საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აკადემიკოსი ვალერიან მეტრეველი – 100

    

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiა

Metreveli 100 2b

akadემიკოსი valerian metreveli

17.04.1917 – 24.01.2004

 100

    valerian metreveli daibada onis raionis sofel uweraSi. 1941 wels daamTavra saqarTvelos politeqnikuri institutis  energetikis fakulteti da dauswreblad - Tbilisis saxelmwifo universitetis meqanika-maTematikis fakulteti (1942). swavlis paralelurad muSaobda Tbilisis eleqtroganaTebaTa trestSi.

Aakadემიკოსი valerian metreveli:  

 • teqnikis mecnierebaTa doqtori (1964);
 • profesori ( 1966);
 • leninis sax. sakavSiro soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis (ВАСХНИЛakademikosi (1978);
 • saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi (1990).
 • saqarTvelos soflis meurneobis sამინისტროს ელექტრიფიკაციის სამმართველოს განყოფილების გამგე, სამმართველოს უფროსი (1939–1955);
 • saqarTvelos soflis meurneobis sამინისტროს ელექტრიფიკაციის  მთავარი სამმართველოს უფროსი (1956–1961);
 • საქართველოს მექანიზაციისა და ელექტრიფიკაციის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი (1961–1974);
 • saqarTvelos sasoflo-sameurneo institutis reqtori (1974-1983);
 • leninis sax. sakavSiro soflis meurneobis mecnierebaT akademiis (ВАСХНИЛ) amierkavkasiis regionaluri ganyofilebis Tavmjdomare (1983-1990);
 • saqarTvelos agromrewvis Tavmjdomaris moadgile samecniero uzrunvelyofis dargSi (1983-1990);
 • saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti (1990-2004);
 • საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის დამსახურებული მოღვაწე (1969);
 • ჯილდოები: ლენინის, შრომის წითელი დროშის, ოქტომბრის რევოლუციის, ხალხთა მეგობრობის, ღირსების ორდენები და მედლები; საქართველოს 3 აკადემიის წევრი;
 • უნგრეთის აგრარული უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი;
 • გამოქვეყნებული აქვს 250–ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მ.შ. 10 მონოგრაფია, 5 სახელმძღვანელო;
 • ავტორი – 40 გამოგონების, მ.შ. საზღვარგარეთის ქვეყნების 11 პატენტი.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com