საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი თამაზ თურმანიძე - 85

T Turmanidze   

    2017 wlis 4 seqtembers soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondents, Tamaz TurmaniZes 85 da samecniero-pedagogiuri moRvaweobis 45 wlisTavi Seusrulda.

        batono Tamaz,

   soflis meurneobis mecnierebaTa akademia guliTadad gilocavT RirsSesaniSnav TariRebs – dabadebidan 85 da samecniero-pedagogiuri moRvaweobis 45 wlisTavs.

   gisurvebT janmrTelobas, xangrZliv sicocxles, nayofier samecniero-pedagogiur da sazogadoebriv saqmianobas Cveni qveynis sakeTildReod. 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com