საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია , ბრძანება # 13

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა

აკადემია

. თბილისი                                                                                      21.02.2017.

# 13

       აგრარულ სფეროში 2016 წლის საუკეთესო  ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენად ჩატარებული კონკურსის შედეგების შესახებ:

1.         თანახმად აგრარულ სფეროში 2016 წლის საუკეთესო  ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომებისათვის პრემიის მინიჭების დებულებისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს (ოქმი #2, 21. 02. 2017 წელი) გადაწყვეტილებისა, მიენიჭოთ პრემიები აგრარულ სფეროში 2016 წლის საუკეთესო  ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის შემდეგ ნაშრომებს:

1.1.      სპეციალობა 0401 “აგრონომია” - პროფესორ . სამადაშვილის და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს . ნასყიდაშვილის ნაშრომსკულტურულ მცენარეთა მეთესლეობა თესლმცოდნეობის საფუძვლებით”,  თბილისი, 2014 წელი;

1.2.      სპეციალობა 0103 “მეცხოველეობა” _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს . გუგუშვილის, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის . გოგოლის და აკადემიური დოქტორის . ლაშხის ნაშრომსსახეობათაშორისი და ჯიშთაშორისი ჰიბრიდიზაცია მეცხოველეობაში”, თბილისი, 2016 წელი;

1.3.      სპეციალობა 0415 “აგროინჟინერია” _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს . მახარობლიძის ნაშრომს  “ტრაქტორის თვლების გორვის აქტუალური საკითხები” (ინგლისურ ენაზე) გამომცემლობალამბერტი”, , საარბრუკენი, გერმანია, 2016 წელი;

1.4.      სპეციალობა 0201305 “აგრობიზნესის მენეჯმენტი” _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის /კორესპონდენტს . ნიკოლეიშვილის და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს . შაფაქიძის ნაშრომს (მონოგრაფიების ციკლი):

მეაბრეშუმეობა - შავი, კასპიის და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების (BACSA) საერთო საზრუნავია, თბილისი, 2014.

     ”საქართველოს მეაბრეშუმეობაპრობლემები, რეაბილიტაცია, აღორძინება”,  

      თბილისი, 2016 წელი.

2.         კონკურსში გამარჯვებულებს გადაეცეთ აგრარულ სფეროში 2016 წლის საუკეთესო  ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომის ტიტულის დამადასტურებელი დიპლომები და ფულადი ჯილდო.

3.         აკადემიის ბუღალტერიამ (. სოზიაშვილი) უზრუნველყოს კონკურსში გამარჯვებულთათვის ფულადი ჯილდოს, თითოეული ნაშრომისათვის 300 (სამასი) ლარის გადაცემა.

        პრეზიდენტი                                                                            აკად. . ალექსიძე

     

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com