საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განხილული საკითხები და შესაბამისი დადგენილებები

დადგენილებები 2018

 

#

თარიღი და  oqmis #

 

აკადემიური საბჭოს დადგენილებები

 
    დადგენილებები    2018
 
       
1.

 

26.01.2018

ოქმი #1

1.მოისმინეს:  აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია 2017 წლის 29 ნოემბრიდან 04 დეკემბრამდე ჩინეთის ჯანსუს პროვინციაში ჩატარებული კონფერენციის “თანამედროვე სასოფლო_სამეურნეო ინოვაციების ფორუმის” შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის ინფორმაცია აკადემიის მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

3.მოისმინეს: აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია აკადემიის მიერ კონკურსში “აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის 2017 წლის პრემიის  მინიჭების შესახებ” შემოსული ნაშრომების შესახებ.

დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად;

2. აგრარულ დარგში 2017 წლის საუკეთესო ნაშრომის კონკურსის მასალები აიტვირთოს აკადემიის ვებ-გვერდზე.

4. მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია აკადემიის 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.    

დაადგინეს: დამტკიცდეს აკადემიის 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმა წარმოდგენილი სახით.

5. მოისმინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს გ. მარგველაშვილის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად გადაეცეს აკადემიის საერთო კრებას.

6. მოისმინეს: აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს ჯ. გუგუშვილის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად გადაეცეს აკადემიის საერთო კრებას.

7. მოისმინეს: აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს  რ. მახარობლიძის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორ მაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად გადაეცეს აკადემიის საერთო კრებას.

8. მოისმინეს: აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს  ნ. ბაღათურიას ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად გადაეცეს აკადემიის საერთო კრებას.

9. მოისმინეს: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს ზ. ცქიტიშვილის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად გადაეცეს აკადემიის საერთო კრებას.

10. მოისმინეს: აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს რ. ჩაგელიშვილის  ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად გადაეცეს აკადემიის საერთო კრებას.

11. მოისმინეს: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად გადაეცეს აკადემიის საერთო კრებას.

12. მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნას და დამტკიცდეს აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების შემადგენლობა წარმოდგენილი სახით.

 

 

 
 

01.02.2018

ოქმი #2

 

მოისმინეს: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის ავთანდილ მესხიძის ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2017 წელს განხორციელებული და 2018 წელს განსახორციელებელი  პროგრამების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად. გამოითქვა მოსაზრება სამინისტროს მიერ დაგეგმილ განსახორციელებელ პროექტებში  აქტიური მონაწილეობა მიიღონ აკადემიის წევრებმაც.

 

 
       
       
       
   

დადგენილებები    2017

 

 

 

1. 

 27. 01. 2017 წელი

ოქმი # 1

1.   მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2016 წლის საქმიანობის წლიური ანგარიშის მომზადებისა და გამოცემის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

2.  მოისმინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოსმდივნის, აკადემიკოს . მარგველაშვილის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

3.  მოისმინეს: აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს . გუგუშვილის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

    დაადგინეს: აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

4.  მოისმინეს: აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის, აკადემიკოს  .მახარობლიძის   ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო  განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

5.  მოისმინეს: აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს . ბაღათურიას ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

6.  მოისმინეს: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის, აკადემიკოს . ცქიტიშვილის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

    დაადგინეს: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთოO კრებას.

7.  მოისმინეს: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს . ქეშელაშვილის  ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

        დაადგინეს: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

8.  მიმდინარე საკითხებ:

აკადემიური საბჭოს სხდომაზე აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა . ალექსიძემ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელებით დააჯილდოვა აკადემიის ყოფილი თანამშრომლები . ჯავახიშვილი, . ჭყონია, . ნადარეიშვილი.

 

 

2

 21. 02. 2017 წელი

ოქმი # 2

1. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მთავარი ბუღალტრის N. სოზიაშვილის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2016 წლის ფინანსური ანგარიშისა და 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ.

        დაადგინეს: 1.ინფორმაცია აკადემიის 2016 წლის გაწეული ფინანსური საქმიანობისა და 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ მიღებული იქნას ცნობად.

     2. დამტკიცდეს აკადემიის 2017 წლის ბიუჯეტის ძირითადი   
        
მიმართულებები წარმოდგენილი სახით.

2. მოისმინეს: აკადემიკოს . გუგუშვილის ანგარიში აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

         დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად

3. მოისმინეს:საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში -  აგრარულ სფეროში 2016 წელს საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოვლენის შესახებ.

               არჩეული იქნა ფარული კენჭისყრის ხმის დამთვლელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით: აკად. ჩაგელიშვილი, დოქტ. . გიორგაძე, პროფ. . უჯმაჯურიძე.

               ჩატარდა Fფარული კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო აკადემიური საბჭოს 14 წევრმა.

        დაადგინეს: აკადემიის აკადემიურ საბჭოზე ჩატარებული კენჭისყრის შედეგებიდან გამომდინარე აგრარულ სფეროში 2016 წლის საუკეთესო ნაშრომად აღიარებულია:

1. . სამადაშვილისა და . ნასყიდაშვილის საგანმანათლებლო ნაშრომიკულტურულ მცენარეთა მეთესლეობა თესლმცოდნეობის საფუძვლებით (მომხრე-8,  წინააღმდეგი - 2, ბათილი ბიულეტენი-4).

2. . გუგუშვილი, . გოგოლი, . ლაშხი - საგანმანათლებლო ნაშრომისახეობათაშორისი და ჯიშთაშორისი ჰიბრიდიზაცია მეცხოველეობაში” (მომხრე-12, ბათილი ბიულეტენი-2).

3. . მახარობლიძის ფუნდამენტური ნაშრომიტრაქტორის თვლების  გორვის აქტუალური საკითხები”, ინგლისურ ენაზე. (14 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი).

4. . ნიკოლეიშვილისა და . შაფაქიძის ფუნდამენტური ნაშრომების ციკლი:“საქართველოს მეაბრეშუმეობა_პრობლემები, რეაბილიტაცია, აღორძინებადამეაბრეშუმეობა_შავი, კასპიის ზღვების და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების  (BACSA) საერთოსაზრუნავია” (14 მომხრეარცერთიწინააღმდეგი).

    ინფორმაციისათვის: . ბუკიას, .ათამაშვილის და . გოგიას ნაშრომმამცენარის ბიომორფოლოგია და სელექცია მედიცინის სამსახურშიმიიღო ხმების შემდეგი რაოდენობა მომხრე-2, უარყოფითი - 8, ბათილი ბიულეტენი - 4.

4. მიმდინარე საკითხები:

მოისმინე: აკადემიკოს . ჯაფარიძის ინფორმაცია, რომელმაც სხდომის მონაწილეებს გააცნო წინადადებები აკადემიური საბჭოს მიერ (2016 წლის 25 მაისის ოქმი #5) დამტკიცებულ აგრარულ სფეროში  წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენი კონკურსის ჩატარების დებულებაში ნაწილობრივი ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

დაადგინესწარმოდგენილი ცვლილებები შეტანილი იქნას აგარარულ სფეროში წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენი კონკურსის ჩატარების დებულებაში.

 

 3

31 marti 2017 w.

oqmi # 3

1.moismines: akademikos arCil vaSakiZis informacia 2016 wels gaweuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

2.moismines: akademikos n. baRaTurias informacia yurZnis qarTuli aryis WaWis miRebis axali teqnologiis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

3.moismines: akademikos o. qeSelaSvilissaqarTvelos soflis meurneobis samecniero SromaTa krebulis “moambis” xaziT 2016 wels gaweuli saqmianobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili  informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

4.mimdinare sakiTxebi:

akademiuri sabWos sxdomaze akademiis prezidentma guram aleqsiZem dabadebidan 69 wlisTavTan da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi nayofieri saqmianobisaTvis sapatio sigeliT daajildova akademikosi Tengiz yuraSvili.

 

 4

28 aprili 2017 weli

oqmi # 4 

1. moismines: quTaisis akaki wereTlis universitetis reqtoris moadgilis. soflis meurneobis mecnierebaTa doqtoris raulmoxseneba universitetis agronomiuli fakultetis mier 2016 wels Catarebuli samecniero_kvleviTi muSaobis Sedegebisa da 2017 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb.

   daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad

2. moismines: akademiis akademiuri departamentis

ufrosis, akademikos elguja SafaqiZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier saerTaSoriso da adgilobriv partnior organizaciebTan gaformebuli memorandumebis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

3. mimdinare sakiTxebi:

    3.1. moismines: akademiis akademiuri departamentis ufrosis, akademikos e. SafaqiZis informacia SekSi (azerbaijani) Catarebuli meabreSumeobis asociaciis (BACSA) me-8 saerTaSoriso samecniero konferenciis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuliiqnas cnobad.

     3.2. moismines:  akademiis prezidentis moadgilis, doqtor anatoli giorgaZis informacia q. vinicaSi (ukraina) Catarebuli meIX saerTaSoriso samecniero_praqtikuli konferenciis “mecxoveleobis produqtebis xarisxis uvneblobis, warmoebisa da gadamuSavebis amaRlebis Tanamedrove problemebi” Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

     3.3akademiuri sabWos sxdomaze akademiis vice_prezidentma, akademikosma givi jafariZem satyeo dargis ganviTarebaSi Setanili wvlilisaTvis saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sapatio sigelebiT daajildova batonebi daviT gigauri da eldar gagua.

 

 

 5

25/V, 2017წ.

ოქმი # 5

1.    მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის რეზო ჯაბნიძის 2016 წელს ჩატარებული პედაგოგიური, სამეცნიერო_კვლევითი და საზოგადოებრივი საქმიანობის ანგარიში.

დაადგინეს:  წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2.    მიმდინარე საკითხები:

1.    მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია მიმდინარე წლის 8 მაისს . ათენში (საბერძნეთი) ჩატარებული ევროპის ქვეყნებისჰორიზონტისსაერთაშორისო კონფერენციის შესახებ, რომელიც მიეძღვნა ამ ქვეყნებში არსებულ მეცნიერულ მიღწევებს და კვლევების კოორდინაციას.

  დაადგინეს:  წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2.    მოისმინეს:   აკადემიკოს . ცქიტიშვილის ინფორმაცია დანიელი მეცნიერის პროფესორ სტინ სტენდერის საჯარო ლექცია_სემინარის შესახებ, რომელიც ჩატარდა 2017 წლის 19 მაისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში.

  დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

3.    მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დაარსებიდან 60 წლისთავის აღსანიშნავად მოსამზადებელი საიუბილეო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით.

დაადგინეს:  დამტკიცდეს ინფორმაცია  წარმოდგენილი სახით.

აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით სოფლის მეურნეობის დარგების შესაბამისი ექსპერტის მოწმობები გადაეცათ აკადემიკოსებს: . ალექსიძეს, . ჯაფარიძეს. ბაღათურიას, . გუგუშვილს, . კუნჭულიას, . მარგველაშვილს, . მახარობლიძეს, . შაფაქიძეს, . ჩაგელიშვილს, . ცქიტიშვილს, დოქტორებს . ბარვენაშვილს და . ლოლიშვილს.

   აკადემიური საბჭოს სხდომაზე დაბადებიდან 80 წლისთავთან დაკავშირებით საიუბილეოი ადრესი გადაეცა აკადემიკოს . კაციტაძეს.

      აკადემიური საბჭოს სხდომაზე სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის დარგის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელებით დაჯილდოვდნენ აკადემიკოსები: ჯემალ კაციტაძე, რევაზ მახარობლიძე, შოთა ჭალაგანიძე და ელგუჯა შაფაქიძე.

 

 
       
 7

 

28 /VII- 2017.

 

ოქმი # 7

1.      მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დაარსებიდან მე-60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებების მომზადება_ჩატარების გრაფიკის შესახებ.

დაადგინეს: 1.წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

1.1.     დაევალოთ აკადემიური საბჭოს წევრებს თავისი მოსაზრებები, წინადადებები და შენიშვნები წარმოდგენილი საიუბილეო ღონისძიებების გრაფიკის შესახებ წარმოადგინონ საიუბილეო კომისიაში.

2.     მოისმინეს: აკადემიკოს თამაზ კუნჭულიას მოხსენება პრობლემების შესახებ, რომელთა მოგვარებაც უნდა მოხდეს სახელმწიფოს  ძალისხმევით, რადგან ისინი ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის მექანიზმებს არ ექვემდებარებიან.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს:. აკადემიკოს ნუგზარ ბაღათურიას ინფორმაცია ყურძნის გადამუშავების ახალი ტექნოლოგიის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

 4 მიმდინარე საკითხები:

აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით სოფლის მეურნეობის დარგების შესაბამისი ექსპერტის მოწმობები გადაეცათ აკადემიკოსებს: , დიდებულიძეს, . ვასაძეს, . კვალიაშვილს, . ურუშაძეს, . ცაგურიშვილს, . თურმანიძეს, აგრეთვე ა. გიორგაძეს, . უჯმაჯურიძეს, . ფუტკარაძეს, . კანდელაკს.

        სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის აკადემიური საბჭოს სხდომაზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელებით დაჯილდოვდნენ აკადემიკოსები: . ბაღათურია, . დიდებულიძე, , ჩხარტიშვილი, . ვასაძე, . კოღუაშვილი, . ქეშელაშვილი, . ნანიტაშვილი, . ცაგურიშვილი.

1.      მოისმინეს: აკადემიკოს თენგიზ ყურაშვილის მოხსენება ცხოველთა სოკოვანი დაავადებების გავრცელების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

2.     მოისმინეს: პროფესორ გიორგი გაგოშიძის ინფორმაცია ქალაქ თბილისისა და მისი შემოგარენის ტყემცენარეულობის თანამედროვე მდგომარეობისა და ოპტიმიზაციის სატყეო_სამეურნეო ღონისძიებების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილიღონისძიებებიშეფასდესდადებითად.

3.     ოისმინეს: აკადემიური დოქტორის მარინა ბარვენაშვილის ინფორმაცია საქართველოში  “clarivate analytics”- ის მომსახურეობის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

 
 8  

03. 11. 2017

oqmi # 9

 

 

1. მოისმინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს . მარგველაშვილის ინფორმაცია ნიადაგის ნაყოფიერების მართვის შესახებ ორგანული      და ინტენსიური მიწათმოქმედების პირობებში.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებულ იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისმევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივებიშედეგების შესახებ.

დაადგინეს: აღინიშნოს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების განსაკუთრებული მაღალი ორგანიზაციული და სამეცნიერო დონე. კონფერენციის შედეგები ფართოდ გაშუქდეს პრესით და ტელევიზიებით.

3. მიმდინარესაკითხები.

3.1.  მოისმინეს: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკად. გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია აკადემიის დაარსებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების შესახებ.

დაადგინეს: 1. აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკად. გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია მიღებული იქნეს ცნობად;

3.2. აკადემიის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა ჩატარდეს 2017 წლის 12 დეკემბერს დღის 12-00 საათზე აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში;

3.3   დაევალოს აკადემიის წევრებს და აპარატის თანამშრომლებს აქტიურად ჩაერთონ იუბილეს ჩატარების სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული საიუბილეო ღონისძიებების მაღალხარისხოვნად და დროულად შესრულებაში.

3.4. კონტროლი აღნიშნულ დადგენილებაზე დაევალოს აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტს, აკად. გივი ჯაფარიძეს.

 

 

9

 

15. 11. 2017

oqmi # 10

1. მოისმინესსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია აკადემიის ნამდვილ წევრთა  (აკადემიკოსთა) ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების გამოცხადების შესახებ .

დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიაში ვაკანტურ ადგილებზე კონკურსი გამოცხადდეს აგრონომიულ სამეცნიერო განყოფილებაში სპეციალობა 0101 “აგრონომია”, სპეციალიზაცია: 010101 “აგროეკოლოგია”, 010103 “აგროტექნოლოგია”-1 ადგილი; აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებაში-სპეციალობა 0415 “აგროინჟინერია”, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია” (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის)-1 ადგილი; სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებაში

_სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”-1 ადგილი.

2. .. 28 დეკემბერს დღის 12 საათზე მოწვეული იქნას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის საერთო კრება დღის წესრიგით: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსების ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიის ნამდვილი წევრების არჩევნები.

მოისმინეს: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიკოსთა ასარჩევად გამოცხადებული კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საექსპერტო_ საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ.

დაადგინეს:  1. დამტკიცდეს საექსპერტო_საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

    1 აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა _თავმჯდომარე

        წევრები:

           აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი

           აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი

2. საექსპერტო_საკონკურსო კომისიამ უზრუნველყოს აკადემიკოსად ასარჩევად წარმოდგენილი კანდიდატურების დოკუმენტაციის შესწავლა_ექსპერტიზა და განსახილველად და დასკვნისათვის შესაბამის სამეცნიერო განყოფილებებისათვის გადაცემა.

3. საექსპერტო_ საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ აცნობოს აკადემიის საერთო კრებას კომისიის მიერ ჩატარებული მუშაობისა და აკადემიის  ნამდვილ წევრად (აკადემიკოსად ) წამოყენებული ცალკეული კანდიდატურის მონაცემების, მათ სამეცნიერო შრომებზე დასკვნებისაგრეთვე სამეცნიერო განყოფილებების (გაერთიანებული განყოფილებების) წინადადებებისა და მათ შორის ყველაზე ღირსეულისათვის რეკომენდაციების გაწევისა და Dდაშვების შესახებ.

 

10

 

01.12.2017

ოქმი #11

 

1. მოისმინეს: აკადემიკოს რევაზ ასათიანის მოხსენება სასოფლო_ სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიკოს . შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მე-60წლისთავთან დაკავშირებით ჩატარებული გასვლითი სამეცნიერო კონფერენციების შესახებ (.ქ. ბათუმი, ქუთაისი, გორი).

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინესაკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა შემოსული დოკუმენტაციის შესახებ.

დაადგინეს: 1. ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა შემოსული დოკუნეტაციის შესახებ მიღებული იქნას ცნობად;

2. კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა შემოსული დოკუმენტაციის მასალები შემდგომი განხილვისათვის გადაეცეს აკადემიის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებულ საექსპერტო_საკონკურსო კომისიას (თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა), რომელიც იხილავს ნამდვილ წევრებად (აკადემიკოსებად) ასარჩევი კანდიდატურების მიერ წარმოდგენილ საბუთებს და მათი სრულყოფის შემთხვევაში იღებს გადაწყვეტილებას წარუდგინოს შესაბამის სამეცნიერო სამეცნიერო განყოფილებებს სათანადო მასალები ყველა დაშვებულ კანდიდატზე;

3. ასარჩევი კანდიდატების ფართო განხილვისათვის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილება, სადაც ნამდვილ წევრთა რაოდენობა მცირეა, მიზანშეწონილია გაერთიანდეს მომიჯნავე აგროსაინჟინრო და სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილებებთან და დამტკიცდეს შემდეგი შემადგენლობით: აკადემიკოსები, . ბაღათურია, . პაპუნიძე, . დიდებულიძე, . ვაშაკიძე, . კაციტაძე, . მახარობლიძე, . შაფაქიძე, . ჭალაგანიძე, . ცქიტიშვილი.

მიმდინარე საკითხები:

მოისმინეს: აკადემიკოს . ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განმარტების შესახებ გაზეთსაქართველოს რესპუბლიკაში” (2017 წლის 16 ნოემბერი) გამოქვეყნებული განცხადებისსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ასარჩევად სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილზე გამოცხადებული კონკურსისშესახებ.

   აღნიშნული განმარტება ასახულია აკადემიის ვებ გვერდზე .. 24 ნოემბერს.

 

 
       
   

                         დადგენილებები    2016   

 

ოქმი # 9, 28 ოქტომბერი, 2016 წელი

1.   მოისმინეს: აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია მიმდინარე წლის 11_13 ოქტომბერს . პარიზში,საფრანგეთის სოფლის მეურნეობის აკადემიაში ჩატარებულ ევროპის სოფლის მეურნეობის აკადემიების მეცხრე გენერალური ასამბლეისა და კოლოქვიუმის შესახებ, რომელიც მიეძღვნა თემას: “აგრარული მეცნიერება: ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები”.დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2.   მოისმინეს: თინათინ ეპიტაშვილის ინფორმაცია, რომელიც 16-23 ოქტომბერს სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა კორეის სოფლის მეურნეობის განვითარების ადმინისტრაციის აგრობიომრავალფეროვნების ეროვნულ ცენტრში. ვიზიტი განხორციელდა ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, სადაც განხილული იქნა მცენარეთა გენეტიკური რესურსების გაცვლის, მართვისა და კვლევის ორმხრივი თანამშრომლობის სისტემა.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს  . მარგველაშვილის მოხსენება:  “სასუქის როლი ნიადაგის ნაყოფიერების   შენარჩუნება_ ამაღლებაში”.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

4.  მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაშისატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებისშექმნის შესახებ.

დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში შეიქმნას : “სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება” (სატყეო მეცნიერებები, სატყეო მეურნეობა, სატყეო ეკოლოგია, სანადირო მეურნეობა, ტყეთმოწყობა, ლანდშაფტის დაგეგმარება).

2. შეტანილი იქნას შესაბამისი ცვლილებები აკადემიის საშტატო სტრუქტურაში

(პასუხისმგებელი .გიორგაძე, . კობახიძე).

3. აკადემიის ახლად შექმნილი სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის მოვალეობის შესრულება (საზოგადოებრივ საწყისებზე) აკადემიკოს-მდივნის არჩევნების ჩატარებამდე დაევალოს აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილს.

4. დამტკიცდეს აკადემიისსატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებისშემადგენლობა წარმოდგენილი სახით: აკად. რევაზ ჩაგელიშვილი -განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი; განყოფილების წევრები: აკადემიკოსები . ჯაფარიძე, . ჭალაგანიძე, აკადემიის \კორესპონდენტი . თურმანიძე.

5. აკადემიური საბჭოს ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად წარედგინოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრებას.

6. მოისმინეს: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის 2016 წლის პრემიის მინიჭებისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

დაადგინეს: მიმდინარე წლის 28 ოქტომბრიდან გამოცხადდეს კონკურსი აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის 2016 წლის პრემიის მინიჭების შესახებ;

     აღნიშნული   კონკურსის გამოცხადების შესახებ განცხადება გამოქვეყნდეს აკადემიის ვებ-გვერდზე – www. gaas. dsl. ge.

 

 

 

ოქმი #8, 23 სექტემბერი, 2016 წელი

1. მოისმინეს: აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების” მიოსამზადებელი ღონისძიებების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.
2. მოისმინეს: ტელეკომპანია”საფერავის” დირექტორის დ. კოსტსრიოვის ინფორმაცია ტელეკომპანიის გეგმების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღაბული იქნას ცნობად.
3. სხდომაზე აკადემიკოსებს რევაზ მახარობლიძეს და ვაჟა კვალიაშვილს მათი 80 წლის იუბილესთან და აკადემიკოს პაატა კოღუაშვილს 60 წლისთავთან დაკავშირებით აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ მიულოცა ღირსშესანიშნავი თარიღები და საზეიმო ვითარებაში გადასცა ადრესები.

ოქმი #8, 23 სექტემბერი, 2016 წელი

1. მოისმინეს: აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების” მიოსამზადებელი ღონისძიებების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.
2. მოისმინეს: ტელეკომპანია”საფერავის” დირექტორის დ. კოსტსრიოვის ინფორმაცია ტელეკომპანიის გეგმების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღაბული იქნას ცნობად.
3. სხდომაზე აკადემიკოსებს რევაზ მახარობლიძეს და ვაჟა კვალიაშვილს მათი 80 წლის იუბილესთან და აკადემიკოს პაატა კოღუაშვილს 60 წლისთავთან დაკავშირებით აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ მიულოცა ღირსშესანიშნავი თარიღები და საზეიმო ვითარებაში გადასცა ადრესები.

ოქმი # 7. 21 ივლისი2016 წ.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან ბატონ ალექსანდრე ჯეჯელავასთან შეხვედრის შედეგების შესახებ.
დაადგინეს: ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად და ორი კვირის ვადაში წარმოდგენილი იქნას აკადემიაში დამუშავებული საინვესტიციო პროექტები სამინისტროში წარსადგენად.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს კანონის _ “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ”, საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად და ივლისის ბოლომდე წარმოდგენილი იქნას კანონის გარშემო გამოთქმული წინადადებები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებისსამინისტროში წარსადგენად.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია 2016 წლის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის” მზადების შესახებ.
დაადგინეს:
1. 
წარმოდგენილი ინფორმაცია და შესრულებული სამუშაო შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად.
2. გაფორმდეს ხელშეკრულებები ინდ. მეწარმეებთან, კონფერენციის მიმდინარეობის დროს 2016 წლის 28, 29 და 30 სექტემბერს გამოფენა-გაყიდვის ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის დირექტორის, დოქტორ ლევან უჯმაჯურიძის მოხსენება სამეცნიერო –კვლევითი ცენტრის 2015 წლის საქმიანობის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად, გათვალისწინებული იქნას აკადემიის აკადემიური საბჭოს წევრების მიერ გამოთქმული შენიშვნები და სამეცნიერო ცენტრის 2015 წლის საქმიანობა შეფასდეს დადებითად.

ოქმი # 6. 24 ივნისი 2016 წ.

1. მოისმინეს: აკადემიკოს ნ. ჩხარტიშვილის მოხსენება "ადგილწარმოშობის დასახელების მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების სანედლეულო ბაზის რეგულაციისა და ახალი მიკროზონების აგროკლიმატური საზღვრების დაზუსტების შესახებ".

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და ადგილწარმოშობის დასახელების მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების სანედლეულო ბაზის რეგულაციისა და ახალი მიკროზონების აგროკლიმატური საზღვრების დაზუსტების შესახებ ეცნობოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.

2. მოისმინეს: აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია 2016 წლის 10 ივნისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სხდომათა დარბაზში ჩატარებული მრგვალი მაგიდის შესახებ თემა: “აგრარული მეცნიერებისა და მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივები".

დაადგინეს:

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ბაზაზე შეიქმნას აგრარული მიმართულების განათლებისა და მეცნიერების არსებული მდგომარეობის შემსწავლელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით: აკადემიკოსები გ. ჯაფარიძე, ე. შაფაქიძე, ა. დიდებულიძე, გ. ტყემალაძე, ნ. ბაღათურია, გ. მარგველაშვილი.

2. უარყოფითად შეფასდეს განათლების სფეროების კლასიფიკატორის პროექტი, ამიტომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ თხოვნით მიმართოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გააანალიზოს კლასიფიკატორის მიმართ გამოთქმული შენიშვნები.

ოქმი #5. 27 მაისი 2016წ.

1. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ინფორმაცია რომში (იტალია) ჩატარებული ჩGIAღ-ის ფონდის სხდომის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის, სამეცნიერო განყოფილებების კოოირდინატორის, დოქტორ ა. გიორგაძის ინფორმაცია ვინიცის (უკრაინა) აგრარულ უნივერსიტეტში მიმდინარე წლის 26-28 აპრილს ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ „მეცხოველეობის პროდუქტების ხარისხის უვნებლობის, წარმოებისა და გადამუშავების თანამედროვე პრობლემები“.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: აკადემიკოს თ. ყურაშვილის ინფორმაცია მსოფლიოში გავრცელებული საქართველოსათვის საშიშ ცხოველთა ინფექციური დაავადებების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად. მომზადდეს წინადადებები წარსადგენად. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარსადგენად.

4. მიმდინარე საკითხები:

4.1 მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_ პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ჯაფარიძის ინფორმაცია აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის პრემიის მინიჭების დებულების დამტკიცების შესახებ. დაადგინეს: დამტკიცდეს წარმოდგენილი დებულება გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით.
დაადგინეს: დამტკიცდეს წარმოდგენილი დებულება გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით.

4.2 მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორის, დოქტორ ა. გიორგაძის მოხსენება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ადმინისტრაციული შენობის ფლიგელში გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით სარემონტო_სამონტაჟო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

4.3 მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნ`ეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების დამტკიცების შესახებ.
დაადგინეს: დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის კოორდინატორები წარმოდგენილი სახით.

ოქმი #4. 27 აპრილი 2016წ.

მოისმინეს: აკადემიკოს გ. ალექსიძის ინფორმაცია გლობალური ფორუმის მესამე საერთაშორისო თათბირის შესახებ, რომელიც ჩატარდა 5-8 აპრილს ქალაქ იოჰანესბურგში (სამხრეთ აფრიკა), სადაც ძირითადად განიხილებოდა პრიორიტეტული მიმართულებები თითოეული ქვეყნის აგრარულ სექტორში. სხდომაზე ასევე მოსმენილი იქნა ინფორმაცია მიმდინარე წლის 18-20 აპრილს, ქალაქ მარაკეში (მაროკო) ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ, რომელიც მიეძღვნა საკვებად გამოსაყენებელი პარკოსანი კულტურების შესწავლას
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

მოისმინეს: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, დოქტორ გიგა ქვარცხავას ინფორმაცია ფაკულტეტის 2015 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობისა და 2016 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

მოისმინეს: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორის, აკადემიკოს ნ. ბაღათურიას 2015 წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა და 2016 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

4. მოისმინეს: აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

მოისმინეს: აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მუდმივმოქმედი გამოფენის საორგანიზაციო საკითხების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი იმფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

5. მიმდინარე საკითხები:

5.1 მოისმინეს: აკადემიკოს ო. ქეშელაშვილის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შიდასტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, ფუნქციონალურ_თანამდებობრივი მოვალეობებისა და სამსახურებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ.
დაადგინეს: მოწონებული იქნას ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შიდასტრუქტურული ერთეულების თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, ფუნქციონალურ_თანამდებობრივი მოვალეობებისა და სამსახურებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ და სახელმძღვანელოდ გადაეცეს აკადემიის აპარატის თანამშრომლებს.

5.2 მოისმინეს: აკადემიკოს ო. ქეშელაშვილის ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის გაძღოლის ტექნოლოგიური რეკომენდაციების ციკლის გამოცემის შესახებ.
დაადგინეს: მიღებული იქნას წინადადება სოფლის მეურნეობის გაძღოლის ტექნოლოგიური რეკომენდაციების ციკლის გამოცემის შესახებ.

 

ოქმი #3. 23 მარტი 2016წ.

1. მოისმინეს: ჟურნალ “მოამბის” მთავარი რედაქტორის, აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის ინფორმაცია სამეცნიერო ჟურნალ “მოამბის” მიერ 2015 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის, დოქტორ ა. გიორგაძის ინფორმაცია აკადემიის საინფორმაციო_სარეკლამო ბიულეტენის “აკადემიის მაცნეს” მიერ 2015 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ე. შაფაქიძის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2015 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურების და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო_საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და პერსპექტივების შესახებ.
დაადგინეს: წარმოდგენილი მასალა გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით მიღებული იქნას ცნობად.

4. მოისმინეს: აკადემიკოს ო. ქეშელაშვილის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტრუქტურაში გამომცემლობა “აგროს” შექმნის შესახებ.
დაადგინეს: 1. მოწონებული იქნას წინადადება აკადემიის სტრუქტურაში გამომცემლობა “აგროს” შექმნის შესახებ.
2. აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოს-მდივანმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ უზრუნველყოს აკადემიის სამეცნიერო, მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული რეფერირებული სამეცნიერო შრომათა კრებულის „მოამბის“ დებულების, სარედაქციო-საგამომცემლო და მთარგმნელობითი ჯგუფის, სარედაქციო-სამეცნიერო საბჭოსა და საგამომცემლო-სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობის თაობაზე აკადემიის პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანების მომზადება.

5. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს ნ. ქარქაშაძის ინფორმაცია სამეცნიერო საბჭოს 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
დაადგინეს: 1. დამტკიცდეს აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2016 წლის სამუშაო გეგმა წარმოდგენილი სახით.

 

 

მიმდინარე საკითხები:

1. მოისმინეს: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების შესახებ.
დაადგინეს: 1. აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნებმა მ.წ. 15 აპრილამდე წარმოადგინონ მიმართულებების ეროვნული კოორდინატორების 2016 წლის სამუშაო გეგმებში შეტანილი კორექტირებული საკითხების ახალი ვარიანტები.
2. დაიხვეწოს ეროვნული კოორდინატორების ჯგუფის წევრების შემადგენლობა, მათი ანგარიში სისტემატურად იქნეს მოსმენილი სამსხდომებზე, სამეცნიერო განყოფილებებისა და აკადემიური საბჭოს სხდომებზე.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის ინფორმაცია, რომელმაც აღნიშნა, რომ ჩვენდა სამწუხაროდ, უკანასკნელ პერიოდში აკადემიის აკადემიური საბჭოს შემადგენლობას გამოაკლდნენ ცნობილი მეცნიერები: აკადემიკოსი პეტრე ნასყიდაშვილი და აკადემიის წევრ_კორესპონდენტი ომარ ბედია. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მან წინადადება შემოიტანა, რომ აკადემიის აკადემიური საბჭოს წევრთა გამონთავისუფლებულ ადგილზე არჩეული იქნას საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, სოფლის მეურნეობის მაკადემიური დოქტორი ლევან უჯმაჯურიძე, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს და გააუმჯობესებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა და სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ურთიერთთანამშრომლობასა და შემოქმედებით სამეცნიერო კავშირებს. აღნიშნული საკითხი შეთანხმებულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან.
დაადგინეს: 1. მოწონებული იქნას აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის წინადადება აკადემიურ საბჭოში ბატონ ლევან უჯმაჯურიძის არჩევის თაობაზე.
2. ეთხოვოს აკადემიის საერთო კრებას აკადემიური საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილების დამტკიცება.

3. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის ინფორმაცია, რომელმაც ასევე შემოიტანა წინადადება, რათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში არჩეული იქნას აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.
დაადგინეს: 1.აკადემიის აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში არჩეული იქნას ბატონი ანატოლი გიორგაძე.
2. ეთხოვოს აკადემიის საერთო კრებას აკადემიის აკადემიური საბჭოს ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილების დამტკიცება.

ოქმი #2. 23 თებერვალი 2016წ.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს ნ. ქარქაშაძის ანგარიში 2015 წელს გაწეული მუშაობისა და 2016 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.
დაადგინეს: აკადემიკოს ნ. ქარქაშაძის ანგარიში 2015 წელს გაწეული მუშაობისა და 2016 წლის პერსპწქტიული სამიშაო გეგმის შესახებ მიღებული იქნას ცნობად. დამტკიცდეს აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2016 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმა წარმოდგენილი სახით.

მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მთავარი ბუღალტრის ნ. სოზიაშვილის ინფორმაცია აკადემიის მიერ 2015 წელს გაწეული ფინანსური საქმისნობისა და 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ.
დაადგინეს: ინფორმაცია აკადემიის 2015 წელს გაწეული ფინანსური საქმიანობისა და 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ მიღებული იქნას ცნობად.
2. დადგინეს: დამტკიცდეს აკადემიის 2016 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მიმართულებები წარმოდგენილი სახით.

მოისმინეს: საექსპერო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის აკდ. ნ. ჩხარტიშვილის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში 2015 წელს აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოვლენის შესახებ.
დაადგინეს: აკადემიის აკადემიურ საბჭოზე აგრარულ სფეროში 2015 წლის საუკეთესო ნაშრომების გამოსავლინებლად ჩატარებული ფარული კენჭისყრის შედეგებია:

აკადემიკოს გ. ურუშაძის, დოქტორ ა. თხელიძის და დოქტორ გ. ღამბაშიძის ნაშრომი „საქართველოს ნიადაგები“ (მომხრე 10, 3 წინააღმდეგი);

აკადემიკოს ნ. ბაღათურიას ნაშრომი “ენოლოგია_ღვინის წარმოქმნა და დავარგება“ (ერთხმად 13 ხმა);

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ი. ყრუაშვილის ნაშრომი „ღვარცოფები და მასთან ბრძოლის მეთოდები“ (ერთხმად 13 ხმა);

აკადემიკოს გ. ტყემალაძის ნაშრომი „ბიოქიმიის საფუძვლები“ (10 მომხრე, 3 წინააღმდეგი)

აკადემიკოს ნ. ჭითანავას ნაშრომი „საქართველოს სოფლის მეურნეობა_ტრანსფორმაცია, პრობლემები“ (ერთხმად, 13 ხმა);

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ქ. დადიანის ნაშრომი “გარემოს ქიმიური დაბინძურების რისკის შეფასება” (12 მომხრე, 1 წინააღმდეგი).

გვერდი 1    2-დან

მენიუ

წინა წლების დადგენილებები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com