საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ადრინდელი რეკომენდაციები

soflis meurneobis dargebis mixedviT SemuSavebuli aqtualuri 
 rekomendaciebi (I)
X

rekomend 1a

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam agraruli dargis mecnierebis mier 2013 wels Catarebuli kvlevebis safuZvelze, moamzada rekomendaciebis krebuli, romlis gamoyenebiT momxmarebels SesaZlebeli eqneba miiRos damatebiTi  Semosavlebi.

rekomendaciebs ganzogadoebisaTvis micemuli aqvs Tanmimdevruli saxe, dargobrivi prioritetebis mixedviT: 1. agronomiuli. 2. mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebis da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis, 3. agrosainJinro, 4. sasoflo-sameurneo produqtebis Senaxvis da gadamuSavebis 5. ekonomikuri, rac Seesatyviseba akademiis Sesabamis samecniero struqturebs.

rekomendaciebi gamosacemad moamzada saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma departamentma akademiis samecniero ganyofilebebis mier warmodgenili masalebis safuZvelze.

rekomendebuli RonisZiebebi mocemulia mokle anotaciis TandarTviT. rekomendebuli RonisZiebebis gamoyenebis msurvel momxmareblebs (fermerebs, praqtikos specialistebs da a.S.) maTze praqtikulad daxmarebis mizniT, SeuZliaT mimarTon saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

akademiur departments (Tbilisi, ivane javaxiSvilis q. #51, E- mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tel/Fax: (+995 32)294 13 21), romelic agreTve saWiroebis SemTxvevaSi dagakavSirebT rekomendaciebis avtorebTan detaluri informaciis misaRebad.

dargebis mixedviT rekomendaciebis momzadebaSi   
                            monawileobdnen:

ssmm akademiis akademikosebi - g. margvelaSvili, n. CxartiSvili, v. kvaliaSvili, g. caguriSvili, j. oniani, e. guguSvili, r. maxarobliZe, j. kacitaZe, n.baRaTuria, n.qarqaSaZe,  o. qeSelaSvili.

ssmm akademiis wevr-korespondentebi - o. liparteliani, g. nikoleiSvili,  
                                               e. SafaqiZe.

soflis meurneobis akademiuri doqtori - n. kakabaZe

redaqtorebi: ssmm akademiis akademikosi g. jafariZe;

                  ssmm akademiis wevr-korespondenti e. SafaqiZe.

I. agronomiuli samecniero ganyofileba

                         akademikos-mdivani - ssmm akademiis akademikosi   
                                        gogola margvelaSvili

#rigze

RonisZiebebis dasaxeleba

RonisZiebebis mokle anotacia

Ggamosayeneblad rekomendebuli raionebi

1

2

3

4

1.1.

qeris axali jiSi

“zes 5”

qeris axali jiSi “zes 5” miRebulia saSemodgomo qeris jiSi “yazbegi 1”-dan gama dasxivebiT. heqtarze saSualod iZleva 5,7 t/ha-s.

aRmosavleT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis.

1.2.

saSemodgomo xorblis mosavlis prognozi

saSemodgomo xorblis vegetaciis periodSi (marti-ivnisi) Seqmnili agrometeorologiuri pirobebis  mosavlis odenobaze gavlenis Seswavlis  safuZvelze miRebulia prognostikuli meTodi _ “amindi da xorblis mosavali”.

  saqarTvelos yvela

raionebisaTvis.

1.3.

saSemodgomo qerisa da simindis azotiT kvebis optimizacia Savmiwa niadagze.

gare kaxeTis zeganis  Savmiwa niadagze da analogiur niadagobriv-klimatur pirobebSi saSemodgomo qeris (jiSi ,,Zvel-Tesli”) da simindis (jiSi ,,ajameTis TeTri”) moyvanisas rekomendebulia azotiani sasuqebis diferencirebuli Setana fosforiT niadagis uzrunvelyofis donis gaTvaliswinebiT. savaraudo ekonomikuri efeqti : - yovel daxarjul 1 larze ukugeba iqneba 3-6 lari; Aar dabinZurdeba garemo.

gardabnis raioni.

1.4.

simindis martivi xazTaSorisi hibridi “wilkani – 1” gamoyvanili iqna qarTuli xaz “abaSuri yviTeli 30”-is SejvarebiT amerikul xaz “mo-17”- Tan, ro­melic daaregistrira saqpa­tentma 2012 wels.

simindis martivi xa­zTa­Sorisi hibridi “wi­lkani 1” gamoyvanilia qarTul xaz “abaSuri yviTeli 30”-is (mde­dro­biTi) da ameri­kul xaz “mo-17”-is (mamrobiTi) urTierTSejvarebiT. orive xazi wlebis ganma­vlobaSi iswavle­bo­da, rogorc sameu­rneo, ise biolo­giuri fiziologiuri da genetikuri Tvisebebis mixedviT. aseve icde­boda wlebis ganma­vlobaSi hibridi sako­nkurso gamocdaSi, sadac man ajoba standart “engurs” 12 t/ha marcvalSi

hibridi wilkani 1 aris universa-luri mimarTu­le­bis, rogorc sasursaTo, ise samarcvled da safuraJed. reko-mendebulia rogorc aRmosa-vleTY, ise dasa­vleT saqarTve-los simindis mTe­sveli raio-nebisaTvis.

1.5.

martivi xazTaSorisi hibridi “wilkani 2” gamoyvanilia qarTu­li xazi “kr – 44”-is (mdedrobiTi) da amerikuli xazi “bi-73” (mamrobiTi) urTierTSejva­re­biT, romelic daregistrire­bulia saqpatentis mier 2012 wels.

simindis martivi xa­zTa­Sorisi hibridi “wi­lkani 2” gamoyvanilia adgilobrivi xazis qarTuli “krugi 44”-is SejvarebiT amerikul xaz “bi-73”-Tan. am ori xazis SejvarebiT gamo­yva­nili iqna hibridi “wilkani 2”, romelmac wlebis ganmavlobaSi sakonkurso jiSTaga­mocdis Sedegad ajoba standart “engurs  saSualod 1.0 t/ha marcvalSi

hibridi “wilkani 2” aris samarcvle mimarTulebis, is rekomendebulia aRmosavleTYsaqa-rTvelos rogorc sarwyav, ise urwyav raione­bisaTvis 2013 wels damza­debulia misi 1 Taobis Tesli, 1 t. romelic Sei­Zleba daiTe­sos rekomendebul raionebSi 50 ha-ze.

1.6.

simindis sinTeTikuri hibridi “beqa” gamoyvanilia narinji­sferi kaJa, kbila da naxevrad kbila adgilobrivi da ucxo-uri simindis formebis urTierTSejvarebiT. dapatentebulia saqpatentis mier 2012 wels.

simindis sinTeTikuri hibridi “beqa” da misi mSobliuri jiSebi iswa­vleboda wlebis ganmavlobaSi sameu­rneo, biologiuri, fizio­logiuri da gene­tikuri niSnebis mixedviT, maT Soris axlad gamoyvanili hibridi “beqa” iswavleboda wlebis ganmavlobaSi sako­nkurso gamocdaSi da man standart hibrid “qarTul 9”-s ajoba saSualod 1,0 t/ha-ze marcvalSi.

hibridi “beqa” rekomendebulia samarcvled saqa­rTvelos simi­ndis mTesveli  yvela raionisa­Tvis; 2013 damzadebulia hibriduli Tesli 0,5 t, romelic SeiZleba daiTe­sos sawarmoo pi­robebSi 25 ha-ze.

1.7.

saqarTvelos pirobebSi wiwiburas samjeradi moyvana

wiwibura warmoadgens mokle vegetaciis mqone mcenares. saqarTvelos .garkveul ekologiur pirobebSi SesaZlebelia misi samjeradi moyvana. futkris damtvervis SemTxvevaSi 1 ha-ze wiwiburas marcvlis mosavali izrdeba 2-2,5 centneriT.

rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos raionebisaTvis

1.8.

dasetyvili venaxis daCqarebuli aRdgenisa da movlis fototeqnikuri RonisZiebebi

rekomendacia SemuSavebuli da gamoyenebuli iqna gurjaanis (kaxeTi) raionis sofel vaCnaZianSi, 150 ha-ze 2012 wlis 29 ivliss mosul Zlier dasetyvil venaxSi. gasxvlisas gamoyenebuli iqna Zlier dazianebuli rqebis bazaluri zonis (1-3 kvirti) nawilobriv gadarCenili kvirtebi; Sedegad yovel ha-ze saSualod miRebuli iqna 3,5-4,0 tonaze meti yurZeni, maSin rodesac mezoblad mdebare venaxebidan Cveulebrivi gasxvlis Sedegad mosavali umniSvnelo raodenobiT an saerTod ar iqna miRebuli. rekomendebuli wesiT gasxvlis Sedegad vazis forma srulyofilad iqna aRdgenili.

mevenaxeobis yvela raionSi

1.9.

gazafxulis wayinvebisagan dazianebuli vazis movla

2014 wlis adre (aprilis II naxevari) gazafxulze wayinvebis Sedegad gansakuTrebiT dazianda guria-samegrelos da aWaris venaxebis didi nawili. dazianda gayivebuli kvirtebi da norCi, mozardi ylortebi. mocemul fazaSi vazis gasxvla mizanSewonili ar iyo. SemuSavda rekomendacia: gasxvlis aucilebloba gadawydes wayinvebis gavlidan 10-15 dRis Semdeg; gasxvlas win unda uZRodes dazianebis xasiaTi da xarisxi: TuU mTlianad dazianebulia ZiriTadi mosavliani kvirtebi da ylortebi, Semcvleli kvirtebic, maSin

I SemTxveva: rekomendebulia yvela dazianebuli rqis bazisTan moWra (gasxvla). meoradi ylortebi ganviTardebian mZinare kvirtebidan Stambisa da mxris nawilebidan, romlebic zogjer mosavliania. yuradReba unda gamaxvildes meoradi (amonayari) ylortebis danormebaze, maT gadaadgilebaze, vazis formis aRsadgenad; am saxis dazianebas TiTqmis adgili ar hqonia.

II SemTxveva: - dazianebulia mxolod pirveladi nazardi-ylorti. am SemTxvevaSi gasxvla rekomendebuli ar aris; unda daveyrdnoT Semcvleli da martivi kvirtebidan ganviTarebul ylortebs, romlebic nawilobriv mosavliania.

III SemTxveva: dazianeba sustia, mxolod foTlis kidurebia dazianebuli; ylortebi ganagrZoben zrdas; unda gagrZeldes movlis RonisZiebebi. rekomendacia mieca fitoteqnikuri RonisZiebebis ganxorcielebas: Stambis amaRleba, gvian gasxvla da gvian Seyelva da sxv.

guria-samegrelo, aWaris, qvemo imereTis raionebSi

1.10.

13. wiTelyurZniani saRvine vazis axali jiSi `goris wiTeli~

  yvavili orsqesiania. mtevani saSualoze didia (240-650g); marcvali sakmaod wvniania (wvenis gamosavlianoba 76%), sasiamovno, tkbili, mcire momJavo gemoTi. rbilobi Ria mwvanea; wveni Ria wiTeli-lalisferia. gorSi mwifdeba oqtombris Sua ricxvebSi da Saqrianoba aRwevs 26%-s, mJavianoba 6,5 g/dm3. uxvmosavliania. iZleva saukeTeso masalas xarisxovani vardisferi samarko  (Sampanuri) Rvinis dasamzadeblad.

rekomendebulia kaxeTs, Sida da qvemo qarTlis mevenaxeobis zonebSi

gasaSeneblad.

1.11.

fermerul meurneobebSi venaxis gaSenebisa da movlis teqnologia

fermerul meurneobebSi venaxis gaSenebisa da movlis teqnologia iTvaliswinebs vazis samwlian da Semdgom periodebs, uaxlesi preparatebisa da meqanizaciis teqnikuri saSualebebis gamoyenebiT.

rekomendebulia saqarTvelos mevenaxeobis yvela raionSi.

1.12.

vazis filoqseragamZle saZireTa da sanamyeneTa sabaziso sadedebis mowyoba

virusebisa da virusebismagvari daavadebebis gadamtanebisagan (nematodebi da a.S.) Tavisufal izolirebul  teritoriaze gaSeneba: vazis uviruso filoqseragamZle saZireTa sadede; sanamyeneTa sabaziso sadedebi _ virusebze testirebuli sanamyene masaliT da uviruso filoqseragamZle saZireebiT warmoebuli mwvane vegetirebuli sanamyene nergiT; safuZveli Caeyreba sertificirebuli nergis warmoebas.

rekomendebulia saqarTvelos mevenaxeobis yvela raionSi.

1.13.

 atmis axali jiSi `vaxtanguri~

  nayofi msxvilia (73 х 66 х 65 mm); saS. 150-180g, xSiria meti masis. kani Sebusulia; Ria yviTelia mzis mxareze lamazi wiTeli laqebiT. rbilobi kremisferia; mkvrivi konsistenciis, saxravia, naklebad wvniani. gemrielia, Saqrianoba 10,2%, mJavianoba 0.63 g/dm3, kurka 5%-ia. mwifdeba “xidisTavis yviTel sagvianoze” ufro gvian -oqtombris meore naxevarSi. uxvmosavliani   sasufre-sakompote jiSia. bazarze maRali moTxovnadi da ukonkurentoa.

rekomendebulia kaxeTis, Sida da qvemo qarTlis atmis warmoebis zonebSi gasaSeneblad.

1.14.

 citranJi F3-is (forToxaliX

trifoliata) nergebis warmoeba

xasiaTdeba maRali mosavlianobiT 40 t/ha. yinvagamZlea – 1500C. mdidaria biologiurad aqtiuri nivTierebebiT. gamoiyeneba matonizirebeli sasmelebis dasamzadeblad.

rekomendebulia dasavleT saqarTvelos subtropikuli zonisaTvis.

1.15.

citrusovanTa dakninebuli baRebis aRdgenis agroteqnikuri RonisZiebebis sistema

RonisZieba iTvaliswinebs: baRebis dakninebis mizezebis gamovlenas, mcenareebze meqanikurad dazianebuli Rero totebis mocilebas, Stambis specialuri malamoTi damuSavebas.  organuli da mineraluri kvebis mowesrigebas; mavnebel avadmyofobaTa winaaRmdeg brZolis RonisZiebebis gamoyenebas. ekonomikuri efeqti 2000-3000 lari/ha.

rekomendebulia dasavleT saqarTvelos subtropikuli zonisaTvis.

1.16.

qarTuli bambukis nergebis warmoeba

iZleva met amonayars, Rero swormdgomia, yinvagamZle.

rekomendebulia dasavleT saqarTvelos subtropikuli zonisaTvis.

1.17.

organuli-mineraluri sasuqebis  Setanis wesebis da vadebis optimizacia simindis (jiSi “baltisi”) kulturisaTvis

organuli-mineraluri sasuqebis  erToblivi Setana (10t.nakeli + N60P60K60 yovelwliurad) uzrunvelyofs 50.8 c/ha simindis marcvlis mosavals, rac usasuqosTan SedarebiT Seadgens matebas 30.1 c/ha, xolo fonTan 24.9 c/ha.

rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos

sarwyav da urwyav raionebisaTvis

1.18.

organuli-mineraluri sasuqebis  Setanis wesebis da vadebis optimizacia Svriis kulturisaTvis, gare  kaxeTis Savmiwa niadagebze

Svriis marcvlis yvelaze maRali mosavali 39.9c/ha miRebulia N120P90K90dozis Setanisas, mateba usasuqosTan SedarebiT Seadgens 28.5 c/ha-s, xolo agrofonTan _ 19.4 c/ha.

rekomendebulia gare kaxeTis

Savmiwa niadagebis zonisaTvis

1.19.

ceoliTebis gamoyeneba citrusebis plantaciebSi niadagis gasanoyiereblad

aRniSnuli RonisZiebiT izogeba sasuqebis gamoyeneba, umjobesdeba mcenareTa mier sakveb nivTierebaTa  SeTviseba, mosavlianoba izrdeba 15-18%-iT.

rekomendebulia dasavleT saqarTvelos subtropikuli zonisaTvis.

1.20.

mcenareTa marilgamZleobis da gvalvagamZleobis unaris amaRleba

damlaSebis sawinaaRmdego RonisZiebad mcenreTa marilgamZle jiSebis Seqmna uzrunvelyofs damlaSebul niadagebze kulturul mcenareebis mosavlianobis gadidebas. mcenareTa marilgamZleobis da gvalvagamZleobis unaris amaRlebis Teslis Tesviswina gamowrTobis meTodi saSualebas gvaZlevs gamoviyenoT embrionulad axalgazrda mcenareTa Teslis maRali plastikuroba da SevaguoT is araxelsayrel garemo pirobebs.

    qloridebis siWarbis SemTxvevaSi karg efeqts iZleva Teslis Tesviswina damuSaveba 3%-iani NaCl-is xsnariT, sulfatebiT damlaSebis SemTxvevaSi saukeTesoa 0.2% MgSO4-is xsnariT Teslis Tesviswina gamowrTobis meTodiT. aRniSnuli RonisZieba efeqturia sustad da saSualod damlaSebul niadagebze.  

rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos

raionebisaTvis

1.21.

fosforiani sasuqebis gamoyeneba marcvleul kulturebSi (saSemodgomo xor-bali, simindi) bazaleTis zeganis yavisfer karbonatul niadagebze.

rekomendacia iTvaliswi-nebs fosforiani sasuqis racionaluri doziT gamoyenebas azot-kaliumiani sasuqebis optimaluri dozebis fonze; savaraudo ekonomikuri efeqti : - mosavlianoba gaizrdeba 150-200%-iT, farTobis erTeulze gaweuli xarjebi 2,0-2,5-jer anazRaurdeba.

rekomendebulia duSeTis raionisaTvis.

1.22.

fosforiani sasuqebis gamoyeneba  bostneul kulturebSi (kombosto, pomidori) Sida qarTlis mdelos yavisfer niadagze.

rekomendacia iTvaliswi-nebs fosforiani sasuqis optimaluri doziT Setanas ZiriTadi sakvebi elementebis optimaluri Sefardebis pirobebSi; savaraudo ekonomikuri efeqti : - gaizrdeba mosavlianoba 100-150%-iT, gaumjobesdeba produqciis xarisxi. Aar dabinZurdeba garemo.

rekomendebulia xaSuris, goris, kaspis da mcxeTis raionebisaTvis.

1.23.

fosforiani sasuqebis racionaluri gamoyeneba kartofilSi samxreT saqarTvelos yavisfer-karbonatul niadagebze.

fosforiT Rarib yavisfer-karbonatul niadagebze rekomendebulia  fosforiani sasuqis racionaluri doziT Setana azot-kaliumiani sasuqebis fonze; savaraudo ekonomikuri efeqti : - yovel daxarjul 1 larze ukugeba iqneba 6-7 lari; Aar dabinZurdeba garemo.

rekomendebulia axalcixis

raionisaTvis.

1.24.

rTuli sasuqebis gamoyeneba marcvleul da bostneul kulturebSi.

Siraqis urwyav Savmiwebze da qvemo qarTlis rux-yavisfer niadagebze marcvleuli da bostneuli kulturebisTvis rekomendebulia  amofosis, nitroamofosis, karboamofosis, Txevadi kompleqsuri sasuqis, myari amoniumis polifosfatis, superfosis da amofosfatis gamoyeneba. savaraudo ekonomikuri efeqti : - gaizrdeba mosavlianoba 100-150%-iT, gaumjobesdeba produqciis xarisxi. xarjebi 2-2,5-jer anazRaurdeba.

rekomendebulia dedofliswyaros da gardabnis raionebisaTvis.

1.25.

fosforiani sasuqebis racionaluri gamoye-neba saSemodgomo xorbalSi Siraqis Savmiwa niadagebze.

fosforiT Rarib Savmiwa niadagze saSemodgomo xorblisTvis (jiSi ,,ufxo 1”) rekomendebulia fosforiani, azotiani da kaliumiani sasuqebis racionaluri dozebi. . savaraudo ekonomikuri efeqti : - gaizrdeba mosavlianoba 100-110%-iT. ukugeba yovel daxarjul 1 larze  iqneba 6-7 lari;

rekomendebulia

dedofliswyaros raionisaTvis.

1.26.

Aaxali koncentrire-buli fosforiani sasuqis – superfosis racionalurad gamoye-neba saadreo kartofi-lisTvis qvemo qar-Tlis vakis Ria yavisfer niadagze.

rekomendacia iTvaliswi-nebs maRal procentiani (40%) fosforiani sasuqis  - superfosis racionaluri doziT gamoyenebas azot-kaliumiani sasuqebis optimaluri dozebis fonze. savaraudo ekonomikuri efeqti : - gaizrdeba mosavlianoba  100-120%-iT. gaumjobesdeba produqciis xarisxi. ukugeba yovel daxarjul 1 larze  iqneba 7-8 lari;

Aar dabinZurdeba garemo.

rekomendebulia marneulis raionisaTvis.

1.27.

fosfor-kaliumiani sasuqebis perioduli Setana marcvleul kulturebSi Siraqis Savmiwa niadagSi.

sasuqebis SetanasTan dakavSirebuli samuSaoebis  gaadvilebisTvis, mindvris samuSaoebis daZabulobis  SenelebisTvis, samuSao Zalis ekonomiisa da sasuqebis Setanaze gaweuli xarjebis SemcirebisTvis, Siraqis Savmiwa niadagebze  rekomendebuli fosfor-kaliumiani sasuqebi marcvleuli kulturebis  gasanoyiereblad  Setanil iqnes 2 an 4 welSi erTxel.

rekomendebulia dedofliswyaros raionisaTvis.

1.28.

fosforiani sasuqebis optimaluri dozebi Saqris Warxlisa da simindisaTvis  fosfo-riT sxvadasxva xaris-xiT  uzrunvelyofil Sida qarTlis  mdelos yavisfer niadagebze.

Sida qarTlis  mdelos yavisfer niadagebsa da analogiur niadagobriv-klimatur pirobebSi  Saqris Warxlis jiSi ,,verxniaCskaia”  da simindis jiSi ,,sterlingis” moyvanisas rekomendebulia fosforiani sasuqebis optimaluri dozebi fosforiT niadagis uzrunvelyofis donis gaTvaliswinebiT. savaraudo ekonomikuri efeqti : - gaizrdeba mosavlianoba  80-120%-iT. gaumjobesdeba produqciis xarisxi. xarjebi 2-2,5-jer anazRaurdeba.

rekomendebulia xaSuris, goris da qarelis raionebisaTvis.

1.29.

mcenareTa dacvis ekologiurad usafrTxo saSualebebis gamoyeneba marcvlovan kulturebSi.

rekomendebulia: Teslis damuSaveba-rafliqsiT; kalokugiT; naTesebSi sarevelebis winaaRmdeg gamoiyeneba linturi 2,4 d dikamba; mavne mwerebis winaaRmdeg gamoiyeneba fosfororganuli preparatebi, romlebic ar avlenen fototoqsikurobas da ar rCebian naSTis saxiT marcvalSi.

rekomendebulia saqarTvelos marcvlovani kulturebis mTesvel yvela raionSi.

1.30.

mcenareTa dacvis ekologiurad usafrTxo saSualebebis gamoyeneba citrusovanTa kulturebSi.

rekomendirebulia: citrusovanTa mevneblebis winaaRmdeg _ ortusi, nuredi; biologiuri preparati _ aSersonia.

rekomendebulia dasavleT saqarTvelos

raionebisaTvis

1.31.

niadagSi binadar mcenareTa  agresiuli mavneblebis  winaaRmdeg axali preparatiuli formebis gamoyeneba

rekomendebulia: ekologiurad usafrTxo granulirebuli preparatebi fosfororganuli pireqtoidul sawyisebze adgilobrivi bunebrivi ceoliTebis (klineftoloiliTi) gamoyenebiT.

rekomendebulia aRmosavleT da dasavleT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.32.

paTogenur-anaerobuli mikroorganizmebis rezistentuli populaciebis winaaRmdeg antibiotikebis gamoyenebis axali teqnologiebi

sxvadasxva moqmedebis meqanizmebis antibiotikebis rotaciuli sistemiT gamoyeneba infeqsiis gamovlinebisTanave, romlis danergvac mecxoveleobasa da mefrinveleobaSi, garda maRali biologiuri da ekologiuri efeqturobisa, gamoyenebidan didi xnis ganmavlobaSi gamoricxavs maT mimarT obieqtis rezistentobis dawyebisa da ganviTarebis process.

rekomendebulia saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.33.

biologiur preparat vertimekis gamoyeneba citrusebSi cecxla tkipas winaaRmdeg

vertimekis 0,5%-iani samuSao xsnaris gamoyeneba cecxla tkipas winaaRmdeg 90%-iT amcirebs mis zians citrusovnebSi.

rekomendebulia dasavleT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.34.

fungicidi skori citrusovanTa daavadebebis winaaRmdeg

skoris 0,1%-iani koncentraciis gamoyenebiT 30-40%-iT mcirdeba citrusovanTa daavadebebi.

rekomendebulia dasavleT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.35.

herbicidi nokdaumi  Cais plantaciebSi sarevela gvimras winaaRmdeg

nokdaumis gamoyenebiT Cais plantaciebSi gvimris mospoba garantirebulia erTi wliT, xolo SemdgomSi is mcire raodenobiT amodis.

rekomendebulia dasavleT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.36.

pamidoris dabalmozardi  jiSi ,,saadreo’’

sawyisi masala miRebulia 2007 wels mebostneobis msoflio centridan. aRmocenebidan simwifis dawyebamde mcenares Wirdeba 70 dRe. mosavlianoba 60t/ha, mosavals iZleva agvistos bolomde. rekomendebulia sakonservod.

rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.37.

pamidoris maRalmozardi jiSi ,,aragvi’’

adgilobrivi jiSia. miRebulia xalxuri seleqciiT Camoyalibebuli ,,Woportulas’’ individualuri gamorCevis gziT. mosavlianoba 45 t/ha. jiSi sagvianoa da mosavals iZleva noembris bolomde. rekomendebulia sasufre-sasalaTed.

rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.38.

pamidoris maRalmozardi jiSi ,,vardisferi Woportula’’

adgilobrivi, saSualo-sagviano, sicivis amtani, maRalmosavliani  jiSia. misi formireba aucilebelia sayrdenze. mosavlianoba sayrdenze-50 t/ha, usayrdenod 36 t/ha. rekomendirebulia sasufre-sasalaTed.

rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.39.

sabostne soia, jiSi ,,sabostne 1’’

sawyisi masala miRebulia 2007 wels mebostneobis msoflio centridan. jiSi gamZlea daavadebebis: baqteriozi, fuzariozi, septoriozi, mozaika- mimarT. maRali mosavlis misaRebad ha-ze mcenareTa dgomis sixSire unda iyos 95 aTasi cali, mwkrivebs Soris manZili-70 sm, mwkrivSi mcenareTa Soris manZili-15 sm.

rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.40.

sabostne soia, jiSi ,,mwvaneparkiani’’

sawyisi masala miRebulia 2007 wels mebostneobis msoflio centridan. jiSi gamZlea daavadebebis: baqteriozi, fuzariozi, peronosporozis mimarT. erT mcenareze formirdeba 120 cali parki. teqnikur simwifeSi parkebis mosavlianoba Seadgens 170 centners/ ha-ze, biologiur simwifeSi Teslis mosavlianoba Seadgens 70 c/ha-ze.

rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.41.

sabostne lobio, jiSi ,,mravalmarcvala’’

sawyisi masala miRebulia mebostneobis msoflio centridan 2007 wels. jiSi aris maRalmozardi, xviara wveriT. mwvane parkebis mosavali Seadgens 16 centners/ha-ze, xolo Teslis mosavali 12 c/ha-ze. jiSi aris aracvenadi, malexarSvadi, saukeTeso gemuri Tvisebebis.

rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.42.

samarcvle lobio, jiSi ,,gardabnuli Wrela’’

adgilobrivi ,dabalmozardi jiSia. miRebulia mSobeli jiSebis: ,,wiTeli 41’’ da ,,adgilobrivi wiTeli’’-s SejvarebiT. is aris saparke-samarcvle mimarTulebis. jiSi gamZlea mavneblis-,,lobios memarcvlia’’-s mimarT. axasiaTebs ubewvo(ufxo) , nazi parkebi.

rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.43.

ekologiurad usafrTxo bostneulis moyvana saqarTveloSi warmoebuli biologiuri preparatiT.

nakveTis damuSaveba  iwyeba  winamorbedi  kulturebis anarCenebis gawmendiT. Segvaqvs Txevadi organuli sasuqi ,,organika”, mzis amosvlamde an mzis gadasvlis Semdeg da vxnavT (winmxvneliani)  guTniT  26-28 sm siRrmeze.

,,organika” aris qarTuli warmoebis sasuqi da gankuTvnilia ekologiurad usafrTxo produqciis mosayvanad. is xels uwyobs niadagis Tvisebebis gaumjobesebas, matulobs humusis done, umjobesdeba niadagis agregatuli mdgomareoba, pamidoris da wiwakis nayofebs unarCundeba bunebrivi aromati, matulobs vitaminebis Semcveloba, gamoricxulia niadagSi, mcenareSi, nayofSi nitratebis Semcveloba, mcenareebi gamZleebi arian stresis mimarT da rac mTavaria, mosavlianoba izrdeba 15-20 % .(1 ha-ze saWiroa 6-10 litri ,,organikas” gaxsna 300 litr wyalSi da mosxma niadagis zedapirze damuSavebamde)

rekomendebulia saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.44.

mineraluri sasuqebis gamoyenebis xerxi xarisxiani, ekologiurad usafrTxo produqciis misaRebad.

sasideracio efeqturi parkosnebis da organuli sasuqebis fonze gamoiyeneba kompleqsuri sasuqebi. ase mag: nitrofosi. masSi azotia 23%, fosfori 46 % da kaliumic 46%. igi warmoadgens granuls. 1000 granulis wona Seadgens 20-25 grams. xorblisaTvis  nitrofosis Setana Tesvis dros ha-ze 200 kg-is raodenobiT, mTlianad dafaravs fosforis da kaliumis normebs, rac Seexeba azots, mis danaklis mniSvnelovnad gadaaWarbebs kidec parkosani mcenaris fesvebze ganviTarebuli koJrebidan miRebuli biologiuri azoti.

kompleqsuri sasuqebis gamoyenebas didi mniSvneloba aqvs ekonomikuri TvalsazrisiT. 200 kg kompleqsuri sasuqi Rirs 300 lari. amasTan gasaTvaliswinebelia is, rom TiTqmis samjer mcirdeba xarjebi Senaxvaze, transportirebaze da niadagSi Setanaze.

   aRsaniSnavia isic, rom kompleqsuri sasuqebi SedarebiT naklebad qroldeba da irecxeba niadagis qveda fenebSi, naklebad Seicaven usargeblo minarevebs da mcenaris fesvTa sistema ufro advilad iTvisebs maTSi arsebul yvela sakveb elements, rac dadebiTad moqmedebs mcenaris zrda-ganviTarebaze.

rekomendebulia saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.45.

TeTrTaviani kombosto, jiSi ,,likani’'

miRebulia adgilobrivi jiSis ,,borjomis ideali-‘’sagan gamaumjobesebeli, masobrivi gamorCeviT. savegetacio periodi Seadgens 165 dRes. Tavis masa 3-3,5 kg-ia. mosavlianoba 55 t/ha-ze. gamorCeulia xangrZlivi Senaxvis unarianobiT.

Rekomendebulia samxreT saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.46.

TeTrTaviani xaxvi, jiSi ,,lizi’’

lizi gamoyvanilia jiSidan ,,standart beio’’ masobrivi gamorCevis meTodiT. naxevrad cxare, mrgvali formis, TeTri feris rbilobi axasiaTebs. aRmocenebidan srul biologiur simwifemde saWiroebs 110 dRes. bolqvis mosavlianoba sarwyav zonaSi, maRal agrofonze Seadgens 45 t/ha-ze. Teslis ki 3 c/ha-ze.

rekomendebulia saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.47.

bostneulis moyvana ormindvriani kordiani miniTeslbrunviT

am teqnologiis arsi mdgomareobs imaSi, rom mcenaris kvebis ares farglebSi niadagis naxevari muSavdeba da masze iwarmoeba erTwlovani saToxni kulturebi, xolo meore naxevarze SenarCunebulia sruli bunebrioba an iTeseba mravalwlovani balaxi. produqciis warmoebis gadidebasTan erTad xdeba niadagis nayofierebis SenarCuneba- amaRleba. garda amisa mesame wlidan, yovelwliurad SesaZlebelia niadagis damuSaveba da ekologiurad sufTa produqciis warmoeba mxolod nakordalsa da  amobrunebul kordze, nabalaxarze.

rekomendebulia saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.48.

saxelmZRvanelo fermerTa dasaxmareblad: “saqarTvelos ZiriTad sakveb saSualebaTa qimiuri Sedgeniloba da yuaTianoba”

saxelmZRvanelo moicavs: sakvebTa klasifikacias; cxovelTa srulfasovani kvebis da calkeuli elementebis biologiur mniSvnelobas; sakvebTa qimiuri Sedgenilobas da yuaTianobas; sakvebTa vitominovan, mineralur da aminomJavur Sedgenilobas, Saqrebis Semcvelobas.

rekomendebulia saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

1.49.

sakvebi kulturebis agrowesebi

SemoTavazebul agrowesebSi calkeul kulturaTa  mixedviT mocemulia Tanmimdevruli agroteqnikuri RonisZiebebi, romelTa sworad gamoyenebiT SesaZlebelia saqarTveloSi sakvebi kulturebis  saSualo saheqtaro mosavlianobis 2-3-jer gazrda.

rekomendebulia saqarTvelos yvela

raionebisaTvis.

agrowesebi axali gamocemisaTvis moamzades:

ssmm akademiis akademikosma, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtorma,

prof. g. caguriSvilma da

soflis meurneobis akademiurma

doqtorebma q. niaurma da n. Jvaniam.

1.50.

rekomendaciebi “mcenareTa normaluri zrda-ganviTarebisa da niadagis damuSavebisaTvis saWiro optimaluri tenianobis parametrebis Sesaxeb.

rekomendaciebSi mocemulia niadagebSi humusis Semcvelobis, meqanikuri Semadgenlobebisa da moculobiTi wonebis mixedviT, maTi damuSavebisa da sasoflo-sameurneo kulturebis zrda-ganviTarebisaTvis saWiro optimaluri da dasaSvebi tenianobebi da morwyvis normebi.

rekomendebulia saqarTvelos yvela

raionebisaTvis

rekomendaciebi moamzada ssmm akademiis akademikosma j. onianma.

   rekomendaciebi gankuTvnilia fermerebisaTvis, agroniadagTmcodneebisaTvis, agromelioratorebisaTvis, agronomebisaTvis  da warmoebaSi momuSave soflis meurneobis specialistebisaTvis, agreTve agraruli mimarTulebis magistrebisa da doqtorantebisaTvis.

II. mecxoveleobis, sakvebwarmoebis, veterinariis da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero  ganyofileba

           akademikos-mdivani - ssmm akademiis akademikosi

                        zurab cqitiSvili

#

RonisZiebebis

dasaxeleba

RonisZiebebis

mokle anotacia

gamosayeneblad rekomendebuli

raionebi

 1.

              2

         3

         4

2.1.

saaxaljiSo Sejvarebis gamoyenebiT maRalproduqtiuli axali qarTuli bocvris saxorce-saqurqe jiSuri jgufis gamoyvana.

saaxaljiSo Sejvarebis gamoyenebiT, saxorcetyav-bewveuli dedlebis da aSS-dan Semoyvanili saxorce produqtiulobis  axalzelandiuri mamlebis Sejvarebis Sedegad miRebul iqna I,II,III da IV Taoba. meoTxe Taobis cxovelebis `TavisSi~, moSenebis Sedegad ga-moyvanilia bocvris axali saxorce jiSuri jgufi, cxovelebis produqtiuloba Seswavlilia 7 mogebis monacemiT. miRebulia 8366,0 baWia, gamozrdilia 5433 suli bocveri m.S. 2002-dedali, 1086 mamali, 2345 mozardi. cocxali masis maCveneblebiT saxorce jiSuri jgufis bocvrebi 15-18%-iT aWarbebdnen xalasjiSian Tanatolebs. sakvebis danaxarji 1 kg. wonametze 14-15%-iT naklebi aReniSnaT sawyis jiSebTan SedarebiT. gamoyvanilia magari konstituciis Savi bewvovani safaris mqone maRalproduqtiuli bocvrebi.

axali qarTuli saxorce jiSuri jgufis bocvrebis moSenebis dros, gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos polulaciis erTgvarovnebas, produqtiulobis regulirebas. rekomendebulia dasavleT, aRmosavleT da samxreT saqa-rTvelos bunebriv, klimatur da kvebis pirobebTan kargad Seguebis gaTvaliswinebiT pirad sakarmidamo da fermeruli meurneobebisaTvis.

 2.2.

bocvris produqtiulobis gazrda orjiSiani samrewvelo Sejvarebis gamoyenebiT.

orjiSiani samrewvelo Sejvarebis safuZvelze saxorce (kaliforniuli) da saxorce-tyavbewveuli bocvrebis jiSis(“SinSila”, qarTuli saxorce-saqurqe) gamoyenebiTi najvari bocvrebi qarTuli saxorce kaliforniuli, produqtiuli maCveneblebiT aRematebodnen xalasjiSian Tanatolebs – nayofierebis 5%-iT, cocxali masiT 10.0%-iT, najvari bocvrebi xasiaTdeba maRali xarisxis dieturi xorciT da tyav-bewveuliT.

orjiSiani bocvrebis moSeneba rekomendebulia glexur da fermerul meurneobebSi aRmosavleT saqarTvelos bunebriv-klimaturi pirobebis gaTvaliswinebiT.

 2.3

 samjiSiani Sejvarebis efeqturoba mebocvreobaSi

mebocvreobis fermerul meurneobebSi, bocvris produqtiulobis gazrdis mizniT sasurvelia dainergos samjiSiani najvarebi:

axalzelandiuri TeTriXqarTuli saxorce-saqurqeXruxi goliaTi: najvari bocvrebi saxorce produqtiulobiT 12-14 %-iT, nayofierebiT 3-4%-iT, aWarbeben xalasjiSian Tanatolebs, xasiaTdebian dabali TviTRirebulebiT da rentabelobis maRali monacemebiT.

samjiSiani najvari bocvrebis moSeneba rekomendebulia, samxreT da dasavleT saqarTvelos fermerul da pirad sakarmidamo meurneobebSi.

2.4.

darwyulebis sxvadasxva sistemebis gamoyeneba mexorcul mefrinveleobaSi

rekomendaciaSi ganxilulia sxvadasxva konstruqciis sarwyulebis gavlena brioleris zrda _ ganviTarebaze, maT mier sakvebis aTvisebaze. dadgenilia, rom broileris gamosazrdelad yvelaze ekonomiuria mikrofinjnisebri sarwyulebi, Semdeg ki upiratesoba unda mieniWos Rarisebr sarwyulebs.

rekomendebulia saqarTvelos aRmosavleT da dsavleT

raionebis fermeruli meurneobebisaTvis.

2.5.

mecxoveleobis fermerul meurneobebSi xelovnuri daTesvlis  meTodis danergva.

xelovnuri daTesvla cxovelTa jiSobrivi gaumjobesebis yvelaze swrafi xerxia. adgilobrivi msxvilfexa pirutyvis maRalproduqtiuli jiSebis xelovnuri daTesvlis gamoyenebiT miRebuli pirveli Taobis axalSobili najvari xboebis cocxali masa 12-15 kg-iT, sadReRamiso wonanamati 150-200 gr-iT, xolo pirvelnayoli najvari furebis sarZeo produqtiuloba 500-600 kg-iT metia adgilobriv pirutyvTan SedarebiT.

rekomendebulia saqarTvelos yvela

regionSi

2.6.

darwyulebis sxvadasxva sistemebis gamoyeneba mexorcul mefrinveleobaSi

rekomendacia iTavliswinebs sxvadasxva tipis sarwyulebis gavlenas broileris produqtiulobaze da ekonomikur maCveneblebze.

rekomendebulia saqarTvelos yvela

regionSi

2.7.

TuTis mcenaris mravalmiznobrivi gamoyenebisaTvis mecxoveleobis aratradiciuli sakvebis (nekeris) warmoeba.

meabreSumeobaSi saSualod yovel 1000 (aTas) tona cocxali parkis warmoebaze ixarjeba saSualod 20,0 aTasi tona qorfa foToli, xolo Semodgomaze, zrdasruli gauxeSebuli foTlebis saerTo masa gacilebiT metia da gamouyeneblad ikargeba.

Ddadgenilia, rom Semodgomaze gauxeSebuli 20,0 aTasi tona foTlis 40% rom damzaddes, miiReba 8,0 aTas tona nedleuli, rac tolfasia (50%) 4,0 aTasi tona mSrali nivTierebis anu 2,7 aTasi tona (0,68%) srulfasovani sakvebi erTeulis, riTac didad umjobesdeba qveynis mecxoveleobis sakvebi balansi.

saqarTvelos regionebSi, sadac kultivirebs TuTis mcenare.

2.8.

qarTuli futkris guruli populaciis axali xazi _ “g-6 surebi”

qarTuli futkris guruli populaciis axali xazi _ “g-6 surebi”, romlis produqtiuloba sawyisi masalis  analogiur maCveneblebTan SedarebiT 22-22.5%-iT metia.

rekomendebulia dasavleT saqarTvelos regionebisaTvis

III. agrosainJinro samecniero ganyofileba

  akademikos-mdivani - ssmm akademiis akademikosi

                             revaz maxarobliZe

RonisZiebebis

d a s a x e l e b a

RonisZiebebis

mokle anotacia

        gamosayeneblad rekomendebuli raionebi

   1

2

3

4

3.1.

memcenareobis produqciis warmoebis teqnologiebis sistema (dabeWdilia soflis meurneobis saministros dakveTiT).

gadmocemulia saqarTvelos soflis meurneobis memcenareobis tradiciuli produqtebis (xorbali, simindi, kartofili, Cai da a.S.) warmoebisaTvis normaluri, intensiuri da maRali teqnologiebis gamoyenebis ZiriTadi RonisZiebani.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis.

   3.2.

memcenareobis produqciis warmoebis manqanaTa sistema (dabeWdilia soflis meurneobis saministros dakveTiT).

mocemulia rekomendaciebi, Tu ra simZlavris energetikuli saSualeba da teqnologiuri manqana unda iqnas gamoyenebuli tradiciuli kulturebis movla-moyvanisaTvis normaluri, intensiuri da maRali teqnologiebiT warmoebisaTvis.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis.

   3.3.

mecxoveleobis produqtebis warmoebis teqnologiebis sistema (dabeWdilia soflis meurneobis saministros dakveTiT).

mocemulia RonisZiebebis CamonaTvali mecxoveleobis produqtebis da sakvebis warmoebisaTvis normaluri, intensiuri da maRali teqnologiebiT.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis.

   3.4.

mecxoveleobis produqciis warmoebis manqanaTa sistema (dabeWdilia soflis meurneobis saministros dakveTiT).

mocemulia mecxoveleobis produqciis Tanamedrove teqnologiebiT warmoebisaTvis saWiro  manqanebis teqnikuri maxasiaTeblebi.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis.

   3.5.

adapturi TviTmavali Sasi fermeruli meurneobebisaTvis.

eqsperimentuli nimuSis doneze damzadebulia da gamocdilia TviTmavali Sasi wvrili fermeruli meurneobebisaTvis, romelic SeiZleba gamoyenebuli iqnas rogorc xvnis, ise movla-moyvanis samuSaoebisaTvis. amisaTvis mis konstruqciaSi Cadebulia SesaZlebloba Seicvalos saSuqi (klirensi) da liandi sasoflo-sameurneo kulturebis simaRlisa da rigTaSorisebis Sesabamisad.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis.

    3.6.

gadazrdili da degradirebuli Cais plantaciebis reabilitaciis samanqano teqnologia da manqanaTa kompleqsi.

damzadebuli da gamocdilia Cais plantaciebis reabilitaciis an amoZirkvis manqanaTa kompleqsi, romelic Sedgeba Semdegi manqanebisagan: gadazrdili Cais plantaciebis sasxlav-damaqucmacebeli manqana; kultivatori daqucmacebuli masis niadagSi Casaxnavad; pasiuri muSa organoebiani manqana fesvTa sistemis amoZirkvisaTvis; aqtiuri muSa organoebiani manqana  fesvTa sistemis niadagSi CakepvisaTvis.

sxvadasxva organizaciebis dakveTiT damzadebulia  da warmoebaSi gamoiyeneba 10 kompleqti aseTi manqanebisa.

rekomendebulia saqarTvelos Cais mwarmoebeli raionebisaTvis

    3.7.

«SefuTuli senaJis“ teqnologiiT sakvebis damzadebis danadgari.

eqsperimentuli nimuSis doneze damzadebuli da gamocdilia stacionaruli danadgari, romelic Snekuri tipis muSa organoTi  axdens senaJis bardanebad datkepnas da celofanis tomrebSi SefuTvas. amiT wvril fermerul meurneobebs saSualeba miecemaT miawodon saqonels maRali yuaTiani sakvebi mTeli wlis ganmavlobaSi. danadgari saSualebas iZleva vawarmooT sakvebi maRali teqnologiiT, mcire konturian, gzispira da tyispira nakveTebSi.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis.

    3.8.

gadasatani danadgari biogazis warmoebisaTvis.

eqsperimentuli nimuSis doneze damzadebuli da gamocdilia gadasatani danadgari biogazis warmoebisaTvis. igi gamosayenebelia rogorc wvrili fermeruli meurneobebisaTvis, ise saqonlis saZovrebze gadayvanis dros.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis.

    3.9.

xil-bostneulis saSrobi danadgari.

eqsperimentuli nimuSis doneze damzadebuli da gamocdilia gadasatani tipis xil-bostneulis saSrobi danadgari mzis energiis gamoyenebiT.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis

   3.10.

kartofilis sargavi kobinirebuli manqana (rekomendacia).  

eqsperimentuli nimuSis doneze damzadebuli da gamocdilia kombinirebuli manqana, romelic 100- mde daxrilobis ferdobze erTi gavliT asrulebs niadagis damuSavebis dabazoebis da kartofilis dargvis operaciebs.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis.

3.11.

niadagis eroziis sawinaaRmdego RonisZiebani da teqnikuri saSualebebi (rekomendacia).

saqarTvelos pirobebis gaTvaliswinebiT mocemulia sau-is meqanizaciis da eleqtrifikaciis institutSi damuSavebuli rekomendaciebi niadagebis eroziisgan dasacavad.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis

3.12.

samuSaoTa meqanizacia mevenaxeobaSi (rekomendacia).

mocemulia mevenaxeobaSi samuSaoTa meqanizaciis samanqano teqnologiebi da teqnikuri saSualebani Tanamedrove miRwevebis gaTvaliswinebiT.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis.

3.13.

“SefuTuli senaJis” damzadeba mcire konturian saTibebSi (rekomendacia).

rekomendaciebSi mocemulia“SefuTuli senaJis” damzadebis Tanamedrove teqnologiebi da teqnikuri saSualebani mcire konturiani saTibebisTvis.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis.

3.14.

namyeni nergis warmoebis meqanizacia vazis sanerge meurneobaSi (rekomendacia).

mocemulia sau-is meqanizaciis da eleqtrifikaciis  institutSi Seqmnili xeliT samynobi aparatiT vazis namyeni nergis warmoebis teqnologia.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raioni

3.15.

kartofilis movla-moyvana mcirekonturian nakveTebSi dabazoebis teqnologiiT (rekomendacia).

mocemulia sau-is meqanizaciis da eleqtrifikaciis  institutSi damuSavebuli universaluri manqanis gamoyenebis rekomendaciebi kartofilis movla-moyvanisaTvis.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis.

3.16.

mawovari nezvisa da ZuZuTa goWis  Sesanaxavi meqanizebuli dolura (rekomendacia).

mocemulia meqanizebuli doluras konstruqciis aRwera da misi gamoyenebis rekomendaciebi mawovara nezvisa da ZuZuTa goWebis SenaxvisaTvis.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionisaTvis.

3.17.

mowyobiloba manqanebis gacveTili detalebis eleqtro-naperwkluri legirebiT aRdgenisaTvis

daproeqtebuli, damzadebuli da gamocdilia mowyobiloba manqanebis  gacveTili detalebis eleqtro-naperwkluri legirebiT aRdgenisaTvis, romelic martivi, mosaxerxebeli da advilad dasamzadebelia. is saSualebas iZleva aRvadginoT iseTi deficituri gacveTili detalebi, rogoricaa guTnis saxnisi, frTa, kultivatoris TaTebi da sxva detalebi.

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionis fermeruli da glexuri meurneobebisaTvis.

3.18.

onografi“samecniero-meToduri rekomendaciebi sazRvargareTidan Semotanili sasoflo-sameurneo manqanebis saimedoobis gaangariSebis, gazrdisa da teqnikuri servisis racionaluri formebis SerCevisaTvis”.

gamokvleulia saqarTveloSi Semotanili sazRvargareTuli sasoflo-sameurneo teqnikis saeqspluatacio saimedoobis maCveneblebi, dadgenilia yvelaze naklebad saimedo kvanZebi da detalebi, SemuSavebulia maTi saimedoobis gazrdis teqnologiuri xerxebi eleqtro-naperwkluri legirebisa da daqromvis gamoyenebiT. mecnierebisa da teqnikis ukanaskneli miRwevebis gaTvaliswinebiT damuSavebuli da realizebulia meTodika manqanebis saimedoobaze gaangariSebisaTvis, detalebis aRdgeniTi procesebis optimizaciisaTvis, manqanebis servis centrebis optimaluri ganlagebisa da teqnikuri servisis racionaluri formebis SerCevisaTvis, romelTa praqtikuli gamoyenebisaTvis warmodgenilia Sesabamisi rekomendaciebi

Rekomendebulia: saqarTvelos

soflis meurneobis saministros, Sps

“meqanizatoris”,

fermeruli meurneobebis, umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis (universitetebi, institutebi) agrosainJinro specialobebisaTvis

3.19.

გუთანი ცვალებადი მოდების განით

მიღებული პატენტის ბაზაზე დამზადებულია გუთანი ცვალებადი მოდების განით, რომელიც საშუალებას იძლევა ოპერატორმა კაბინიდან უშუალოდ ცვალოს გუთნის მოდების განი ავტომატიურად.

rekomendebulia saqarTvelos yvela regionis fermeruli da glexuri meurneobebisaTvis.

3.20.

გაცვეთილი პრეციზიული დეტალების აღდგენის რესურსდამზოგი ტექნოლოგია

გაცვეთილი პრეციზიული დეტალების აღდგენის რესურსდამზოგი ტექნოლოგია

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionis სარემონტო საწარმოებიsaTvis.

3.21.

mwvane da Savi baixis Cais intensiuri teqnologia mciregabaritiani damqucmacebeli manqana “Cmds” gamoyenebiT

manqanis warmadoba 100 kg/saaTSi, masSi mwvane Cais gamomuSavebisas, miiRweva nedleulis imavdrouli fiqsacia.

da rekomendebulia dasavleT saqarTvelos Cais mwarmoebel raionebSi.

3.22.

kivis da Txilis movla _ moyvanis samanqano teqnologiebi

damuSavebulia kivis da Txilis movla _ moyvanis samanqano teqnologiebi da gansazRvrulia energetikuli danaxarjebi.

rekomendebulia dasavleT saqarTvelos

kivis da Txilis

mwarmoebel raionebSi.

3.23.

energo resursdamzogavi saRnobi danadgari nazi Cais nedleulis maRalefeqturi RnobisaTvis.

procesi xorcieldeba bunebrivi Rnobis identur reJimSi dabal temperaturaze (20-250) gaxangrZlivebuli reJimiT, iZleva saTburis ekonomias 70%-s.

rekomendebulia saqarTvelos Cais mwarmoebeli raionebisaTvis.

3.24.

“trofis” tipis energo resursdamzogavi saRnobi danadgari danadgari nazi Cais nedleulis maRalefeqturi RnobisaTvis.

SemoTavazebul saRnob danadgarSi Rnoba xorcieldeba bunebrivi Rnobis identur reJimSi dabal temperaturaze (20-250) gaxangrZlivebuli reJimiT, iZleva saTburi da eleqtroenergiis ekonomias 70%-s.

rekomendebulia saqarTvelos Cais mwarmoebeli raionebisaTvis.

3.25.

TuTis abreSumxvevias gamokvebisaTvis sakvebis mosamzadebeli mcire meqanizaciis teqnikuri saSualebebi.

damuSavebulia TuTis ylortebidan foTlis gamcleli mowyobiloba.

mwarmoebluroba

85 - 95 kg/sT.

rekomendebulia saqarTvelos raionebis fermeruli meurneobebisaTvis, sadac SesaZlebelia meabreSumeobis dargis warmoeba.

3.26.

TuTis abreSumxvevias gamokvebisaTvis sakvebis mosamzadebeli mcire meqanizaciis teqnikuri saSualebebi.

damuSavebulia I,II,III da IV asakis TuTis abreSumxvevias gamokvebisaTvis  foTolsaWreli mowyobiloba.

FfoTlebis daWris diapazoni 3,0 – 30,0 mm; mwarmoebluroba

60-300 kg/sT.

saqarTvelos raionebis fermeruli meurneobebisaTvis, sadac SesaZlebelia meabreSumeobis dargis warmoeba.

3.27.

TuTis abreSumxvevias gamosakvebi martivi tipis mowyobiloba.

DdamuSavebulia yvela asakis TuTis abreSumxveviasaTvis gamosakvebi martivi tipis mowyobiloba naZiris saWie Senobis gareT gamtani meqanizmiT. mowyobilobis erTi modulis gamosakvebi farTia – 6,0 m2 .

saqarTvelos raionebis fermeruli meurneobebisaTvis, sadac SesaZlebelia meabreSumeobis dargis warmoeba.

IV. sasoflo-sameurneo produqtebis Senaxvis da gadamuSavebis samecniero ganyofileba

akademikos-mdivani - ssmm akademiis akademikosi

nugzar baRaTuria

RonisZiebebis

d a s a x e l e b a

RonisZiebebis

mokle anotacia

        gamosayeneblad rekomendebuli raionebi

 1

2

3

4

   4.1.

puris naturaluri gaumjobesebis teqnologia

purcxobis maCveneblebis gasaumjobeseblad xelovnuri gamaumjobeslebis nacvlad SeiZleba gamoyenebul iqnes  yurZnidan specialuri teqnologiiT miRebuli naturaluri produqtebi. RonisZiebis gamoyeneba aacilebs puris momxmareblebs urTulesi daavadebis celiakiisa da sxva saSiSi daavadebebisagan.

rekomendebulia saqarTvelos yvela  raionis purcxobis obieqtebisaTvis.

4.2.

antioqsidanturi ualkoholo Rvinis warmoebis teqnologiebi

mosaxleobis samkurnalo-profilaqtikuri daniSnulebis ekologiurad sufTa produqtiT uzrunvelyofa

rekomendebulia saqarTvelos radiaciiT dabinZurebuli raionebisaTvis

4.3.

xil-kenkrovanTa antioqsidanturi fruqtozuli wvenebis warmoebis teqnologia

kvebis mrewvelobis institutSi damuSavebulia xil-kenkrovanTa nedleulidan fruqtoziTa da fenoluri naerTebiT gamdidrebuli naturaluri wvenebis  (bioanti) warmoebis teqnologia. axali produqti SeiZleba gamoyenebuli iqnas diabetiT daavadebulTa samkurnalo-profilaqtikuri kvebisaTvis. msgavs produqtebze aseve didia moTxovnileba radiaciiT dabinZurebul regionebSi mcxovrebi mosaxleobis samkurnalo-profilaqtikuri kvebisaTvis.

rekomendebulia saqarTvelos radiaciiT dabinZurebuli raionebisaTvis.

4.4.

mandarinis Txevadi nayofebis warmoebis teqnologia

   damuSavebulia mandarinis nayofebis unarCeno gadamuSavebis teqnika da teqnologia.

   aRniSnuli teqnologiis gamoyenebiT SeiZleba vawarmooT saeqsporto produqcia naturaluri sakvebi danamatebis saxiT.

rekomendebulia saeqspotro produqciis warmoebisaTvis

4.5.

manadinis nayofebis gadamuSavebis kompleqsuri teqnologia

  damuSavebulia mandarinis nayofebis kompleqsuri gadamuSavebis teqnologia, romelic iTvaliswinebs bavSvTa kvebisaTvis gamiznuli pirures, distilaciuri eTerovani zeTisa da peqtinis pastis miRebas.

rekomendebulia bavSvTa kvebisaTvis

4.6.

balaxovani nedleulidan eTerovani zeTebis miRebis axali teqnologia

stu-is kvebis mrewvelobis institutSi damuSavebuli eTerovani zeTebis miRebis axali teqnologiis upiratesoba mdgomareobs imaSi, rom misi gamoyenebis Sedegad miiReba ekologiurad sufTa eTerovani zeTebi, mkveTrad mcirdeba (50-60%-iT) 1 kg eTerovani zeTis gamoxdisaTvis saWiro orTqlis xarji,  50-60%-iT izrdeba gamosaxdeli aparatebis mwarmoebluroba, radganac Sesabamisad mcirdeba gamosaxdeli nedleulis masa.

rekomendebulia saqarTvelos eTerovani zeTebis gamoyenebis obieqtebisaTvis.

4.7.

maRalxarsixovani mwvane Cais gamomuSaveba intensiuri moxalviT axali Taobis momxalavi dois  gamoyenebiT

mwvane foTlis mixedviT mwarmoebluroba  aris 100 kg/saaTSi, el.energiis xarji 50 kvt/saaTSi.

rekomendebulia saqarTvelos Cais mwarmoebeli raionebisaTvis

4.8.

vitaminizirebuli Cais warmoebis teqnologia

Cais emateba vitaminebiT mdidari mcenareuli nedleuli _ stafilo, qacvi, askili, citrusovnebi, aqtinidia, feihoa. gamomuSavdeba B-karotiniT (provitamini A) da C-vitaminiT mdidari Cais produqtebi.

rekomendebulia saqarTvelos Cais mwarmoebeli raionebisaTvis

4.9.

steviiT gamidrebuli baixis Cais warmoeba.

baixis Cais gasamdidreblad gamoiyeneba, rogorc winaswar gamSrali steviis masa, aseve misgan miRebuli wyliani eqstraqti gankuTvnilia farTo moxmarebisaTvis, gansakuTrebiT diabetiT daavadebis midrekilebis mqone adamianebisaTvis.

rekomendebulia saqarTvelos Cais mwarmoebeli raionebisaTvis

4.10.

iodirebuli Cais warmoeba.

Cais produqtebis iodireba xdeba mcenareuli warmoSobis iodiT, roemlic xorcieldeba, rogorc Cais foTlis gadamuSavebis procesSi, aseve mza produqciis meoradi damuSavebiT. produqtebi rekomendirebulia yvela asakis adamianebisaTvis, gansakuTrebiT Ciyvis daavadebis midrekilebis mqoneTaTvis.

rekomendebulia saqarTvelos Cais mwarmoebeli raionebisaTvis

4.11.

topinamburisa da topinmzesumziris warmoeba

warmoeba SesaZlebelia msubuqi meqanikuri Sedgenilobis wiTelmiwa, mJave niadagebze, mosavlianoba 50-60 t. tuberi ha-ze

rekomendebulia saqarTvelos yvela raionSi.

meRvineobis sferoSi gamoyenebuli terminebisa

da ganmartebebis Sesaxeb

                   ssmm akademiis akademikosi nugzar baRaTuria

1998 wels miRebul iqna saqarTvelos kanoni “vazisa da Rvinis Sesaxeb”. Aam kanonSi moyvanili meRvineobis produqciis terminebi da ganmartebebi ar Seesabameba arc evrokavSiris da arc sxva romelime qveynis kanonmdeblobebs, da mcdaria. magaliTad, brendis saqarTvelos kanonSi moyvanili ganmarteba ewinaaRmdegeba evrokavSiris mier miRebul reglamentebs. kerZod, saqarTvelos kanoni “vazisa da Rvinis Sesaxeb” aiZulebs mewarmes awarmoos maRalxarisxovani produqti (koniaki) da misces mas dabalxarisxovani produqtis – brendis dasaxeleba. kanoni ukrZalavs mewarmes awarmoos brendi im teqnologiiT, romelic aRiarebulia evrosabWos mier da amiT xels uSlis saqarTveloSi alkoholiani sasmelebis warmoebis sferoSi Tavisufali mewarmeobisa da konkurenciis  ganviTarebas.

      dausabuTebeli da amdenad usafuZvloa kanonSi moyvanili yurZnis aryis ganmarteba; Aaromatizirebuli Rvinis kanonSi moyvanili ganmarteba, aseve,  ar Seesabameba evrokavSiris moTxovnebs da a.S. (dawvrilebiT ix. `Sesworebebi saqarTvelos kanonSi “vazisa da Rvinis Sesaxeb”. J. `agrarul-ekonomikuri  mecniereba da teqnologiebi~, 2013, #3. Ggv.64-69).

zemoTqmulidan gamomdinare SeiZleba davaskvnaT, rom kanonSi “vazisa da Rvinis Sesaxeb” mecnierulad dausabuTebeli da praqtikulad gaumarTebeli  ganmartebebis arseboba xels uSlis saqarTveloSi mewarmeobis ganviTarebas da amiT winaaRmdegobaSi modis saqarTvelos konstituciis 30-e muxlis moTxovnebTan.

saqarTvelos msoflio savaWro organizaciaSi SesvlasTan dakavSirebiT, gansakuTrebul mniSvnelobas iZens  meRvineobis  produqciis, iseve rogorc sxva saeqsporto produqciis terminebisa da ganmartebebis moyvana importiori qveynebis kanonmdeblobebTan. mxedvelobaSi viRebT ra im udao faqts, rom ruseTi warmoadgens erT-erT ZiriTad potenciur importior qveyanas saqarTvelos meRvineobis produqciisaTvis, Cven gaviTvaliswineT am qveyanaSi arsebuli saxelmwifo standartebSi arsebuli terminebi da ganmartebebi, miT ufro, rom ruseTis kanonmdebloba maqsimalurad iTvaliswinebs am sferoSi arsebul evrokavSiris moTxovnebs.

qvemoT moyvanili ZiriTadi terminebi da ganmartebebi Seesabameba evrokavSiris moTxovnebs, romlebic adgenen meRvineobis erTiani bazris organizacias (1493/99, 17.05.99), aromatizirebuli Rvinoebis gansazRvris, aRniSvnisa da gaformebis saerTo wesebs (# 1601/91, 10.06.91), magari sasmelebis gansazRvris, aRniSvnisa da gaformebis saerTo moTxovnebs (# 1576/89, 29.05.89).

meRvineobis produqcia, nedleuli da naxevarfabrikatebi

   minebi da ganmartebebi

1. mza produqcia

 meRvineobis produqcia

A

   alkoholuri produqti, damzade-buli yurZnis marcvlebis an xilis mTeli an daqucmacebuli nayofebis an maTi tkbilis  sruli  daduRe-biT;  maTi gadadeniT, Semdgomi da-vargebiT an davargebis gareSe.

   yurZnis marcvlebis, xilis ned-leulis  an maTi tkbilis sruli an arasruli alkoholuri duRiliT, sakvebi nedleulidan miRebuli req-tificirebuli eTilis spirtis, Rvi-nis, yurZnis an xilis spirtebis, Rvinis, yurZnis an xilis disti-latebis, SaqarSemcvleli nivTiere-bebis, naturaluri an naturaluris identuri sakvebi aromatizatore-bis, naxSirbadis orJangis  damate-biT an damatebis gareSe.

1.1. Rvino

meRvineobis produqti, damzadebuli axladdakrefili yurZnis mTeli an daqucmacebuli marcvlebis  an yur-Znis tkbilis spirtuli duRilis Sedegad.

1.1.1. sufris Rvino

meRvineobis produqti, damzadebuli axladdakrefili yurZnis mTeli an daqucmacebuli marcvlebis an yurZ-nis tkbilis sruli an arasruli spirtuli duRilis Sedegad. Rvino-Si eTilis spirtis moculobiTi wi-li unda Seadgendes 9,0-15%.   

1.1.1.a. sufris mSrali Rvino

1.1.1.b. sufris naxevrad mSrali,   
     
naxevrad tkbili da tkbili  
     
Rvinoebi

axladdakrefili yurZnis mTeli an daqucmacebuli marcvlebis  an yur-Znis tkbilis sruli spirtuli da-duRebiT damzadebuli Rvino.

Rvinoebi, damzadebuli alkoholu-ri duRilis SewyvetiT, narCeni Saq-rianobis  moTxovnil   mniSvnelo-baze an mSrali Rvinomasalis yur-Znis tkbilTan, koncentrirebul yu-rZnis tkbilTan an reqtificire-bul koncentrirebul yurZnis tkbi-lTan  SereviT.

1.1.2  liqioruli Rvino

M

mzaddeba: mxolod yurZniseuli wa-rmoSobis eTilis spirtis gamoye-nebiT.  eTilis spirtis SeZenili moculobiTi wili unda Seadgendes aranakleb 15 da araumetes 22%. eTi-lis spirtis saerTo moculobiTi wili  _ aranakleb 17,5%, zogierTi  adgilwarmoSobis dasaxelebis ma-Ralxarisxovani liqioruliRvinoe-bis  garda.

miiReba:

 _ an yurZnis tkbilisagan,  misi

      daduRebis procesSi,

 _  an Rvinisagan,   

 _ Aan aRniSnuli produqtebis   
       narevisagan.

Eemateba:

 _ yurZniseuli warmoSobis neitra-luri spirti, romlis SeZenili  mo-culobiTi wili Seadgens aranak-leb 96%,

 _ Rvinis distilati, romelic Se-icavs aranakleb 52% da araumetes 86% SeZenil moculobiT wil eTi-lis spirts,

 _ yurZnis koncentrirebuli tkbi-li.

1.1.3. cqriala Rvino

produqti, damzadebuli yurZnis tkbilis alkoholuri duRilis an Rvinomasalebis meoradi alkoho-luri duRilis Sedegad warmoqmni-li naxSirbadis dioqsidiT  Rvino-masalebis gajerebis Sedegad. bo-TlSi arsebuli wneva 200C-ze unda Seadgendes aranakleb 300kpa, eTi-lis spirtis moculobiTi wili – 8,5-dan 12,5%-mde.

1.1.4. margalitis cqriala

    Rvino

cqriala Rvino, romlisTvisac bo-TlSi arsebuli wneva 200C-ze unda Seadgendes 100-dan 250kpa.

1.1.5. ruseTis (sabWoTa)

    Sampanuri

specialuri jiSebis yurZnisagan da-mzadebuli cqriala Rvino. boTlSi arsebuli wneva 200C-ze unda Seadgendes aranakleb 350kpa, eTi-lis spirtis moculobiTi wili – 10,5-dan 12,5%-mde.

1.1.6. dagazuli Rvino

produqti, damzadebuli Rvinomasa-lis naxSirbadis dioqsidiT xelo-vnuri gajerebiT. boTlSi arsebu-li wneva 200C-ze unda Seadgendes aranakleb 300kpa, eTilis spirtis moculobiTi wili – 8,5-dan 12,5%-mde.

1.1.7. dagazuli margalitis G

    Rvino

dagazuli Rvino, romlisTvisac bo-TlSi arsebuli wneva 200C-ze unda Seadgendes 100-dan 250kpa.

1.1.4 adgilwarmoSobis mixedviT 
    kontrolirebuli  dasaxelebis   

    Rvino

yvela tipis maRalxarisxovani Rvi-no, romlis dasamzadeblad  gamosa-yenebeli yurZeni moiyvaneba im gar-kveul geografiul adgilze,  rom-lis niadagobriv –klimaturi piro-bebi Rvinos sZens gamorCeulad ma-Ral organoleptikur maCveneblebs.

1.2 aromatizirebuli Rvino

meRvineobis produqti, EeTilis spi-rtis moculobiTi wiliT 14,5-dan 22,0%-de, damzadebuli sufris, li-qioruli, dagazuli, cqriala Rvi-noebisagan, romlebSic damatebulia sasoflo-sameurneo nedleulidan miRebuli eTilis spirti, natura-luri aromatuli da sagemovno niv-Tierebebi, aseve yurZnis tkbili, ko-ncentrirebuli yurZnis tkbili da sxva  SaqarSemcveli nivTierebebi.

produqtSi sufris Rvinis, liqio-ruli Rvinis, dagazuli Rvinis, cqriala Rvinis,  yurZnis tkbilis, koncentrirebuli yurZnis tkbilisa da sxva yurZniseuli warmoSobis

produqtebisa da maTi narevebis sae-rTo moculobiTi wili ar unda iyos aromatizirebuli Rvinis mocu-lobis 75%-ze naklebi.

1.3. xil-kenkrovanTa Rvinoebi

produqtebi, damzadebuli daqucma-cebuli  xilis nayofebis an xilis tkbilis sruli an arasruli spir-tuli duRilis Sedegad, meRvineo-baSi daSvebuli teqnologiuri xer-xebis gamoyenebiT, TiToeuli maTi tipisaTvis damaxasiaTebeli orga-noleptikuri Tvisebebis misaniWeb-lad. eTilis spirtis moculobiTi wili unda Seadgendes 8,5-dan 22,0%-de.

1.3.1. xil-kenkrovanTa

    sufris Rvino

produqti, damzadebuli daqucma-cebuli  xilis nayofebis an xilis tkbilis sruli an arasruli spir-tuli duRilis Sedegad, SaqarSem-cveli nivTierebebis damatebiT an damatebis gareSe. eTilis spirtis moculobiTi wili unda Seadgendes 8,5-dan 15,0%-de.

1.3.2. xil-kenkrovanTa

    specialuri Rvino

xilis Rvinomasalisagan warmoebu-li produqti, sakvebi nedleulidan miRebuli eTilis spirtisa da Sa-qarSemcveli nivTierebebis damate-biT.  eTilis spirtis moculobiTi wili unda Seadgendes 15-dan 22,0%-de.

1.3.3. xil-kenkrovanTa
    aromatizirebuli Rvino

xilis Rvinomasalisagan warmoebu-li produqti, sakvebi nedleulidan miRebuli eTilis spirtis, Saqar-Semcveli, aromatuli da sagemovno nivTierebebis damatebiT. eTilis spirtis moculobiTi wili unda Seadgendes 14,5-dan 22,0%-de.

1.3.4. xil-kenkrovanTa

     Taflis Rvino

produqti, damzadebuli Taflisa da xilis tkbilebis sruli an ara-sruli spirtuli duRilis Sede-gad, sakvebi nedleulidan miRebuli eTilis spirtisa da SaqarSemcveli nivTierebebis damatebiT an damate-bis gareSe. eTilis spirtis mocu-lobiTi wili unda Seadgendes 8,5-dan 22,0%-de.

1.4. yurZnisa da xilis magari   
   sasmelebi

1.4.1. Rvinisagan miRebuli

     spirtiani sasmeli

spirtiani sasmeli, damzadebu-

li Rvinis gadadeniT miRebuli di-stilatis gamoyenebiT. sasmelSi me-Tilis spirtis Semcveloba ar unda aRematebodes 2,0g/dm3 absolutur spirtze gadaangariSebiT.

1.4.2. Rvinisagan miRebuli    
    adgilwarmoSobis dasaxelebis
    spirtiani sasmeli

K

spirtiani sasmeli, romlis  dasa-xeleba miuTiTebs produqciis war-moSobis im qveyanaze, raionze an qveynis sxva adgilze,  sadac arse-buli kanonis dacviT iwarmoeboda da am dasaxelebiT  gaeTqva mas sa-xeli.

1.4.3 koniaki

meRvineobis produqti, damzadebuli sakoniake distilatis muxis tkeCTan kontaqtSi aranakleb 3 wlis ganmav-lobaSi davargebiT. produqtSi eTi-lis spirtis moculobiTi wili unda Seadgendes aranakleb 40%; umaRlesi spirtebis masuri kon-centracia koniakSi unda iyos ara-nakleb 170 mg/100sm3 da araumetes 500  mg/100sm3 ,  uwylo spirtze gada-angariSebiT; mqrolavi mJavebis  ma-suri koncentracia, ZmarmJavze gada-angariSebiT, koniakSi unda iyos araumetes 200 mg/100sm3_ze meti;   me-Tilis spirtis masuri koncentra-cia ar unda aRematebodes 2,0 g/dm3, uwylo spirtze gadaangariSebiT; 

1.4.5. brendi

Rvinis distilatisagan damzadebu-li produqti, 94,8 moc.% simagris mqone Rvinis spirtis damatebiT an damatebis gareSe. Rvinis spirtis moculobiTi wili sasmelSi ar un-da aRematebodes  eTilis spirtis saerTo moculobiTi wilis 50%-s; daZvelebuli muxis tkeCTan konta-qtSi aranakleb 1 wlis ganmavlo-baSi; meTilis spirtis Semcveloba sasmelSi ar unda aRematebodes 2,0 g/dm3, absolutur spirtze gadaan-gariSebiT. eTilis spirtis mocu-lobiTi wili  _ aranakleb 37,5%.

1.4.6. yurZnis arayi

spirtiani sasmeli, damzadebuli Rvinis an yurZnis distilatis gamo-yenebiT, Rvinis an yurZnis spirtis damatebiT an  damatebis gareSe.

eTilis spirtis moculobiTi wili sasmelSi Seadgens aranakleb 37,5%.

1.4.7. daduRebuli WaWis arayi

spirtiani sasmeli, damzadebuli da-duRebuli WaWis uSualod wylis mwvave orTqliT gadadeniT an  Wa-Waze wylis damatebiTa da Semdgomi hidrodistilaciiT. WaWis masuri wili gadasaden masaSi unda Sea-dgendes araumetes 86%. sasmelSi meTilis spirtis Semcveloba ar un-da aRematebodes  10,0 g/dm3 absolu-tur spirtze gadaangariSebiT.

1.4.8. xilis arayi

produqti, damzadebuli erTi an ra-mdenime dasaxelebis xilis dis-tilatebisagan, xilis reqtificire-buli spirtis damatebiT an dama-tebis gareSe; gaaCnia gamoyenebuli nedleulis gemo da aromati.  eTi-lis spirtis moculobiTi wili produqtSi Seadgens 37,5-55,0%.

1.4.9. rusuli kalvadosi

xilis (vaSlis) arayi, damzadebuli kalvadosis distilatisagan, davar-gebuli aranakleb 6 Tvis ganmavlo-baSi muxis tkeCTan kontaqtSi.  eTi-lis spirtis moculobiTi wili Sea-dgens 38,0-40,0%.

1.5. Rvinoze damzadebuli
   alkoholuri sasmelebi

1.5.1. Rvinis sasmeli

Pproduqti, damzadebuli  Rvinoma-salis, SaqarSemcveli, aromatuli, sagemovno nivTierebebisa da wylis   gamoyenebiT, sasoflo-sameurneo ne-dleulidan miRebuli eTilis spir-tis  damatebiT an damatebis gareSe. Rvinomasalis moculobiTi wili produqtSi ar unda iyos 50%-ze nak-lebi.

1.5.2. Rvinis dagazuli koqteili

naxSirbadis dioqsidiT xelovnurad gajerebuli  Rvinis sasmeli. boT-lSi arsebuli wneva unda Seadgen-des aranakleb 150 kpa, eTilis spi-rtis moculobiTi wili _ 5-dan 12%-mde.

1.5.3. sidri

produqti, damzadebuli xilis Rvi-nomasalebis naxSirbadis dioqsi-diT xelovnurad gajerebiT an xi-lis Rvinomasalebis meoradi alko-holuri duRilis Sedegad warmo-qmnili naxSirbadis dioqsidiT  gajerebis Sedegad. boTlSi arse-buli wneva 200C-ze unda Seadgendes aranakleb 200kpa, eTilis spirtis moculobiTi wili – 5-dan 8,5%-mde.

2.1  yurZnis nedleuli da  naxevarfabrikatebi

2.1.1.  axladdakrefili yurZeni
     (axladdakrefili yurZnis
     marcvlebi)

meRvineobaSi gamoyenebuli yurZnis mwife nayofi, romelic SeiZleba da-qucmacdes an daiwnexos meRvineo-bis Cveulebrivi saSualebebiT, da romelmac SeiZleba gamoiwvios Ta-visTavadi (spontanuri) spirtuli duRili.  

2.1.2. yurZnis tkbili

Txevadi produqti, romelic miiReba axladdakrefil yurZenze fizikuri zemoqmedebis (dawnexvis) Sedegad. dasaSvebia yurZnis tkbilSi arau-metes 1 moc. % SeZenili eTilis spirtis arseboba.

2.1.3. yurZnis  koncentrirebuli
     tkbili

tkbili, romelic miiReba yurZnis tkbilis  nebismieri daSvebuli me-TodiT nawilobrivi gauwyloebiT,  garda Ria cecxlisa. produqtSi mSrali nivTierebebis Semcveloba Seadgens 50,9 % (refraqtometriT).

2.1.4 yurZnis wveni

dauduRebeli (magram daduRebis unaris mqone) Txevadi produqti, rom-elic miiReba Sesabamisi damuSave-biT, aseTive saxiT mosaxmareblad. miiReba:

a) axladdakrefili yurZnis marc-vlebidan, an yurZnis tkbilisagan an

b) aRdgenis gziT:

- koncentrirebuli yurZnis tkbi-lis,

- koncentrirebuli yurZnis wvenis.

dasaSvebia yurZnis wvenSi araumetes 1 moc. % SeZenili eTilis spirtis  arseboba.

2.1.5. yurZnis  koncentrirebuli
    wveni

arakaramelizirebuli yurZnis wveni, romelic miiReba yurZnis wvenis  ne-bismieri daSvebuli xerxiT nawi-lobrivi gauwyloebiT, garda Ria cecxlisa. produqtSi  mSrali niv-Tierebebis Semcveloba refraqto-metriT ar unda aRematebodes 50,9%.  dasaSvebia yurZnis wvenSi araumetes 1 moc. % SeZenili eTilis spirtis  arseboba.

2.2. Rvinomasalebi da yurZnisa da
    xilis alkoholSemcveli

    tkbilebi

2.2.1 Rvinomasalebi

Rvinoebi CamosxmiT, gamiznuli samo-mxmareblo taraSi Camosasxmelad an sxvadasxva saxis meRvineobis pro-duqciis dasamzadeblad;

2.2.2. yurZnis daspirtuli tkbili
     (misteli)

Pproduqti, damzadebuli axladda-wurul yurZnis tkbilze sakvebi ne-dleulidan miRebuli eTilis spir-tis damatebiT.  eTilis spirtis mo-culobiTi wili Seadgens 15-25%.

    2.2.3. xilis daspirtuli tkbili

produqti, damzadebuli axladgamo-wuruli xilis tkbilis  sakvebi ne-dleulidan miRebuli eTilis spi-rtis damatebiT. eTilis spirtis moculobiTi wili Seadgens 15-25%.

2.2.4. nawilobriv daduRebuli
     yurZnis tkbil
i

produqti, damzadebuli yurZnis tkbilis daduRebiT, aqvs 1%-ze meti  eTilis spirtis SeZenili mocu-lobiTi wili  da eTilis spirtis  saerTo moculobiTi wilis 3/5-ze naklebi raodenoba; amasTan, adgi-lwarmoSobis dasaxelebis  zogier-Ti maRalxarisxovani Rvinoebi, ro-mlebSic SeZenili eTilis spirtis moculobiTi wili naklebia eTilis spirtis saerTo moculobiTi wilis 3/5-ze, magram aranakleb 5,5 moc.%, ar ganixileba nawilobriv dadu-Rebul tkbilad. 

2.2.5.  nawilobriv daduRebuli
      xilis tkbili

produqti, damzadebuli xilis tkbilis daduRebiT, aqvs 1%-ze meti  eTilis spirtis SeZenili mocu-lobiTi wili  da eTilis spirtis  saerTo moculobiTi wilis 3/5-ze naklebi raodenoba.

2.2.6. xilis daduRebuli tkbili

produqti, damzadebuli axladdak-refili xilis wvenis an durdos daduRebiT.  eTilis spirtis mocu-lobiTi wili Seadgens 4,0-8,5moc.%.

2.2.7. xilis daduRebul-daspirtuli
     tkbili

produqti, damzadebuli daduRebu-li xilis tkbilSi sakvebi nedleu-lidan miRebuli eTilis spirtis damatebiT. eTilis spirtis mocu-lobiTi wili Seadgens 16 moc.%.

2.3. yurZnisa  da xilis   

   distilatebi da spirtebi

2.3.1 Rvinis distilati

produqti, damzadebuli sufris Rv-inomasalebis gadadeniT. eTilis  spirtis moculobiTi wili Seadgens 52 - 86%.

2.3.2. sakoniake distilati,
     axalgazrda

produqti, damzadebuli aranakleb 7,5% eTilis spirtis moculobiTi wilis mqone  sufris Rvinomasale-bis gadadeniT. eTilis  spirtis mo-culobiTi wili Seadgens 62 - 70%. umaRlesi spirtebis masuri konce-ntracia _ 180-600mg/100sm3; mqrolavi mJavebis masuri koncentrcia, ara-umetes 80 mg/100sm3;

2.3.3. sakoniake distilati,
    davargebuli

sakoniake distilati, romelSic  eTilis  spirtis moculobiTi wili Seadgens 55-70%. miiReba axalga-zrda sakoniake distilatis muxis tkeCTan kontaqtSi davargebiT.  uma-Rlesi spirtebis masuri koncen-tracia _ 170-500mg/100sm3; mqrolavi mJavebis masuri koncentrcia - arau-metes 250 mg/100sm3;

2.3.5. xilis distilati

produqti, damzadebuli xilis da-duRebuli tkbilis, xilis nedli spirtis, xilis gamonapresisa da leqebis gadadeniT. eTilis  spir-tis moculobiTi wili Seadgens 52 - 86%.

2.3.6. kalvadosis distilati,   

     axalgazrda

produqti, damzadebuli xilis (vaS-lis) daduRebuli tkbilis fra-qciuli gamoxdiT. eTilis  spirtis moculobiTi wili Seadgens

62 - 70%.

2.3.7. kalvadosis  distilati,
     davargebuli   
   

muxis tkeCTan kontaqtSi davargebu-li kalvadosis axalgazrda disti-lati. eTilis spirtis moculobiTi wili Seadgens 55 - 70%.

2.3.8.  yurZnis nedli spirti

produqti, damzadebuli Rvinomasa-lebis, daduRebuli WaWis, leqebis gadadeniT. eTilis spirtis mocu-lobiTi wili Seadgens araumetes 40%.

2.3.9.  yurZnis reqtificirebuli
     spirti

produti, damzadebuli Rvinomasa-lebis an yurZis nedli spirtis re-qtifikaciiT. eTilis spirtis mocu-lobiTi wili Seadgens aranakleb 94,8%.

2.3.10.  Rvinis spirti

poduqti, damzadebuli sufris Rvi-nomasalis an Rvinis distilatis gamoxdiT. eTilis spirtis mocu-lobiTi  wili produqtSi Seadgens aranakleb 86%. 

2.3.11. xilis nedli spirti

Pproduqti, damzadebuli daduRebu-li xilis tkbilis, xilis gamona-presisa da leqebis daduRebiT.  eTilis spirtis moculobiTi  wi-li produqtSi Seadgens aranakleb 30%. 

2.3.12. xilis reqtificirebuli  

      spirti

Pproduqti, damzadebuli  daduRe-buli xilis tkbilis an xilis ned-li spirtis reqtifikaciiT.  eTilis spirtis moculobiTi  wili produ-qtSi Seadgens aranakleb 94,8%. 

      ganmartebebi:

1. eTilis spirtis SeZenili moculobiTi wili: sufTa spirtis moculobis    raodenoba 200C-ze, romelsac produqti Seicavs imave temperaturaze.

2. eTilis spirtis potenciuri  moculobiTi wili: sufTa spirtis  
         moculobis raodenoba 200
C-ze, romelic SeiZleba iwarmoos produqtis 100 moculobaSi arsebuli Saqrebis sruli daduRebisas;

3. eTilis spirtis saerTo moculobiTi wili: eTilis spirtis SeZenili da potenciuri moculobiTi wilebis jami;

4. eTilis spirtis naturaluri  moculobiTi wili: produqtSi arsebuli  eTilis spirtis saerTo moculobiTi wili, misi eTilis spirtiT gamdidrebamde; 

5. eTilis spirtis SeZenili masuri  wili: sufTa spirtis kilogramebis raodenoba, romelsac Seicavs 100kg produqti;

6. eTilis spirtis potenciuri masuri  wili: sufTa spirtis kilogramebis  raodenoba, romelic SeiZleba warmoebul iqnas 100 kg produqtSi    arsebuli Saqrebis sruli daduRebisas; 

7. eTilis spirtis saerTo  masuri  wili: eTlis spirtis SeZenili da  potenciuri masuri wilebis jami. 

V. ekonomikis samecniero ganyofileba

     akademikos-mdivani - ssmm akademiis akademikosi

                        omar qeSelaSvili

#

RonisZiebis
 dasaxeleba

RonisZiebis mokle anotacia

rekomendirebuli raionebi

1 2 3 4
5.1 sasoflo-sameurneo menejmenti

menejmenti da m.S. sasoflo-sameurneoc, niSnavs dasaxuli ekonomikuri amocanebis ganxorcielebisaTvis materialuri da SromiTi resursebis racionalurad gamoyenebas, fermeruli da (zogierTi glexuri) meurneobis daniSnulebaa, sasaqonlo produqciis warmoeba. amisaTvis saWiroa: SerCeuli produqciisaTvis, winaswar gamoiyos da momzaddes:  a) farTobi,  b) ZiriTadi samuSao (SromiTi) iaraRebi,  g) sabrunavi saSualebebi,  d) fuladi saxsrebi.

menejmenti aseve niSnavs urTierTobas, romelic SeiZleba iyos:  a) sawarmoo-ekonomikuri,  b) samarTlebriv-uflebrivi,  g) sammarTvelo da a.S. sasoflo sameurneo menejmentSi “urTierToba” ZiriTadaT procesis zemoqmedeba-ukuqmedebaSi vlindeba.
fermeruli da glexuri meurneobebi
5.2 sasoflo sameurneo marketingi marketingi – warmoebuli produqciis gasaRebas niSnavs, anu fermeris an glexis bazasTan urTierTobas. igi moiTxovs sabazro koniuqturis,  fasebis dinamikis Seswavlas, rac aucilebelia warmoebuli produqciis efeqtianad (anu momgebianad) gayidvisaTvis. fermeruli da glexuri meurneobebi
5.3 fulad sakredito sistema, romelic gamoiyeneba soflis meurneobaSic  a) krediti - aris fuladi (ZiriTadaT) an sasaqonlo sesxi, romelic gaicema bankis (an kreditis) mier procentiT (an uprocentod) – dabrunebis pirobiT. fermeruli da glexuri meurneobebi

 a.    b) sakredito sistema – es aris, sakredito urTierTobebis, dakreditebis formebisa da meTodebis erToblioba. aqve igulisxmeba sakredito dawesebulebebis sistemac. 

 g). sakredito riski – msesxeblis mxridan miRebuli kreditisa da masze  daricxuli procentis  dabrunebis albaToba (anu riski).

fermeruli da glexuri meurneobebi

 d). kreditis sesxebi:  1. moklevadiani, romelic gaicema erT wlamde,  2. grZelvadiani – gaicema erT welze meti xniT,  3. samomxmareblo – saqonlisa da gaweuli momsaxurebis xarjebis dasafaravad,  4. fermeruli – iuridiuli da fizikuri pirebis mier urTierTSoris sasesxo valdebulebebis saxiT,  5. ipoTekuri – romelic gaicema uZravi (an sxva qonebis) sanacvlod.

fermeruli da glexuri meurneobebi

5.4

riskis gamarTlebisa da marTvis sarekomendacio _ parametruli poziciebi fermeruli meurneobebisaTvis.

rekomendaciaSi mocemulia fermeruli meurneobebisaTvis gamosayenebeli rekomendaciebi sameurneo riskis mizanSewonilobisa da ukugebis ekonomikuri zRvrebis Sesaxeb, agreTve maTi sinTezirebuli parametrebis  optimizirebuli doneebi, marTvis sarekomendacio _ parametruli poziciebi.

saqarTvelos yvela regionis fermeruli da glexuri meurneobebisaTvis

C rekomendirebuli RonisZiebebis gamoyenebis msurvelT, maTze praqtikulad daxmarebis mizniT, SeuZliaT mimarTon saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias.

 

 

აქტუალური რეკომენდაციები ფერმერებისთვის

.

RonisZiebebis dasaxeleba

RonisZiebebis mokle anotacia

simindis hibridi “werovani 4”;

saqarTvelo – simitis (CIMMYT) erToblivi hibridia, marcvlis mosavali 7.42 t/ha-ze, igi ajameTis TeTrze maRalia 20-25%-iT;

qeris axali jiSi “zes 5”;

“zes 5” miRebulia saSemodgomo qeris jiSi “yazbegi 1”-dan gama dasxivebiT. heqtarze saSualod iZleva 5.7 t/ha-s.

simindis marcvlis mosavlis prognozirebis meTodi

simindis naTesebSi energiisa da tenis mimoqcevis, mcenareTa simaRlis, foTlis farTisa da dgomis sixSiris marcvlis mosavalze gavlenis statistikuri modelis Seqmnis safuZvelze – SesaZlebelia simindis marcvlis mosavlis prognozireba

saSemodgomo xorblis mosavlis prognozi

saSemodgomo xorblis vegetaciis periodSi (marti – ivnisi) Seqmnili agrometeorologiuri pirobebis mosavlis odenobaze gavlenis Seswavlis safuZvelze miRebulia prognostikuli modeli – “amindi da xorblis mosavali”.

saqarTvelos pirobebSi wiwiburas samjeradi moyvana

wiwibura warmoadgens mokle vegetaciis mqone mcenares. saqarTvelos garkveul ekologiur pirobebSi SesaZlebelia misi samjeradi moyvana. futkris damtvervis SemTxvevaSi 1 ha-ze wiwiburas marcvlis mosavali izrdeba 2-2.5 centneriT.

pomidoris (jiSi “bazris saswauli”) da badrijnis (jiSi “delikates”) mineraluri kvebis diagnostika biologiurad sufTa produqciis misaRebad

mcenareuli diagnostikis meTodis safuZvelze dadgenilia kulturaTa zrda – ganviTarebis saindikatoro fazebi maTi kvebis reJimis sasurveli mimarTulebiT uzrunvelsayofad. dadgenilia ZiriTadi sakvebi elementebis (NPK) fonze mikroelementebis (Mn, Cn) optimaluri dozebi, maTi Tanafardobebi, Setanis vadebi da wesebi.

      savaraudo ekonomikuri efeqti agroteqnikur dozebTan SedarebiT: izrdeba mosavlianoba - pomidoris 30-32%-iT; badrijnis 37-38%-iT; erT daxarjul larze ukugeba, Sesabamisad kulturebisa Seadgens 3.5 da 4.0 lars.

biohumusis gavlena pomidoris mosavlianobasa da xarisxze

biohumusi, rogorc axali ekologiuri sasuqi, aregulirebs nayofiani bostneulis (pomidori) zrda – ganviTarebas da ekologiurad usafrTxo produqciis miRebas. Sida qarTlis mdelos yavisferi tipis niadagebze pomidoris jiSi “peremoga 165”-is mosavlianoba izrdeba 20-30%-iT.

axali bostneuli kultura “Caiota”

uxvmosavliania, kargad egueba garemo pirobebs, Semodis gvian Semodgomaze, roca sxva bostneulis simcirea, gamoiyeneba nedlad da gadamuSavebuli saxiT.

fermerul meurneobebSi venaxis gaSenebisa da movlis teqnologiebi

fermerul meurneobebSi venaxis gaSenebisa da movlis teqnologiebi iTvaliswinebs vazis samwlian da Semdgom periodebs, uaxlesi preparatebisa da meqanizaciis gamoyenebiT.

fermerul meurneobebSi vazisa da xexilis umTavres mavnebel daavadebaTa winaaRmdeg brZolis integrirebuli sistema

SemoTavazebuli sistema iTvalisiwnebs fermerul meurneobebSi vazisa da xexilis umTavres mavnebel daavadebaTa winaaRmdeg integrirebuli brZolis RonisZiebebs (uaxlesi preparatebiT, jiSuri maxasiaTeblebiT da ekologiuri pirobebis gaTvalisiwnebiT). aRniSnuli amcirebs qimiuri preparatebis gamoyenebas da aumjobesebs mosavlis xarisxs.

vazis filoqseragamZle saZireTa da sanamyeneTa sabaziso sadedeebis mowyoba

virusebisa da virusismagvari daavadebebis gadamtanebisagan (nematodebi da a.S.) Tavisufal izolirebul teritoriaze gaSendeba: vazis uviruso filoqseragamZle saZireTa sadede; sanamyeneTa sabaziso sadede – virusebze testirebuli sanamyene masaliT da uviruso filoqseragamZle saZireebiT warmoebuli mwvane vegetirebuli namyeni nergiT; safuZveli Caeyreba serTificirebuli nergis warmoebas.

atmis axali hibriduli jiSi “berika”

nayofi msxvilia, mogrZo – ovaluri formis; Seferilia mowiTalo – vardisfrad, rbilobi moTeTro – kremisferia, sakmaod mkvrivi konsistenciis, saxravia, sasiamovno gemoTi da surneliT. nayofis saSualo masa – 155 g. xSiria 175-180g.

citranJi F3-is (forToxali X trifoliata) nergebis warmoeba

xasiaTdeba maRali mosavlianobiT 40t/ha. yinvagamZlea – 150C. mdidaria biologiurad aqtiuri nivTierebebiT. gamoiyeneba matonizirebeli sasmelebis dasamzadeblad.

mwvane da Savi baixis Cais intensiuri teqnologia mciregabaritiani damqucmacebeli manqana “Cmds” gamoyenebiT

manqanis warmadoba 100 kg/saaTSi, masSi mwvane Cais gamomuSavebisas, miiRweva nedleulis imavdrouli fiqsacia.

maRalxarisxovani mwvane Cais gamomuSaveba intensiuri moxalviT axali Taobis momxalavi dolis gamoyenebiT

warmadoba mwvane foTlis mixedviT 100 kg/saaTSi el. energiis xarji 50 kvt/saaTSi.

vitaminizirebuli Cais warmoebis teqnologia

Cais emateba vitaminebiT mdidari mcenareuli nedleuli – stafilo, qacvi, askili, citrusovnebi, aqtinidia, feihoa. gamomuSavdeba B-karotiniT (provitamini A) da C-vitaminiT mdidari Cais produqtebi.

steviiT gamdidrebuli baixis Cais warmoeba

baixis Cais gasamdidreblad gamoiyeneba, rogorc winaswar gamSrali steviis masa, aseve misgan miRebuli wyliani eqstraqti gankuTvnilia farTo moxmarebisaTvis, gansakuTrebiT diabetiT daavadebis midrekilebis mqone adamianebisaTvis.

iodirebuli Cais warmoeba

Cais produqtebis iodireba xdeba mcenareuli warmoSobis iodiT, romelic xorcieldeba, rogorc Cais foTlis gadamuSavebis procesSi, aseve mza produqciis meoradi damuSavebiT. produqtebi rekomendirebulia yvela asakis adamianisaTvis, gansakuTrebiT CiyviT daavadebis midrekilebis mqoneTaTvis.

kivisa da Txilis movla – moyvanis samanqano teqnologiebi

damuSavebulia kivis da Txilis movla – moyvanis samanqano teqnologiebi da gansazRvrulia energetikuli danaxarjebi.

qarTuli bambukis nergebis warmoeba

iZleva met amonayars, Rero swormdgomia, yinvagamZle.

topinamburisa da topinmzesumziris warmoeba

warmoeba SesaZlebelia msubuqi meqanikuri Sedgenilobis wiTelmiwa, mJave niadagebze, mosavlianoba 50-60 t. tuberi ha-ze. gamoiyeneba specialuri daniSnulebis (diabetiT daavadebulTaTvis) sakonservo nawarmis sawarmoeblad, aseve mecxoveleobaSi. warmoadgens saukeTeso nedleuls biosawvavis (spirti) misaRebad.

mcenareTa dacvis ekologiurad usafrTxo saSualebebis gamoyeneba marcvlovan kulturebSi

rekomendirebulia: Teslis damuSaveba–rafliqsiT; kalokugiT; naTesebSi sarevelebis winaaRmdeg gamoiyeneba linturi 2.4 d dikamba; mavne mwerebis winaaRmdeg – fosfororganuli preparatebi, romlebic ar avlenen fototoqsikurobas da ar rCebian naSTis saxiT marcvalSi.

mcenareTa dacvis ekologiurad usafrTxo saSualebebis gamoyeneba citrusovanTa kulturebSi

rekomendirebulia: citrusovanTa mavneblebis winaaRmdeg – ortusi, nuredi; biologiuri preparati – aSersonia.

Cais sakrefi xelis meqanikuri aparati

ekonomikuri efeqturoba: mwarmoebloba 15-20 kg saaTSi, xelis SromasTan SedarebiT Sromis nayofierebis zrda 1.5-2-jer. xarisxobrivi maCveneblebi: 70%-mde nazi, 20%-mde mouxeSo, 5%-mde uxeSi fraqciebi. wona 1 kg-mde.

biogazis gadasatani danadgari

3-5 suli pirutyvis nakelis biogeneratoruli gadamuSaveba, mcire fermeruli meurneobis biogaziT uzrunvelyofa. danadgaris muSa moculoba – 4.2 mkb; mwarmoebluroba – 2.4 mkb/dR; Txevadi organuli sasuqi – 0.15 m/dReSi; biogazis Tbounarianoba – 5000 k/kal; saSualo wliuri energia 5.5 giga/kal; gamosyidvis dro 3-4 w. pirobiTi sawvavis ekonomia – 780 kg. weliwadSi.

sawveli da rZis gadamamuSavebeli (pirveladi) agregati

furebis curebis mobanva, wvela, furebis meqanikuri wmenda, cxovelTa da maTi sadgomis dezinfeqcia, mastitis profilaqtika. moTxovnili simZlavre – 0.5 kvt; vakuum – tumbos mwarmoebluroba – 8 m/sT; 1 furis wvelis xangrZlivoba – 9-12 wT; momsaxure personali – 1; SromiT danaxarjebs amcirebs 35-40%-iT.

amortizirebuli, dabalproduqtiuli Cais plantaciebis amoZirkvisa da misi ganaxlebis teqnologia

ganaxlebuli plantaciebi agroteqnikis optimalur fenaze 1 ha-ze 8-10 tona maRalxarisxovan nedleuls iZlevian.

energo resursdamzogavi saRnobi danadgari nazi Cais nedleulis maRalefeqturi RnobisaTvis

procesi xorcieldeba bunebrivi Rnobis identur reJimSi dabal tempareturaze (20-250) gaxangrZlivebuli reJimiT, iZleva saTburis ekonomias 70%-s.

“trofis” tipis energo resursdamzogi saRnobi danadgari nazi Cais nedleulis maRalefeqturi RnobisaTvis

SemoTavazebul saRnob danadgarSi Rnoba xorcieldeba bunebrivi Rnobis identur reJimSi dabal temperaturaze (20-250) gaxangrZlivebuli reJimiT. iZleva siTburi da eleqtroenergiis ekonomias 70%-s.

darwyulebis sxvadasxva sistemebis gamoyeneba mexorcul mefrinveleobaSi

rekomendaciaSi ganxilulia sxvadasxva konstruqciis sarwyulebis gavlena broileris zrda – ganviTarebaze, maT mier sakvebis aTvisebaze. dadgenilia, rom broileris gamosazrdelad yvelaze ekonomiuria mikrofinjnisebri sarwyulebi, Semdeg ki upiratesoba unda mieniWos Rarisebr sarwyulebs.

mecxoveleobis fermerul meurneobebSi xelovnuri daTesvlis meTodis danergva

xelovnuri daTesvla cxovelTa jiSobrivi gaumjobesebis yvelaze swrafi xerxia. adgilobrivi msxvilfexa pirutyvis maRalproduqtiuli jiSebis xelovnuri daTesvlis gamoyenebiT miRebuli pirveli Taobis axalSobili najvari xboebis cocxali masa 12-15 kg-iT, sadReRamiso wonamati 150-200 gr-iT, xolo pirvelnayoli najvari furebis sarZeo produqtiuloba 500-600 kg-iT metia adgilobriv pirutyvTan SedarebiT.

darwyulebis sxvadasxva sistemis gamoyeneba mexorcul mefrinveleobaSi

rekomendacia iTvaliswinebs sxvadasxva tipis sarwyulebis gavlenas broileris produqtiulobaze da ekonomikur maCveneblebze.

niadagSi binadari mcenareTa agresiuli mavneblebis winaaRmdeg axali preparatuli formebis gamoyeneba

rekomendirebulia: ekologiurad usafrTxo granulirebuli preparatebi fosfororganuli pireqtoidul sawyisebze, adgilobrivi bunebrivi ceoliTebis (klineftoloiliTi) gamoyenebiT.

paTogenur – anaerobuli mikroorganizmebis rezistentuli populaciebis winaaRmdeg antibiotikebis gamoyenebis axali teqnologiebi

sxvadasxva moqmedebis meqanizmis antibiotikebis rotaciuli sistemiT gamoyeneba infeqciis gamovlinebisTanave, romlis danergvac mecxoveleobasa da mefrinveleobaSi, garda maRali biologiuri da ekologiuri efeqturobisa, gamoyenebidan didi xnis ganmavlobaSi gamoricxavs maT mimarT obieqtis rezistentobis dawyebisa da ganviTarebis process.

biologiur preparat vertimekis gamoyeneba citrusebSi cecxla tkipas winaaRmdeg

vertimekis 0.5%-iani samuSao xsnaris gamoyeneba cercxla tkipas winaaRmdeg 90%-mde amcirebs mis zians citrusovnebSi.

fungicidi skori citrusovanTa daavadebebis winaaRmdeg

skoris 0.1%-iani koncentraciis gamoyenebiT 30-40%-iT mcirdeba citrusovanTa daavadebebi.

herbicidi nokdaumi Cais plantaciebSi sarevela gvimras winaaRmdeg

nokdaumis gamoyenebiT Cais plantaciebSi gvimris mospoba garantirebulia erTi wliT, xolo SemdgomSi is mcire raodenobiT amodis.

citrusovanTa dakninebuli baRebis aRdgenis agroteqnikuri RonisZiebebis sistema

RonisZieba iTvaliswinebs: baRebis dakninebis mizezebis gamovlenas, mcenareebze meqanikurad dazianebuli Rero totebis mocilebas, Stambis specialuri malamoTi damuSavebas. organuli da mineraluri kvebis mowesrigebas; mavnebel avadmyofobaTa winaaRmdeg brZolis RonisZiebebis gamoyenebas. ekonomikuri efeqti 2000-3000 lari/ha.

organul – mineraluri sasuqebis Setanis wesebis da vadebis optimizacia simindis (jiSi “baltisi”) kulturisaTvis

organul – mineraluri sasuqebis erToblivi Setana (10 t. nakeli + N60P60K60 yovelwliurad) uzrunvelyofs 50.8 c/ha simindis marcvlis mosavals, rac usasuqosTan SedarebiT Seadgens matebas 30.1 c/ha, xolo fonTan 24.9 c/ha-s.

organul – mineraluri sasuqebis Setanis wesebis da vadebis optimizacia Svriis kulturisaTvis, gare kaxeTis Savmiwa niadagebze

Svriis marcvlis yvelaze maRali mosavali 39.9 c/ha miRebulia N120P90K90 – dozis Setanisas, mateba usasuqosTan Seadgens 28.5 c/ha-s, xolo agrofonTan – 19.4 c/ha-s.  

ceoliTebis gamoyeneba citrusebis plantaciebSi niadagis gasanoyiereblad

aRniSnuli RonisZiebiT izogeba sasuqebis gamoyeneba, umjobesdeba mcenareTa mier sakveb nivTierebaTa SeTviseba, mosavlianoba izrdeba 15-18%-iT.

saxelmZRvanelo fermerTa dasaxmareblad:  “saqarTvelos ZiriTad sakveb saSualebaTa qimiuri Sedgeniloba da yuaTianoba”

saxelmZRvanelo moicavs: sakvebTa klasifikacias; cxovelTa srulfasovani kvebis da calkeuli elementebis biologiur mniSvnelobas; sakvebTa qimiur Sedgenilobas da yuaTianobas; sakvebTa vitaminovan, mineralur da aminomJavur Sedgenilobas, Saqrebis Semcvelobas.

qarTuli futkris guruli populaciis axali xazi – “g-6 surebi”

qarTuli futkris guruli populaciis axali xazi – “g-6 surebi”, romlis  produqtiuloba sawyisi masalis analogiur maCveneblebTan SedarebiT 22-22.5%-iT metia.

daqvianebuli Savmiwebis gaumjobesebis RonisZiebebi

daqvianebul Savmiwebze marcvlovani kulturebis mosavlianoba orjer dabalia dauqvianebelTan SedarebiT. SemoTavazebuli RonisZiebebis safuZvelze SesaZlebelia maTi nayofierebis amaRleba da marcvlovani kulturebis mosavlianobis gazrda 30-40%-iT.

sasuqis efeqturi dozebis dadgena

Cveulebriv Savmiwa niadagSi N15-iT niSandebuli sasuqis azotis gardaqmnis monacemebze dayrdnobiT misi nayofierebis SenarCunebis da amaRlebis mizniT SemuSavebulia sasuqis efeqturi dozebis dadgenis meTodi, romelic eyrdnoba biologiur wrebrunvis parametrebis meTodologiebs.

sagviano kombostos ganoyierebis ekologiurad usafrTxo teqnologia

organul – mineraluri sasuqebis erToblivi gamoyeneba da maT Soris azotis mcire dozis wiladobrivi Setana (kombostos mcenaris zrda – ganviTarebis kritikul fazebSi) uzrunvelyofs 500 c/ha-ze maRalxarisxovan ekologiurad usafrTxo produqciis miRebas, sadac nitratebis Semcveloba zRvrulad dasaSveb koncentraciaze maRali araa.

qvemo qarTlis vakis agrogamofituli (degradirebuli) niadagebis gamovlenis da maTi nayofierebis aRdgenis RonisZiebebi

A+B horizontSi humusis maragis indikatoruli maCveneblis mixedviT (22-34%) marcvleuli kulturebiT aTvisebuli niadagebi miekuTvnebian saSualod degradirebul, xolo bostneuli kulturebiT dakavebuli farTobebi uaxlovdebian aradegradirebuli kategoriis bolo zRvars. rekomendirebuli RonisZiebebi iTvaliswinebs niadagebis nayofierebis TandaTanobiT aRdgenas, rac uzrunvelyofs sasoflo – sameurneo kulturebis mosavlianobis zrdas.

mcenareTa marilgamZleobis da gvalvagamZleobis unaris amaRleba

damlaSebis sawinaaRmdego RonisZiebad mcenareTa marilgamZle jiSebis Seqmna uzrunvelyofs damlaSebul niadagebze kulturul mcenareebis mosavlianobis gadidebas. mcenareTa marilgamZleobis da gvalvagamZleobis unaris amaRlebis Teslis Tesviswina gamowrTobis meTodi saSualebas gvaZlevs gamoviyenoT embrionulad axalgazrda mcenaris Teslis maRali plastikuroba da SevaguoT is araxelsayrel garemo pirobebs.

     qloridebis siWarbis SemTxvevaSi karg efeqts iZleva Teslis Tesviswina damuSaveba 3%-iani NaCl-is xsnariT, sulfatebiT damlaSebis SemTxvevaSi saukeTesoa 0.2% MgSO4-is xsnariT Teslis Tesviswina gamowrTobis meTodiT. aRniSnuli RonisZieba efeqturia sustad da saSualod damlaSebul niadagebze.

riskis gamarTlebisa da marTvis sarekomendacio – parametruli poziciebi fermeruli meurneobebisaTvis

rekomendaciaSi mocemulia fermeruli meurneobebisaTvis gamosayenebeli rekomendaciebi sameurneo riskis mizanSewonilobisa da ukugebis ekonomikuri zRvrebis Sesaxeb, agreTve maTi sinTezirebuli parametrebis optimizirebuli doneebi, marTvis sarekomendacio – parametruli poziciebi.

xexilis sxvla - formireba

zrdisa da mosavlis regulireba gasxvlis wesebis gamoyenebiT mewleobis dasaZlevad.

xexilis namyeni nergis gamoyvana CarTuli mynobiT

xexilis naTesar saZireebze nagala saZiris mynoba da masze sasurveli jiSis mynoba (intervaliari), miiReba xe Zlieri fesvTa sistemiT da dabali varjiT.

jonjolis gamravleba TesliT sanergeSi

jonjolis gamravleba warmoebs buCqis amonayarebiT, cdebiT dadasturda TesliT gamravlebuli jonjolis nergis upiratesoba gaxarebis da warmoebis mizniT.

რეკომენდაციები

                რეკომენდაციები     2020

 

pdf # 2020-01 - ბიოხორბლის მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად ორგანული სასუქის „ეკოროსტის“ გამოყენება. (რეკომენდაცია); ავტორები: ლევან უჯმაჯურიძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი;ცოტნე სამადაშვილი - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;გულნარი ჩხუტიაშვილი - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი;ამირან თხელიძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი;მირიან ჩოხელი - მთავარი სპეციალისტი; ნუგზარი ბენდიანიშვილი - მთავარი სპეციალისტი.

რედაქტორი:  ელგუჯა შაფაქიძე  – სსმმ აკადემიისაკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.


 

 

                 რეკომენდაციები     2019

 

pdf 2019-12“სათივთიკე   ბოცვრის  პროდუქტიულობა" (რეკომენდაცია); ავტორები: ჯემალ  გუგუშვილი - საქართველოს სოფლის   მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   აკადემიკოსი, გიული გოგოლი - სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა დოქტორი,  ზაზა ლაშხი - სოფლის მეურნეობის აკადემიური  დოქტორი.           

pdf 2019-11ბოცვრის   ბიოლოგიური  და  კვების   თავისებურებანი (რეკომენდაცია);  ავტორები:  ჯემალ  გუგუშვილი - საქართველოს სოფლის  მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   აკადემიკოსი,   მარინე ბარვენაშვილი - სოფლის მეურნეობის  აკადემიური  დოქტორი.  რედაქტორი:  ელგუჯა შაფაქიძე  – სსმმ აკადემიისაკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

pdf # 2019-10 მებოცვრეობაში გამოსაყენებელი საკვები საშუალებები (რეკომენდაციები); ავტორები: ჯემალ  გუგუშვილი - საქართველოს სოფლის   მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  აკადემიკოსი,ანატოლი გიორგაძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი.  რედაქტორი:  ელგუჯა შაფაქიძე  – სსმმ აკადემიისაკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

 pdf # 2019-9 - სატყეო   მეთესლეობის  განვითარების  საფუძვლები”  (რეკომენდაციები)ავტორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე; რედაქტორი:  ელგუჯა  შაფაქიძე  – სსმმ  აკადემიის აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის  აკდემიური  დეპარტამენტის  უფროსი.

pdf # 2019-8 მინდორსაცავი  ტყის  ზოლების  გაშენების   აგროწესები”  (რეკომენდაციები)ავტორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე; რედაქტორი:  ელგუჯა  შაფაქიძე  – სსმმ  აკადემიის აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის  აკდემიური  დეპარტამენტის  უფროსი.

pdf # 2019-7ხრამები და მათთან  ბრძოლა(რეკომენდაციები)ავტორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე; რედაქტორი:  ელგუჯა  შაფაქიძე  – სსმმ  აკადემიის აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის  აკდემიური  დეპარტამენტის  უფროსი.

pdf# 2019–6–    „ცხოველთა მაკეობისა და რეპროდუქციულ ორგანოებში მიმდინარე სხვა ფიზიოლოგიურ პროცესთა ცნობარი“,  ავტორები: აკად. თ.ყურაშვილი,  დოქტორი მ.კერესელიძე, გ.ბუცხრიკიძე. რედაქტორი:  ელუჯა შაფაქიძე– აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

                 

pdf # 2019–5 –  "ცხოველთა ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა (ვაქცინაცია)", თბ. 2019

ავტორები: თ.ყურაშვილი– სსმმ  აკადემიის აკადემიკოსი, მ.კერესელიძე – ვეტრინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.  რედაქტორი:  ელუჯა შაფაქიძე– აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

 

pdf # 2019–4 – "mindvris kulturebis Tanamedrove agroteqnologiebi"
     
(რეკომენდაციები); ავტორები: 

ომარ თედორაძე - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;  თინათინ დარსაველიძესოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი. რედაქტორი:  ელუჯა შაფაქიძე– აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

pdf # 2019–3 – "სოღო – ბიოლოგიური თავისებურებები, გავრცელების არეალი, მოშენების ფორმები,  ინკუბაცია, მოზარდის გამოზრდა, დაავადებები"  (რეკომენდაციები); ავტორი: ანატოლი გიორგაძე – სსმმ აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი.რედაქტორი:  ელუჯა შაფაქიძე– აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

pdf # 2019–2 "როჭო – ბიოლოგიური თავისებურებები, გავრცელების არეალი, მოშენების ფორმები, კვერცხის ინკუბაცია, მოზარდის გამოზრდა" (რეკომენდაციები); ავტორი: ანატოლი გიორგაძე – სსმმ აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი. რედაქტორი:  ელგუჯა შაფაქიძე – აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

pdf # 2019–1 –  "ხოხობი – მისი ბიოლოგიური თავისებურებანი, ჯიშები, გავრცელების არეალი, მოშენების ფორმები, ინკუბაცია და დაავადებები"  (რეკომენდაცია). თბილისი, 2019 წ.;  ავტ.: ანატოლი გიორგაძე – დოქტორი, სმმ აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი.  რედაქტორი:  ელგუჯა შაფაქიძე – აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

                რეკომენდაციები     2018

 

 pdf # 2018 – 25 – თუთის ფოთლის გამოყენება ბოცვრის საკვებად  (რეკომენდაცია); ავტ.: აკადემიის  წ/კ     გიორგი ნიკოლეიშვილი,  აკად. ჯემალ გუგუშვილი;
 რედაქტორი: აკად. ელგუჯა  შაფაქიძე.

pdf# 2018 – 24 – ცხოველების  სამკურნალწამლო საშუალებებისა და მათი გამოყენების შესახებ (ვეტექიმის დასახმარებლად).   ავტ.: ჯ.გუგუშვილი,  მ.ლომინეიშვილი; რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf # 2018 – 23 – სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მოვლა–მოყვანის აგროტექნოლოგიები. (საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  აკადემიური დეპარტამენტი); რედაქტოტორები: აკადემიკოსები: გ.ალექსიძე, გ.ჯაფარიძე, ნ.ქარქაშაძე, ე.შაფაქიძე, დოქტორი ა.გიორგაძე.

pdf  # 2018 – 22 – ჯიშთა შორის  შეჯვარების თეორია მებოცვრეობაში (რეკომენდაცია). ავტ.: ჯემალ გუგუშვილი; რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

 pdf # 2018 – 21სოიას (სოიოს) კულტურა – მოვლა-მოყვანის აგროტექნიკა, (რეკომენდაციები).  ავტ.: გოგოლა მარგველაშვილი; რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf# 2018–20 – ფსტა   (Pistacia Vera)-  კაკლოვანი მაღალშემოსავლიანი კულტურა (რეკომენდაციები). ავტ.: რეზო  ჯაბნიძე, ნანა ჯაბნიძე, დარეჯან ჯაში, ნარგიზ ალასანია, გიორგი ჯაბნიძე;  რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf # 2018-19 - მინდვრის კულტურები საქართველოში, მისი გენეტიკა–სელექციის და მეთესლეობის შედეგები, პერსრექტივები. ავტ.: ო.ლიპარტელიანი, ფ.ბეგოიძე, ლ.ქირიკაშვილი, ბ.ლიპარტელიანი.  რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf # 2018-18 - ჩვეულებრივი წაბლი  (Castacea sativa)  (რეკომენდაციები).ავტ.: რ.ჯაბნიძე, ნ.ჯაბნიძე, შ.ლამპარაძე, , ლ.გორგილაძე, გ.ჯაბნიძე. რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf# 2018-17 - გრეიფრუტი  (Citrus paradise) სასარგებლო ციტრუსოვანი კულტურა (რეკომენდაციები).
ავტ.: რ.ჯაბნიძე, შ.ლამპარაძე, ნ.ჯაბნიძე, ლ.გორგილაძე, გ.ჯაბნიძე. რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf # 2018_16 სამკურნალო ციტრუსოვნები – ციტრო, პომპელმუსი, ლაიმი (რეკომენდაციები). ავტ.: რ.ჯაბნიძე, შ.ლამპარაძე, ნ.ჯაბნიძე, ნ.ალასანია, გ.ჯაბნიძე. რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf# 2018–16 – ნიადაგდამამუშავებელი აგრეგატების დაკომპლექტება და ნომინალური სამუშაო რეჟიმების განსაზღვრა;  პროექტი  FR/454/10-140/14,    თბ. 2018 წ.,  ავტ.: ე.შაფაქიძე, გ.მოსაშვილი, რ.ჯაფარიძე.

pdf # 2018–15  – ძმარმჟავა–ნატრიუმის მარილის (ნატრიუმის აცეტატის) გამოყენება მსხვილფეხა–რქოსანი ცხოველის კვებაში (რეკომენდაცია).  – ავტ. გ.კოზმანიშვილი, რედაქტორი   აკად.  ე.შაფაქიძე.

pdf# 2018–14  – საინვესტიციო პროექტი; მეაბრეშუმეობის საკვები ბაზის, პარკის წარმოების და კუსტარული რეწვის ეტაპობრივი აღდგენა ხონის რაიობში. თბ.  2014;  სსმმ აკადემია.

 pdf #2018-13 - ბოცვერის ტყავ–ბეწვეულის მიღება და დამუშავება.  ავტორები: აკად. ჯ. გუგუშვილი, ქ. ჭიპაშვილი, რედაქტორიაკად.ე. შაფაქიძე.

pdf #2018-12 - ბოცვერის სახორცე და ტყავ–ბეწვეულის პროდუქტიულობა.ავტორი: აკად. ჯ. გუგუშვილი,  რედაქტორიაკად.ე. შაფაქიძე. 

pdf #2018-11 - ბოცვერის სახორცე პროდუქტიულობა. ავტორი: აკად. ჯ. გუგუშვილი,  რედაქტორიაკად.ე. შაფაქიძე.

pdf #2018–10 კენკროვანი კულტურების ბრძოლის ღონიძიებათა სისტემაავტორი: აკად. გ.ალექსიძე,  რედაქტორიაკად.ე.შაფაქიძე. 

pdf #2018–9 სამარცვლეპარკოსანი კულტურების დაცვის სისტემა ავტორი: აკად. გ.ალექსიძე,  რედაქტორი აკად. ე.შაფაქიძე. 

 pdf #2018–8 –სიმინდის დაცვის სისტემა.  ავტორი: აკად. გ.ალექსიძე, რედაქტორიელგუჯა შაფაქიძე.

pdf #2018-7  - თავთავიანი კულტურების ინტეგრირებული დაცვის სისტემა  ავტორი: აკად. გ.ალექსიძე, რედაქტორიაკად. ე.შაფაქიძე.

pdf #2018-6ხეხილის ინტეგრირებული დაცვა მავნე ორგანიზმებისაგან. ავტორი: აკად. გ.ალექსიძე, რედაქტორი აკად. ე.შაფაქიძე.   

pdf #2018-5 – ბოსტნეული კულტურების ინტეგრირებული დაცვა. ავტორი: აკად. გ.ალექსიძე, რედაქტორიაკად.ე.შაფაქიძე.

pdf  #2018-4 – ციტრუსოვანი კულტურების ინტეგრირებული დაცვაავტორი: აკად. გ.ალექსიძე, რედაქტორიაკად.ე.შაფაქიძე.

pdf  #2018-3 ვაზის დაცვა მავნე ორგანიზმებისაგან. ავტორი: აკად. გ.ალექსიძე, რედაქტორი:  აკადე.შაფაქიძე.

pdf  #2018–2 – ხეხილოვან კულტურათა  დარაიონება  აღმოსავლეთ საქართველოს მეხილეობის ზონების
მიხედვით   
(სტატისტიკური  მაჩვენებლები).  ავტორი: აკად. იუზა  ვასაძე,  რედაქტორი: აკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf  #2018–1  – ხეხილოვან კულტურათა  დარაიონება  დასავლეთ  საქართველოს   მეხილეობის  ზონების  მიხედვით   (სტატისტიკური მაჩვენებლები).  ავტორი: აკად. იუზა ვასაძე,  რედაქტორი: აკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

 

 

    რეკომენდაციები     2016–17

 

pdf# 2016-1 ლიმონის კულტურა. ავტორები: რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; გ.ჯაბნიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.

 pdf# 2016-2 სუბტროპიკული ცხიმზეთოვანი ტექნიკური კულტურები. ავტორები: რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; ნ.ჯაბნიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.

 pdf# 2016-3 სუბტროპიკული ეთერზეთოვანი კულტურები. ავტორები: რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; ს.ბერიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; ნ.ჯაბნიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.

 pdf# 2016-4 ფორთოხლის გაშენებისა და მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია. ავტორები: რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; შ.ლამპარაძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; გ.ჯაბნიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.
 pdf# 2016_5 ბუნებრივი სათიბ-საძოვრების გაუმჯობესება, - ი.სარჯველაძე, ს.მ.მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

 pdf# 2016-6 გუთანი ცვლადი მოდების განით, ჯ.კაციტაძე-სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ი.კაპანაძე - აგროინჟინერიის აკადემიური დოქტორი.

 pdf# 2016-7 - მეაბრეშუმეობის ინტეგრაციის ეკონომიკური ეფექტიანობა და მისი რეაბილიტაცია-აღორძინების რეკომენდაციები. აკადემიკოისები: გ.ნიკოლეიშვილი, გ.ჯაფარიძე, თ.კუნჭულია, ე.შაფაქიძე; ვ.სანადირაძე.

 pdf# 2016-8 - რეკომენდაცია-ბროილერის გამოზრდა. ავტორები: თენგიზ ფირცხალაიშვილი - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კონსულტატი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორი; ანატოლი გიორგაძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი.

 pdf# 2016-9 - ჟოლოს მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია (რეკომენდაციები). რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; ლ.ებრალიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი; ლ.გორგილაძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი.

 pdf# 2016-10 - მაყვლის მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგია (რეკომენდაციები). რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; ნ.ალასანია - ს.მ. აკადემიური დოქტორი; ლ.გორგილაძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი.

 pdf# 2016-11 - სამკურნალო, არომატული, თაფლოვანი, საღებავი, სანელებელი და შხამიანი მცენარეების სამრეწველო პლანტაციების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები (რეკომენდაციები). ავტ.: თ.კაჭარავა; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf# 2016-12 -The ecoomic effectiveness of entegration of silk production and recommendations for its  rehabilitation. G.Japaridze –GAAS Academician, Doctor of Economic Sciences, Professor; T.Kunchulia- GAAS Academician, Doctor of Economic Sciences, Professor: E.Shapakidze - GAAS Academician, Doctor of Economic Sciences, Professor; V.Sanadiradze – Georgiane Ministry of Agriculture, the head of Vani Information – Consulting Service Center.

 pdf# 2016-13 - მოცვისა და ქლიავის კულტურა (რეკომენდაციები). ავტ.: რ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf# 2016-14 - საქართველოს მეცხვარეობის განვითარების პერსპექტივები. ავტ.: ჯ.გუგუშვილი, ნ.ნატროშვილი, მ.ცინცაძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf# 2016-15-ჯაბნიძე-მარწყვის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგიები  (რეკომენდაციები).  ავტ.: რ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf#2016-16- ხეხილოვან კულტურათა საძირეების სტანდარტი(რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი;

pdf#2016-17ხეხილოვან კულტურათა მყნობა (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი;

pdf#2016-18კლონურ საძირეთა სადედეები და საკალმე სადედე ბაღი (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი

pdf#2016-19-  სანერგის თესლბრუნვა (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი

pdf#2016-20-  ხეხილოვან კულტურათა სარგავი მასალის სტანდარტი (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი

pdf#2016-21-  ხეხილის სანერგე მეურნეობის მოწყობა (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი;

pdf#2016-22 მუშმალა (რეკომენდაციები).  ავტ.: რ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf#2016-23-ვანი საინვესტიციო პროექტი,  გიორგი ნიკოლეიშვილი, ელგუჯა შაფაქიძე, ვანო სანადირაძე; 

 pdf#2016-24ჯიშთაშორისი სამრეწველო შეჯვარების ორგანიზაცია მებოცვრეობაში - ჯემალ გუგუშვილი, გიული გოგოლი, ზაზა ლაშხი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf #2016-25ჯიშთაშორისი სამრეწველო შეჯვარების ორგანიზაცია მებოცვრეობაში - ჯემალ გუგუშვილი, გიული გოგოლი, ზაზა ლაშხირედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf#2017-26 - სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის საიმედოობის გაზრდა დეტალების მდნობის ქვეშ ავტომატური დადუღებით და მისი ეკონომიკური ეფექტურობა (რეკომენდაციები) - ჯემალ კაციტაძე, ნაპოლეონ ქარქაშაძე, ი.კაპანაძე, ი.აბულაძე, გ.ბერიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf#2017-27 - აგრარული სექტორის საინჟინრო–ტექნიკური მომსახურების სრულყოფა – რევაზ მახარობლიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf#2017-28 - მეხილეობა, თანამედროვე მდგომარეობა, პერსრექტივები – იუზა ვასაძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf #2017-29 - რაციონალური სასოფლო–სამეურნეო წარმოებისათვის საჭირო ტექნიკის განსაზღვრის მეთოდიკა – ე.შაფაქიძე, გრ.ჩიტაია, გ.მოსაშვილი, რ.ჯაფარიძე.

pdf #2017-30 - თხილის კულტურის მოვლა-მოყვანის აგროტექნიკა - (რეკომენდაციები).  ავტ.: რ. ჯაბნიძე, ნ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf #2017-31 - სუბტროპიკული ხურმა - (რეკომენდაციები).  ავტ.: რ. ჯაბნიძე, ნ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf  # 2017–32 – რა უნდა იცოდეს დეგუსტატორმა (ბოსტნეული, კარტოფილი, პარკოსანი, ბაღჩეული კულტურები) – (რეკომენდაციები). შემდგენლები: გ.ალექსიძე, ნ.კაკაბაძე, ვ.ჯაფარიძე, პ.ვაჩეიშვილი.

pdf # 2017–33 – ხილი მხოლოდ ნაყოფი არ არის (რეკომენდაციები).   ავტ.: ვ.კვალიაშვილი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf # 2017–34 - ბოცვრის კვება –(რეკომენდაციები), ავტ. ჯ.გუგუშვილი, გ.გოგოლი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf # 2017–35  – შთანთქმითი შეჯვარების ეფექტურობა მებოცვრეობაში, ავტ.: ჯ.გუგუშვილი, მ.ბარვენაშვილი, რ.ლოლიშვილი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf # 2017–36 – ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების ეკოლოგიურად უსაფრთხო აგროტექნოლოგია, ავტ. რ. ლოლიშვილი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf # 2017–37 – საქართველოს მეფუტკრეობის მდგომარეობა და სამომავლო ამოცანები, ავტ. გ.მაძღარაშვილი; რეცენზეტი მ.ბარვენაშვილი, რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 

                                                           

რეკომენდაციები 2013

 praqtikuli rekomendaciebi da naSromebi

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam agraruli dargis mecnierebis mier 2013 wels Catarebuli kvlevebis safuZvelze, moamzada rekomendaciebis krebuli.

rekomendaciebs ganzogadoebisaTvis micemuli aqvs Tanmimdevruli saxe, dargobrivi prioritetebis mixedviT: 1. agronomiuli. 2. mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebis da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis, 3. agrosainJinro, 4. sasoflo-sameurneo produqtebis Senaxvis da gadamuSavebis 5. ekonomikuri, rac Seesatyviseba akademiis Sesabamis samecniero struqturebs.

rekomendaciebi gamosacemad moamzada saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma departamentma akademiis samecniero ganyofilebebis mier warmodgenili masalebis safuZvelze.

rekomendebuli RonisZiebebi mocemulia mokle anotaciis TandarTviT. rekomendebuli RonisZiebebis gamoyenebis msurvel momxmareblebs (fermerebs, praqtikos specialistebs da a.S.) maTze praqtikulad daxmarebis mizniT, SeuZliaT mimarTon saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur departments (Tbilisi, ivane javaxiSvilis q. #51, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tel/Fax: (+995 32)294 13 21), romelic uzrunvelyofs maTTvis rekomendaciebis dabeWvdas an saWiroebis SemTxvevaSi rekomendaciebis avtorebTan dakavSirebas detaluri informaciis misaRebad.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam moamzada ssmm akademikos jumber onianis rekomendciebi “mcenareTa normaluri zrda-ganviTarebisa da niadagis damuSavebisaTvis saWiro optimaluri tenianobis parametrebis Sesaxeb”.

 

  akad. jumber onianis rekomendaciebSi  mocemulia niadagebSi humusis Semcvelobis, meqanikuri Semadgenlobebisa da moculobiTi wonebis mixedviT, maTi damuSavebisa da sasoflo-sameurneo kulturebis zrda-ganviTarebisaTvis saWiro optimaluri da dasaSvebi tenianobebi da morwyvis normebi.

   rekomendaciebi gankuTvnilia fermerebisaTvis, agroniadagTmcodneebisaTvis, agromelioratorebisaTvis, agronomebisaTvis  da warmoebaSi momuSave soflis meurneobis specialistebisaTvis, agreTve agraruli mimarTulebis magistrebisa da doqtorantebisaTvis.

rekomendaciebiT dainteresebul soflis meurneobis specialistebs SeuZliaT mimarTon saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur departments (Tbilisi, ivane javaxiSvilis q. #51, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tel/Fax: (+995 32)294 13 21), romelic uzrunvelyofs maTTvis rekomendaciebis dabeWvdas an saWiroebis SemTxvevaSi rekomendaciebis avtorTan dakavSirebas detaluri informaciis misaRebad.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam moamzada naSromi “sakvebi kulturebis agrowesebi”- (avtori akad. g. caguriSvili, Tanaavtorebi: q. niauri da n. Jvania).

 

agrowesebi ganxilulia da dasabeWdad rekomendacia mieca saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agronomiuli samecniero ganyofilebis sxdomis mier (oqmi #4, 10 aprili 2014 weli).

soflis meurneobis erT-erTi ZiriTadi dargis - mecxoveleobis ganviTarebisaTvis gadamwyveti mniSvneloba aqvs mindvris sakvebwarmoebis moculobis gadidebas da misi xarisxis gaumjobesebas. am problematuri sakiTxis ganxorcielebisaTvis udidesi RonisZiebaa saqarTvelos bunebriv-klimaturi pirobebisaTvis uxvmosavliani sakvebi kulturebis SerCeva-gaadgileba da maTi Tesva-moyvanis teqnologiis dacva.

  Cveni qveynis gansxvavebul regionebSi Catarebulma mravamxrivma gamokvlvebma da warmoebis pirobebSi SedarebiTi gamocdebis Sedegebma araerTxel daadastura, rom saqarTveloSi agroteqnikur RonisZiebaTa sworad gamoyenebis gziT sakvebi kulturebis  saSualo saheqtaro mosavlianoba SeiZleba 3 - 4 - jer gaizardos.

  SemoTavazebul agrowesebSi mocemuli agroteqnikuri RonisZiebebis Tanmimdevrobis ganuxreli dacva am miznis miRwevis mtkice garantias iZleva.

  agrowesebiT dainteresebul soflis meurneobis specialistebs SeuZliaT mimarTon saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur departments (Tbilisi, ivane javaxiSvilis q. #51, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tel/Fax: (+995 32)294 13 21), romelic uzrunvelyofs maTTvis rekomendaciebis dabeWvdas an saWiroebis SemTxvevaSi agrowesebis avtorebTan dakavSirebas detaluri informaciis misaRebad.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam moamzada rekomendacia ”Semodgomaze gauxeSebuli TuTis foTlisagan mecxoveleobis aratradiciuli sakvebis (nekeri) damzadebis SesaZlebloba, teqnologiebi da ekonomiuri efeqtianoba”; avtorebi – akad. w/k g.nikoleiSvili, akad. w/k e. SafaqiZe, akad. doqtorebi

T. dalaliSvili da a. CageliSvili.

     rekomendaciebis konsultatia doqt., prof. panomir cenovi (bulgareTi), BACSA-s prezidenti; redaqtori akad. T. kunWulia.

 

  rekomendaciiT dainteresebul soflis meurneobis specialistebs (gansakuTrebiT mecxoveleobis dargSi dasaqmebul fermerebs da a.S.) SeuZliaT mimarTon saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur departments (Tbilisi, ivane javaxiSvilis q. #51.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tel/Fax: (+995 32)294 13 21), romelic uzrunvelyofs maTTvis rekomendaciis dabeWvdas an saWiroebis SemTxvevaSi avtorebTan dakavSirebas detaluri informaciis misaRebad.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos mier rekomendebulia naSromi “adamiani da mwerebi”. misi avtoria ssmm akademiis akademikosi guram aleqsiZe, redaqtori soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori sandro yanCaveli.

 

naSromi miznad isaxavs moswavle axalgazrdobas da studentebs gauRviZos interesi da gaufarTovos codna iseT mniSvnelovan dargSi, rogoricaa entomologia, mecniereba, romelic Seiswavlis mwerebs, maT qcevebs, ganviTarebas, mavne Tu sasargeblo Tvisebebs.

Sroma Sedgenilia literaturuli masalis analizisa da sakuTari dakvirvebis safuZvelze. masSi mocemulia ZiriTadad, is masala, romelsac Cveni qveynis saxalxo meurneobis ganviTarebisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam moamzada naSromi “meabreSumeoba _ Savi, kaspis, zRvebis da centraluri aziis regionis qveynebis (BACSA) saerTo sazrunavia”. avtorebi ssmm akademiis w/k, ekonomikis mecnierebaTa doqtori giorgi nikoleiSvili da ssmm akademiis w/k, teqnikis mecnierebaTa doqtori  elguja SafaqiZe.

recenzenti - ssmm akademiis akademikosi o. qeSelaSvili;

redaqtori – ssmm akademiis akademikosi p. nasyidaSvili;

naSromi Sesrulebulia Savi, kapis zRvisa da centraluri aziis regionis qveynebis  meabreSumeobis asociaciis (BACSA) winadadebiT, misi prezidentis _ profesor panomir cenovis iniciativiT da moraluri mxardaWeriT. avtorebma CaTvales, rom saWiro gaxda kidev erTxel SeexsenebinaT sazogadoebisaTvis soflis meurneobis  uZvelesi dargis _ meabreSumeobis mniSvneloba, misi roli da adgili qveynis ekonomikuri aRmavlobisa da winsvlis saqmeSi, risTvisac gadawyda am mizniT specifikuri naSromis Seqmna.

  naSromis mizans warmoadgens meabreSumeobis Tanamedrove  mdgomareobis yovelmxrivi analizi, CamorCenis mizezebis gansazRvra, arsebuli rezervebis gamovlena, sabazro urTierTobaTa  gaTvaliswinebiT meurneobriobis axali formebis  ganviTarebis fonze dargis aRmavlobis uzrunvelsayofad saWiro RonisZiebebis dasaxva, dargis koncefcia, sainvesticio programebis (regionalur WrilSi) SemuSaveba da BACSA-s sistemaSi integraciis urTierTkavSiris problemebis gaSuqeba.

    igi gankuTvnilia soflis meurneobaSi dasaqmebuli fermerebis, praqtikos mcire mewarmeebis, meabreSumeobis dargis bakalavrebis, doqtorantebis, mecnierebis da yvela im pirovnebebisaTvis, romlebsac guli SetkivaT qarTul abreSumze da garkveuli wvlili SeaqvT misi aRorZinebis da ganviTarebis saqmeSi.

 

 

mevenaxeobis teqnologia da samuSaoTa

meqanizacia

                                                          omar bedia

 

naSromi ganxilulia da rekomendebulia gamosacemad saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sainJinro sakoordinacio samecniero dargobrivi ganyofilebis mier (oqmi #8 17. XII 2013 weli)

 

ganxilulia mevenaxeobaSi movla-moyvanisa da mosavlis aRebis teqnologiebi. aRwerilia manqane-bi da meqanizmebi, romlebic asruleben sawarmoo procesebs. mocemulia maTi mowyobiloba, teqnolo-giuri momsaxureba, aRwerilia sxvadasxva samuSaoe-bis teqnologia da organizacia, agreTve mcenareTa Soris niadagdamamuSavebeli mowyobilobis muSaobis principi da Teoriuli sakiTxebi,  kerZod moTvalTvaleobis kanoni, servomeqanizmis gamokv-leva fazuri sibrtyis meTodiT da sxva.

naSromi gankuTvnilia mevenaxeobis meqanizacia-sTan dakavSirebuli specialistebisaTvis da sainJinro-teqnikuri personalisaTvis, agreTve mecnierebisaTvis, romlebic muSaoben avtomatur mowyobilobebTan da servomeqanizmebTan  dakavSi-rebul Teoriul sakiTxebze.

 

რეკომენდაციები 2015

 pdf # 2015-1  სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე ქარსაცავი ზოლების გაშენებისა და მოვლისათვის.   გივი ჯაფარიძე, რევაზ ჩაგელიშვილი, გერონტი ხარაიშვილი, გ.გაგოშიძე, 2015;

 pdf # 2015-2  გნოლი - ბიოლოგიური თავისებურებები, ჯიშები, მოვლა-შენახვა, კვერცხის ინკუბაცია, კვება, დაავადებები. - ავტორი ა. გიორგაძე. 2015;

 pdf # 2015-3  სასელექციო-სანაშენე საქმე მეფრინველეობაში (რეკომენდაციები) - ატორები: ა. გიორგაძე, მ. ბარვენაშვილი, თბილისი, 2015;

 pdf # 2015-4  მწყერი_ ბიოლოგიური თავისებურებები, ჯიშები, მოვლა_შენახვა, კვერცხის ინკუბაცია, კვება, დაავადებები  - ანატოლი გიორგაძე, 2015;

 pdf # 2015-5 ციცარი – ბიოლოგიური თავისებურებები, ჯიშები, მოვლა-შენახვა, კვერცხის ინკუბაცია, კვება, დაავადებები. - ავტორი ა. გიორგაძე, 2015.

 pdf # 2015-6 - სახორცე ჯიშური ჯგუფის გამოყვანის მეთოდიკა. ჯემალ გუგუშვილი, სერგო ლომიძე, თამაზ ედიშერაშვილი, 2015;

 pdf # 2015-7 - ჯიშთაშორისი შეჯვარების მეთოდები მისი გამოყენება მებოცვრეობაში _ ჯემალ გუგუშვილი, ზაზა ლაშხი, 2015;

 pdf # 2015-8 - ბროწეულის კულტურის ნერგის წარმოება და ბაღების გაშენება_ ი. ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ნ. მიროტაძე, ლ. გოგინავა, ნ. მიქაძე 2015;

 pdf # 2015-9 - თხილის ნერგის გამოყვანა, ბაღების გაშენება და მოვლა (რეკომენდაცია) - ავტორები ი.ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ნ. შენგელია, მ. მიროტაძე, ნ. მიროტაძე, ლ. გოგინავა, ლ. მიქაძე. 2015:

 pdf # 2015-10 - კაკლის ნამყენის გამოყვანა დახურული ფესვთა სისტემით და კაკლის ბაღების გაშენება მწვანე ნერგით (რეკომენდაცია) - ავტორები ი.ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ნ. შენგელია, მ. მიროტაძე, ნ. მიროტაძე, ლ. გოგინავა, ლ. მიქაძე. 2015:

 pdf # 2015-11 - კივის (აქტინიდია) მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგიები_ რ. ჯაბნიძე, 2015;

 pdf # 2015-12 - ლეღვის კულტურის (Ficus Carical) ნერგის გამოყვანა, ბაღების გაშენება და მოვლა - ავტორები: ი. ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, გოგინავა, მიროტაძე, შენგელია, მიქაძე, 2015 წელი;

 pdf # 2015-13 - მარწყვის კულტურის ბარების გაშენება და მოვლა_ი ვასაძე, ნ. შენგელია, ნ. მიროტაძე, ლ. გოგინავა, ნ. მიქაძე, 2015;

 pdf # 2015-14 - ნუშის კულტურის ნერგის გამოყვანა, ბაღების გაშენება და მოვლა_ი. ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ნ. მიროტაძე, ლ. გოგინავა, ნ. მიქაძე, 2015;

 pdf # 2015-15 - ფეიჰოას კულტურის  ნერგის გამოყვანა, ბაღების გაშენება და მოვლა - ავტორები: ი. ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ბასილია, გოგინავა, მიროტაძე, შენგელია, მიქაძე, 2015 წელი;

 pdf # 2015-16 - ქაცვის ნერგის წარმოების, გაშენებისა და მოვლის ტექნოლოგია - ავტორები: ი. ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ბასილია, გოგინავა, მიროტაძე, შენგელია, მიქაძე, კურტანიძე, 2015 წელი;

 pdf # 2015-17 - აღმოსავლური ხურმის ნერგის გამოყვანა, ბაღების გაშენება და მოვლა- ი. ვასაძე, ი. ბადრიშვილი, მ. მიროტაძე, ლ. გოგინავა, ნ. მიქაძე 2015;

 pdf # 2015-18 - მარცვლეული კულტურების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია - ავტორები: ო. ლიპარტელიანი, გ. ჩხუტიაშვილი, ნ. კაკაბაძე, ფ. ბეგოიძე, ზ. სარალიძე. 2015

 pdf # 2015-19 - ქართული მეფუტკრეობის აწმყო და მომავლის პერსპექტივები_ გ. მაძღარაშვილი 2015;

 pdf # 2015-20 - ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და ტექნიკური საშუალებები_ რევაზ მახარობლიძე, თემურ ტატიშვილი, არჩილ ფანჯავიძე, როლანდ ჯაფარიძე, ი. კალანდაძე, 2015;

 pdf # 2015-21 -RECOMMENDATION ECONOMIC EFFICIENCY, TECHNOLOGY AND PRODUCTION OF NON-TRADITIONAL LIVESTOCK FEED OUT OF MULBERRY LEAVES ROUGHENED IN AUTUMN; autors: G. nikoleishvili. e. shpakidze, t. dalalishvili, 2015;

 pdf # 2015-22 Centralized feeding in the first two age of the mulberry silkworm and its advantage over the individual feeding - autors: G. nikoleishvili. e. shpakidze, n. baramidze, 2015;

 pdf # 2015-23 Rooting of mulberry cuttings of resistant varieties in Thermal water heated substrate and the economic efficiency, -autors: G. nikoleishvili. e. shpakidze, t. dalalishvili, 2015;

 pdf # 2015-24 - ალტერნატიული ენერგია - ბიოგაზის გენერატორი. - ავტორები აკად. რ. მახარობლიძე, რ. ჯაფარიძე, ა. აფციაური, გ. მოსაშვილი, კ. მჭედლიშვილი -2015;

 pdf # 2015-25 - მცირე აგრობიზნესი - მარცვლეულის გადამუშავება. - ავტორები აკად. რ. მახარობლიძე, რ. ჯაფარიძე, ა. აფციაური, გ. მოსაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, ე. ჩიჩუა -2015;

 pdf # 2015-26 - ცვლადი მოდების განის ვენახის კულტივატორი ტელესკოპური ჩარჩოთი_შალვა ლეფსვერიძე, 2015;

 pdf # 2015-27 - საქართველოში მინდვრის კულტურების სწორი მორიგეობის საფუძველზე შემოსაღები თესლბრუნვების სანიმუშო სქემების შესახებ _ გივი ცაგურიშვილი, შ. დევდარიანი, ზ. მახარაშვილი, ჯ. სარალიძე. 2015;

 pdf # 2015-28 - შუალედური კულტურები და მათი როლი წლის განმავლობაში ორი და მეტი მოსავლის მისაღებად_ გივი ცაგურიშვილი, 2015;

 pdf # 2015-29 - ბამბუკის კულტურის გაშენება და მოვლა_ რ. ჯაბნიძე, ნ. ჯაბნიძე 2015;

 pdf # 2015-30 - კეთილშობილი დაფნის (Laurus Noblisl) კულტურის აგროტექნოლოგია - ავტორები რეზო ჯაბნიძე, ნანა ჯაბნიძე, 2015;

 pdf # 2015-31 - ევკალიპტის (Eycaliptus) კულტურა (მეთოდური რეკომენდაციები) - ავტორები: რ. ჯაბნიძე, გ. ჯაბნიძე, 2015 წელი;

 pdf # 2015-32 - კივის კულტურის (აქტინიდია) ნერგის გამოყვანა, ბაღების გაშენება და მოვლა - ავტორები: ი. ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ბასილია, გოგინავა, მიროტაძე, შენგელია, მიქაძე, 2015 წელი;

 pdf # 2015-33 - მანდარინის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგია_ რეზო ჯაბნიძე, 2015;

 pdf # 2015-34 - გადაზრდილი და დეგრადირებული ჩაის პლანტაციების მძიმედ გასხვლის სამანქანო ტექნოლოგია, ავტ.: აკად. რ.მახარობლიძე, ტ.მ. დოქტორი ზ.მახარობლიძე.

 pdf # 2015-35 - მაწოვარი ნეზვისა და ძუძუთა გოჭის შესანახავი მექანიზებული დოლფარა. ავტ.: რ.რუსიეშვილი, რ.ჯაფარიძე - აკადემიური დოქტორები, ტ.უშარიძე.

 pdf # 2015-36  - ნამყენი ნერგის წარმოების მექანიზაცია ვაზის სანერგე მეურნეობაში. ავტ. შ.ლეფსვერიძე, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.

 pdf # 2015-37 - "შეფუთული" სენაჟის დამზადება მცირე კონტურიან ნაკვეთებში. ავტორები: აკად. რ.მახარობლიძე, აკად. დოქტორი რ.რუსეიშვილი.

 pdf # 2015-38  - საქართველოში მინდვრის კულტურების სწორი მორიგეობის საფუძველზე შემოსაღები თესლბრუნვების სანიმუშო სქემების შესახებ, ავტორები: აკად. გ.ცაგურიშვილი და სხვ.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com