საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განხილული საკითხები და შესაბამისი დადგენილებები

დადგენილებები 2018

 

#

თარიღი და  oqmis #

 

აკადემიური საბჭოს დადგენილებები

 
    დადგენილებები -   2018  წელი
 
       
1.

 

26.01.2018

ოქმი #1

1.მოისმინეს:  აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია 2017 წლის 29 ნოემბრიდან 04 დეკემბრამდე ჩინეთის ჯანსუს პროვინციაში ჩატარებული კონფერენციის “თანამედროვე სასოფლო_სამეურნეო ინოვაციების ფორუმის” შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის ინფორმაცია აკადემიის მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

3.მოისმინეს: აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია აკადემიის მიერ კონკურსში “აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის 2017 წლის პრემიის  მინიჭების შესახებ” შემოსული ნაშრომების შესახებ.

დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად;

2. აგრარულ დარგში 2017 წლის საუკეთესო ნაშრომის კონკურსის მასალები აიტვირთოს აკადემიის ვებ-გვერდზე.

4. მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია აკადემიის 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.    

დაადგინეს: დამტკიცდეს აკადემიის 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმა წარმოდგენილი სახით.

5. მოისმინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს გ. მარგველაშვილის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

6. მოისმინეს: აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს ჯ. გუგუშვილის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

7. მოისმინეს: აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს  რ. მახარობლიძის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორ მაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად  წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

8. მოისმინეს: აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს  ნ. ბაღათურიას ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

9. მოისმინეს: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს ზ. ცქიტიშვილის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

10. მოისმინეს: აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს რ. ჩაგელიშვილის  ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

11. მოისმინეს: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

12. მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნას და დამტკიცდეს აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების შემადგენლობა წარმოდგენილი სახით.

 

 

2.

01.02.2018

ოქმი #2

 

მოისმინეს: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის ავთანდილ მესხიძის ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2017 წელს განხორციელებული და 2018 წელს განსახორციელებელი  პროგრამების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად. გამოითქვა მოსაზრება სამინისტროს მიერ დაგეგმილ განსახორციელებელ პროექტებში  აქტიური მონაწილეობა მიიღონ აკადემიის წევრებმაც.

 

 

 

3.

 

22.02.2018

ოქმი #3

 

1.მოისმინესსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს . ქარქაშაძის ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული  სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს:1. წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის მთავარი ბუღალტრის . სოზიაშვილის ანგარიში აკადემიის 2017 წლის ფინანსური საქმიანობისა და 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევის დროებითი დებულების პროექტის  შესახებ.

დაადგინეს: დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის 2018 წლის დროებითი დებულება წარმოდგენილი სახით.

     ძალადაკარგულად  ჩაითვალოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 28 მარტის სხდომის მიერ დამტკიცებულისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, ვიცე_პრეზიდენტის, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების), უცხოელი წევრების, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნების არჩევნების ჩატარების დებულება

    აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნებმა აკადემიური საბჭოს ეს დადგენილება დროულად გააცნონ განყოფილებების წევრებს.

    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევის დროებითი დებულება გამოქვეყნდეს აკადემიის ვებ_გვერდზე.

4. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის  აკად. გ.ალექსიძის ინფორმაცია 2018 წლის 22 თებერვალს მისი უფლებამოსილების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით.

დაადგინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარებამდე აკადემიის პრეზიდენტის მოვალეობის დროებითი შესრულება დაეკისროს აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტს, აკადემიკოს_მდივანს, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძეს.

     აკადემიური საბჭოს ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება განთავსდეს აკადემიის ვებ_გვერდზე.

5. მოისმინეს აკად.გ. ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრების .. 22 თებერვალს დღის 12 საათზე მოწვევის შესახებ.

დაადგინეს: მოწვეული იქნას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება .. 28 თებერვალს დღის წესრიგით:

1.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ანგარიში აკადემიის მიერ 2013_2018 წლებში გაწეული მუშაობისა და აკადემიის პრეზიდენტის საპრეზიდენტო ხუთწლიანი პროგრამის შესრულების მდგომარეობისა და აკადემიის სამომავლო მუშაობის  ძირითადი მიმართულებების შესახებ.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

   მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნები.

 

 

 

4.

 

 28.02.2018

ოქმი #4

 

1. მოისმინეს:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის რწმუნების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების ჩასატარებლად აკადემიის საერთო კრების მოწვევის შესახებ.

დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის რწმუნების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით, აკადემიის წესდების YVII თავის 29- პუნქტის შესაბამისად, აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების ჩასატარებლად მოწვეული იქნას აკადემიის საერთო კრება  ამა წლის 23 მარტს  12 საათზე.

2. აკადემიის პრეზიდენტობის კანდიდატთა წამოყენების ვადა განისაზღვროს .. 28 თებერვლიდან 12 მარტის 1630 საათამდე.

    აკადემიის პრეზიდენტობის წამოყენებულმა კანდიდატმა (კანდიდატებმა) წარდგინებასთან ერთად წარმოადგინონ მათი მომავალი საპრეზიდენტო-საორგანიზაციო პროგრამა.

3. აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების მაღალორგანიზაციულ დონეზე მომზადებისა და ჩატარების მიზნით არჩეული იქნას აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით: აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა (თავმჯდომარე), კომისიის წევრები, აკადემიკოსები: გურამ ტყემალაძე, არჩილ ვაშაკიძე, იუზა ვასაძე, თენგიზ ყურაშვილი.

    საკონკურსო კომისიამ აკადემიის საერთო კრებას მოახსენოს ინფორმაცია აკადემიის პრეზიდენტად წამოყენებული კანდიდატის (კანდიდატების) ბიოგრაფიული, სამეცნიერო საქმიანობის და კომისიის მოსაზრებანი აკადემიის პრეზიდენტობის კანდიდატების მიერ წარმოდგენილი მომავალი სამეცნიერო_საორგანიოზაციო მუშაობის პროგრამის შესახებ.

4. აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით მასალები განთავსდეს აკადემიის ვებ_გვერდზე.

5. აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნებმა აკადემიის აკადემიური საბჭოს ეს დადგენილება დროულად გააცნონ განყოფილების წევრებს.

 

 

5.

 

 28.02.2018

ოქმი #5

 

1.     მოისმინეს: აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია 2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენად ჩატარებული კონკურსის შედეგების შესახებ.

  დაადგინეს: 1. დამტკიცდეს 2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენად ჩატარებული კონკურსის შედეგები.

2.     დაევალოს აკადემიის მთავარ ბუღალტერს . სოზიაშვილს უზრუნველყოს კონკურსში გამარჯვებული ნაშრომების ავტორთათვის შესაბამისი ფულადი პრემიის გამოყოფა.

 

 
   

23.03.2018

ოქმი #6

 

 

 

 

1. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის არჩევის 2018 წლის დროებითი დებულების II თავის მე-2 პუნქტის შესაბამისად აკადემიის საერთო კრებაში მონაწილე აკადემიის ნამდვილ წევრთა (აკადემიკოსთა) და წევრ _კორესპომდენტთა სიითი შემადგენლობის დაზუსტების შესახებ.

დაადგინეს: 1. ამოღებული იქნას საერთო კრებაში მონაწილე აკადემიის ნამდვილ წევრთა და წევრ_კორესპონდენტთა სიიდან აკადემიკოსები თამაზ კუნჭულია, ნუგზარ ბაღათურია, პაატა კოღუაშვილი, წევრ_კორესპონდენტები ოთარ ლიპარტელიანი და თამაზ თურმანიძე.

   2. დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2018 წლის 23 მარტის საერთო კრების მონაწილე აკადემიის ნამდვილ წევრთა (აკადემიკოსთა) და წევრ_კორესპონდენტთა სიითი შემადგენლობა წარმოდგენილი სახით და იგი დასამტკიცებლად წარედგინოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრებას (სია ოქმს თან ერთვის).

 

 
   

30.03.2018

ოქმი #7

 

1. მოისმინეს: აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო_

მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული, რეფერირებული შრომათა კრებულმოამბისმიერ 2017 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: ასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის, დოქტორ ანატოლი გიორგაძის ინფორმაცია აკადემიის საინფორმაციო_სარეკლამო ბიულეტენისაკადემიის მაცნესმიერ 2017 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია აკადემიის მიერ 2017 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურების და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო_საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

 

 

 
 

 

 27.04.2018

ოქმი #8

1.moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis, akademikos guram aleqsiZis informacia, akademiis prezidiumis Semadgenlobis Sesaxeb.

daadgines: 1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wesdebis Sesabamisad prezidiumis SemadgenlobaSi damtkicebuli arian akademikosebi: g, aleqsiZe, g. jafariZe, n. qarqaSaZe, e. SafaqiZe, r. maxarobliZe, z. cqitiSvili, j. guguSvili, o.qeSelaSvili, g. margvelaSvili, r. CageliSvils, doqtori a. giorgaZe.

2. akademiis prezidiumis SemadgenlobaSi asarCevad akademiis saerTo krebis winaSe rekomendacia gaewioT akademikosebs: n. WiTanavas,z. futkaraZes, v. canavas, g. papuniZes, r. asaTians, n. CxartiSvils, soflis meurneobis doqtors, profesor l. ujmajuriZes. eTxovos saerTo krebas aRniSnuli dadgenilebis damtkiceba.

 2. moismines: akademiis vice_prezidentis, akademikos givi jafariZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice_prezidentisa da akademikos_mdivnis arCevis droebiTi debulebis damtkicebis Sesaxeb.

daadgines: damtkicdes akademiis vice_prezidentisa da akademikos_mdivnis arCevis debuleba warmodgenili saxiT.

3. moismines: akademiis akademiuri departamentis ufrosis, akademikos e. SafaqiZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis), akademiis ucxoeli wevrebis da sapatio akademikosebis, akademiis samecniero ganyofilebebis akademikos_mdivnebis arCevis Catarebis debulebis damtkicebis damtkicebis Sesaxeb.

daadgines: damtkicdes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis), akademiis ucxoeli wevrebis da

sapatio akademikosebis, akademiis samecniero ganyofilebebis akademikos_mdivnebis arCevis Catarebis debuleba warmodgenili saxiT.

4. moismines: akademiis akademiuri departamentis ufrosis, akademikos e. SafaqiZis informacia agrarul dargSi saukeTeso fundamenturi, gamoyenebiTi da saganmanaTleblo xasiaTis naSromisaTvis saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis premiis miniWebis debulebaSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb.

daadgines: damtkicdes agararul dargSi saukeTeso fundamenturi, gamoyenebiTi da saganmanaTleblo xasiaTis naSromisaTvis saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis premiis miniWebis debuleba warmodgenili saxiT.

5. moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice_prezidentis, akademikos givi jafariZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgilis damtkicebis Sesaxeb.

daadgines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgiled damtkicdes soflis meurneobis doqtori anatolo giorgaZe.

6. moismines: akademiis prezidentis moadgilis, doqtor a. giorgaZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebis akademikos_mdivnebis arCevnebis Sedegebis Sesaxeb.

daadgines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis  samecniero ganyofilebebis saerTo krebebze faruli kenWisyriT arCeuli samecniero ganyofilebebis akademikos_mdivnebi, akademikosebi: r. maxarobliZe, r. CageliSvili, z. cqitiSvili, j. guguSvili, g. margvelaSvili,

o. qeSelaSvili waredginos akademiis saerTo krebas dasamtkiceblad.

7. moismines: akademiis prezidentis moadgilis, doqtor a. giorgaZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos Tavmjdomaris, akademikos n. qarqaSaZis damtkicebis Sesaxeb.

daadgines: samecniero sabWos Tavmjdomared warmodgenili akademikos napoleon qarqaSaZis kandidatura waredginos akademiis saerTo krebas dasamtkiceblad.

8. moismines: akademikos zurab cqitiSvilis moxseneba saqarTvelos garemos dacvisa da soflis meurneobis saministros samecniero_kvleviTi centris riskis Sefasebis samecniero sabWosa da riskis Sefasebis samsaxuris mier 2017 wels gaweuli samecniero_kvleviTi muSaobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

9. moismines: akademiis prezidiumis mrCevelis, akademikos nodar WiTanavas informacia saqarTvelos parlamentis agraruli komitetis mier momzadebuli “sasoflo_sameurneo daniSnulebis miwis Sesaxeb” organuli kanonis proeqtis ganxilvis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

 

 
       
   თარიღი და oqmis #

 პრეზიდიუმის
დადგენილებები,   2018წ.

 

 
 

 

30.05.2018

ოქმი #9(2)

 

 

1. მოისმინეს: აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის დროებითი შემსრულებლის, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს . შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის აპარატსა  და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნეს ცნობად და სახელმძღვანელოდ.

 2. მოისმინეს: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის დირექტორის, პროფესორ ლევან უჯმაჯურიძის მოხსენება სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი საქმიანობის შესახებ.

დაადგინეს: 1. მიღებული იქნეს ცნობად საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის დირექტორის, პროფესორ ლევან უჯმაჯურიძის მოხსენება სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი საქმიანობის შესახებ.

2. მიღებული იქნას ცნობად 2017 წელს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის სამსახურების მუშაობის შესახებ აკადემიის განყოფილებების მიერ მომზადებული რეცენზიები, შენიშვნები და რეკომენდაციები.

     აღინიშნოს, რომ ცენტრი მრავალმხრივ მუშაობას ეწევა სოფლის მეურნეობისა და მასთან დაკავშირებული დარგების განვითარების აქტუალური პრობლემების კვლევაში, თემატიკა ძირითადად პასუხობს საწყის ეტაპზე სოფლის მეურნეობის პრობლემების კომპლექსური კვლევის ამოცანებს. განმტკიცდა კვლევის ორგანიზაციის მატერიალურ_ტექნიკური ბაზა, შესაბამისი სამსახურები ძირითადად დაკომპლექტებულია კვალიფიციური კადრებით.

    მიზანშეწონილად ჩაითვალოს  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებაა აკადემიისა და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის ეგიდით სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება თემაზესაქართველოს მიწის რესურსების მართვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის ძირითადი მიმართულებები”. აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებმა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევით ცენტრთან ერთად პირველ ივლისამდე წარმოადგინონ კონფერენციის ჩატარების გეგმის პროექტი.

3. აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებმა პრეზიდიუმის სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების გათვალისწინებით შეიმუშაონ ცენტრის სამომავლო საქმიანობაში გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები, რომლებიც წარედგინება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.

4. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს . ქარქაშაძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს დებულების შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნეს და დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს დებულება წარმოდგენილი სახით.

5. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნეს და დამტკიცდეს სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობა წარმოდგენილ; სახით.

6. მოისმინეს: აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს . ქარქაშაძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოსთან არსებული აგრარული დარგის მეცნიერთა და სპეციალისტთა დარბაზის დებულების შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნეს და დამტკიცდეს აკადემიის სამეცნიერო საბჭოსთან არსებული აგრარული დარგის მეცნიერთა და სპეციალისტთა დარბაზის დებულება წარმოდგენილი სახით.

7. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორის, დოქტორ . გიორგაძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლი სმეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს დებულების შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნეს და დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს დებულება წარმოდგენილი სახით.

7. მიმდინარე საკითხები:

 1. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის დროებითი შემსრულებლის, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს . შაფაქიძის ინფორმაცია აჭარაში თუთის აბრეშუმხვევიას 2018 წლის საცდელ_საჩვენებელი გამოკვების შესახებ.

დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ინიციატივა, რეკომენდაციები და კონსულტანციები აჭარაში მეაბრეშუმეობის აღდგენა_განვითარების მიმართულებით მოწონებული იქნეს და აკადემიის მიერ ჩატარებული მუშაობა შეფასდეს დადებითად.

2. ეცნობოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მეაბრეშუმეობის აღდგენა_განვითარების მიმართულებით აკადემიის მიერ აჭარაში ინიცირებული საქმიანობის შესახებ და ეთხოვოს მას განაზოგადოს იგი საქართველოს სხვა რეგიონებში, რათა მათ 2019 წლის სამუშაო გეგმებში გაითვალისწინონ მეაბრეშუმეობის მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიებები.

3. ეთხოვოს ტელევიზიასაფერავი ტვ-ეს გააშუქოს აკადემიის მიერ აჭარაში მეაბრეშუმეობის მიმართულებით ჩატარებული საქმიანობა.

2. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს_მდივნის მოვალეობის დროებითი შემსრულებლის, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს . შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დარგობრივი მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების დამტკიცების შესახებ.

დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში ჩამოყალიბებული დარგობრივი მიმართულებების კოორდინატორების მუშაობა შეფასდეს დადებითად.

2. დამტკიცდეს აკადემიის დარგობრივი მიმართულებების კოორდინატორების ახალი სიები წარმოდგენილი სახით.

3. დაევალოს აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსს, აკადემიკოს . შაფაქიძეს არაუგვიანეს ერთი თვისა ორგანიზაცია გაუწიოს აკადემიის  დარგობრივი მიმართულებების კოორდინატორებთან აკადემიის ხელმძღვანელობის შეხვედრას სამომავლო საქმიანობისა და კოორდინატორების ინსტიტუტის პერსპექტივების განხილვის მიზნით.

3. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის  ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში აგრარიკოს მეცნიერთა სამეცნიერო მიღწევების ამსახველ მონაცემთა ბაზის შექმნის შესახებ.

დაადგინეს: 1.მოწონებული იქნეს აკადემიის ინიციატივა აკადემიაში აგრარიკოს მეცნიერთა სამეცნიერო მიღწევების ამსახველი მონაცემთა ბაზის შექმნის შესახებ.

2. ამ მიმართულებით აკადემიაში ჩამოყალიბდეს სპეციალისტების მუშა ჯგუფი აკადემიის სპეციალისტების . მოსაშვილის, . თოიძის. . მოსაშვილის და . მიგრიაულის შემადგენლობით, რომელსაც დაევალება აგრარიკოს_მეცნიერთა მონაცემთა ბაზების დაზუსტება და მონაცემთა საინფორმაციო ბაზაში მათი გაშუქება, აკადემიის ვებ_გვერდზე ცალკეული მონაცემების ატვირთვა, აგრეთვე აკადემიის ისტორიისათვის მასალების მოძიება და მათი საინფორმაციო საშუალებებში გაშუქება.

3. კონტროლი აღნიშნულ დადგენილებაზე დაევალოს აკადემიური დეპარტამენტის უფროსს, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძეს.

 
   

29.06.2018

ოქმი #10(3)

 

1. მოისმინეს: აკადემიკოს . შაფაქიძის რეცენზია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი საქმიანობის ანგარიშზე

          დაადგინეს: წარმოდგენილი რეცენზიის საფუძველზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის მუშაობა შეფასდეს დადებითად.

2. მოისმინეს: აკადემიკოს . მახარობლიძის რეცენზია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო_კვლევითი ინსტიტუტის 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი საქმიანობის შესახებ.

         დაადგინეს: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო_კვლევითი ინსტიტუტის მუშაობა ჩაითვალოს დამაკმაყოფილებლად.

3. მოისმინეს: აკადემიკოს . ჩხარტიშვილის რეცენზია იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოფლის მეურნეობისა და ქიმიის დეპარტამენტის 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

         დაადგინეს: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოფლის მეურნეობისა და ქიმიის დეპარტამენტის პროფესორ მასწავლებლების, დამხმარე პერსონალის მიერ 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი და საზოგადოებრივი მუშაობის პროგრამა შესრულებულია სრულყოფილად და შეფასდეს დადებითად.

4. მოისმინეს: აკადემიკოს . მარგველაშვილის რეცენზია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის 2017 წლის სამეცნიერო_ კვლევითი მუშაობის შესახებ.

          დაადგინეს: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი მუშაობის ანგარიშის და რეცენზენტის დასკვნის მიხედვით შეფასდეს დადებითად.

5. მოისმინეს: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის, დოქტორ . გაგოშიძის რეცენზია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის 2017 წლის სამეცნიერ0_კვლევითი მუშაობის შესახებ.

        დაადგინეს: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში მათ მიერ ჩატარებული სამეცნიერო_კვლევითი საქმიანობის შესახებ იმსახურებს დადებით შეფასებას.

6. მოისმინეს: აკადემიკოს . პაპუნიძის მოხსენება მეციტრუსეობის დარგში მოსავლიანობის გადიდებისა და რენტაბელობის ამაღლების ღონისძიებების შესახებ.

          დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

2. საჭიროა მეციტრუსეობის დარგში მოსავლიანობისა და რენტაბელობის ამაღლებისათვის  ციტრუსოვანთა ნაყოფის მწარმოებლებისათვის რეალიზაციის მისაღები პირობების და გარემოებების შექმნა;

გადამამუშავებელი საწარმოო სიმძლავრეების ამოქმედება;

ადგილობრივი აგრობიზნესის ხელშემწყობი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების ეფექტურობის ამაღლება;

განათლების, მეცნიერებისა და ბიზნესის ინტეგრაციის პროცესში სახელმწიფოს სტრატეგიული კურსის შემუშავება და განხორციელება.

7. მოისმინეს: შპს ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო_კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის მედიცინის აკადემიური დოქტორის ქეთევან დადიანის ინფორმაცია სურსათის მეცნიერებებისა და ნუტრიციოლოგიის საბაკალავრო სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში განსახორციელებელი ცვლილებების ინიცირების შესახებ.

         დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის

მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმმა ერთხმად დაუჭირა მხარი აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის  სამეცნიერო განყოფილების წინადადებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება # 120|6-ის შესაბამისადეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ, დანართი # 4-ით განსაზღვრულ ჩარჩოში ახალი დარგის|სპეციალობისნუტრიციოლოგიისდამატების ინიცირების პროცესის დაწყებას და ასევე ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოშისურსათის მეცნიერების”, როგორც მიმართულებათაშორისი დისციპლინის განსაზღვრას.

2. აღნიშნული დადგენილება გადაეგზავნოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რეაგირებისათვის.

მიმდინარე საკითხები:

1.    მოისმინეს: აკადემიკოს . შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ეროვნული კოორდინატორების დებულების დამტკიცების შესახებ.

          დაადგინეს1.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ეროვნული კოორდინატორების დებულება დამტკიცდეს წარმოდგენილი სახით.

2.     ინფორმაცია დებულებაში შესატანი შესაძლო ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებმა წარმოადგინონ აკადემიის აკადემიურ დეპარტამენტში.

სხდომის თავმჯდომარემ, აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ სხდომას მოახსენა, რომ აუცილებელია შეფასდეს აკადემიის მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაგზავნილი წერილების შემდგომი მდგომარეობის შესწავლა და დაავალა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილეს, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორს, დოქტორ . გიორგაძეს გააკეთოს სამინისტროში გაგზავნილი წერილების ანალიზი, რომლის შედეგები ინფორმაციისათვის მოხსენდება აკადემიის პრეზიდიუმს.

 

 
   

26.07.2018

ოქმი #11(4)

 

1.     მოისმინეს: აკადემიის წევრ_კორესპონდენტის გიორგი ნიკოლეიშვილის მოხსენება მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაცია _ განვითარების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და ეთხოვოს საქართველოს პრემიერ მინისტრს ბატონ მამუკა ბახტაძეს და მმართველი პარტიის თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს დარგის რეაბილიტაცია_განვითარების მხარდაჭერის შესახებ.

2.  მოისმინესაკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების მეაბრეშუმეობის ასოციაციის ((BACSAშეხედულებები საქართველოში მეაბ­რე­­შუმეობის რეაბილიტაცია განვითარების დაჩქარებისათვის.

დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. ეთხოვოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას . ბათუმში 2019 წლის 07_12 აპრილს დაგეგმილი შავი, კასპიის ზღვების და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვენების მეაბრეშუმეობის ასოციაციის (BACSAსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისმეაბრეშუმეობის შენარჩუნება და აღდგენა, პრობლემები და პერსპექტივებიმაღალ ორგანიზაციულ დონეზე ჩატარების ხელშეწყობა.

    სხდომაზე მოხსენებების ირგვლივ და საერთოდ საქართველოში მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაციისა და განვითარების პერსპექტივების შესახებ საინტერესო გამოსვლები ჰქონდათ_ ხონის მუნიციპალიტეტის მერს ლადო ჯურხვაძეს, აჭარის სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ნოდარ ხატიაშვილს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამმართველოს უფროსს და სამინისტროს მეაბრეშუმეობის კომისიის თავმჯდომარეს ნოდარ ხოხაშვილს, სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მთავარ სპეციალისტებს ნარგიზ ბარამიძეს  და ნოდარ სტეფანიშვილსმებრეშუმეებს ახმეტიდა და სიღნაღიდან ნუნუ ნახუცრიშვილს და ლამარა ბეჟიაშვილს, აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორს ნინო კუპრავას, აჭარის აგროსერვის ცენტრის დირექტორს გოჩა ბერიძეს, აკადემიკოსებს ზაურ ფუტკარაძეს და ნოდარ ჭითანავას, აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტს, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძეს.

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებულ სხდომას საჭიროდ მიაჩნია, რომ აკადემიამ შესაბამისი სამინისტროების, უწყებების, სხვა ორგანიზაციებისა და დაინტერესებული პირების მონაწილეობით შეადგინოს დარგის განვითარების მიზნობრივი პროგრამა (2020_2030), მოაწყოს მისი განხილვა და შესაბამის ორგანოებში დასამტკიცებლად წარადგინოს.

    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებულ სხდომაზე მიღებული იქნა შესაბამისი დეკლარაცია (იხილე ბმულზე).

 
       
       
       
   

დადგენილებები    2017

 

 

 

1. 

 27. 01. 2017 წელი

ოქმი # 1

1.   მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2016 წლის საქმიანობის წლიური ანგარიშის მომზადებისა და გამოცემის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

2.  მოისმინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოსმდივნის, აკადემიკოს . მარგველაშვილის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

3.  მოისმინეს: აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს . გუგუშვილის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

    დაადგინეს: აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

4.  მოისმინეს: აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის, აკადემიკოს  .მახარობლიძის   ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო  განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

5.  მოისმინეს: აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს . ბაღათურიას ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

6.  მოისმინეს: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის, აკადემიკოს . ცქიტიშვილის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

    დაადგინეს: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთოO კრებას.

7.  მოისმინეს: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს . ქეშელაშვილის  ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

        დაადგინეს: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

8.  მიმდინარე საკითხებ:

აკადემიური საბჭოს სხდომაზე აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა . ალექსიძემ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელებით დააჯილდოვა აკადემიის ყოფილი თანამშრომლები . ჯავახიშვილი, . ჭყონია, . ნადარეიშვილი.

 

 

2

 21. 02. 2017 წელი

ოქმი # 2

1. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მთავარი ბუღალტრის N. სოზიაშვილის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2016 წლის ფინანსური ანგარიშისა და 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ.

        დაადგინეს: 1.ინფორმაცია აკადემიის 2016 წლის გაწეული ფინანსური საქმიანობისა და 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ მიღებული იქნას ცნობად.

     2. დამტკიცდეს აკადემიის 2017 წლის ბიუჯეტის ძირითადი   
        
მიმართულებები წარმოდგენილი სახით.

2. მოისმინეს: აკადემიკოს . გუგუშვილის ანგარიში აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

         დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად

3. მოისმინეს:საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში -  აგრარულ სფეროში 2016 წელს საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოვლენის შესახებ.

               არჩეული იქნა ფარული კენჭისყრის ხმის დამთვლელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით: აკად. ჩაგელიშვილი, დოქტ. . გიორგაძე, პროფ. . უჯმაჯურიძე.

               ჩატარდა Fფარული კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო აკადემიური საბჭოს 14 წევრმა.

        დაადგინეს: აკადემიის აკადემიურ საბჭოზე ჩატარებული კენჭისყრის შედეგებიდან გამომდინარე აგრარულ სფეროში 2016 წლის საუკეთესო ნაშრომად აღიარებულია:

1. . სამადაშვილისა და . ნასყიდაშვილის საგანმანათლებლო ნაშრომიკულტურულ მცენარეთა მეთესლეობა თესლმცოდნეობის საფუძვლებით (მომხრე-8,  წინააღმდეგი - 2, ბათილი ბიულეტენი-4).

2. . გუგუშვილი, . გოგოლი, . ლაშხი - საგანმანათლებლო ნაშრომისახეობათაშორისი და ჯიშთაშორისი ჰიბრიდიზაცია მეცხოველეობაში” (მომხრე-12, ბათილი ბიულეტენი-2).

3. . მახარობლიძის ფუნდამენტური ნაშრომიტრაქტორის თვლების  გორვის აქტუალური საკითხები”, ინგლისურ ენაზე. (14 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი).

4. . ნიკოლეიშვილისა და . შაფაქიძის ფუნდამენტური ნაშრომების ციკლი:“საქართველოს მეაბრეშუმეობა_პრობლემები, რეაბილიტაცია, აღორძინებადამეაბრეშუმეობა_შავი, კასპიის ზღვების და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების  (BACSA) საერთოსაზრუნავია” (14 მომხრეარცერთიწინააღმდეგი).

    ინფორმაციისათვის: . ბუკიას, .ათამაშვილის და . გოგიას ნაშრომმამცენარის ბიომორფოლოგია და სელექცია მედიცინის სამსახურშიმიიღო ხმების შემდეგი რაოდენობა მომხრე-2, უარყოფითი - 8, ბათილი ბიულეტენი - 4.

4. მიმდინარე საკითხები:

მოისმინე: აკადემიკოს . ჯაფარიძის ინფორმაცია, რომელმაც სხდომის მონაწილეებს გააცნო წინადადებები აკადემიური საბჭოს მიერ (2016 წლის 25 მაისის ოქმი #5) დამტკიცებულ აგრარულ სფეროში  წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენი კონკურსის ჩატარების დებულებაში ნაწილობრივი ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

დაადგინესწარმოდგენილი ცვლილებები შეტანილი იქნას აგარარულ სფეროში წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენი კონკურსის ჩატარების დებულებაში.

 

 3

31 marti 2017 w.

oqmi # 3

1.moismines: akademikos arCil vaSakiZis informacia 2016 wels gaweuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

2.moismines: akademikos n. baRaTurias informacia yurZnis qarTuli aryis WaWis miRebis axali teqnologiis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

3.moismines: akademikos o. qeSelaSvilissaqarTvelos soflis meurneobis samecniero SromaTa krebulis “moambis” xaziT 2016 wels gaweuli saqmianobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili  informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

4.mimdinare sakiTxebi:

akademiuri sabWos sxdomaze akademiis prezidentma guram aleqsiZem dabadebidan 69 wlisTavTan da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi nayofieri saqmianobisaTvis sapatio sigeliT daajildova akademikosi Tengiz yuraSvili.

 

 4

28 aprili 2017 weli

oqmi # 4 

1. moismines: quTaisis akaki wereTlis universitetis reqtoris moadgilis. soflis meurneobis mecnierebaTa doqtoris raulmoxseneba universitetis agronomiuli fakultetis mier 2016 wels Catarebuli samecniero_kvleviTi muSaobis Sedegebisa da 2017 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb.

   daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad

2. moismines: akademiis akademiuri departamentis

ufrosis, akademikos elguja SafaqiZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier saerTaSoriso da adgilobriv partnior organizaciebTan gaformebuli memorandumebis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

3. mimdinare sakiTxebi:

    3.1. moismines: akademiis akademiuri departamentis ufrosis, akademikos e. SafaqiZis informacia SekSi (azerbaijani) Catarebuli meabreSumeobis asociaciis (BACSA) me-8 saerTaSoriso samecniero konferenciis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuliiqnas cnobad.

     3.2. moismines:  akademiis prezidentis moadgilis, doqtor anatoli giorgaZis informacia q. vinicaSi (ukraina) Catarebuli meIX saerTaSoriso samecniero_praqtikuli konferenciis “mecxoveleobis produqtebis xarisxis uvneblobis, warmoebisa da gadamuSavebis amaRlebis Tanamedrove problemebi” Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

     3.3akademiuri sabWos sxdomaze akademiis vice_prezidentma, akademikosma givi jafariZem satyeo dargis ganviTarebaSi Setanili wvlilisaTvis saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sapatio sigelebiT daajildova batonebi daviT gigauri da eldar gagua.

 

 

 5

25/V, 2017წ.

ოქმი # 5

1.    მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის რეზო ჯაბნიძის 2016 წელს ჩატარებული პედაგოგიური, სამეცნიერო_კვლევითი და საზოგადოებრივი საქმიანობის ანგარიში.

დაადგინეს:  წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2.    მიმდინარე საკითხები:

1.    მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია მიმდინარე წლის 8 მაისს . ათენში (საბერძნეთი) ჩატარებული ევროპის ქვეყნებისჰორიზონტისსაერთაშორისო კონფერენციის შესახებ, რომელიც მიეძღვნა ამ ქვეყნებში არსებულ მეცნიერულ მიღწევებს და კვლევების კოორდინაციას.

  დაადგინეს:  წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2.    მოისმინეს:   აკადემიკოს . ცქიტიშვილის ინფორმაცია დანიელი მეცნიერის პროფესორ სტინ სტენდერის საჯარო ლექცია_სემინარის შესახებ, რომელიც ჩატარდა 2017 წლის 19 მაისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში.

  დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

3.    მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დაარსებიდან 60 წლისთავის აღსანიშნავად მოსამზადებელი საიუბილეო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით.

დაადგინეს:  დამტკიცდეს ინფორმაცია  წარმოდგენილი სახით.

აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით სოფლის მეურნეობის დარგების შესაბამისი ექსპერტის მოწმობები გადაეცათ აკადემიკოსებს: . ალექსიძეს, . ჯაფარიძეს. ბაღათურიას, . გუგუშვილს, . კუნჭულიას, . მარგველაშვილს, . მახარობლიძეს, . შაფაქიძეს, . ჩაგელიშვილს, . ცქიტიშვილს, დოქტორებს . ბარვენაშვილს და . ლოლიშვილს.

   აკადემიური საბჭოს სხდომაზე დაბადებიდან 80 წლისთავთან დაკავშირებით საიუბილეოი ადრესი გადაეცა აკადემიკოს . კაციტაძეს.

      აკადემიური საბჭოს სხდომაზე სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის დარგის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელებით დაჯილდოვდნენ აკადემიკოსები: ჯემალ კაციტაძე, რევაზ მახარობლიძე, შოთა ჭალაგანიძე და ელგუჯა შაფაქიძე.

 

 
       
 7

 

28 /VII- 2017.

 

ოქმი # 7

1.      მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დაარსებიდან მე-60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებების მომზადება_ჩატარების გრაფიკის შესახებ.

დაადგინეს: 1.წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

1.1.     დაევალოთ აკადემიური საბჭოს წევრებს თავისი მოსაზრებები, წინადადებები და შენიშვნები წარმოდგენილი საიუბილეო ღონისძიებების გრაფიკის შესახებ წარმოადგინონ საიუბილეო კომისიაში.

2.     მოისმინეს: აკადემიკოს თამაზ კუნჭულიას მოხსენება პრობლემების შესახებ, რომელთა მოგვარებაც უნდა მოხდეს სახელმწიფოს  ძალისხმევით, რადგან ისინი ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის მექანიზმებს არ ექვემდებარებიან.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს:. აკადემიკოს ნუგზარ ბაღათურიას ინფორმაცია ყურძნის გადამუშავების ახალი ტექნოლოგიის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

 4 მიმდინარე საკითხები:

აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით სოფლის მეურნეობის დარგების შესაბამისი ექსპერტის მოწმობები გადაეცათ აკადემიკოსებს: , დიდებულიძეს, . ვასაძეს, . კვალიაშვილს, . ურუშაძეს, . ცაგურიშვილს, . თურმანიძეს, აგრეთვე ა. გიორგაძეს, . უჯმაჯურიძეს, . ფუტკარაძეს, . კანდელაკს.

        სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის აკადემიური საბჭოს სხდომაზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელებით დაჯილდოვდნენ აკადემიკოსები: . ბაღათურია, . დიდებულიძე, , ჩხარტიშვილი, . ვასაძე, . კოღუაშვილი, . ქეშელაშვილი, . ნანიტაშვილი, . ცაგურიშვილი.

1.      მოისმინეს: აკადემიკოს თენგიზ ყურაშვილის მოხსენება ცხოველთა სოკოვანი დაავადებების გავრცელების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

2.     მოისმინეს: პროფესორ გიორგი გაგოშიძის ინფორმაცია ქალაქ თბილისისა და მისი შემოგარენის ტყემცენარეულობის თანამედროვე მდგომარეობისა და ოპტიმიზაციის სატყეო_სამეურნეო ღონისძიებების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილიღონისძიებებიშეფასდესდადებითად.

3.     ოისმინეს: აკადემიური დოქტორის მარინა ბარვენაშვილის ინფორმაცია საქართველოში  “clarivate analytics”- ის მომსახურეობის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

 
 8  

03. 11. 2017

oqmi # 9

 

 

1. მოისმინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს . მარგველაშვილის ინფორმაცია ნიადაგის ნაყოფიერების მართვის შესახებ ორგანული      და ინტენსიური მიწათმოქმედების პირობებში.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებულ იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისმევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივებიშედეგების შესახებ.

დაადგინეს: აღინიშნოს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების განსაკუთრებული მაღალი ორგანიზაციული და სამეცნიერო დონე. კონფერენციის შედეგები ფართოდ გაშუქდეს პრესით და ტელევიზიებით.

3. მიმდინარესაკითხები.

3.1.  მოისმინეს: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკად. გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია აკადემიის დაარსებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების შესახებ.

დაადგინეს: 1. აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკად. გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია მიღებული იქნეს ცნობად;

3.2. აკადემიის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა ჩატარდეს 2017 წლის 12 დეკემბერს დღის 12-00 საათზე აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში;

3.3   დაევალოს აკადემიის წევრებს და აპარატის თანამშრომლებს აქტიურად ჩაერთონ იუბილეს ჩატარების სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული საიუბილეო ღონისძიებების მაღალხარისხოვნად და დროულად შესრულებაში.

3.4. კონტროლი აღნიშნულ დადგენილებაზე დაევალოს აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტს, აკად. გივი ჯაფარიძეს.

 

 

9

 

15. 11. 2017

oqmi # 10

1. მოისმინესსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია აკადემიის ნამდვილ წევრთა  (აკადემიკოსთა) ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების გამოცხადების შესახებ .

დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიაში ვაკანტურ ადგილებზე კონკურსი გამოცხადდეს აგრონომიულ სამეცნიერო განყოფილებაში სპეციალობა 0101 “აგრონომია”, სპეციალიზაცია: 010101 “აგროეკოლოგია”, 010103 “აგროტექნოლოგია”-1 ადგილი; აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებაში-სპეციალობა 0415 “აგროინჟინერია”, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია” (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის)-1 ადგილი; სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებაში

_სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”-1 ადგილი.

2. .. 28 დეკემბერს დღის 12 საათზე მოწვეული იქნას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის საერთო კრება დღის წესრიგით: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსების ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიის ნამდვილი წევრების არჩევნები.

მოისმინეს: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიკოსთა ასარჩევად გამოცხადებული კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საექსპერტო_ საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ.

დაადგინეს:  1. დამტკიცდეს საექსპერტო_საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

    1 აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა _თავმჯდომარე

        წევრები:

           აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი

           აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი

2. საექსპერტო_საკონკურსო კომისიამ უზრუნველყოს აკადემიკოსად ასარჩევად წარმოდგენილი კანდიდატურების დოკუმენტაციის შესწავლა_ექსპერტიზა და განსახილველად და დასკვნისათვის შესაბამის სამეცნიერო განყოფილებებისათვის გადაცემა.

3. საექსპერტო_ საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ აცნობოს აკადემიის საერთო კრებას კომისიის მიერ ჩატარებული მუშაობისა და აკადემიის  ნამდვილ წევრად (აკადემიკოსად ) წამოყენებული ცალკეული კანდიდატურის მონაცემების, მათ სამეცნიერო შრომებზე დასკვნებისაგრეთვე სამეცნიერო განყოფილებების (გაერთიანებული განყოფილებების) წინადადებებისა და მათ შორის ყველაზე ღირსეულისათვის რეკომენდაციების გაწევისა და Dდაშვების შესახებ.

 

10

 

01.12.2017

ოქმი #11

 

1. მოისმინეს: აკადემიკოს რევაზ ასათიანის მოხსენება სასოფლო_ სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიკოს . შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მე-60წლისთავთან დაკავშირებით ჩატარებული გასვლითი სამეცნიერო კონფერენციების შესახებ (.ქ. ბათუმი, ქუთაისი, გორი).

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინესაკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა შემოსული დოკუმენტაციის შესახებ.

დაადგინეს: 1. ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა შემოსული დოკუნეტაციის შესახებ მიღებული იქნას ცნობად;

2. კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა შემოსული დოკუმენტაციის მასალები შემდგომი განხილვისათვის გადაეცეს აკადემიის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებულ საექსპერტო_საკონკურსო კომისიას (თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა), რომელიც იხილავს ნამდვილ წევრებად (აკადემიკოსებად) ასარჩევი კანდიდატურების მიერ წარმოდგენილ საბუთებს და მათი სრულყოფის შემთხვევაში იღებს გადაწყვეტილებას წარუდგინოს შესაბამის სამეცნიერო სამეცნიერო განყოფილებებს სათანადო მასალები ყველა დაშვებულ კანდიდატზე;

3. ასარჩევი კანდიდატების ფართო განხილვისათვის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილება, სადაც ნამდვილ წევრთა რაოდენობა მცირეა, მიზანშეწონილია გაერთიანდეს მომიჯნავე აგროსაინჟინრო და სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილებებთან და დამტკიცდეს შემდეგი შემადგენლობით: აკადემიკოსები, . ბაღათურია, . პაპუნიძე, . დიდებულიძე, . ვაშაკიძე, . კაციტაძე, . მახარობლიძე, . შაფაქიძე, . ჭალაგანიძე, . ცქიტიშვილი.

მიმდინარე საკითხები:

მოისმინეს: აკადემიკოს . ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განმარტების შესახებ გაზეთსაქართველოს რესპუბლიკაში” (2017 წლის 16 ნოემბერი) გამოქვეყნებული განცხადებისსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ასარჩევად სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილზე გამოცხადებული კონკურსისშესახებ.

   აღნიშნული განმარტება ასახულია აკადემიის ვებ გვერდზე .. 24 ნოემბერს.

 

 
       
   

                         დადგენილებები    2016   

 

ოქმი # 9, 28 ოქტომბერი, 2016 წელი

1.   მოისმინეს: აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია მიმდინარე წლის 11_13 ოქტომბერს . პარიზში,საფრანგეთის სოფლის მეურნეობის აკადემიაში ჩატარებულ ევროპის სოფლის მეურნეობის აკადემიების მეცხრე გენერალური ასამბლეისა და კოლოქვიუმის შესახებ, რომელიც მიეძღვნა თემას: “აგრარული მეცნიერება: ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები”.დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2.   მოისმინეს: თინათინ ეპიტაშვილის ინფორმაცია, რომელიც 16-23 ოქტომბერს სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა კორეის სოფლის მეურნეობის განვითარების ადმინისტრაციის აგრობიომრავალფეროვნების ეროვნულ ცენტრში. ვიზიტი განხორციელდა ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, სადაც განხილული იქნა მცენარეთა გენეტიკური რესურსების გაცვლის, მართვისა და კვლევის ორმხრივი თანამშრომლობის სისტემა.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს  . მარგველაშვილის მოხსენება:  “სასუქის როლი ნიადაგის ნაყოფიერების   შენარჩუნება_ ამაღლებაში”.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

4.  მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაშისატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებისშექმნის შესახებ.

დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში შეიქმნას : “სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება” (სატყეო მეცნიერებები, სატყეო მეურნეობა, სატყეო ეკოლოგია, სანადირო მეურნეობა, ტყეთმოწყობა, ლანდშაფტის დაგეგმარება).

2. შეტანილი იქნას შესაბამისი ცვლილებები აკადემიის საშტატო სტრუქტურაში

(პასუხისმგებელი .გიორგაძე, . კობახიძე).

3. აკადემიის ახლად შექმნილი სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის მოვალეობის შესრულება (საზოგადოებრივ საწყისებზე) აკადემიკოს-მდივნის არჩევნების ჩატარებამდე დაევალოს აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილს.

4. დამტკიცდეს აკადემიისსატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებისშემადგენლობა წარმოდგენილი სახით: აკად. რევაზ ჩაგელიშვილი -განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი; განყოფილების წევრები: აკადემიკოსები . ჯაფარიძე, . ჭალაგანიძე, აკადემიის \კორესპონდენტი . თურმანიძე.

5. აკადემიური საბჭოს ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად წარედგინოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრებას.

6. მოისმინეს: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის 2016 წლის პრემიის მინიჭებისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

დაადგინეს: მიმდინარე წლის 28 ოქტომბრიდან გამოცხადდეს კონკურსი აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის 2016 წლის პრემიის მინიჭების შესახებ;

     აღნიშნული   კონკურსის გამოცხადების შესახებ განცხადება გამოქვეყნდეს აკადემიის ვებ-გვერდზე – www. gaas. dsl. ge.

 

 

 

ოქმი #8, 23 სექტემბერი, 2016 წელი

1. მოისმინეს: აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების” მიოსამზადებელი ღონისძიებების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.
2. მოისმინეს: ტელეკომპანია”საფერავის” დირექტორის დ. კოსტსრიოვის ინფორმაცია ტელეკომპანიის გეგმების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღაბული იქნას ცნობად.
3. სხდომაზე აკადემიკოსებს რევაზ მახარობლიძეს და ვაჟა კვალიაშვილს მათი 80 წლის იუბილესთან და აკადემიკოს პაატა კოღუაშვილს 60 წლისთავთან დაკავშირებით აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ მიულოცა ღირსშესანიშნავი თარიღები და საზეიმო ვითარებაში გადასცა ადრესები.

ოქმი #8, 23 სექტემბერი, 2016 წელი

1. მოისმინეს: აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების” მიოსამზადებელი ღონისძიებების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.
2. მოისმინეს: ტელეკომპანია”საფერავის” დირექტორის დ. კოსტსრიოვის ინფორმაცია ტელეკომპანიის გეგმების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღაბული იქნას ცნობად.
3. სხდომაზე აკადემიკოსებს რევაზ მახარობლიძეს და ვაჟა კვალიაშვილს მათი 80 წლის იუბილესთან და აკადემიკოს პაატა კოღუაშვილს 60 წლისთავთან დაკავშირებით აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ მიულოცა ღირსშესანიშნავი თარიღები და საზეიმო ვითარებაში გადასცა ადრესები.

ოქმი # 7. 21 ივლისი2016 წ.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან ბატონ ალექსანდრე ჯეჯელავასთან შეხვედრის შედეგების შესახებ.
დაადგინეს: ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად და ორი კვირის ვადაში წარმოდგენილი იქნას აკადემიაში დამუშავებული საინვესტიციო პროექტები სამინისტროში წარსადგენად.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს კანონის _ “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ”, საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად და ივლისის ბოლომდე წარმოდგენილი იქნას კანონის გარშემო გამოთქმული წინადადებები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებისსამინისტროში წარსადგენად.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია 2016 წლის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის” მზადების შესახებ.
დაადგინეს:
1. 
წარმოდგენილი ინფორმაცია და შესრულებული სამუშაო შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად.
2. გაფორმდეს ხელშეკრულებები ინდ. მეწარმეებთან, კონფერენციის მიმდინარეობის დროს 2016 წლის 28, 29 და 30 სექტემბერს გამოფენა-გაყიდვის ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის დირექტორის, დოქტორ ლევან უჯმაჯურიძის მოხსენება სამეცნიერო –კვლევითი ცენტრის 2015 წლის საქმიანობის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად, გათვალისწინებული იქნას აკადემიის აკადემიური საბჭოს წევრების მიერ გამოთქმული შენიშვნები და სამეცნიერო ცენტრის 2015 წლის საქმიანობა შეფასდეს დადებითად.

ოქმი # 6. 24 ივნისი 2016 წ.

1. მოისმინეს: აკადემიკოს ნ. ჩხარტიშვილის მოხსენება "ადგილწარმოშობის დასახელების მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების სანედლეულო ბაზის რეგულაციისა და ახალი მიკროზონების აგროკლიმატური საზღვრების დაზუსტების შესახებ".

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და ადგილწარმოშობის დასახელების მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების სანედლეულო ბაზის რეგულაციისა და ახალი მიკროზონების აგროკლიმატური საზღვრების დაზუსტების შესახებ ეცნობოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.

2. მოისმინეს: აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია 2016 წლის 10 ივნისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სხდომათა დარბაზში ჩატარებული მრგვალი მაგიდის შესახებ თემა: “აგრარული მეცნიერებისა და მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივები".

დაადგინეს:

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ბაზაზე შეიქმნას აგრარული მიმართულების განათლებისა და მეცნიერების არსებული მდგომარეობის შემსწავლელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით: აკადემიკოსები გ. ჯაფარიძე, ე. შაფაქიძე, ა. დიდებულიძე, გ. ტყემალაძე, ნ. ბაღათურია, გ. მარგველაშვილი.

2. უარყოფითად შეფასდეს განათლების სფეროების კლასიფიკატორის პროექტი, ამიტომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ თხოვნით მიმართოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გააანალიზოს კლასიფიკატორის მიმართ გამოთქმული შენიშვნები.

ოქმი #5. 27 მაისი 2016წ.

1. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ინფორმაცია რომში (იტალია) ჩატარებული ჩGIAღ-ის ფონდის სხდომის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის, სამეცნიერო განყოფილებების კოოირდინატორის, დოქტორ ა. გიორგაძის ინფორმაცია ვინიცის (უკრაინა) აგრარულ უნივერსიტეტში მიმდინარე წლის 26-28 აპრილს ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ „მეცხოველეობის პროდუქტების ხარისხის უვნებლობის, წარმოებისა და გადამუშავების თანამედროვე პრობლემები“.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: აკადემიკოს თ. ყურაშვილის ინფორმაცია მსოფლიოში გავრცელებული საქართველოსათვის საშიშ ცხოველთა ინფექციური დაავადებების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად. მომზადდეს წინადადებები წარსადგენად. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარსადგენად.

4. მიმდინარე საკითხები:

4.1 მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_ პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ჯაფარიძის ინფორმაცია აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის პრემიის მინიჭების დებულების დამტკიცების შესახებ. დაადგინეს: დამტკიცდეს წარმოდგენილი დებულება გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით.
დაადგინეს: დამტკიცდეს წარმოდგენილი დებულება გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით.

4.2 მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორის, დოქტორ ა. გიორგაძის მოხსენება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ადმინისტრაციული შენობის ფლიგელში გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სარემონტო_სამონტაჟო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

4.3 მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნ`ეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების დამტკიცების შესახებ.
დაადგინეს: დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის კოორდინატორები წარმოდგენილი სახით.

ოქმი #4. 27 აპრილი 2016წ.

მოისმინეს: აკადემიკოს გ. ალექსიძის ინფორმაცია გლობალური ფორუმის მესამე საერთაშორისო თათბირის შესახებ, რომელიც ჩატარდა 5-8 აპრილს ქალაქ იოჰანესბურგში (სამხრეთ აფრიკა), სადაც ძირითადად განიხილებოდა პრიორიტეტული მიმართულებები თითოეული ქვეყნის აგრარულ სექტორში. სხდომაზე ასევე მოსმენილი იქნა ინფორმაცია მიმდინარე წლის 18-20 აპრილს, ქალაქ მარაკეში (მაროკო) ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ, რომელიც მიეძღვნა საკვებად გამოსაყენებელი პარკოსანი კულტურების შესწავლას
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

მოისმინეს: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, დოქტორ გიგა ქვარცხავას ინფორმაცია ფაკულტეტის 2015 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობისა და 2016 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

მოისმინეს: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორის, აკადემიკოს ნ. ბაღათურიას 2015 წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა და 2016 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

4. მოისმინეს: აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

მოისმინეს: აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მუდმივმოქმედი გამოფენის საორგანიზაციო საკითხების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი იმფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

5. მიმდინარე საკითხები:

5.1 მოისმინეს: აკადემიკოს ო. ქეშელაშვილის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შიდასტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, ფუნქციონალურ_თანამდებობრივი მოვალეობებისა და სამსახურებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ.
დაადგინეს: მოწონებული იქნას ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შიდასტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, ფუნქციონალურ_თანამდებობრივი მოვალეობებისა და სამსახურებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ და სახელმძღვანელოდ გადაეცეს აკადემიის აპარატის თანამშრომლებს.

5.2 მოისმინეს: აკადემიკოს ო. ქეშელაშვილის ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის გაძღოლის ტექნოლოგიური რეკომენდაციების ციკლის გამოცემის შესახებ.
დაადგინეს: მიღებული იქნას წინადადება სოფლის მეურნეობის გაძღოლის ტექნოლოგიური რეკომენდაციების ციკლის გამოცემის შესახებ.

 

ოქმი #3. 23 მარტი 2016წ.

1. მოისმინეს: ჟურნალ “მოამბის” მთავარი რედაქტორის, აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის ინფორმაცია სამეცნიერო ჟურნალ “მოამბის” მიერ 2015 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის, დოქტორ ა. გიორგაძის ინფორმაცია აკადემიის საინფორმაციო_სარეკლამო ბიულეტენის “აკადემიის მაცნეს” მიერ 2015 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ე. შაფაქიძის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2015 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურების და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო_საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და პერსპექტივების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი მასალა გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით მიღებული იქნას ცნობად.

4. მოისმინეს: აკადემიკოს ო. ქეშელაშვილის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტრუქტურაში გამომცემლობა “აგროს” შექმნის შესახებ.
დაადგინეს: 1. მოწონებული იქნას წინადადება აკადემიის სტრუქტურაში გამომცემლობა “აგროს” შექმნის შესახებ.
2. აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოს-მდივანმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ უზრუნველყოს აკადემიის სამეცნიერო, მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული რეფერირებული სამეცნიერო შრომათა კრებულის „მოამბის“ დებულების, სარედაქციო-საგამომცემლო და მთარგმნელობითი ჯგუფის, სარედაქციო-სამეცნიერო საბჭოსა და საგამომცემლო-სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობის თაობაზე აკადემიის პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანების მომზადება.

5. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს ნ. ქარქაშაძის ინფორმაცია სამეცნიერო საბჭოს 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
დაადგინეს: 1. დამტკიცდეს აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2016 წლის სამუშაო გეგმა წარმოდგენილი სახით.

 

 

მიმდინარე საკითხები:

1. მოისმინეს: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების შესახებ.
დაადგინეს: 1. აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნებმა მ.წ. 15 აპრილამდე წარმოადგინონ მიმართულებების ეროვნული კოორდინატორების 2016 წლის სამუშაო გეგმებში შეტანილი კორექტირებული საკითხების ახალი ვარიანტები.
2. დაიხვეწოს ეროვნული კოორდინატორების ჯგუფის წევრების შემადგენლობა, მათი ანგარიში სისტემატურად იქნეს მოსმენილი სამსხდომებზე, სამეცნიერო განყოფილებებისა და აკადემიური საბჭოს სხდომებზე.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის ინფორმაცია, რომელმაც აღნიშნა, რომ ჩვენდა სამწუხაროდ, უკანასკნელ პერიოდში აკადემიის აკადემიური საბჭოს შემადგენლობას გამოაკლდნენ ცნობილი მეცნიერები: აკადემიკოსი პეტრე ნასყიდაშვილი და აკადემიის წევრ_კორესპონდენტი ომარ ბედია. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მან წინადადება შემოიტანა, რომ აკადემიის აკადემიური საბჭოს წევრთა გამონთავისუფლებულ ადგილზე არჩეული იქნას საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, სოფლის მეურნეობის მაკადემიური დოქტორი ლევან უჯმაჯურიძე, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს და გააუმჯობესებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა და სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ურთიერთთანამშრომლობასა და შემოქმედებით სამეცნიერო კავშირებს. აღნიშნული საკითხი შეთანხმებულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან.
დაადგინეს: 1. მოწონებული იქნას აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის წინადადება აკადემიურ საბჭოში ბატონ ლევან უჯმაჯურიძის არჩევის თაობაზე.
2. ეთხოვოს აკადემიის საერთო კრებას აკადემიური საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილების დამტკიცება.

3. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის ინფორმაცია, რომელმაც ასევე შემოიტანა წინადადება, რათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში არჩეული იქნას აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.
დაადგინეს: 1.აკადემიის აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში არჩეული იქნას ბატონი ანატოლი გიორგაძე.
2. ეთხოვოს აკადემიის საერთო კრებას აკადემიის აკადემიური საბჭოს ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილების დამტკიცება.

ოქმი #2. 23 თებერვალი 2016წ.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს ნ. ქარქაშაძის ანგარიში 2015 წელს გაწეული მუშაობისა და 2016 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.
დაადგინეს: აკადემიკოს ნ. ქარქაშაძის ანგარიში 2015 წელს გაწეული მუშაობისა და 2016 წლის პერსპწქტიული სამიშაო გეგმის შესახებ მიღებული იქნას ცნობად. დამტკიცდეს აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2016 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმა წარმოდგენილი სახით.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მთავარი ბუღალტრის ნ. სოზიაშვილის ინფორმაცია აკადემიის მიერ 2015 წელს გაწეული ფინანსური საქმისნობისა და 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ.
დაადგინეს: ინფორმაცია აკადემიის 2015 წელს გაწეული ფინანსური საქმიანობისა და 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ მიღებული იქნას ცნობად.
2. დადგინეს: დამტკიცდეს აკადემიის 2016 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მიმართულებები წარმოდგენილი სახით.

მოისმინეს: საექსპერო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის აკდ. ნ. ჩხარტიშვილის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში 2015 წელს აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოვლენის შესახებ.
დაადგინეს: აკადემიის აკადემიურ საბჭოზე აგრარულ სფეროში 2015 წლის საუკეთესო ნაშრომების გამოსავლინებლად ჩატარებული ფარული კენჭისყრის შედეგებია:

აკადემიკოს გ. ურუშაძის, დოქტორ ა. თხელიძის და დოქტორ გ. ღამბაშიძის ნაშრომი „საქართველოს ნიადაგები“ (მომხრე 10, 3 წინააღმდეგი);

აკადემიკოს ნ. ბაღათურიას ნაშრომი “ენოლოგია_ღვინის წარმოქმნა და დავარგება“ (ერთხმად 13 ხმა);

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ი. ყრუაშვილის ნაშრომი „ღვარცოფები და მასთან ბრძოლის მეთოდები“ (ერთხმად 13 ხმა);

აკადემიკოს გ. ტყემალაძის ნაშრომი „ბიოქიმიის საფუძვლები“ (10 მომხრე, 3 წინააღმდეგი)

აკადემიკოს ნ. ჭითანავას ნაშრომი „საქართველოს სოფლის მეურნეობა_ტრანსფორმაცია, პრობლემები“ (ერთხმად, 13 ხმა);

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ქ. დადიანის ნაშრომი “გარემოს ქიმიური დაბინძურების რისკის შეფასება” (12 მომხრე, 1 წინააღმდეგი).

გვერდი 1    2-დან

წინა წლების დადგენილებები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com