საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აკადემიის მონაწილეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმების განხილვაში.

       მიმდინარე  წლის  29  ნოემბერს  სასტუმრო  Holiday  Inn-ში   გაიმართა  საქართველოს  გარემოს  დაცვისა  და  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს,  გაეროს  განვითარების  პროგრამის  (UNDP)  და  სურსათისა და სოფლის მეურნეობის  

ორგანიზაციის  (FAO)  მხარდაჭერით გარემოს დაცვისა და  სოფლის მეურნეობისსამინისტროს უწყებების  /სტრუქტურული ერთეულების  და  სხვა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების ჩართულობით  მომზადებული  საქართველოს  სოფლის მეურნეობისა  და  სოფლის  განვითარების  2021-2027  წლების  სტრატეგიისა  და  2021-2023  წლების  სამოქმედო  გეგმების  განხილვისათვის  შემაჯამებელი  შეხვედრა.

     ზემოთაღნიშნული დოკუმენტების შემაჯამებელ განხილვას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიიდან ესწრებოდნენ აკადემიკოსები ნოდარ ჭითანავა და ზურაბ ცქიტიშვილი, რომელთაც გარკვეული წინადადებები ჰქონდათ სტატეგიის მიმართ.

        შეხვედრა გახსნა და მონაწილეებს მიესალმა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ხანიშვილი;

Chitanava Xzanishviliდამსწრე საზოგადოებას საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა წარუდგინა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელმა ეკატერინე ზვიადაძემ.

          საკითხის განხილვაში აქტიურად მონაწილეობდნენ აკადემიკოსები ნ. ჭითანავა და ზ. ცქიტიშვილი.

        ბატონმა ნოდარ ჭითანავამ დამსწრე საზოგადოებას გააცნო ყველა ის წინადადება, რომელიც მომზადებული იყო აკადემიაში და რომლის განიხილვაც მოხდა აკადემიის პრეზიდიუმზე.

აღინიშნა, რომ ამჟამადაც ქვეყნის განვითარების უალტერნატივო პრიორიტეტია მიწის რესურსების რაციონალური გამოყენება. მიწის რესურსებს - ეროვნული სიმდიდრის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს - ქვეყანაში სათანადო ყურადღება უნდა დაეთმოს და იგი პროექტშიც გაანალიზებული უნდა იქნეს მიწის რესურსების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობის შესაბამისად.

პოზიტიურია ამას წინათ სასოფლო-სამეურნეო მიწის შესახებ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი, რომელიც ქმნის ხელსაყრელ გარემოს მიწის რესურსების რაციონალურად გამოყენებისათვის. აუცილებელია დადგინდეს მიწის რესურსების არა მხოლოდ რაოდენობრივი მახასიათებლები, არამედ ნიადაგის თვისებრივი მონაცემებიც. ამრიგად, მიწის რესურსების გამოყენების არსებული მდგომარეობა უნდა იყოს ამოსავალი სოფლის მეურნეობის განვითარების ახალი სტრატეგიის განსაზღვრისათვის.

მიწის რესურსების არსებული პოტენციალის გათვალისწინებით საჭიროა Chitanava Xzanishvili 2მიახლოებით მაინც დადგინდეს სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი და სტრუქტურა, უნდა დაისახოს სასურსათო უსაფრთხოების (უზრუნველყოფის) სტრატეგიული მიზანი.

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების მომავალი სტრატეგიის განსაზღვრაში მიზანშეწონილია ქვეყნის ყველა დაინტერესებულმა სახელმწიფო, სამეცნიერო, არასამთავრობო და საერთაშორისო სტრუქტურებმა მიიღოს მონაწილეობა და ეროვნული ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიული ინტერესების გათვალისწინებით მომზადებული პროექტი განსახილველად წარედგინოს მთავრობას.

დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს აგრეთვე სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომელთაც გამოთქვეს საქმიანი წინადადებები 2021-2023 წლების სამოქმედო გემის წარმატებით განხორციელებისათვის.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com