საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ტყის საერთაშორისო დღე

mimdinare wlis 21 marts soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi satyeo saqmis Tkis dge 2019 1samecniero ganyofilebis mier moewyo mrgvali magida, romelic mieZRvna tyis saerTaSoriso dRes. mowveul stumarTa Soris iyvnen saqarTvelos  teqnikuri universitetis agraruli mecnierebebisa  da biosistemebis inJineringis fakultetis satyeo saqmis specialobis sxvadasxva kursis bakalavriatisa da magistraturis studentebi. axalgazrdebis winaSe farTo moxsenebiT warsdgnen akademiis satyeo saqmis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi revaz CageliSvili da satyeo saqmis samecniero ganyofilebis swavluli mdivani, saqarTvelos  teqnikuri universitetis profesori giorgi gagoSiZe.

Tkis dge 2019 2akademikosma revaz CageliSvilma studentebs gaacno tyis saerTaSoriso dRis daarsebis istoria. aRniSna, rom am dRes mTeli msoflio aRniSnavs  1971 wlidan. amis iniciatori ki gaxldaT soflis  meurneobis evropuli konferedacia 23-e generalur asambleaze, rasac mxari dauWira gaeros sursaTisa da soflis meurneobis organizaciam FAO.  akademikosma r. CageliSvilma studentebs mouTxro zogadad tyis mniSvnelobaze. tye Cveni planetis filtvebia da mas aqvs Seufasebeli mniSvneloba ekologiuri, socialuri da ekonomikuri TvalsazrisiT, rameTu monawileobas Rebulobs klimatis CamoyalibebaSi, inarCunebs wylis resursebs, mravali mcenarisa da cxovelis saarsebo garemoa, adamianebs akamayofilebs sakvebiT da unarCunebs janmrTel garemos, udides rols TamaSobs niadagis nayofierebis SenarCunebaSi da sxv. gansakuTrebuli yuradReba akademikosma r. CageiSvilma  SeaCera  saqarTvelos tyeebze. isaura maT Taviseburebebze da mniSvnelobaze Cveni mosaxleobis keTildReobisa da qveynis Semdgomi ganviTarebisaTvis.

profesori giorgi gagoSiZe  studentebs esauba qaTuli satyeo mecnierebis mamamTavrebze, maT damsaxurebaze qveynisa da eris winaSe. aseve studentebs gaacno is prioritetebi, romelic saqarTvelos tyeebis dacvas  da satyeo saqmis Semdgom ganviTarebas ukavSirdeba.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com