საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონიძიებების მიმდინარეობას მეცნიერები გაეცნენ

2018 წლის 23 ივლისს გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მეურნეობის სამინისტროს სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­­გენ­ტოს ორ­გა­ნი­ზე­ბით, აზი­­რი ფა­რო­სა­ნას საწი­ნა­აღ­მდე­გო ღო­ნის­ძი­­ბე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­­ბის გაც­ნო­ბის მიზ­ნით, სა­მეგ­რე­ლოს რეგი­ონ­ში მეც­ნი­­რე­ბის­თვის ტური მო­­წყო. საქართველოს სოფ­ლის მე­ურ­ნე­­ბის მეცნი­­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­­სა (აკადემიკოსები გ. ალექსიძე, ი. ვასაძე, გ. მარგველაშვილი, ნ. ჩხარტიშვილი, , ვ. ცანავა, თ. რევიშვილი, რ. კოპალიანი, ზ. ჩაქსელიანი, ზ. ცქიტიშვილი, თ.ურუშაძე) და სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­­რე­ბა­თა ეროვნული აკა­დე­მი­ის წევ­რებ­მა და­ათ­ვა­ლი­­რეს აზი­ურ ფა­რო­სა­ნას­თან ბრძო­ლის საკო­ორ­დი­ნა­ციო შტა­ბი, მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი ტექ­ნი­კა და სა­შუ­­ლე­ბე­ბი, მო­ის­მი­ნეს დეტალუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია შტაბის ფუნ­ქცი­­ნი­რე­ბის, მო­ნი­ტო­რინ­გის შე­დე­გე­ბის, გატარე­ბუ­ლი და და­გეგ­მი­ლი ღო­ნის­ძი­­ბე­ბის შე­სა­ხებ; გა­ეც­ნენ აბა­შის მუნიციპალიტეტ­ში არ­სე­ბუ­ლი სა­ყა­ნე ფარ­თო­ბე­ბის ქი­მი­­რი და­მუ­შა­ვე­ბის პროცესს.

მეც­ნი­­რებ­მა მა­ღა­ლი შე­ფა­სე­ბა მის­ცეს  სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­­გენ­ტოს მიერ გან­ხორ­ცი­­ლე­ბულ საქ­მი­­ნო­ბას. ხაზ­გას­მით აღი­ნიშ­ნა, რომ შარ­შან­დელ­თან შე­და­რე­ბით, მავ­ნებ­ლის პოპულა­ცი­ის შემ­ცი­რე­ბა სა­ხელ­მწი­ფოს მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი და სის­ტე­მუ­რი მიდგომის შე­დე­გია.

მეც­ნი­­რებ­თან შეხ­ვედ­რას ეს­წრე­ბო­და გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მეურნეობის მინის­ტრის მო­ად­გი­ლე იური ნო­ზა­ძე, რო­მელ­მაც ხაზი გა­უს­ვა სამეცნიერო წრე­ებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბას და აღნიშნა - ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სტიმუ­ლის მომ­ცე­მია სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო შტაბ­ში ასე­თი რან­გის მეცნი­­რე­ბის სტუმ­რო­ბა. ფა­რო­სა­ნას­თან ბრძო­ლა პირ­და­პირ კავ­შირ­შია მეცნიერებასთან, სა­მეც­ნი­­რო კვლე­ვებთან. შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეც­ნი­­რე­ბა­თა აკადემიას­თან მჭი­ ურ­თი­ერ­თო­ბა გვაქვს. სტუმ­რებს შტა­ბის მუ­შა­­ბა დე­ტა­ლუ­რად გა­ვა­ცა­ნით, სრუ­ლი დე­მონ­სტრა­ცია მო­ვახ­დი­ნეთ ჩვე­ნი ყო­ველ­დღი­­რი საქ­მი­­ნო­ბი­სა, რო­მელ­საც სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­­გენ­ტო ახორციელებს, ფა­რო­სა­ნას­თან ბრძო­ლა­ში საკ­მა­ოდ კარ­გი შე­დე­გე­ბი გვაქვს. პოპულაცია მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად შემ­ცი­რე­ბუ­ლია. მი­ნი­მუ­მამ­დეა დაყ­ვა­ნი­ლი გავრცელების რის­კე­ბი სხვა­დას­ხვა რე­გი­ონ­ში. ვფიქ­რობ, რომ ეს არის სწო­რი და თანმიმ­დევ­რუ­ლი პო­ლი­ტი­კის შე­დე­გი.

საქართველოს სოფ­ლის მე­ურ­ნე­­ბის მეც­ნი­­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის პრე­ზი­დენ­ტი გუ­რამ ალექ­სი­ძე: - "ის, რაც ქარ­თველ­მა მეც­ნი­­რებ­მა და სპე­ცი­­ლის­ტე­მა გა­­კე­თეს, უდა­ვოდ გა­საკ­ვი­რია. დღეს შე­სა­ნიშ­ნა­ვად წარ­მოგ­ვიდ­გი­ნეს ყვე­ლა­ფე­რი, ყვე­ლა ის ქი­მი­­რი და სხვა ღო­ნის­ძი­­ბა, რო­მე­ლიც ფა­რო­სა­ნას­თან ბრძო­ლი­სა და მათი რი­ცხობ­რი­­ბის შე­სამ­ცი­რებ­ლად აუ­ცი­ლე­ბე­ლია. მათი სტრა­ტე­გია საკ­მა­ოდ კარ­გია და შე­დე­გიც ცალ­სა­ხაა. შე­და­რე­ბაც კი არაა იმას­თან, რაც შარ­შან ამ დროს აქ ხდე­ბო­და.“

შეხ­ვედ­რას ასე­ვე ეს­წრე­ბოდ­ნენ სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­­გენ­ტოს, სა­მეც­ნი­­რო კვლე­ვი­თი ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლი პი­რე­ბი, სა­მეგ­რე­ლო- ზემო სვა­ნე­თის რწმუ­ნე­ბუ­ლი ლე­ვან შო­ნია და ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­­გენ­ტოს( USAID) სა­ქარ­თვე­ლოს სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო წარ­მო­­ბის ეფექ­ტი­­ნო­ბის აღ­დგე­ნის პრო­ექ­ტის (REAP) წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი.

Aziuri parosana Abasha 2018

 


...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com