილების 2021 წლის

27 იანვრის სხდომის

 

       თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

 

1. ინფორმაცია ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2. აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

       გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო  განყოფილების

       2021 წლის 26 იანვრის სხდომის

 

       თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ინფორმაცია გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი, გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე

2. აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

       სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო

        განყოფილების 2021 წლის 25 იანვრის სხდომის

 

       თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ინფორმაცია სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. აკადემიკოს ზურაბ ცქიტიშვილის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის 22 იანვრის სხდომის

 

       თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ინფორმაცია აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. აკადემიკოს რევაზ მახარობლიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის

21 იანვრის სხდომის

 

       თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ინფორმაცია აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2. აკადემიკოს გოგოლა მარგველაშვილის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

           საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

      2021 წლის 20 იანვრის სხდომის

 

       თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ინფორმაცია მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. აკადემიკოს ჯემალ გუგუშვილის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.