საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

პოსტ პანდემიურ პერიოდში აკადემიის ინიციატივებისა და საქმიანობის შესახებ

                  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში 2020 წლის აპრილში დამუშავებული იქნა „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრების წინადადებები (რეკომენდაციები) კორონავირუსის პანდემიისა და შემდგომი პერიოდისათვის“ და იგი რეაგირებისათვის გადაეცა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებს, სადაც მოცემულია, თუ როგორ კონცეფციასა და მექანიზმს დაეფუძნება ქვეყნის სოფლის მეურნეობის განვითარების მომავალი სტრატეგია. 

ამ დოკუმენტით აკადემიის საქმიანობა არ შეჩერებულა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკად. გურამ ალექსიძის ბრძანებით (ბრძანება #37, 20.07.2020) – პოსტ პანდემიურ პერიოდში საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შემუშავებასთან დაკავშირებით, შეიქმნა კომისია შემდეგი შემადგენლობით: აკად. გ. ალექსიძე (თავმჯდომარე), აკად. გ. ჯაფარიძე, აკად. ე. შაფაქიძე (პასუხისმგებელი მდივანი), აკად. ნ. ჭითანავა, აკად. ა. ვაშაკიძე, აკად. რ. ასათიანი, აკად. თ. კუნჭულია, აკად. ო. ქეშელაშვილი, აკად. გ.მარგველაშვილი, აკად. ჯ. გუგუშვილი, აკად. რ. მახარობლიძე, აკად. ზ. ცქიტიშვილი, აკად. გ. გაგოშიძე, დოქტ. ა. გიორგაძე, დოქტ. მ. ბარვენაშვილი.

აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანების შესაბამისად კომისიის წევრებმა უახლოეს პერიოდში უნდა შეიმუშაონ წინადადებები და მოსაზრებები პოსტ პანდემიურ პერიოდისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიასთან დაკავშირებით სამთავრობო ორგანოებში წარსადგენად.

2020 წლის 22 ივლისს გაიმართა კომისიის პირველი სხდომა, რომელიც გახსნა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ. კომისიის ფუნქციებსა და სამომავლო საქმიანობის შესახებ ისაუბრა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკად. გივი ჯაფარიძემ. ქვეყანაში სასურსათო უსაფრთხოების მისაღწევად საქართველოს სოფლის მეურნეობის პოსტ პანდემიურ პერიოდში სტრატეგიული გარღვევის შესახებ კომისიის წევრებს თავისი მოსაზრება გააცნო აკად. ნ. ჭითანავამ, რომელმაც აღნიშნული საკითხის დასამუშავებლად მიზანშეწონილად ჩათვალა საწყის ორიენტირად აღებული იქნეს აკადემიის მიერ 2014 წელს დამუშავებული დოკუმენტი „საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015-2020 წლების პერიოდისათვის“, აგრეთვე აკად. რევაზ ასათიანის მიერ დამუშავებული „საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული ხედვა პოსტ პანდემიის პერიოდისათვის“.

აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრებები გამოთქვეს აკად. გ. მარგველაშვილმა, აკად. ზ. ცქიტიშვილმა, აკად. ა. ვაშაკიძემ, აკად. ჯ. გუგუშვილმა, აკად. ე. შაფაქიძემ.

სხდომის თავმჯდომარემ, აკად. გ. ალექსიძემ შეაჯამა კომისიის სხდომაზე კომისიის წევრების მიერ გამოთქმული შენიშვნები და წინადადებები; კომისიის წევრებს დაევალათ მიმართულებების მიხედვით 2020 წლის 15 სექტემბრამდე წარმოადგინონ მოსაზრებები, კონცეფციები და წინადადებები საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გაფართოების შესაძლებლობების შესახებ 2025 წლამდე და საკითხის ფართო განხილვის მიზნით აკადემიის კომისიამ შედეგები აცნობოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com