საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

რეკომენდაციები

 pdf# 2016-1 ლიმონის კულტურა. ავტორები: რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; გ.ჯაბნიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.

 pdf# 2016-2 სუბტროპიკული ცხიმზეთოვანი ტექნიკური კულტურები. ავტორები: რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; ნ.ჯაბნიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.

 pdf# 2016-3 სუბტროპიკული ეთერზეთოვანი კულტურები. ავტორები: რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; ს.ბერიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; ნ.ჯაბნიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.

 pdf# 2016-4 ფორთოხლის გაშენებისა და მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია. ავტორები: რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; შ.ლამპარაძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; გ.ჯაბნიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.
 pdf# 2016_5 ბუნებრივი სათიბ-საძოვრების გაუმჯობესება, - ი.სარჯველაძე, ს.მ.მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

 pdf# 2016-6 გუთანი ცვლადი მოდების განით, ჯ.კაციტაძე-სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ი.კაპანაძე - აგროინჟინერიის აკადემიური დოქტორი.

 pdf# 2016-7 - მეაბრეშუმეობის ინტეგრაციის ეკონომიკური ეფექტიანობა და მისი რეაბილიტაცია-აღორძინების რეკომენდაციები. აკადემიკოისები: გ.ნიკოლეიშვილი, გ.ჯაფარიძე, თ.კუნჭულია, ე.შაფაქიძე; ვ.სანადირაძე.

 pdf# 2016-8 - რეკომენდაცია-ბროილერის გამოზრდა. ავტორები: თენგიზ ფირცხალაიშვილი - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კონსულტატი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორი; ანატოლი გიორგაძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი.

 pdf# 2016-9 - ჟოლოს მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია (რეკომენდაციები). რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; ლ.ებრალიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი; ლ.გორგილაძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი.

 pdf# 2016-10 - მაყვლის მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგია (რეკომენდაციები). რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; ნ.ალასანია - ს.მ. აკადემიური დოქტორი; ლ.გორგილაძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი.

 pdf# 2016-11 - სამკურნალო, არომატული, თაფლოვანი, საღებავი, სანელებელი და შხამიანი მცენარეების სამრეწველო პლანტაციების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები (რეკომენდაციები). ავტ.: თ.კაჭარავა; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf# 2016-12 -The ecoomic effectiveness of entegration of silk production and recommendations for its  rehabilitation. G.Japaridze –GAAS Academician, Doctor of Economic Sciences, Professor; T.Kunchulia- GAAS Academician, Doctor of Economic Sciences, Professor: E.Shapakidze - GAAS Academician, Doctor of Economic Sciences, Professor; V.Sanadiradze – Georgiane Ministry of Agriculture, the head of Vani Information – Consulting Service Center.

 pdf# 2016-13 - მოცვისა და ქლიავის კულტურა (რეკომენდაციები). ავტ.: რ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf# 2016-14 - საქართველოს მეცხვარეობის განვითარების პერსპექტივები. ავტ.: ჯ.გუგუშვილი, ნ.ნატროშვილი, მ.ცინცაძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf# 2016-15-ჯაბნიძე-მარწყვის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგიები  (რეკომენდაციები).  ავტ.: რ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf#2016-16- ხეხილოვან კულტურათა საძირეების სტანდარტი(რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი;

pdf#2016-17ხეხილოვან კულტურათა მყნობა (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი;

pdf#2016-18კლონურ საძირეთა სადედეები და საკალმე სადედე ბაღი (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი

pdf#2016-19-  სანერგის თესლბრუნვა (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი

pdf#2016-20-  ხეხილოვან კულტურათა სარგავი მასალის სტანდარტი (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი

pdf#2016-21-  ხეხილის სანერგე მეურნეობის მოწყობა (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი;

pdf#2016-22 მუშმალა (რეკომენდაციები).  ავტ.: რ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf#2016-23-ვანი საინვესტიციო პროექტი,  გიორგი ნიკოლეიშვილი, ელგუჯა შაფაქიძე, ვანო სანადირაძე; 

 pdf#2016-24ჯიშთაშორისი სამრეწველო შეჯვარების ორგანიზაცია მებოცვრეობაში - ჯემალ გუგუშვილი, გიული გოგოლი, ზაზა ლაშხი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf #2016-25ჯიშთაშორისი სამრეწველო შეჯვარების ორგანიზაცია მებოცვრეობაში - ჯემალ გუგუშვილი, გიული გოგოლი, ზაზა ლაშხირედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf#2017-26 - სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის საიმედოობის გაზრდა დეტალების მდნობის ქვეშ ავტომატური დადუღებით და მისი ეკონომიკური ეფექტურობა (რეკომენდაციები) - ჯემალ კაციტაძე, ნაპოლეონ ქარქაშაძე, ი.კაპანაძე, ი.აბულაძე, გ.ბერიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf#2017-27 - აგრარული სექტორის საინჟინრო–ტექნიკური მომსახურების სრულყოფა – რევაზ მახარობლიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf#2017-28 - მეხილეობა, თანამედროვე მდგომარეობა, პერსრექტივები – იუზა ვასაძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf #2017-29 - რაციონალური სასოფლო–სამეურნეო წარმოებისათვის საჭირო ტექნიკის განსაზღვრის მეთოდიკა – ე.შაფაქიძე, გრ.ჩიტაია, გ.მოსაშვილი, რ.ჯაფარიძე.

pdf #2017-30 - თხილის კულტურის მოვლა-მოყვანის აგროტექნიკა - (რეკომენდაციები).  ავტ.: რ. ჯაბნიძე, ნ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf #2017-31 - სუბტროპიკული ხურმა - (რეკომენდაციები).  ავტ.: რ. ჯაბნიძე, ნ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf  # 2017–32 – რა უნდა იცოდეს დეგუსტატორმა (ბოსტნეული, კარტოფილი, პარკოსანი, ბაღჩეული კულტურები) – (რეკომენდაციები). შემდგენლები: გ.ალექსიძე, ნ.კაკაბაძე, ვ.ჯაფარიძე, პ.ვაჩეიშვილი.

pdf # 2017–33 – ხილი მხოლოდ ნაყოფი არ არის (რეკომენდაციები).   ავტ.: ვ.კვალიაშვილი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf # 2017–34 - ბოცვრის კვება –(რეკომენდაციები), ავტ. ჯ.გუგუშვილი, გ.გოგოლი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf # 2017–35  – შთანთქმითი შეჯვარების ეფექტურობა მებოცვრეობაში, ავტ.: ჯ.გუგუშვილი, მ.ბარვენაშვილი, რ.ლოლიშვილი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf # 2017–36 – ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების ეკოლოგიურად უსაფრთხო აგროტექნოლოგია, ავტ. რ. ლოლიშვილი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com