საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურ საბჭოში

          2018 წლის 26 იანვარს ჩატარდა აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად განიხილეს აგრარულ დარგში 2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომებისათვის აკადემიის პრემიის მოსაპოვებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატების განცხადებები. ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხზე აკადემიურ საბჭოს მოახსენეს აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკად. გ. ჯაფარიძემ და აკადემიური დეპარტამენტის უფროსმა, აკად. ე. შაფაქიძემ.

          მომხსენებლებმა აღნიშნეს, რომ განცხადება კონკურსის შესახებ აკადემიის ვებ გვედზე გამოცხადდა 2017 წლის 04 დეკემბერს. საბუთების შემოტანის ბოლო ვადა იყო 2018 წლის 18 იანვარი.

აკადემიის აკადემიურ დეპარტამენტში სპეციალობების და სპეციალიზაციების მიხედვით საკონკურსოდ  წარმოდგენილია  შემდეგი ნაშრომები:

1.   სპეციალობა „0101 აგრონომია“ - მონოგრაფია „კლიმატის ცვლილება და სასურსათო უშიშროება“ (თბილისი, 2016), ავტორი თამაზ თურმანიძე;

2.     სპეციალობა „0103 მეცხოველეობა“

- სპეციალიზაცია 010302 "ცხოველთა და ფრინველთა მოშენება": მონოგრაფია „საქართველოს მომთაბარე მეცხოველეობა“ (თბილისი, 2017), ავტორები ვ. ღლიღვაშვილი, გ. ღლიღვაშვილი, ი. ქუცნაშვილი;

               - სპეციალიზაცია 010305 "მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება": 
                 მონოგრაფია  „
მწყერის კვერცხისა და ხორცის  წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები“  (თბილისი, 2017),
              ავტორი ანატოლი გიორგაძე;

    3. სპეციალობა „0415 აგროინჟინერია“ - სახელმძღვანელო „ელექტრული მიკრომანქანები“ (თბილისი 2017), ავტორები ა. დიდებულიძე, მ. კონჯარია, ე. მიდელაშვილი;

         4. სპეციალობა „0104 სასურსათო ტექნოლოგია“:

სპეციალიზაცია „010401 კვების     პროდუქტების გადამუშავებისა და დაკონსერვების ტექნოლოგია“, მონოგრაფია „საკონსერვო წარმოების ტექნო-ქიმიური კონტროლი“ (თბილისი, 2017), ავტორი გ. გრიგორაშვილი;

სპეციალიზაცია „010403 სასურსათო უსაფრთხოება“, მონოგრაფია „რძის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები და სარძეო ფერმის ეფექტური მართვა საქართველოში“ (თბილისი 2017) , ავტორები ზ. ცქიტიშვილი, კ. პობერეჟნა, უკრაინის რძის მწარმოებელთა ასოციაცია;

          5. სპეციალობა  „0105 სატყეო საქმე“ - სახელმძღვანელო „მცენარეთა დაცვა“ (თბილისი, 2017), ავტორები მ. ლობჟანიძე, მ. ბერუაშვილი, გ. გაგოშიძე;

          6. სპეციალობა „0203 მენეჯმენტი“, სპეციალიზაცია „020305 აგრობიზნესის    მენეჯმენტი“ - მონოგრაფია „ქართული მეჩაიეობა (უახლესი წარსული)“, თბილისი, 2017, ავტორები თ. კუნჭულია, შ. კიკალიშვილი, ზ. ბუკია.

                აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ მიიღო დადგენილება, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი საკონკურსოდ წარმოდგენილი ნაშრომები გადაეცეთ განსახილველად აკადემიის  შემდეგ სამეცნიერო განყოფილებებს:

Ø მონოგრაფია „კლიმატის ცვლილება და სასურსათო უშიშროება“, ავტორი თამაზ თურმანიძე  - აგრონომიულ სამეცნიერო განყოფილებას;

Ø მონოგრაფია „მწყერის კვერცხისა და ხორცის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები“, ავტორი ანატოლი გიორგაძე - მეცხოველეობის, ვეტერინარიის, საკვებწარმოების და აგროსაინჟინრო გაერთიანებულ სამეცნიერო განყოფილებებს;

Ø მონოგრაფია „საქართველოს მომთაბარე მეცხოველეობა“, ავტორები ვ. ღლიღვაშვილი, გ. ღლიღვაშვილი, ი. ქუცნაშვილი - მეცხოველეობის, ვეტერინარიის, საკვებწარმოების და აგროსაინჟინრო გაერთიანებულ სამეცნიერო განყოფილებებს;

Ø სახელმძღვანელო „ელექტრული მიკრომანქანები“, ავტორები ა. დიდებულიძე, მ. კონჯარია, ე. მიდელაშვილი - აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებას;

Ø მონოგრაფია „საკონსერვო წარმოების ტექნო-ქიმიური კონტროლი“, ავტორი გ. გრიგორაშვილი - სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების და აგრონომიულ გაერთიანებულ სამეცნიერო განყოფილებებს;

Ø მონოგრაფია „რძის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები და სარძეო ფერმის ეფექტური მართვა საქართველოში“, ავტორები ზ. ცქიტიშვილი, კ. პობერეჟნა, უკრაინის რძის მწარმოებელთა ასოციაცია - სურსათის  უვნებლობის  სამეცნიერო განყოფილებას;

Ø სახელმძღვანელო „მცენარეთა დაცვა“, ავტორები მ. ლობჟანიძე, მ. ბერუაშვილი, გ. გაგოშიძე - სატყეო საქმის სამეცნიერო  განყოფილებას;

Ø მონოგრაფია „ქართული მეჩაიეობა (უახლესი წარსული)“, ავტორები თ. კუნჭულია, შ. კიკალიშვილი, ზ. ბუკია - ეკონომიკის  სამეცნიერო განყოფილებას.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com