საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განხილული საკითხები და შესაბამისი დადგენილებები

დადგენილებები – 2019

 

 

 

    პრეზიდიუმის დადგენილებები     

#   თარიღი და oqmis # დადგენილებები -   2019  წელი
 
     
     
      

 

1.

 

ოქმი #1,

25 01. 2019.

1.   მოისმინეს:  აკადემიისპრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის მოკლე ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2018 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

დადგინეს:1.აკადემიის მიერ 2018 წელს ჩატარებული მუშაობა შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად. 

2. აკადემიის სრული ანგარიში მოსმენილი იქნას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრებაზე.

2.მოისმინეს: აკადემიის ვიცე პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია აკადემიის 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების  შესახებ.

დაადგინეს: დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმა და  ჩასატარებელი ღონისძიებები წარმოდგენილი სახით.

3.მოისმინეს: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნების, აკადემიკოსების გ. მარგველაშვილის, ჯ. გუგუშვილის, რ. მახარობლიძის, ზ. ცქიტიშვილის, რ. ჩაგელიშვილის, ო. ქეშელაშვილის ინფორმაციები შამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2018 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს:1. ინფორმაციები აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2018 წელს ჩატარებული ნაყოფიერი მუშაობისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ შეფასდეს დადებითად.

2. დამტკიცდეს სამეცნიერო განყოფილებების პერსპექტიული სამუშაო გეგმა წარმოდგენილი სახით.

4.მოისმინეს: აკადემიკოს თ. რევიშვილის ინფორმაცია ფერმერებისა და  სპეციალისტებისათვის აგროსაკონსულტაციო სერვისების მოწოდების ინოვაციური მოდელის „აგროპედია“-ს შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

5.მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_-_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის  ინფორმაცია „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული  ცვლილებების სესახებ მიღებული იქნას ცნობად, ცვლილებები აისახოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდებაში.

6.მოისმინეს: აკადემიის ვიცე -პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტის, აკადემიკოს-მდივნის, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების ), უცხოელი წევრების, საპატიო აკადემიკოსებისა და აკადემიის სტიპენდიანტების, აკადემიის პრეზიდიუმის წევრების, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნების არჩევნების ჩატარების დებულების შესახებ.

დაადგინეს: დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტის, აკადემიკოს-მდივნის, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების ), უცხოელი წევრების, საპატიო აკადემიკოსებისა და აკადემიის სტიპენდიანტების, აკადემიის პრეზიდიუმის წევრების, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნების არჩევნების ჩატარების დებულება წარმოდგენილი სახით.

7. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, გურამ ალექსიძის ინფორმაცია „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესულ ცვლილებებთან (27.12.2018 წ.) დაკავშირებით  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ.

დაადგინეს: 1. მიღებული იქნას ცნობად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესულ ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიანტების 7 ვაკანტურ ადგილზე გამოცხადდეს კონკურსი შემდეგი მიმართულებების მიხედვით: აგრონომია-1; მეცხოველეობა და ვეტერინარია-1; აგროინჟინერია-1; სურსათის უვნებლობა-1; სასურსათო ტექნოლოგია-1; სატყეო საქმე-1; ეკონომიკა-1.

  1. 3.დაისვას საკითხი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წინაშე, რათა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  სტიპენდიანტების დასაფინანსებლად დამატებით გამოუყოს600 ლარი.

8. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი დოქტ. ა. გიორგაძე;

დაადგინეს:1.წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

2.ჩატარდეს სათანადო მოსამზადებელი ღონისძიებები მიმდინარე წელს დაგეგმილ საქართველოსა და სამხრეთ კორეის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიების და კორეის სოფლის მეურნეობის განვითარების ადმინისტრირების აგრობიომრავალფეროვნების ეროვნულ ცენტრთან გაფორმებული მემორანდუმის ხუთწლიანი ერთობლივი პროექტის დასკვნითი ეტაპის განსახორციელებლად, რომლის მიზანია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების გაცვლის, მართვისა და კვლევის ორმხრივი თანამშრომლობა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდეს ორმხრივი ექსპედიციები-საქართველოში და სამხრეთ კორეაში მცენარეთა გენეტიკური რესურსების შეგროვების და შემდგომ ამ მასალების კორეის გენბანკში შენახვის მიზნით 

 

 

2.

 

 

ოქმი #2,

22 02. 2019 წ

 

 

1.მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია მიმდინარე წლის 11-14 თებერვალს ქალაქ ჯოდპურში (ინდოეთი) ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციისმშრალი რეგიონების განვითარებისშედეგების შესახებ.

       დაადგინეს: 1.აკადემიკოს . ალექსიძის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

         2. გატარდეს შესაბამისი ღონისძიებები სამთავრობო სტრუქტურებთან ერთად რათა წარმატებით განხორციელდეს აღნიშნული ჯიშების შემოტანა და ადაპტირება საქართველოს პირობებში.

        3. დაისახოს და გაღრმავდეს თანამშრომლობის ღონისძიებები ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან როგორიცააიკარდა”, “იკრისატი”, “ბიოვერსიტიდასხვა.

2. მოისმინეს: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის . გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის დირექტორის დოქტორ გიორგი ქავთარაძის ინფორმაცია სატყეო ინსტიტუტის პოტენციალისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან მისი კოორდინირებული საქმიანობის შესახებ

     დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: აკადემიკოს თემურ რევიშვილის მოხსენება ჩაის კულტურის ტექნიკური რეგლამენტის პროექტის შესახებ.

     დაადგინეს: მოწონებული და მხარდაჭერილი იქნას სამუშაო ჯგუფის მიერ შესრულებულიჩაის შესახებტექნიკური რეგლამენტი და მიეცეს მას რეკომენდაცია წარმოებაში დასანერგად.

4. მოისმინეს: აკადემიის მთავარი ბუღალტრის ნინო სოზიაშვილის ინფორმაცია აკადემიის 2018 წლის ფინანსური საქმიანობის შესახებ.

     დაადგინეს: დამტკიცდეს აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის, დოქტორ ანატოლი გიორგაძისა და მთავარი ბუღალტრის ნინო სოზიაშვილის მიერ წარმოდგენილი აკადემიის 2018 წლის ფინანსური საქმიანობის ანგარიში და შეფასდეს დადებითად.

      2. დამტკიცდეს აკადემიის მიერ 2019 წლის ბიუჯეტი წარმოდგენილი სახით.

      3. დაევალოს აკადემიის ბუღალტერიას აკადემიის ფინანსური საქმიანობა განახორციელოს საქართველოს კანონისელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მიმსახურების შესახებმიხედვით, რომელიც შევიდა ძალაში 2019 წლის 1 იანვრიდან და რომელიც ითვალისწინებს ელექტრონული ხელმოწერის შტამპის გამოყენებას.

      4. აკადემიის ბუღალტერიამ იხელმძღვანელოს საქართველოს მთავრობის #446 დადგენილებით, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ 2019 წლისათვის საჭირო ის საქონელი და მომსახურეობა, რომელიც ექცევა ამ დადგენილების დანართით გათვალისწინებულ ჩამონათვალში შეისყიდონ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან შეთანხმებით.

       5. ზემოაღნიშნულ საკითხებზე კონტროლი დაევალოს აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილეს, დოქტორ ანატოლი გიორგაძეს.

5. მოისმინეს: აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის, აკადემიკოს ჯემალ გუგუშვილის ინფორმაცია 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

     დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

6. მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

      დაადგინეს: დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდებაში შესატანი ცვლილებები წარმოდგენილი სახით.

       2.ეთხოვოს აკადემიის საერთო კრებას პრეზიდიუმის ზემოაღნიშნული დადგენილების დამტკიცება.

7. მოისმინეს: აკახდემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების) ასარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

        დაადგინეს: 1.დაევალოს აკადემიის აკადემიურ დეპარტმენტს (აკადემიკოსი . შაფაქიძე) მოამზადოს განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრების მიერ მიღებული დადგენილების შემდეგ წარადგინოს იგი პრესაში გამოსაქვეყნებლად, აგრეთვე განცხადება აიტვირთოს აკადემიის ვებ_გვერდზე.

        2. ეთხოვოს აკადემიის საერთო კრებას პრეზიდიუმის ზემოაღნიშნული  დადგენილების დამტკიცება .

8. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია აკადემიის საერთო კრების მოწვევის შესახებ.

    დაადგინეს: მოწვეული იქნეს აკადემიის  საერთო კრება 2018 წლის 28 თებერვალს დღის 12 საათზე.

9. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს_მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია აკადემიის მიერ 2018 წელს გამოცხადებული აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომების გამოსავლენი კონკურსის შედეგების შესახებ.

     დაადგინეს: დამტკიცებული იქნას აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ წარმოდგენილი დადგენილებები 2018 წელს გამოცხადებულ აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტურიგამოყენებითი და საგანმანათლებლო  ხასიათის ნაშრომებისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრემიის მინიჭების შესახებ.

მიმდინარე საკითხები;

მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის,აკადემიკოს გურამ აკლექსიძის ინფორმაცია საქართველოს აპარატთან გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული თანამშრომლობის შესახებ.

დაადგინეს: 1.მიღებული იქნას ცნობად აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებთან  გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული თანამშრომლობის შესახებ.

         2. დაევალოს აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნებს წარმოადგინონ საკითხების ჩამონათვალი, რომელზეც ჩატარდება საჯარო ლექციები საქართველოს პარლამენტის თანამშრომლებთან.

        3. საკითხების ჩამონათვალი  და საჯარო ლექციების ჩატარების სავარაუდო დრო ეცნობოს საქართველოს პარლამენტის აპარატს.

        4. კონტროლი აღნიშნული საკითხების განხორციელებაზე დაევალოს პრეზიდენტის მოადგილეს, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორს, დოქტორ ანატოლი გიორგაძეს.

 

 3

 

ოქმი # 1,

28. 02. 2019 წ

 

 

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საერთო კრება

1.მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის მოხსენება აკადემიის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

         დაადგინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობა შეფასდეს დადებითად.

2.მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნების დამტკიცების შესახებ.

          დაადგინეს: დამტკიცდეს აგრონომიის, მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის, აგროინჟინერიის, სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის,  სატყეო საქმის  და ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილებების საერთო კრებების  გადაწყვეტილებები (  ოქმები ## 4 20.052018; # 5 19.04.2018; #5 13 04, 04 2018;   #3 17.04 2018; # 3. 16. 04 2018; # 3, 26.04 2018) აკადემიკოს-მდივნებად აკადემიკოსების გ. მარგველაშვილის, ჯ. გუგუშვილის,  რ. მახარობლიძის, ზ. ცქიტიშვილის, რ. ჩაგელიშვილისა და ო. ქეშელაშვილის  შესაბამისი სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს მდივნებად არჩევის შესახებ.

3.მოისმინეს: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნების გ. მარგველაშვილის ჯ. გუგუშვილის რ. მახარობლიძის, ზ. ცქიტიშვილის, რ. ჩაგელიშვილის, ო. ქეშელაშვილის მოხსენებები სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2018 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2019 წლის ამოცანების შესახებ.

დაადგინეს: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2018 წელს ჩატარებული მუშაობა შეფასდეს დადებითად.

4. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარედ აკადემიკოს ნაპოლეონ ქარქასაძის არჩევის შესახებ.

        დაადგინეს: აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარედ  ერთხმად დამტკიცებულია  აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე.

5. მოისმინეს: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია აკადემიის პრეზიდიუმის სხვა წევრების დამტკიცების შესახებ.

         დაადგინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის შემადგენლობაში აკადემიის სხვა წევრებისა და სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებიდან არჩეული არიან აკადემიკოსები: ნოდარ ჭითანავა, რევაზ ასათიანი, თამაზ კუნჭულია, ზაურ ფუტკარაძე, გურამ პაპუნიძე, ნოდარ ჩხარტიშვილი, ვალერიან ცანავა, სოფლის მეურნეობის დოქტორები: ანატოლი გიორგაძე, და ლევან უჯმაჯურიძე.

6. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს- მდივნის არჩევნების შესახებ.

          დაადგინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებატა აკადემიის აკადემიკოს-მდივნად ერთხმად არჩეულია  აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

7. მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებატა აკადემიის წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

          დაადგინეს: წინადადებები საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდებაში შესატანი ცვლილებების შესახებ მიღებული და დამტკიცებულია ერთხმად.

8. მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში აკადემიის ნამდვილი წევრების ასარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

            დაადგინეს: გამოცხადდეს კონკურსი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრების (აკადემიკოსების) ასარჩევად შემდეგ სპეციალობებსა და სპეციალიზაციებში: სპეციალობა 0105 “მეტყევეობა”, სპეციალიზაცია 010501 “სატყეო მეურნეობა” და სპეციალობა 0415 “აგროინჟინერია”, სპეციალიზაცია 041503 “სასოფლო_სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია”.

9. მოისმინეს: აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის მეაბრეშუმეობის ასოციაციის (BAჩშA) მე-9 საერთაშორისო კონფერენციისათვის მზადების შესახებ.

           დაადგინეს: აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის მეაბრეშუმეობის ასოციაციის (BAჩშA) მე-9 საერთაშორისო კონფერენციისათვის მზადების შესახებ  მიღებული იქნას ცნობად.

 

#4

 

ოქმი #3

28.03. 2019

 

 

1.მოისმინეს:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიციატივითა და მხარდაჭერით შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაანონსებული სამეცნიერო ფორუმისმეცნიერების განვითარების პერსპექტივები საქართველოშიშესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

II.  მოისმინეს:   აკადემიკოს თენგიზ ყურაშვილის ინფორმაცია 2018 წელს მის მიერ ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

დაადგინეს: 1. აკადემიკოს თენგიზ ყურაშვილის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. დაევალოს მას, როგორც აკადემიის ვეტერინარიის მიმართულების ეროვნულ კოორდინატორს ჩაატაროს მრგვალი მაგიდა ან სემინარი ქვეყანაში არსებული ვეტერინარიის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს არსებული მდგომარეობიოს გაუმჯობესების მიზნით.

III. მოისმინეს: სამეცნიერო შრომათა კრებულმოამბისპასუხისმგებელი რედაქტორის, აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ინფორმაცია რედაქციის მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

დაადგინეს: სამეცნიერო შრომათა კრებულმოამბისსაქმიანობა შეფასდეს დადებითად.

IV. მოისმინეს: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია აკადემიის საინფორმაციო_სარეკლამო ბიულეტენისაკადემიის მაცნესმიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ.

დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. დაევალოს აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენიაკადემიის მაცნესრედაქტორის მოადგილეს, დოქტორ ანატოლი გიორგაძეს დაიხვეწოს გაზეთის გარეკანი და შესაძლებლობის შემთხვევაში იყოს ფერადი.

V. მოისმინეს:  აკადემიის აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია აკადემიის მიერ 2018 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურებისა და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო-საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2. ეთხოვოს აკადემიის პრეზიდიუმს და საფინანსო განყოფილებას გამოინახოს შესაბამისი საშუალება რათა აკადემიის სტამბაში რეკომენდაციების ბეჭდვის რაოდენობა  გაიზარდოს (ქაღალდი, ქსეროქსის კატრიჯები, ფერადი პრინტერი, დამატებითი  ანაზღაურება რეკომენდაციების ბეჭდვისათვის პასუხისმგებელ თანამშრომელს)

3. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე აკადემიასა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის გაფორმდეს შესაბამისი ხელშეკრულება სამინისტროსათვის აკადემიაში მომზადებული რეკომენდაციების მიწოდების შესახებ სამინისტროს მიერ სათანადო ანაზღაურების გადახდით.

4. კონტროლი აღნიშნულ დადგენილებაზე განახორციელონ აკადემიის აკადემიკოს-მდივანმა, აკადემიკოსმა ელგუჯა შაფაქიძემ და პრეზიდენტის მოადგილემ, დოქტორმა ანატოლი გიორგაძემ.

VI   მოისმინეს: აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობისა და 2019 წლის ამოცანების შესახებ.

დაადგინეს:  1.ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში მოქმედი ეროვნული კოორდინატორების ინსტიტუტის შესახებ მიღებული იქნას ცნობად

2. შემუშავებული იქნას კონკრეტული ღონისძიებები ფერმერებთან და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებთან აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით.

3. ეთხოვოს აკადემიის საფინანსო ნაწილს ეროვნული კოორდინატორების რაიონებში მივლინებისათვის  სამივლინებო თანხების მოძიების შესახებ.

4. დაევალოს აკადემიის აკადემიურ დეპარტამენტს და ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლების სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელს (აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი) ეროვნულ კოორდინატორებთან  შეთანხმებით შეადგინონ ეროვნული კოორდინატორებისა და მათი ჯგუფების რაიონებში მივლინების გრაფიკი, რომელიც დამტკივებული იქნება აკადემიის პრეზიდიუმის მიერ.

5. ეთხოვოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურებს დაეხმაროს აკადემიის ეროვნულ კოორდინატორებს რაიონის საინფორმაციო და საკონსულტაციო ცენტრებთან კონტაქტების დამყარებასა და თანამშრომლობაში.

6. მომზადდეს წერილი გარემოს დაცვისამ და სოფლის მეურნეობის მინისტრის სახელზე აკადემიის ეროვნულ კოორდინატორებსა და სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურების ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ.

7. კონტროლი აღნიშნულ დადგენილებაზე განახორციელოს აკადემიის აკადემიკოს-მდივანმა, აკადემიკოსმა ელგუჯა შაფაქიძემ და ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსმა, აკადემიკოსმა ანატოლო გიორგაძემ. მათ აკადემიის პრეზიდიუმს პერიოდულად მოახსენონ აღნიშნული დადგენილების შესრულების მიმდინარეობა.

VII. მოისმინეს:  აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების განახლებული შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნას და დამტკიცდეს აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების განახლებული სია წარმოდგენილი სახით.

VIII. მოისმინეს: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიანთთა ასარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დაადგინეს: 1.წარმოდგენილი ინ ფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებატა აკადემიის მიერ სტიპენდიანტების არჩევის შესახებ მიღებული იქნას ცნობად.

2. განცხადება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიანტთა არჩევის შესახებ განთავსდეს გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში და აკადემიის ვებ გვერდზე (gaas.dsl. ge)

1X. მოისმინეს:  აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია, რომელმაც წინადადება შემოიტანა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიანტთა ასარჩევად  გამოცხადებული კონკურსის, აკადემიის საერთო კრებისა და საარჩევნო კომპანიის მაღალორგანიზებულად ჩატარების მიზნით შეიქმნას საექსპერტო-საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით: თავმჯდომარე-აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა; წევრები: აკადემიკოსები ომარ ქეშელაშვილი, თენგიზ ყურაშვილი, იუზა ვასაძე, არჩილ ვაშაკიძე, ზურაბ ცქიტიშვილი, რევაზ ჩაგელიშვილი.

დაადგინეს: 1. მოწონებული იქნას და დამტკიცდეს საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა წარმოდგენილი სახით.

2. საექსპერტო-საკონკურსო კომისიამ უზრუნველყოს სტიპენდიანტად ასარჩევად წარმოდგენილი კანდიდატურების დოკუმენტაციის შესწავლა-ექსპერტიზა და განსახილველად და დასკვნისათვის შესაბამისი სამეცნიერო განყოფილებებისათვის გადაცემა.

3. მიზანშეწონილად ჩაითვალოს სატყეო საქმისა და მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილებების წევრების სიმცირის გამო აკადემიის სტიპენდიანტების კანდიდატურების განხილვისათვის გაერთიანებული სხდომების ჩატარება. კერძოდ, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებისა და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების დროებითი (ერთჯერადი) გაერთიანება და მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილებისა და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების დროებითი (ერთჯერადი) გაერთიანება.

4. საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ აცნობოს აკადემიის საერთო კრებას კომისიის მიერ ჩატარებული მუშაობისა და აკადემიის სტიპენდიანტად წამოყენებული ცალკეული კანდიდატურების მონაცემების, მათ სამეცნიერო შრომებზე დასკვნების, აგრეთვე სამეცნიერო განყოფილებების (გაერთიანებული განყოფილებების) წინადადებებისა და მათ შორის ყველაზე ღირსეულისათვის რეკომენდაციის გაწევისა ან დაშვების შედეგების შესახებ.

5. კონტროლი აღნიშნული დადგენილებების შესრულებაზე დაევალოს აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტს, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძეს. 

X. მოისმინეს:  აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსების ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატურების განხილვისათვის სატყეო საქმისა და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების დროებითი (ერთჯერადი) გაერთიანების შესახებ.

დაადგინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების) ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატურების განხილვისათვის მოხდეს სატყეო საქმისა და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების დროებითი  (ერთჯერადი ) გაერთიანება.

XI.   მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველის, აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრების 2019-2020 წლებში მოღვაწეობის სამეცნიერო თემატიკის შესახებ.

დაადგინეს: 1. დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრების 2019-2020 წლებში მოღვაწეობის სამეცნიერო თემატიკა წარმოდგენილი სახით.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრებმა უმოკლეს ვადაში წარმოადგინონ 2019-2010 წლების სამეცნიერო თემატიკის მიზანი და მოკლე ანოტაციები.

&&&&&&&&

X. მოისმინეს:  აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსების ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატურების განხილვისათვის სატყეო საქმისა და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების დროებითი (ერთჯერადი) გაერთიანების შესახებ.

დაადგინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების) ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატურების განხილვისათვის მოხდეს სატყეო საქმისა და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების დროებითი  (ერთჯერადი ) გაერთიანება.

XI.   მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველის, აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრების 2019-2020 წლებში მოღვაწეობის სამეცნიერო თემატიკის შესახებ.

დაადგინეს: 1. დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრების 2019-2020 წლებში მოღვაწეობის სამეცნიერო თემატიკა წარმოდგენილი სახით.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრებმა უმოკლეს ვადაში წარმოადგინონ 2019-2010 წლების სამეცნიერო თემატიკის მიზანი და მოკლე ანოტაციები.

 

 

ოქმი #4

25.04. 2019.

1.მოისმინეს:კადემიის აკადემიკო-მდივნის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია BASCA-ს მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის (ბათუმი, აჭარა, აპრილი 2019 წელი) შედეგების შესახებ.

დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ ორგანიზებული და განხორციელებული BASCA-ს მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “მეაბრეშუმეობის შენარჩუნება და განვითარება, პრობლემები და პერსპექტივები“ ჩაითვალოს წარმატებულად

3. კონფერენციაზე მიღებული რეკომენდაციები და წინადადებები ეცნობოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შემდგომი რეაგირებისათვის

4. გაგრძელდეს მჭიდრო თანამშრომლობა აკადემიასა და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სფეროში, განსაკუთრებით მეაბრეშუმეობის მიმართულებით

5. აკადემიამ ორგანიზაციული და მეთოდური დახმარება გაუწიოს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრს თუთის აბრეშუმხვევიას 2019 წლის საცდელი გამოკვების ჩატარებაში.

II. მოისმინეს: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა  და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, ქიმიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორის გიგა ქვარცხავას ინფორმაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის 2018 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობისა და მომავალი გეგმების შესახებ.

დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2. განმტკიცდეს და გაფართოვდეს ურთიერთთანამშრომლობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტს შორის.

III მოისმინეს: აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ საერთაშორისო დაადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.

დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2. გაძლიერდეს თანამშრომლობა ხელშეკრულებების მხარეებთან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისათვის.

3. თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე მიზანშეწონილია გაძლიერდეს სამეცნიერო თანამშრომლობა ბელორუსიის მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და მის დაქვემდებარებაში მყოფ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებთან.

4. ტაჯიკეთის  მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის თხოვნის შესაბამისად მომზადდეს თანამშრომლობის მემორანდუმის  პროექტი და გადაეგზავნოს იგი ტაჯიკეთის მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას საბოლოო ვარიანტის მოსამზადებლად.

IV. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის, დოქტორ ანატოლი გიორგაძის ინფორმაცია აკადემიის მუდმივმოქმედი გამოფენის ორგანიზაციის სრულყოფის ღონისძიებების შესახებ.

დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად,

2. მოძიებული იქნას თანხები ახალი ექსპონატების შესაძენად. გამოფენის მეღვინეობის განყოფილებისათვის შეძენილი იქნას საწნახელი და სხვა საჭირო ინვენტარი.

3. დაევალოს აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილეს, დოქტორ ანატოლი გიორგაძეს დერეფნის  საგამოფენო სივრცეში დამატებით გაკეთდეს კარადა- ვიტრინა აკადემიის მიერ გამოცემული რეკომენდაციებისა და სხვადასხვა ლიტერატურის გამოსაფენად.

V. მიმდინარე საკითხები:

1.მოისმინეს: აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია  საქართველოს სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიანტთა არჩევის დროებითი დებულების დამტკიცების შესახებ.

2. მოისმინეს:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ აკადემიის სტიპენდიანტების ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში  კანდიდატურების განხილვისათვის სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის  სამეცნიერო განყოფილებისა და აგროინჟინერიის  სამეცნიერო განყოფილების, მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო  განყოფილებების, სატყეო საქმისა და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების  დროებითი (ერთჯერადად) გაერთიანების შესახებ.

დაადგინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის სტიპენდიანტების  ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში კანდიდატურების განხილვისათვის დროებით (ერთჯერადად) გაერთიანდეს სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის  სამეცნიერო განყოფილება და აგროინჟინერიის  სამეცნიერო განყოფილება, მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო  განყოფილება, სატყეო საქმისა და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილება.

3. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიანტების კანდიდატურებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების  საერთო კრებების ჩატარების განრიგის შესახებ.

დაადგინეს:  აკადემიის სტიპენდიანტების კანდიდატურებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების  საერთო კრებები ჩატარდეს შემდეგი განრიგის მიხედვით: ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება-7 მაისი 12 საათი; მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება-8 მაისი 12 საათი;  აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება-8 მაისი, 13 საათი; სატყეო საქმისა და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება -10 მაისი  12 საათი; აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება-10 მაისი 13 საათი; სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება -14 მაისი 12 საათი.

 

   

ოქმი #6

24.05. 2019
 

1მოისმინეს: აკადემიკოს როლანდ კოპალიანის ინფორმაცია ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის აგრონომიული ფაკულტეტის მიერ  2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო - კვლევითი მუშაობის შედეგების შესახებ.

დაადგინეს: 1.  წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად

2. დაევალოს აკადემიის აკადემიურ დეპარტამენტს აკადემიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის შესაბამისად დააზუსტოს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 2019 წელს ერთობლივად ჩასატარებელი ღონისძიებები.

3. დაევალოს აკადემიის აკადემიურ დეპარტამენტს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა  და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის 2013 წელს გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის რიგ პუნქტებში საკითხების დაზუსტება-განახლება.

II. მოისმინეს: აკადემიკოს თემურ რევიშვილის ინფორმაცია შაქრის შემცვლელი სტევიის კულტურის სამრეწველო წარმოების ხელმძღვანელობისათვის შემუშავებული რეკომენდაციების შესახებ.

დაადგინეს: 1.  წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. აკადემიის პრეზიდიუმი  აღნიშნავს, რომ

ა) საქართველოს სუბტროპიკული რეგიონების აგროეკოლოგიური პირობები აკმაყოფილებს სტევიის მცენარის კულტივირების მოთხოვნებს, რაც დადასტურებულია 30-წლიანი  სამეცნიერო-კვლევითი, საცდელ-საწარმოო და ტექნოლოგიური სამუშაოების მონაცემებით;

ბ)  შესაბამისი  სამთავრობო სტრუქტურების, კერძო ბიზნესის და დონორი ორგანიზაციების დაინტერესების შემთხვევაში პრაქტიკულად არსებობს საკმარისი  სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მონაცემები, სათანადო კადრები და ინფრასტრუქტურა საქართველოში სტევიის სამრეწველო წარმოების აღორძინების,  მისი გავრცელების არეალის გაფართოვებისა და შემდგომი განვითარების ხელშეწყობისათვის, რისთვისაც აკადემიის აკადემიურმა დეპარტამენტმა შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს ზემოდ აღნიშნულ ორგანიზაციებს

გ) მომზადდეს წერილი ზემდგომ ორგანოებში წარსადგენად.

III. მოისმინეს: აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრების სამეცნიერო საქმიანობის თემატიკის (2019-2020 წლების) შესახებ.

დაადგინეს: 1. დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრების (2019-2020 წლების)  საქმიანობის სამეცნიერო თემატიკა წარმოდგენილი სახით.

2. დაევალოს აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტს (აკადემიკოს ე. შაფაქიძეს) წარმოდგენილი სამეცნიერო თემატიკა დაიბეჭდოს ბროშურის სახით აკადემიის გამომცემლობაში „აგრო“

IV. მოისმინეს: აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის

 მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრების 2019 წლის 3 ივნისს  დღის 12 საათზე მოწვევის შესახებ.

დაადგინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  წესდების V  თავის მე-16 მუხლის “ვ“ პუნქტის თანახმად 2019 წლის 3 ივნისს დღის 12 საათზე მოწვეული იქნას აკადემიის წევრთა საერთო კრება შემდეგი დღის წესრიგით:

        1.  ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის ) და აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის  შესახებ.

        მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გ. ალექსიძე.

      2.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და აკადემიის სტიპენდიატების ასარჩევად გამოცხადებული კონკურსის მაღალორგანიზებულად მომზადებისა და  ჩატარების მიზნით აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

             მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე,          
                                         აკადემიკოსი ნ. ჭითანავა

      3.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად არჩევნების  ჩატარება (ფარული კენჭისყრა).

 

 

 

ოქმი #8

28.06. 2019.

 
 

1.მოისმინეს:  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ნუგზარ ებანოიძის მოხსენება საქართველოს აგროსაინჟინრო დარგის არსებული მდგომარეობისა და პრობლემების შესახებ .

დაადგინეს: 1.  წარმოდგენილი ინფორმაცია  მიღებული იქნას ცნობად.

2. დაევალოს აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსს, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძეს ჩამოაყალიბოს მუშა ჯგუფი, რომელიც განიხილავს აგროსაინჟინრო სფეროში არსებულ მდგომარეობას და მოამზადებს კონცეფციის პროექტს აგროსაინჟინრო დარგის სრულყოფის შესახებ.

II. მოისმინეს:  აკადემიის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „კულტურული ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც კულტურული ხორბლის წარმოშობის ერთ-ერთი კერა“ შესახებ.

დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2. დაევალოს აკადემიის აკადემიური  დეპარტამენტის, საერთაშორისო კონფერენციის მოსაწვევების მომზადება და დაგზავნა საზღვარგარეთის სამეცნიერო ორგანიზაციებში, საქართველოს სამთავრობო უწყებებში, საპატრიარქოში, სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზაციებში და წარმოების წარმომადგენლებთან.

3. დაევალოს აკადემიის აკადემიურ დეპარტამენტს სამეცნიერო კონფერენციისათვის შესაბამისი მასალების (ბანერები, პროგრამები, შრომათა კრებული) მომზადება.

III. მოისმინეს:  აკადემიის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია სექტემბრის თვეში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალში მონაწილეობის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2. ეცნობოს საქართველოს მეცნიერების, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს იმ ღონისძიებათა ნუსხა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

IV. მოისმინეს: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის  უფროსის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია მიმდინარე წლის სექტემბერში იაპონიაში ჩასატარებელი მეაბრეშუმეობის საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ.

დაადგინეს: 1 წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2 . დაევალოს აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსს, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძეს 25-ე საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეთა სიის შედგენა და კომუნიკაციის დამყარება კონფერენციის ორგანიზატორებთან.

V. მოისმინეს: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის მომზადების რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნას და დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  პრეზიდიუმის სხდომის მომზადების რეგლამენტი წარმოდგენილი სახით.

VI. მიმდინარე საკითხები:

მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის, დოქტორ ანატოლი გიორგაძის ინფორმაცია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

დაადგინეს: მოწონებული იქნას და დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომის შინაგანაწესი წარმოდგენილი სახით.

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრების

ოქმი # 2

03 ივნისი

2019 წელი

 

1. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის გურამ ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და აკადემიის სტიპენდიანტების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის  შესახებ.

დაადგინეს: ჩატარდეს შესაბამისი პროცედურები, რომელიც გათვალისწინებულია აკადემიის წესდებით  და დროებითი საარჩევნო  დებულებით

 

2. მოისმინეს: აკადემიის საექსპერტო - საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის, აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და აკადემიის სტიპენდიანტების ასარჩევად  გამოცხადებული კონკურსის მაღალორგანიზებულად მომზადებისა და ჩატარების მიზნით აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

დაადგინეს:  წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად. (ტარდება კენჭისყრა)

 

3. მოისმინეს:  ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარის, აკადემიკოს რევაზ ასათიანის ინფორმაცია  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად ჩატარებული არჩევნების (ფარული კენჭისყრა) შედეგების შესახებ.

დაადგინეს: 1.დამტკიცდეს  ხმის დამთვლელი კომისიის  ოქმი #1 და ოქმი # 2.

 2. კენჭისყრის შედეგად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად (აკადემიკოსად) არჩეულია გიორგი გაგოშიძე.

3. კენჭისყრის შედეგად  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატებად არჩეული არიან გიორგი ქვარცხავა, ანატოლი გიორგაძე, გიორგი ქუთელია, გიორგი ქავთარაძე, დარეჯან დუღაშვილი, ეკატერინე კაციტაძე, ნატო ჯაბნიძე.

 

     
     

დადგენილებები 2018

 

#

თარიღი და  oqmis #

 

აკადემიური საბჭოს დადგენილებები

 
    დადგენილებები -   2018  წელი
 
       
1.

 

26.01.2018

ოქმი #1

1.მოისმინეს:  აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია 2017 წლის 29 ნოემბრიდან 04 დეკემბრამდე ჩინეთის ჯანსუს პროვინციაში ჩატარებული კონფერენციის “თანამედროვე სასოფლო_სამეურნეო ინოვაციების ფორუმის” შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის ინფორმაცია აკადემიის მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

3.მოისმინეს: აკადემიკოს ე. შაფაქიძის ინფორმაცია აკადემიის მიერ კონკურსში “აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის 2017 წლის პრემიის  მინიჭების შესახებ” შემოსული ნაშრომების შესახებ.

დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად;

2. აგრარულ დარგში 2017 წლის საუკეთესო ნაშრომის კონკურსის მასალები აიტვირთოს აკადემიის ვებ-გვერდზე.

4. მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია აკადემიის 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.    

დაადგინეს: დამტკიცდეს აკადემიის 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმა წარმოდგენილი სახით.

5. მოისმინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს გ. მარგველაშვილის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

6. მოისმინეს: აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს ჯ. გუგუშვილის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

7. მოისმინეს: აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს  რ. მახარობლიძის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორ მაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად  წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

8. მოისმინეს: აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს  ნ. ბაღათურიას ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

9. მოისმინეს: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს ზ. ცქიტიშვილის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

10. მოისმინეს: აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს რ. ჩაგელიშვილის  ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

11. მოისმინეს: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ინფორმაცია განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

12. მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნას და დამტკიცდეს აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების შემადგენლობა წარმოდგენილი სახით.

 

 

2.

01.02.2018

ოქმი #2

 

მოისმინეს: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის ავთანდილ მესხიძის ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2017 წელს განხორციელებული და 2018 წელს განსახორციელებელი  პროგრამების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად. გამოითქვა მოსაზრება სამინისტროს მიერ დაგეგმილ განსახორციელებელ პროექტებში  აქტიური მონაწილეობა მიიღონ აკადემიის წევრებმაც.

 

 

 

3.

 

22.02.2018

ოქმი #3

 

1.მოისმინესსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს . ქარქაშაძის ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული  სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს:1. წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის მთავარი ბუღალტრის . სოზიაშვილის ანგარიში აკადემიის 2017 წლის ფინანსური საქმიანობისა და 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევის დროებითი დებულების პროექტის  შესახებ.

დაადგინეს: დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის 2018 წლის დროებითი დებულება წარმოდგენილი სახით.

     ძალადაკარგულად  ჩაითვალოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 28 მარტის სხდომის მიერ დამტკიცებულისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, ვიცე_პრეზიდენტის, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების), უცხოელი წევრების, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნების არჩევნების ჩატარების დებულება

    აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნებმა აკადემიური საბჭოს ეს დადგენილება დროულად გააცნონ განყოფილებების წევრებს.

    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევის დროებითი დებულება გამოქვეყნდეს აკადემიის ვებ_გვერდზე.

4. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის  აკად. გ.ალექსიძის ინფორმაცია 2018 წლის 22 თებერვალს მისი უფლებამოსილების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით.

დაადგინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარებამდე აკადემიის პრეზიდენტის მოვალეობის დროებითი შესრულება დაეკისროს აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტს, აკადემიკოს_მდივანს, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძეს.

     აკადემიური საბჭოს ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება განთავსდეს აკადემიის ვებ_გვერდზე.

5. მოისმინეს აკად.გ. ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრების .. 22 თებერვალს დღის 12 საათზე მოწვევის შესახებ.

დაადგინეს: მოწვეული იქნას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება .. 28 თებერვალს დღის წესრიგით:

1.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ანგარიში აკადემიის მიერ 2013_2018 წლებში გაწეული მუშაობისა და აკადემიის პრეზიდენტის საპრეზიდენტო ხუთწლიანი პროგრამის შესრულების მდგომარეობისა და აკადემიის სამომავლო მუშაობის  ძირითადი მიმართულებების შესახებ.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

   მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნები.

 

 

 

4.

 

 28.02.2018

ოქმი #4

 

1. მოისმინეს:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის რწმუნების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების ჩასატარებლად აკადემიის საერთო კრების მოწვევის შესახებ.

დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის რწმუნების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით, აკადემიის წესდების YVII თავის 29- პუნქტის შესაბამისად, აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების ჩასატარებლად მოწვეული იქნას აკადემიის საერთო კრება  ამა წლის 23 მარტს  12 საათზე.

2. აკადემიის პრეზიდენტობის კანდიდატთა წამოყენების ვადა განისაზღვროს .. 28 თებერვლიდან 12 მარტის 1630 საათამდე.

    აკადემიის პრეზიდენტობის წამოყენებულმა კანდიდატმა (კანდიდატებმა) წარდგინებასთან ერთად წარმოადგინონ მათი მომავალი საპრეზიდენტო-საორგანიზაციო პროგრამა.

3. აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების მაღალორგანიზაციულ დონეზე მომზადებისა და ჩატარების მიზნით არჩეული იქნას აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით: აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა (თავმჯდომარე), კომისიის წევრები, აკადემიკოსები: გურამ ტყემალაძე, არჩილ ვაშაკიძე, იუზა ვასაძე, თენგიზ ყურაშვილი.

    საკონკურსო კომისიამ აკადემიის საერთო კრებას მოახსენოს ინფორმაცია აკადემიის პრეზიდენტად წამოყენებული კანდიდატის (კანდიდატების) ბიოგრაფიული, სამეცნიერო საქმიანობის და კომისიის მოსაზრებანი აკადემიის პრეზიდენტობის კანდიდატების მიერ წარმოდგენილი მომავალი სამეცნიერო_საორგანიოზაციო მუშაობის პროგრამის შესახებ.

4. აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით მასალები განთავსდეს აკადემიის ვებ_გვერდზე.

5. აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნებმა აკადემიის აკადემიური საბჭოს ეს დადგენილება დროულად გააცნონ განყოფილების წევრებს.

 

 

5.

 

 28.02.2018

ოქმი #5

 

1.     მოისმინეს: აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია 2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენად ჩატარებული კონკურსის შედეგების შესახებ.

  დაადგინეს: 1. დამტკიცდეს 2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენად ჩატარებული კონკურსის შედეგები.

2.     დაევალოს აკადემიის მთავარ ბუღალტერს . სოზიაშვილს უზრუნველყოს კონკურსში გამარჯვებული ნაშრომების ავტორთათვის შესაბამისი ფულადი პრემიის გამოყოფა.

 

 
   

23.03.2018

ოქმი #6

 

 

 

 

1. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის არჩევის 2018 წლის დროებითი დებულების II თავის მე-2 პუნქტის შესაბამისად აკადემიის საერთო კრებაში მონაწილე აკადემიის ნამდვილ წევრთა (აკადემიკოსთა) და წევრ _კორესპომდენტთა სიითი შემადგენლობის დაზუსტების შესახებ.

დაადგინეს: 1. ამოღებული იქნას საერთო კრებაში მონაწილე აკადემიის ნამდვილ წევრთა და წევრ_კორესპონდენტთა სიიდან აკადემიკოსები თამაზ კუნჭულია, ნუგზარ ბაღათურია, პაატა კოღუაშვილი, წევრ_კორესპონდენტები ოთარ ლიპარტელიანი და თამაზ თურმანიძე.

   2. დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2018 წლის 23 მარტის საერთო კრების მონაწილე აკადემიის ნამდვილ წევრთა (აკადემიკოსთა) და წევრ_კორესპონდენტთა სიითი შემადგენლობა წარმოდგენილი სახით და იგი დასამტკიცებლად წარედგინოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრებას (სია ოქმს თან ერთვის).

 

 
   

30.03.2018

ოქმი #7

 

1. მოისმინეს: აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო_

მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული, რეფერირებული შრომათა კრებულმოამბისმიერ 2017 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: ასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის, დოქტორ ანატოლი გიორგაძის ინფორმაცია აკადემიის საინფორმაციო_სარეკლამო ბიულეტენისაკადემიის მაცნესმიერ 2017 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია აკადემიის მიერ 2017 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურების და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო_საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

 

 

 
 

 

 27.04.2018

ოქმი #8

1.moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis, akademikos guram aleqsiZis informacia, akademiis prezidiumis Semadgenlobis Sesaxeb.

daadgines: 1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wesdebis Sesabamisad prezidiumis SemadgenlobaSi damtkicebuli arian akademikosebi: g, aleqsiZe, g. jafariZe, n. qarqaSaZe, e. SafaqiZe, r. maxarobliZe, z. cqitiSvili, j. guguSvili, o.qeSelaSvili, g. margvelaSvili, r. CageliSvils, doqtori a. giorgaZe.

2. akademiis prezidiumis SemadgenlobaSi asarCevad akademiis saerTo krebis winaSe rekomendacia gaewioT akademikosebs: n. WiTanavas,z. futkaraZes, v. canavas, g. papuniZes, r. asaTians, n. CxartiSvils, soflis meurneobis doqtors, profesor l. ujmajuriZes. eTxovos saerTo krebas aRniSnuli dadgenilebis damtkiceba.

 2. moismines: akademiis vice_prezidentis, akademikos givi jafariZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice_prezidentisa da akademikos_mdivnis arCevis droebiTi debulebis damtkicebis Sesaxeb.

daadgines: damtkicdes akademiis vice_prezidentisa da akademikos_mdivnis arCevis debuleba warmodgenili saxiT.

3. moismines: akademiis akademiuri departamentis ufrosis, akademikos e. SafaqiZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis), akademiis ucxoeli wevrebis da sapatio akademikosebis, akademiis samecniero ganyofilebebis akademikos_mdivnebis arCevis Catarebis debulebis damtkicebis damtkicebis Sesaxeb.

daadgines: damtkicdes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis), akademiis ucxoeli wevrebis da

sapatio akademikosebis, akademiis samecniero ganyofilebebis akademikos_mdivnebis arCevis Catarebis debuleba warmodgenili saxiT.

4. moismines: akademiis akademiuri departamentis ufrosis, akademikos e. SafaqiZis informacia agrarul dargSi saukeTeso fundamenturi, gamoyenebiTi da saganmanaTleblo xasiaTis naSromisaTvis saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis premiis miniWebis debulebaSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb.

daadgines: damtkicdes agararul dargSi saukeTeso fundamenturi, gamoyenebiTi da saganmanaTleblo xasiaTis naSromisaTvis saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis premiis miniWebis debuleba warmodgenili saxiT.

5. moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice_prezidentis, akademikos givi jafariZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgilis damtkicebis Sesaxeb.

daadgines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgiled damtkicdes soflis meurneobis doqtori anatolo giorgaZe.

6. moismines: akademiis prezidentis moadgilis, doqtor a. giorgaZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebis akademikos_mdivnebis arCevnebis Sedegebis Sesaxeb.

daadgines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis  samecniero ganyofilebebis saerTo krebebze faruli kenWisyriT arCeuli samecniero ganyofilebebis akademikos_mdivnebi, akademikosebi: r. maxarobliZe, r. CageliSvili, z. cqitiSvili, j. guguSvili, g. margvelaSvili,

o. qeSelaSvili waredginos akademiis saerTo krebas dasamtkiceblad.

7. moismines: akademiis prezidentis moadgilis, doqtor a. giorgaZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos Tavmjdomaris, akademikos n. qarqaSaZis damtkicebis Sesaxeb.

daadgines: samecniero sabWos Tavmjdomared warmodgenili akademikos napoleon qarqaSaZis kandidatura waredginos akademiis saerTo krebas dasamtkiceblad.

8. moismines: akademikos zurab cqitiSvilis moxseneba saqarTvelos garemos dacvisa da soflis meurneobis saministros samecniero_kvleviTi centris riskis Sefasebis samecniero sabWosa da riskis Sefasebis samsaxuris mier 2017 wels gaweuli samecniero_kvleviTi muSaobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

9. moismines: akademiis prezidiumis mrCevelis, akademikos nodar WiTanavas informacia saqarTvelos parlamentis agraruli komitetis mier momzadebuli “sasoflo_sameurneo daniSnulebis miwis Sesaxeb” organuli kanonis proeqtis ganxilvis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

 

 
       
   თარიღი და oqmis #

 პრეზიდიუმის
დადგენილებები,   2018წ.

 

 
 

 

30.05.2018

ოქმი #9(2)

 

 

1. მოისმინეს: აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის დროებითი შემსრულებლის, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს . შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის აპარატსა  და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნეს ცნობად და სახელმძღვანელოდ.

 2. მოისმინეს: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის დირექტორის, პროფესორ ლევან უჯმაჯურიძის მოხსენება სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი საქმიანობის შესახებ.

დაადგინეს: 1. მიღებული იქნეს ცნობად საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის დირექტორის, პროფესორ ლევან უჯმაჯურიძის მოხსენება სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი საქმიანობის შესახებ.

2. მიღებული იქნას ცნობად 2017 წელს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის სამსახურების მუშაობის შესახებ აკადემიის განყოფილებების მიერ მომზადებული რეცენზიები, შენიშვნები და რეკომენდაციები.

     აღინიშნოს, რომ ცენტრი მრავალმხრივ მუშაობას ეწევა სოფლის მეურნეობისა და მასთან დაკავშირებული დარგების განვითარების აქტუალური პრობლემების კვლევაში, თემატიკა ძირითადად პასუხობს საწყის ეტაპზე სოფლის მეურნეობის პრობლემების კომპლექსური კვლევის ამოცანებს. განმტკიცდა კვლევის ორგანიზაციის მატერიალურ_ტექნიკური ბაზა, შესაბამისი სამსახურები ძირითადად დაკომპლექტებულია კვალიფიციური კადრებით.

    მიზანშეწონილად ჩაითვალოს  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებაა აკადემიისა და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის ეგიდით სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება თემაზესაქართველოს მიწის რესურსების მართვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის ძირითადი მიმართულებები”. აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებმა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევით ცენტრთან ერთად პირველ ივლისამდე წარმოადგინონ კონფერენციის ჩატარების გეგმის პროექტი.

3. აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებმა პრეზიდიუმის სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების გათვალისწინებით შეიმუშაონ ცენტრის სამომავლო საქმიანობაში გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები, რომლებიც წარედგინება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.

4. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს . ქარქაშაძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს დებულების შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნეს და დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს დებულება წარმოდგენილი სახით.

5. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნეს და დამტკიცდეს სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობა წარმოდგენილ; სახით.

6. მოისმინეს: აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს . ქარქაშაძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოსთან არსებული აგრარული დარგის მეცნიერთა და სპეციალისტთა დარბაზის დებულების შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნეს და დამტკიცდეს აკადემიის სამეცნიერო საბჭოსთან არსებული აგრარული დარგის მეცნიერთა და სპეციალისტთა დარბაზის დებულება წარმოდგენილი სახით.

7. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორის, დოქტორ . გიორგაძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლი სმეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს დებულების შესახებ.

დაადგინეს: მოწონებული იქნეს და დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს დებულება წარმოდგენილი სახით.

7. მიმდინარე საკითხები:

 1. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის დროებითი შემსრულებლის, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს . შაფაქიძის ინფორმაცია აჭარაში თუთის აბრეშუმხვევიას 2018 წლის საცდელ_საჩვენებელი გამოკვების შესახებ.

დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ინიციატივა, რეკომენდაციები და კონსულტანციები აჭარაში მეაბრეშუმეობის აღდგენა_განვითარების მიმართულებით მოწონებული იქნეს და აკადემიის მიერ ჩატარებული მუშაობა შეფასდეს დადებითად.

2. ეცნობოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მეაბრეშუმეობის აღდგენა_განვითარების მიმართულებით აკადემიის მიერ აჭარაში ინიცირებული საქმიანობის შესახებ და ეთხოვოს მას განაზოგადოს იგი საქართველოს სხვა რეგიონებში, რათა მათ 2019 წლის სამუშაო გეგმებში გაითვალისწინონ მეაბრეშუმეობის მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიებები.

3. ეთხოვოს ტელევიზიასაფერავი ტვ-ეს გააშუქოს აკადემიის მიერ აჭარაში მეაბრეშუმეობის მიმართულებით ჩატარებული საქმიანობა.

2. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს_მდივნის მოვალეობის დროებითი შემსრულებლის, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს . შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დარგობრივი მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების დამტკიცების შესახებ.

დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში ჩამოყალიბებული დარგობრივი მიმართულებების კოორდინატორების მუშაობა შეფასდეს დადებითად.

2. დამტკიცდეს აკადემიის დარგობრივი მიმართულებების კოორდინატორების ახალი სიები წარმოდგენილი სახით.

3. დაევალოს აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსს, აკადემიკოს . შაფაქიძეს არაუგვიანეს ერთი თვისა ორგანიზაცია გაუწიოს აკადემიის  დარგობრივი მიმართულებების კოორდინატორებთან აკადემიის ხელმძღვანელობის შეხვედრას სამომავლო საქმიანობისა და კოორდინატორების ინსტიტუტის პერსპექტივების განხილვის მიზნით.

3. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის  ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში აგრარიკოს მეცნიერთა სამეცნიერო მიღწევების ამსახველ მონაცემთა ბაზის შექმნის შესახებ.

დაადგინეს: 1.მოწონებული იქნეს აკადემიის ინიციატივა აკადემიაში აგრარიკოს მეცნიერთა სამეცნიერო მიღწევების ამსახველი მონაცემთა ბაზის შექმნის შესახებ.

2. ამ მიმართულებით აკადემიაში ჩამოყალიბდეს სპეციალისტების მუშა ჯგუფი აკადემიის სპეციალისტების . მოსაშვილის, . თოიძის. . მოსაშვილის და . მიგრიაულის შემადგენლობით, რომელსაც დაევალება აგრარიკოს_მეცნიერთა მონაცემთა ბაზების დაზუსტება და მონაცემთა საინფორმაციო ბაზაში მათი გაშუქება, აკადემიის ვებ_გვერდზე ცალკეული მონაცემების ატვირთვა, აგრეთვე აკადემიის ისტორიისათვის მასალების მოძიება და მათი საინფორმაციო საშუალებებში გაშუქება.

3. კონტროლი აღნიშნულ დადგენილებაზე დაევალოს აკადემიური დეპარტამენტის უფროსს, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძეს.

 
   

29.06.2018

ოქმი #10(3)

 

1. მოისმინეს: აკადემიკოს . შაფაქიძის რეცენზია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი საქმიანობის ანგარიშზე

          დაადგინეს: წარმოდგენილი რეცენზიის საფუძველზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის მუშაობა შეფასდეს დადებითად.

2. მოისმინეს: აკადემიკოს . მახარობლიძის რეცენზია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო_კვლევითი ინსტიტუტის 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი საქმიანობის შესახებ.

         დაადგინეს: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო_კვლევითი ინსტიტუტის მუშაობა ჩაითვალოს დამაკმაყოფილებლად.

3. მოისმინეს: აკადემიკოს . ჩხარტიშვილის რეცენზია იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოფლის მეურნეობისა და ქიმიის დეპარტამენტის 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

         დაადგინეს: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოფლის მეურნეობისა და ქიმიის დეპარტამენტის პროფესორ მასწავლებლების, დამხმარე პერსონალის მიერ 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი და საზოგადოებრივი მუშაობის პროგრამა შესრულებულია სრულყოფილად და შეფასდეს დადებითად.

4. მოისმინეს: აკადემიკოს . მარგველაშვილის რეცენზია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის 2017 წლის სამეცნიერო_ კვლევითი მუშაობის შესახებ.

          დაადგინეს: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის 2017 წლის სამეცნიერო_კვლევითი მუშაობის ანგარიშის და რეცენზენტის დასკვნის მიხედვით შეფასდეს დადებითად.

5. მოისმინეს: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის, დოქტორ . გაგოშიძის რეცენზია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის 2017 წლის სამეცნიერ0_კვლევითი მუშაობის შესახებ.

        დაადგინეს: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში მათ მიერ ჩატარებული სამეცნიერო_კვლევითი საქმიანობის შესახებ იმსახურებს დადებით შეფასებას.

6. მოისმინეს: აკადემიკოს . პაპუნიძის მოხსენება მეციტრუსეობის დარგში მოსავლიანობის გადიდებისა და რენტაბელობის ამაღლების ღონისძიებების შესახებ.

          დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

2. საჭიროა მეციტრუსეობის დარგში მოსავლიანობისა და რენტაბელობის ამაღლებისათვის  ციტრუსოვანთა ნაყოფის მწარმოებლებისათვის რეალიზაციის მისაღები პირობების და გარემოებების შექმნა;

გადამამუშავებელი საწარმოო სიმძლავრეების ამოქმედება;

ადგილობრივი აგრობიზნესის ხელშემწყობი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების ეფექტურობის ამაღლება;

განათლების, მეცნიერებისა და ბიზნესის ინტეგრაციის პროცესში სახელმწიფოს სტრატეგიული კურსის შემუშავება და განხორციელება.

7. მოისმინეს: შპს ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო_კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის მედიცინის აკადემიური დოქტორის ქეთევან დადიანის ინფორმაცია სურსათის მეცნიერებებისა და ნუტრიციოლოგიის საბაკალავრო სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში განსახორციელებელი ცვლილებების ინიცირების შესახებ.

         დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის

მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმმა ერთხმად დაუჭირა მხარი აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის  სამეცნიერო განყოფილების წინადადებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება # 120|6-ის შესაბამისადეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ, დანართი # 4-ით განსაზღვრულ ჩარჩოში ახალი დარგის|სპეციალობისნუტრიციოლოგიისდამატების ინიცირების პროცესის დაწყებას და ასევე ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოშისურსათის მეცნიერების”, როგორც მიმართულებათაშორისი დისციპლინის განსაზღვრას.

2. აღნიშნული დადგენილება გადაეგზავნოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რეაგირებისათვის.

მიმდინარე საკითხები:

1.    მოისმინეს: აკადემიკოს . შაფაქიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ეროვნული კოორდინატორების დებულების დამტკიცების შესახებ.

          დაადგინეს1.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ეროვნული კოორდინატორების დებულება დამტკიცდეს წარმოდგენილი სახით.

2.     ინფორმაცია დებულებაში შესატანი შესაძლო ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებმა წარმოადგინონ აკადემიის აკადემიურ დეპარტამენტში.

სხდომის თავმჯდომარემ, აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ სხდომას მოახსენა, რომ აუცილებელია შეფასდეს აკადემიის მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაგზავნილი წერილების შემდგომი მდგომარეობის შესწავლა და დაავალა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილეს, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორს, დოქტორ . გიორგაძეს გააკეთოს სამინისტროში გაგზავნილი წერილების ანალიზი, რომლის შედეგები ინფორმაციისათვის მოხსენდება აკადემიის პრეზიდიუმს.

 

 
   

26.07.2018

ოქმი #11(4)

 

1.     მოისმინეს: აკადემიის წევრ_კორესპონდენტის გიორგი ნიკოლეიშვილის მოხსენება მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაცია _ განვითარების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და ეთხოვოს საქართველოს პრემიერ მინისტრს ბატონ მამუკა ბახტაძეს და მმართველი პარტიის თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს დარგის რეაბილიტაცია_განვითარების მხარდაჭერის შესახებ.

2.  მოისმინესაკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის, აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების მეაბრეშუმეობის ასოციაციის ((BACSAშეხედულებები საქართველოში მეაბ­რე­­შუმეობის რეაბილიტაცია განვითარების დაჩქარებისათვის.

დაადგინეს: 1. წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. ეთხოვოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას . ბათუმში 2019 წლის 07_12 აპრილს დაგეგმილი შავი, კასპიის ზღვების და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვენების მეაბრეშუმეობის ასოციაციის (BACSAსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისმეაბრეშუმეობის შენარჩუნება და აღდგენა, პრობლემები და პერსპექტივებიმაღალ ორგანიზაციულ დონეზე ჩატარების ხელშეწყობა.

    სხდომაზე მოხსენებების ირგვლივ და საერთოდ საქართველოში მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაციისა და განვითარების პერსპექტივების შესახებ საინტერესო გამოსვლები ჰქონდათ_ ხონის მუნიციპალიტეტის მერს ლადო ჯურხვაძეს, აჭარის სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ნოდარ ხატიაშვილს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამმართველოს უფროსს და სამინისტროს მეაბრეშუმეობის კომისიის თავმჯდომარეს ნოდარ ხოხაშვილს, სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მთავარ სპეციალისტებს ნარგიზ ბარამიძეს  და ნოდარ სტეფანიშვილსმებრეშუმეებს ახმეტიდა და სიღნაღიდან ნუნუ ნახუცრიშვილს და ლამარა ბეჟიაშვილს, აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორს ნინო კუპრავას, აჭარის აგროსერვის ცენტრის დირექტორს გოჩა ბერიძეს, აკადემიკოსებს ზაურ ფუტკარაძეს და ნოდარ ჭითანავას, აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტს, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძეს.

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებულ სხდომას საჭიროდ მიაჩნია, რომ აკადემიამ შესაბამისი სამინისტროების, უწყებების, სხვა ორგანიზაციებისა და დაინტერესებული პირების მონაწილეობით შეადგინოს დარგის განვითარების მიზნობრივი პროგრამა (2020_2030), მოაწყოს მისი განხილვა და შესაბამის ორგანოებში დასამტკიცებლად წარადგინოს.

    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებულ სხდომაზე მიღებული იქნა შესაბამისი დეკლარაცია (იხილე ბმულზე).

 
   

2018 წლის  28


                    სექტემბერი

          ოქმი #12

1.         მოისმინეს: აკადემიკოს ვალერიან ცანავას მოხსენება სუბტროპიკულ მემცენარეობაში ორგანული წარმოების პერსპექტივების შესახებ.

აადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად. დაევალოს აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივანს, აკადემიკოს გოგოლა მარგველაშვილს პრეზიდიუმის სხდომაზე წარმოადგინონ თავიანთი მოსაზრებები სუბტროპიკულ მემცენარეობაში ორგანული წარმოების პერსპექტივების შესახებ.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გ. ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრში კორეის რესპუბლიკის მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო_კვლევითი ინსტიტუტის და კორეის უნივებრიტეტის მეცნიერების ვიზიტისა და ერთობლივი ექსპედიციის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: Aანატოლი გიორგაძის ინფორმაცია პრაღაში (ჩეხეთი) ევროპის ექსპერტთა საკონსულტაციო თათბირის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

4. მოისმინეს: აკადემიკოს ზურაბ ცქიტიშვილის ინფორმაცია ნუტრიციოლოგიაში საერთაშორისო სიმპოზიუმის შესახებ (თბილისი 12_13 სექტემბერი).

 დაადგინეს: შეიქმნას ნუტრიციოლოგთა , დიეტოლოგთა და სურსათის მეცნიერების ექსპერტთა საზოგადოება. Pპრეზიდენტად არჩეულ იქნას ქალაბატონი  მანანა გობეჯიშვილი (სტენლის კანდიდატურა).

5. მოისმინეს: აკადემიკოს თენგიზ ყურაშვილი ინფორმაცია 17_21 სექტემბერს თბილისში გამართულ ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო  ორგანიზაციის ევროპული რეგიონალური კომისიის რიგით 28-ე კონფერენციის შესახებ.

 დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

6. მოისმინეს: აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად. 

 
 

2018 წლის 28სექტემბერი

ოქმი #13

1.მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია, რომელმაც წინადადება შემოიტანა, რომ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრების  (აკადემიკოსების) ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, სპეციალობით “მცენარეთა დაცვა”, წარდგენილი იქნას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გურამ ალექსიძის კანდიდატურა. 

დაადგინეს: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების) ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სპეციალობით “მცენარეთა დაცვა” წარდგენილი იქნას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გურამ ალექსიძის კანდიდატურა. დადგენილება მიღებულია ერთხმად.
 
    

2018 წლის         25ოქტომბერი

ოქმი #14

1.მოისმინეს: აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია პეკინში (ჩინეთი) აზია და წყნარი ოკეანის ქვეყნების  თანამშრომლობის შესახებ (16_19 10. .2018).

დაადგინეს. წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად. წარმოდგენილი წინადადებები ეცნობოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.

2. მოისმინეს: აკადემიკოს თამაზ კუნჭულიას მოხსენება ინკლუზიური ზრდის ეკონომიკური მოდელის შესახებ.

დაადგინეს: შეიქმნას ჯგუფი, რომელიც მოამზადებს წინადადებებს ზემდგომ ორგანოებში წარსადგენად.

3. მოისმინეს: აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის  ქვეყნების მეაბრეშუმეობის ასოციაციის  ფორუმზე საერთაშორისო კონფერენციის მზადებასთან დაკავშირებით

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

4. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი სამეცნიერო_საგანმანათლებლო საქმიანობისათვის აკადემიის წევრთა და თანამშრომელთა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ საპატიო სიგელებით დაჯილდოვების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

 

2018წლის

9 ნოემბ.

ოქმი #15

1. მოისმინეს: აკადემიის სხდომა გახსნა აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ. Mმან აღნიშნა, რომ ”იუნესკოს” მიერ 2001 წელს დაფუძნებული მეცნიერების მსოფლიო დღე ყოველწლიურად აღინიშნება მსოფლიო მასშტაბით. ამ თარიღის აღნიშვნა ემსახურება იმ მიზანს, რომ გააცნოს საერთაშორისო საზოგადოებას მეცნიერების როლის აუცილებლობა  და სწორედ ამ კუთხით გააშუქა მან საქართველოს სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემიაში სამეცნიერო საქმიანობის მიმდინარეობა, ძირითადი მიმართულებები, აკადემიის მიერ შესრულებული არსებული და პერსპექტიული საინვესტიციო პროექტები, აკადემიის სამეცნიერო საქმიანობა რეგიონებში.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

1.         მოისმინეს: აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია აგრარულ დარგში 2018 წლის საუკეთესო ნაშრომისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებული კონკურსის  გამოცხადების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად

2.         მოისმინეს: აკადემიკოს თამაზ კუნჭულიას მოსაზრებანი აგრარულ სექტორში განსახორციელებელი  ღონისძიებების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

3.         მოისმინეს: აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია მსოფლიო მეცნიერების დღესთან დაკავშირებით აგრარულ სფეროში ნაყოფიერი სამეცნიერო და საგამნანათლებლო საქმიანობაში მიღწეული წარმატებებისათვის აკადემიის საპატიო სიგელებით დაჯილდოვების შესახებ.

დაადგინეს: მსოფლიო მეცნიერების დღესთან დაკავშირებით აგრარულ სფეროში ნაყოფიერი სამეცნიერო და საგანმანათლებლოსაქმიანობაში მიწეული წარმატებისათვის აკადემიის საპატიო სიგელებით დაჯილდოვდნენ მეცნიერები: გიორგი ორმოცაძე, გიორგი ღამბაშიძე, კახა სოხაძე, გიორგი მიქაძე, რევაზ რუსეიშვილი, ნათია ნაცარაშვილი, დიმიტრი ნატროშვილი, ვლადიმერ მირუაშვილი, დავით ორმოცაძე. 

 

 
 

2018 წლის 4
             დეკემბერი

ოქმი #16

         

1.მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის გენერალური ასამბლეის მე-10 სხდომის შესახებ.

დაადგინეს: აკადემიის პრეზიდენტია, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი სამეცნიერო_საგანმანათლებლო საქმიანობისათვის აკადემიის წევრთა და თანამშრომელთა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ საპატიო სიგელებით დაჯილდოვების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურ|თან შეხვედრის შესახებ.

დაადგინეს:  წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს: დოქტორ ანატოლი გიორგაძის ინფორმაცია ვინიცის (უკრაინა) ეროვნულ აგრარულ უნივერსიტეტში ჩატარებული სამეცნიერო კინფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებასა და გადამუშავებაში”.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

4.         მოისმინეს: აკადემიკოს არჩილ ვაშაკიძის მოხსენება აგრარული წარმოების საიმედო ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად

5.         მოისმინეს აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა საბჭოს თავმჯდომარედ დოქტორ თინათინ ეპიტაშვილის დამტკიცების შესახებ.

დაადგინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალიტთა საბჭოს თავმჯდომარედ დამტკიცებული იქნას

 დოქტორი თინათინ ეპიტაშვილი.

6.         მოისმინეს:  აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა საბჭოს კურატორად აკადემიკოს არჩილ ვაშაკიძის დამტკიცების შესახებ.

დაადგინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა საბჭოს კურატორად დამტკიცებული იქნას აკადემიკოსი არჩილ ვაშაკიძე.

მიმდინარე საკითხები:

1.         მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტში საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრში ჩატარებული კონფერენციის (კვლევის პრეზენტაცია) შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2.         მოისმინეს აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ონფორმაცია 2018 წლის 30 ნოემბერს ქ. ბათუმში აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მივლინების შესახებ

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

3.         მოისმინეს: აკადემიკოს გურამ პაპუნიძის ინფორმაცია საქართველოს ღვინის სამშობლოს ეგიდით ევრაზიის ქვეყნების ღვინისა და ალკოჰოლის სასმელების საერთაშორისო დეგუსტაციის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

 

 
   

ოქმი #17 (10)

28.12. 2018

 

მოისმინეს: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის ტიტე აროშიძის მოხსენება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობისა და სამომავლო ამოცანების შესახებ.

დაადგინეს: 1.  წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის გაფორმებული მემორანდუმის შესაბამისად კიდევ უფრო გაღრმავდეს სამინისტროს მიერ დაგეგმილი პერსპექტიული ღონისძიებების ეფექტურობა და აკადემიასთან თანამშრომლობით მათი შესრულების სამეცნიერო უზრუნველყოფა.

მიმდინარე საკითხები:

  1. 1.მოისმინეს: აკადემიის ვიცე -პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი  ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში აგრარული ინოვაციების კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ.

დაადგინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში  შეიქმნას აგრარული ინოვაციების კომისია და მის თავმჯდომარედ დამტკიცდეს აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე, მოადგილედ გოჩა ცოფურაშვილი, ხოლო სწავლულ მდივნად დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი. 

  1. 2.მოისმინეს: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში შექმნილი აგრარული ინოვაციების  კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

დაადგინეს: დამტკიცდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  აგრარული ინოვაციების  კომისიის დებულება წარმოდგენილი სახით.

  1. 3.მოისმინეს: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია აგრარულ სფეროში 2018 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომებისათვის აკადემიის პრემიის მინიჭების შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული კონკურსის წინასწარი მონაცემები.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად და 2018 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომებისათვის აკადემიის პრემიის მინიჭების  კონკურსი ჩატარდეს დებულების შესაბამისად 2019 წლის პირველ კვარტალში.

 
       
       
   

დადგენილებები    2017

 

 

 

1. 

 27. 01. 2017 წელი

ოქმი # 1

1.   მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2016 წლის საქმიანობის წლიური ანგარიშის მომზადებისა და გამოცემის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

2.  მოისმინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოსმდივნის, აკადემიკოს . მარგველაშვილის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

3.  მოისმინეს: აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს . გუგუშვილის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

    დაადგინეს: აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

4.  მოისმინეს: აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის, აკადემიკოს  .მახარობლიძის   ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო  განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

5.  მოისმინეს: აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს . ბაღათურიას ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

დაადგინეს: აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

6.  მოისმინეს: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის, აკადემიკოს . ცქიტიშვილის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

    დაადგინეს: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთოO კრებას.

7.  მოისმინეს: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს . ქეშელაშვილის  ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

        დაადგინეს: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეფასდეს დადებითად და განსახილველად წარედგინოს აკადემიის საერთო კრებას.

8.  მიმდინარე საკითხებ:

აკადემიური საბჭოს სხდომაზე აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა . ალექსიძემ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელებით დააჯილდოვა აკადემიის ყოფილი თანამშრომლები . ჯავახიშვილი, . ჭყონია, . ნადარეიშვილი.

 

 

2

 21. 02. 2017 წელი

ოქმი # 2

1. მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მთავარი ბუღალტრის N. სოზიაშვილის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2016 წლის ფინანსური ანგარიშისა და 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ.

        დაადგინეს: 1.ინფორმაცია აკადემიის 2016 წლის გაწეული ფინანსური საქმიანობისა და 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ მიღებული იქნას ცნობად.

     2. დამტკიცდეს აკადემიის 2017 წლის ბიუჯეტის ძირითადი   
        
მიმართულებები წარმოდგენილი სახით.

2. მოისმინეს: აკადემიკოს . გუგუშვილის ანგარიში აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

         დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად

3. მოისმინეს:საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში -  აგრარულ სფეროში 2016 წელს საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოვლენის შესახებ.

               არჩეული იქნა ფარული კენჭისყრის ხმის დამთვლელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით: აკად. ჩაგელიშვილი, დოქტ. . გიორგაძე, პროფ. . უჯმაჯურიძე.

               ჩატარდა Fფარული კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო აკადემიური საბჭოს 14 წევრმა.

        დაადგინეს: აკადემიის აკადემიურ საბჭოზე ჩატარებული კენჭისყრის შედეგებიდან გამომდინარე აგრარულ სფეროში 2016 წლის საუკეთესო ნაშრომად აღიარებულია:

1. . სამადაშვილისა და . ნასყიდაშვილის საგანმანათლებლო ნაშრომიკულტურულ მცენარეთა მეთესლეობა თესლმცოდნეობის საფუძვლებით (მომხრე-8,  წინააღმდეგი - 2, ბათილი ბიულეტენი-4).

2. . გუგუშვილი, . გოგოლი, . ლაშხი - საგანმანათლებლო ნაშრომისახეობათაშორისი და ჯიშთაშორისი ჰიბრიდიზაცია მეცხოველეობაში” (მომხრე-12, ბათილი ბიულეტენი-2).

3. . მახარობლიძის ფუნდამენტური ნაშრომიტრაქტორის თვლების  გორვის აქტუალური საკითხები”, ინგლისურ ენაზე. (14 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი).

4. . ნიკოლეიშვილისა და . შაფაქიძის ფუნდამენტური ნაშრომების ციკლი:“საქართველოს მეაბრეშუმეობა_პრობლემები, რეაბილიტაცია, აღორძინებადამეაბრეშუმეობა_შავი, კასპიის ზღვების და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების  (BACSA) საერთოსაზრუნავია” (14 მომხრეარცერთიწინააღმდეგი).

    ინფორმაციისათვის: . ბუკიას, .ათამაშვილის და . გოგიას ნაშრომმამცენარის ბიომორფოლოგია და სელექცია მედიცინის სამსახურშიმიიღო ხმების შემდეგი რაოდენობა მომხრე-2, უარყოფითი - 8, ბათილი ბიულეტენი - 4.

4. მიმდინარე საკითხები:

მოისმინე: აკადემიკოს . ჯაფარიძის ინფორმაცია, რომელმაც სხდომის მონაწილეებს გააცნო წინადადებები აკადემიური საბჭოს მიერ (2016 წლის 25 მაისის ოქმი #5) დამტკიცებულ აგრარულ სფეროში  წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენი კონკურსის ჩატარების დებულებაში ნაწილობრივი ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

დაადგინესწარმოდგენილი ცვლილებები შეტანილი იქნას აგარარულ სფეროში წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენი კონკურსის ჩატარების დებულებაში.

 

 3

31 marti 2017 w.

oqmi # 3

1.moismines: akademikos arCil vaSakiZis informacia 2016 wels gaweuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

2.moismines: akademikos n. baRaTurias informacia yurZnis qarTuli aryis WaWis miRebis axali teqnologiis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

3.moismines: akademikos o. qeSelaSvilissaqarTvelos soflis meurneobis samecniero SromaTa krebulis “moambis” xaziT 2016 wels gaweuli saqmianobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili  informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

4.mimdinare sakiTxebi:

akademiuri sabWos sxdomaze akademiis prezidentma guram aleqsiZem dabadebidan 69 wlisTavTan da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi nayofieri saqmianobisaTvis sapatio sigeliT daajildova akademikosi Tengiz yuraSvili.

 

 4

28 aprili 2017 weli

oqmi # 4 

1. moismines: quTaisis akaki wereTlis universitetis reqtoris moadgilis. soflis meurneobis mecnierebaTa doqtoris raulmoxseneba universitetis agronomiuli fakultetis mier 2016 wels Catarebuli samecniero_kvleviTi muSaobis Sedegebisa da 2017 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb.

   daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad

2. moismines: akademiis akademiuri departamentis

ufrosis, akademikos elguja SafaqiZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier saerTaSoriso da adgilobriv partnior organizaciebTan gaformebuli memorandumebis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

3. mimdinare sakiTxebi:

    3.1. moismines: akademiis akademiuri departamentis ufrosis, akademikos e. SafaqiZis informacia SekSi (azerbaijani) Catarebuli meabreSumeobis asociaciis (BACSA) me-8 saerTaSoriso samecniero konferenciis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuliiqnas cnobad.

     3.2. moismines:  akademiis prezidentis moadgilis, doqtor anatoli giorgaZis informacia q. vinicaSi (ukraina) Catarebuli meIX saerTaSoriso samecniero_praqtikuli konferenciis “mecxoveleobis produqtebis xarisxis uvneblobis, warmoebisa da gadamuSavebis amaRlebis Tanamedrove problemebi” Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

     3.3akademiuri sabWos sxdomaze akademiis vice_prezidentma, akademikosma givi jafariZem satyeo dargis ganviTarebaSi Setanili wvlilisaTvis saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sapatio sigelebiT daajildova batonebi daviT gigauri da eldar gagua.

 

 

 5

25/V, 2017წ.

ოქმი # 5

1.    მოისმინეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის რეზო ჯაბნიძის 2016 წელს ჩატარებული პედაგოგიური, სამეცნიერო_კვლევითი და საზოგადოებრივი საქმიანობის ანგარიში.

დაადგინეს:  წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

2.    მიმდინარე საკითხები:

1.    მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია მიმდინარე წლის 8 მაისს . ათენში (საბერძნეთი) ჩატარებული ევროპის ქვეყნებისჰორიზონტისსაერთაშორისო კონფერენციის შესახებ, რომელიც მიეძღვნა ამ ქვეყნებში არსებულ მეცნიერულ მიღწევებს და კვლევების კოორდინაციას.

  დაადგინეს:  წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

2.    მოისმინეს:   აკადემიკოს . ცქიტიშვილის ინფორმაცია დანიელი მეცნიერის პროფესორ სტინ სტენდერის საჯარო ლექცია_სემინარის შესახებ, რომელიც ჩატარდა 2017 წლის 19 მაისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში.

  დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

3.    მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დაარსებიდან 60 წლისთავის აღსანიშნავად მოსამზადებელი საიუბილეო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით.

დაადგინეს:  დამტკიცდეს ინფორმაცია  წარმოდგენილი სახით.

აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით სოფლის მეურნეობის დარგების შესაბამისი ექსპერტის მოწმობები გადაეცათ აკადემიკოსებს: . ალექსიძეს, . ჯაფარიძეს. ბაღათურიას, . გუგუშვილს, . კუნჭულიას, . მარგველაშვილს, . მახარობლიძეს, . შაფაქიძეს, . ჩაგელიშვილს, . ცქიტიშვილს, დოქტორებს . ბარვენაშვილს და . ლოლიშვილს.

   აკადემიური საბჭოს სხდომაზე დაბადებიდან 80 წლისთავთან დაკავშირებით საიუბილეოი ადრესი გადაეცა აკადემიკოს . კაციტაძეს.

      აკადემიური საბჭოს სხდომაზე სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის დარგის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელებით დაჯილდოვდნენ აკადემიკოსები: ჯემალ კაციტაძე, რევაზ მახარობლიძე, შოთა ჭალაგანიძე და ელგუჯა შაფაქიძე.

 

 
       
 7

 

28 /VII- 2017.

 

ოქმი # 7

1.      მოისმინეს: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დაარსებიდან მე-60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებების მომზადება_ჩატარების გრაფიკის შესახებ.

დაადგინეს: 1.წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

1.1.     დაევალოთ აკადემიური საბჭოს წევრებს თავისი მოსაზრებები, წინადადებები და შენიშვნები წარმოდგენილი საიუბილეო ღონისძიებების გრაფიკის შესახებ წარმოადგინონ საიუბილეო კომისიაში.

2.     მოისმინეს: აკადემიკოს თამაზ კუნჭულიას მოხსენება პრობლემების შესახებ, რომელთა მოგვარებაც უნდა მოხდეს სახელმწიფოს  ძალისხმევით, რადგან ისინი ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის მექანიზმებს არ ექვემდებარებიან.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

3. მოისმინეს:. აკადემიკოს ნუგზარ ბაღათურიას ინფორმაცია ყურძნის გადამუშავების ახალი ტექნოლოგიის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია მიღებული იქნას ცნობად.

 4 მიმდინარე საკითხები:

აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით სოფლის მეურნეობის დარგების შესაბამისი ექსპერტის მოწმობები გადაეცათ აკადემიკოსებს: , დიდებულიძეს, . ვასაძეს, . კვალიაშვილს, . ურუშაძეს, . ცაგურიშვილს, . თურმანიძეს, აგრეთვე ა. გიორგაძეს, . უჯმაჯურიძეს, . ფუტკარაძეს, . კანდელაკს.

        სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის აკადემიური საბჭოს სხდომაზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელებით დაჯილდოვდნენ აკადემიკოსები: . ბაღათურია, . დიდებულიძე, , ჩხარტიშვილი, . ვასაძე, . კოღუაშვილი, . ქეშელაშვილი, . ნანიტაშვილი, . ცაგურიშვილი.

1.      მოისმინეს: აკადემიკოს თენგიზ ყურაშვილის მოხსენება ცხოველთა სოკოვანი დაავადებების გავრცელების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად.

2.     მოისმინეს: პროფესორ გიორგი გაგოშიძის ინფორმაცია ქალაქ თბილისისა და მისი შემოგარენის ტყემცენარეულობის თანამედროვე მდგომარეობისა და ოპტიმიზაციის სატყეო_სამეურნეო ღონისძიებების შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილიღონისძიებებიშეფასდესდადებითად.

3.     ოისმინეს: აკადემიური დოქტორის მარინა ბარვენაშვილის ინფორმაცია საქართველოში  “clarivate analytics”- ის მომსახურეობის შესახებ.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებული იქნას ცნობად.

 
 8  

03. 11. 2017

oqmi # 9

 

 

1. მოისმინეს: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივნის, აკადემიკოს . მარგველაშვილის ინფორმაცია ნიადაგის ნაყოფიერების მართვის შესახებ ორგანული      და ინტენსიური მიწათმოქმედების პირობებში.

დაადგინეს: წარმოდგენილი ინფორმაცია შეფასდეს დადებითად და მიღებულ იქნას ცნობად.

2. მოისმინეს: აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისმევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივებიშედეგების შესახებ.

დაადგინეს: აღინიშნოს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების განსაკუთრებული მაღალი ორგანიზაციული და სამეცნიერო დონე. კონფერენციის შედეგები ფართოდ გაშუქდეს პრესით და ტელევიზიებით.

3. მიმდინარესაკითხები.

3.1.  მოისმინეს: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკად. გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია აკადემიის დაარსებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების შესახებ.

დაადგინეს: 1. აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკად. გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია მიღებული იქნეს ცნობად;

3.2. აკადემიის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა ჩატარდეს 2017 წლის 12 დეკემბერს დღის 12-00 საათზე აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში;

3.3   დაევალოს აკადემიის წევრებს და აპარატის თანამშრომლებს აქტიურად ჩაერთონ იუბილეს ჩატარების სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული საიუბილეო ღონისძიებების მაღალხარისხოვნად და დროულად შესრულებაში.

3.4. კონტროლი აღნიშნულ დადგენილებაზე დაევალოს აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტს, აკად. გივი ჯაფარიძეს.

 

 

9

 

15. 11. 2017

oqmi # 10

1. მოისმინესსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს . ალექსიძის ინფორმაცია აკადემიის ნამდვილ წევრთა  (აკადემიკოსთა) ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების გამოცხადების შესახებ .

დაადგინეს: 1. საქართველოს სოფლის