საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

FAO-ს რეგიონალური ბიურო ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში რეგიონალური საკონსულტაციო თათბირი ელექტრონული სოფლის მეურნეობის საკითხებზე ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ბიშკეკი, ყირგიზეთის რესპუბლიკა, 7-9 დეკემბერი 2016 წელი, სასტუმრო CityHotel

FFAmimdinare wlis 7-9 dekembers yirgizeTSi, qalaq biSkekSi, evropasa da centralur aziaSi FAO-s regionaluri biuros egidiT gaimarTa regionaluri sakonsultacio TaTbiri eleqtronuli soflis meurneobis sakiTxebze centraluri aziisa da samxreT kavkasiis regionSi, romlis muSaobaSic monawileobda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis koordinatori, doqtori anatoli giorgaZe. mis mier warmodgenili iqna moxseneba “saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saqmianoba eleqtronuli soflis meurneobis gavrcelebisa da danergvis mimarTulebiT.”

    sakonsultacio TaTbiri gaxsna yirgizeTis soflis meurneobis, kvebis mrewvelobisa da melioraciis ministrma nurbek muraSevma. misasalmebeli sityva warmoTqva FAO-s oficialurma wamomadgenelma yirgizeTis respublikaSi jorj kinleim.

    sakonsultacio TaTbiri mimdinareobda sami dRis ganmavlobaSi Semdegi programis mixedviT:

  1. 1.sainformacio sakomunikacio teqnologiebis gamoyenebis SesaZleblobebi soflis meurneobaSi.

momxsenebeli: doqtori botir dosovi, CAC-FRAS-isa da CACAARI-is koordinatori centralur aziasa da samxreT kavkasiaSi.

  1. 2.TaTbiris monawileebisaTvis konsultaciebis miznebis gacnoba. eleqtronuli soflis meurneobis strategiis pirveli regionaluri konsultaciebiscentraluri da aRmosavleT evropis eqspertebis konsultaciebi eleqtronuli soflis meurneobis sakiTxebze.

momxsenebeli: FAO-s warmomadgeneli nevena aleqsandrova-stefanova, budapeStis ofisi.

  1. 3.warmodgena strategiis komponentebsa da procesebze umaRles doneze; kiTxvebi da pasuxebi.

momxsenebeli: doqtori botir dosovi CAC-FRAS-isa da CACAARI-is koordinatori centralur aziasa da samxreT kavkasiaSi.

4. sainformacio sakomunikacio teqnologiebis gamoyeneba azerbaijanSi.

momxsenebeli: vugar babaevi – arasamTavrobo organizacia “ganjis agrobiznesis asociacia”

   5. saqarTvelos soflis regionebis ganviTarebis SesaZleblobebi

sainformacio sakomunikacio  teqnologiebis gamoyenebiT.

momxsenebeli: nino fofxaZe – arasamTavrobo organizacia “saqarTvelos fermerTa asociacia”.

6. mobiluris danarTi agrobiznesisaTvis.

momxsenebeli: maxinaxon suleimanova, tajikeTi.

7. CARD –is sasoflo sameurneoo sakonsultacio momsaxureba somxeTSi.

momxsenebeli: arman xojoiani – arasamTavrobo organizacia “CARD”

8. AgroWeb qselis saqmianoba uzbekeTSi.

momxsenebeli: iroda rustamova, uzbekeTi.

9. sainformacio teqnologiebis ganviTareba yazaxeTis agrosamrewvelo kompleqsSi.

momxsenebeli: nurlan muxamedjanovi

10. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saqmianoba eleqtronuli soflis meurneobis gavrcelebisa da danergvis mimarTulebiT.

momxsenebeli: doqtori anatoli giorgaZe, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis koordinatori.

11. sainformacio-marketinguli centri Айылмаалымат“.

momxsenebeli: sergei semenovi, yirgizeTis soflis meurneobis, kvebis mrewvelobisa da melioraciis saministro.

12. sainformacio sakomunikacio teqnologiebis gamoyeneba yirgizeTis resublikis wylis resursebis marTvaSi.

momxsenebeli: bekJan mamitovi, yirgizeTi

13. centraluri aziisa da samxreT kavkasiis qveynebis sakonsultacio momsaxurebis Sefaseba.

momxsenebeli: doqtori botid dosovi.

14. pirveli dRis Sedegebi, sami sakvanZo momenti .

fasilitatori: FAO-s warmomadgeneli nevena aleqsandrova-stefanova, budapeStis ofisi.

15. eleqtronuli soflis meurneobis realizebis mimdinare mdgomareoba centraluri da aRmosavleT evropis qveynebSi, centraluri aziis qveynebSi. magaliTebi im qveynebisa sadac mimdinareobs eleqtronuli soflis meurneobis realizeba.

fasilitatori: FAO-s warmomadgeneli nevena aleqsandrova-stefanova, budapeStis ofisi.

16. Zlieri da susti mxareebis analizi, SesaZleblobebi da riskebi sainformacio sakomunikacio teqnologiebis gamoyenebisas soflis meurneobaSi.

fasilitatori: FAO-s warmomadgeneli nevena aleqsandrova-stefanova, budapeStis ofisi.

17. jgufebSi muSaoba: centraluri aziis jgufi da samxreT kavkasiis jgufi – ra aris koncefcia da rogor xdeba misi formulireba.

18. or sub-regionalur jgufSi muSaoba: samxreT kavkasia, centraluri azia.

fasilitatori: doqtori botir dosovi, CAC-FRAS-isa da CACAARI-is koordinatori centralur aziasa da samxreT kavkasiaSi.

19. jgufebSi Sesrulebuli samuSaoebis prezentacia.

20. teqnikuri davalebebi jgufebSi samuSaod. Tematur jgufebSi muSaoba: 1. “a” jgufi: sasoflo-sameurneo kvlevebi. fasilitatori: doqtori aliSer taSmatovi, CACAARI-is generaluri mdivani.

2. “b” jgufi: sasoflo-sameurneo sakonsultacio momsaxureba. fasilitatori: doqtori botir dosovi, CAC-FRAS-isa da CACAARI-is koordinatori centralur aziasa da samxreT kavkasiaSi.

21. jgufebSi Sesrulebuli samuSaoebis prezentacia.

22. sasoflo-sameurneo kvlevebze xelmisawvdomoba; moZraoba CIARD – Ria wvdBishkek 15 XII 2016oma codnaze soflis meurneobaSi; sainformacio sakomunikacio teqnologiebis platformebi sasoflo-sameurneo kvlevebisaTvisa da sakonsultacio momsaxurebisaTvis; sawyisi wertili eleqtronuli soflis meurneobis strategiis SemuSavebisas.

23. gzamkvlevi ruka sasoflo-sameurneo kvlevebis sferoSi da sasoflo-sameurneo konsultirebis momsaxurebaSi agraruli inovaciuri sistemebis konteqstSi.

24. Semdgomi moqmedebebi: ra gaigeT? rogoria Tqveni Semdgomi moqmedebis gegma? rekomendaciebi FAO-sa da saerTaSoriso TanasazogadoebisaTvis.

fasilitatori: doqtori aliSer taSmatovi, CACAARI-is generaluri mdivani.

25. daskvniTi SeniSvnebi.

      sakonsultacio TaTbiris monawileebs gadaecaT Sesabamisi serTifikatebi. gamoikveTa Semdgomi sakonsultacio TaTbiris Catarebis adgilis savaraudo variantebi (azerbaijani, saqarTvelo, ungreTi) da Tematika.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com