საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება

R Chagelishvili

  განყოფილების აკადემიკოს მდივანი: - რ. ჩაგელიშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   აკადემიკოსი;

 განყოფილების სწავლული მდივანი: - გ. გაგოშიძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,      საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი.

განყოფილების მიზანი, სფერო, ფუნქციები და ამოცანები:

         –   საქართველოში სატყეო დარგის ოპტიმიზაციისა და მდგრადი განვითარების მიზნით, მაღალეფექტური და ქმედითუნარიანი ინოვაციური გარემოს შექმნა;

    –სწორი და მიზანმიმართული სახელმწიფო სატყეო პოლიტიკის ფორმირებისათვის, შესაბამისი საკანონმდებლო – სამართლებრივი უზრუნველყოფის მეცნიერულად დასაბუთებული წინადადებების რეკომენდირება,

        სატყეო საქმის სფეროში მოღვაწე სასწავლო, სასწავლო–პედაგოგიური პერსონალის, პრაქტიკოსი მუშაკებისა და კერძო მეწარმეთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და კონსულტირების მიზნით, შესაბამისი სამეცნიერო და სასწავლო–საინფორმაციო სისტემების მოდელირება;

        სატყეო და მონათესავე პროფილის სასწავლო,  სამეცნიერო, სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურების ფუნდამენტური თუ გამოყენებითი სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის კოორდინაცია მათი ეფექტურად წარმართვის მიზნით;

        შესაბამისი თანამედროვე, პროგრესული და მყარ მეცნიერულ საფუძვლებზე ფორმირებული რეკომენდაცია, მათი ეფექტურად წარმართვის მიზნით;

        შესაბამისი თანამედროვე, პროგრესული და მყარ მეცნიერულ საფუძვლებზე ფორმირებული რეკომენდაციების წარმოდგენა, სატყეო და სოფლის მეურნეობის სფეროებში მთავარი და მნიშვნელოვანი პრობლემების პრევენციის უზრუნველსაყოფად;

        მსგავსი პროფილის, მონათესავე ან ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების შესაბამისად, საქართველოს სატყეო და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სხვა ბუნებრივი თუ ხელოვნური ეკოსისტემების ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება – ოპტიმიზაციაზე ზუნვა;

        განყოფილების წევრების აკადემიკოსებისა და წევრ–კორესპონდენტების სამუშაო გეგმების განხილვა და ანგარიშების წარმოდგენის უზრუნველყოფა;

        აკადემიის აკადემიურ საბჭოზე და საერთო კრებაზე განსახილველი თემატიკის მომზადება, განხილვა და კვლევის ძირითადი შედეგების სახელმწიფო დონეზე მოსმენისათვის რეკომენდირება;

        შესაბამისი აუცილებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, აკადემიის შემადგენლობაში ნამდვილი წევრობის კანდიდატურების მონაცემთა პერსონალური განხილვა და მათთვის რეკომენდაციების მიცემა;

        განყოფილების სხდომებზე სამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა შესაბამისი დარგისა და პროფილის აქტუალურ საკითხებზე და უახლოეს მიღწევებზე;

        სატყეო საქმის პროფილის სასწავლო და სამეცნიერო დაწესებულებების (უნივერსიტეტები, ინსტიტუტები, ცენტრები, პროფესიული სასწავლებლებიდა სხვა) სამეცნიერო–კვლევითი თემატიკის განხილვა და წლიური ანგარიშების მოსმენა.

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილება 

G Margvelashvili

განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: - გ.მარგველაშვილი,
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.

განყოფილების სწავლული მდივანი: – მ. ბარვენაშვილი, აკადემიური დოქტორი.

განყოფილების მიზანი, სფერო, ფუნქციები და ამოცანები:

_ აგრონომიული დარგის ეფექტიანობის ამაღლება ინსტიტუციონალური და სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებისა და მათი შედეგების ანალიზის საფუძველზე;

_ მეცნიერულად დასაბუთებული წინადადებების შემუშავება სოფლის მეურნეობის განვითარების, სასურსათო უსაფრთხოებისა და უვნებლობის უზრუნველყოფის მიზნით;

_ საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების პირობებში აგრონომიული დარგებისათვის თვითმყოფადობის შენარჩუნება საქართველოს ბუნებრივი და სამეწარმეო თავისებურებების გათვალისწინებით;

_ მომიჯნავე მეცნიერულ-ტექნიკურ მიმართულებებთან, დასრულებული კვლევითი სამუშაოების ექსპერტიზაში მონაწილეობა და ხელშეწყობა მათი წარმოებაში დანერგვისათვის;

_ განყოფილების წევრების: აკადემიკოსებისა და წევრ-კორესპონდენტების ინდივიდუალური გეგმების განხილვა და ანგარიშების მოსმენა;

_ აკადემიის პრეზიდიუმსა და საერთო კრებაზე განსახილველი საკითხების მომზადება, რეკომენდაციის მიცემა კვლევის ცალკეული შედეგების სამთავრობო დონეზე განხილვისათვის;

_ წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე აკადემიის შემადგენლობაში ასარჩევი ნამდვილი წევრობის კანდიდატურების მონაცემების პერსონალური განხილვა და მათთვის რეკომენდაციების მიცემა;

_ განყოფილების სხდომებზე სამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა შესაბამისი დარგისა და პროფილის აქტუალურ საკითხებსა და უახლოეს მიღწევებზე.

მეცხოველეობის, საკვებწარმოებისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება

5 gugushv

 განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: – ჯ. გუგუშვილი

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

განყოფილების სწავლული მდივანი: – მ. ბარვენაშვილი, აკადემიური დოქტორი

განყოფილების მიზანი, სფერო, ფუნქციები და ამოცანები:

_ აგროსასურსათო სექტორში მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, პროგრესული და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვისათვის სათანადო პირობების შექმნის, სწავლება-კონსულტირებისა და მეწარმეთა ინფორმაციული უზრუნველყოფის სისტემების ჩამოყალიბების გზით;

_ საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების პირობებში მეცხოველეობის დარგის თვითმყოფადობის შენარჩუნება საქართველოს ბუნებრივი და სამეწარმეო თავისებურებების Gგათვალისწინებით;

_ მეცნიერულად დასაბუთებული წინადადებების შემუშავება სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების, სასურსათო უსაფრთხოებისა და უვნებლობის უზრუნველყოფის მიზნით;

_ აგროსასურსათო სექტორის მეცხოველეობის პროფილის ინსტიტუტების, სამეცნიერო ცენტრების, სასწავლო ინსტიტუტების სამეცნიერო-კვლევითი თემატიკის განხილვა და წლიური ანგარიშების მოსმენა;

_ განყოფილების წევრების: აკადემიკოსებისა და წევრ-კორესპონდენტების ინდივიდუალური გეგმების განხილვა და ანგარიშების მოსმენა;

_ აკადემიის პრეზიდიუმსა და საერთო კრებაზე განსახილველი საკითხების მომზადება, რეკომენდაციის მიცემა კვლევის ცალკეული შედეგების სამთავრობო დონეზე განხილვისათვის;

_ წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე აკადემიის შემადგენლობაში ასარჩევი ნამდვილი წევრობის კანდიდატურების მონაცემების პერსონალური განხილვა და მათთვის რეკომენდაციების მიცემა;

_ განყოფილების სხდომებზე სამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა შესაბამისი დარგისა და პროფილის აქტუალურ საკითხებსა და უახლოეს მიღწევებზე;

_ წარმოებაში დასანერგად მომზადებული რეკომენდაციების განხილვა და მათთვის მეცნიერული შეფასების მიცემა. 

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილება

R Makharoblidze

განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: – რ.მახარობლიძე,
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

განყოფილების სწავლული მდივანი: – მ. ბარვენაშვილი, აკადემიური დოქტორი.

განყოფილების მიზანი, სფერო, ფუნქციები და ამოცანები:

- აგროსაინჟინრო სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების სამანქანო ტექნოლოგიების, მანქანათა სისტემების, სასოფლო-სამეურნეო მანქანათმშენებლობის, საინჟინრო სერვისის და სოფლის მეურნეობის ელექტრიფიკაციის და ავტომატიზაციის ფუნდამენტალური საკითხების კოორდინირება, ანალიზი, რეკომენდაციების დამუშავება;

- შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებების ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების კოორდინაცია, დასრულებული სამეცნიერო-კვლევითი - ტექნოლოგიური სამუშაოების ექსპერტიზა და ხელის შეწყობა აგრარული სექტორის საწარმოებში მათ მიზნობრივ გამოყენებაში.

_ შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებების ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების კოორდინაცია, დასრულებული სამეცნიერო-კვლევითი - ტექნოლოგიური სამუშაოების ექსპერტიზა და ხელის შეწყობა აგრარული სექტორის საწარმოებში მათ მიზნობრივ გამოყენებაში.

_ აკადემიის პრეზიდიუმსა და საერთო კრებაზე განსახილველი საკითხების მომზადება, რეკომენდაციის მიცემა კვლევის ცალკეული შედეგების სამთავრობო დონეზე განხილვისათვის;

_ წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე აკადემიის შემადგენლობაში ასარჩევი ნამდვილი წევრობის კანდიდატურების მონაცემების პერსონალური განხილვა და მათთვის რეკომენდაციების მიცემა;

_ განყოფილების სხდომებზე სამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა შესაბამისი დარგისა და პროფილის აქტუალურ საკითხებსა და უახლოეს მიღწევებზე;

_ წარმოებაში დასანერგად მომზადებული რეკომენდაციების განხილვა და მათთვის მეცნიერული შეფასების მიცემა. 

_ განყოფილება აწყობს სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენ-ციებს შესაბამისი მეცნიერების საპრობლემო საკითხებზე. მონაწილე-ობას იღებს შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებების მეცნიერ თანამშრომლების საზღვარგარეთის სამეცნიერო ცენტრებში მივლინებების პროცედურაში და შემდეგ ისმენს მათ ანგარიშებს მივლინებების შედეგების შესახებ. მონაწილეობს მომიჯნავე მეცნიერულ_პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით სახელმწიფო მიზნობრივი და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური პროექტების განსაზღვრასა და დამუშავებაში და პერიოდულად წარადგენს აკადემიის პრეზიდიუმზე განსახილველად.

_ განყოფილება პერიოდულად იხილავს შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებებში მეცნიერული კვლევების მიმდინარეობის მდგომარეობას, ხოლო წლის ბოლოს ანგარიშებს თემატიკური გეგმების შესრულების შესახებ. ასევე იხილავს აკადემიკოსებისა და აკადემიის წევრ-კორესპონდენტების ანგარიშებს მათ მიერ წლის განმავლობაში შესრულებული მეცნიერული კვლევების შესახებ.

სოფლის-მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილება

new 10 Bagaturia

განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: - ნ. ბაღათურია
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

განყოფილების სწავლული მდივანი: - რ. ლოლიშვილი, აკადემიური დოქტორი.

განყოფილების საქმიანობის სფერო, მიზნები და ამოცანები:

- კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში მოპოვებული საერ­თაშორისო დონის შედეგების გაანალიზება, რეკომენდაციების შემუშავება და მათი წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში საქართველოში ჩატარებული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კვლევების წლიური ანგარიშებისა და ცალკეული სამეცნიერო ნაშრომების ექსპერტიზა და შესაბამისი დასკვნის წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- წარმოებაში დასანერგად მომზადებული რეკომენდაციების განხილვა და მათთვის მეცნიერული შეფასების მიცემა;

- კვების მრეწველობისა და ტექნოლოგიების სფეროში კანონების, სხვა სამართლებლივი აქტების მომზადებასა და ექსპერტიზაში მონაწილეობა;

- კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის ინოვაციური განვითარების კონცეფციების შემუშავება და მათი წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- განყოფილების ეროვნული კოორდინატორების ინდივიდუალური გეგმების განხილვა და ანგარიშების მოსმენა;

- კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის სფეროში წლის საუკეთესო მეცნიერის გამოვლენა და სათანადო წინადადებების წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- განყოფილება იხილავს კვებისა და გადამამუშავებელი დარგების პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარების საკითხებს და სათანადო წინადადებებს წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს;

- განყოფილება იხილავს სამეცნიერო სესიების, კონფერენციებისა და თათბირების მოწყობის საკითხებს და სათანადო წინადადებებს წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს;

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება

Z Tskitishvili

განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: -ზ. ცქიტიშვილი
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

განყოფილების სწავლული მდივანი: - მ. ბარვენაშვილი, აკადემიური დოქტორი.

განყოფილების საქმიანობის სფერო, მიზნები და ამოცანები:

- სურსათის უვნებლობის სფეროში მოპოვებული საერ­თაშორისო დონის შედეგების გაანალიზება, რეკომენდაციების შემუშავება და მათი წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- სურსათის უვნებლობის სფეროში საქართველოში ჩატარებული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კვლევების წლიური ანგარიშებისა და ცალკეული სამეცნიერო ნაშრომების ექსპერტიზა და შესაბამისი დასკვნის წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- წარმოებაში დასანერგად მომზადებული რეკომენდაციების განხილვა და მათთვის მეცნიერული შეფასების მიცემა;

- სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის სფეროში კანონების, სხვა სამართლებლივი აქტების მომზადებასა და ექსპერტიზაში მონაწილეობა;

- სურსათის უვნებლობის ინოვაციური განვითარების კონცეფციების შემუშავება და მათი წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- განყოფილების ეროვნული კოორდინატორების ინდივიდუალური გეგმების განხილვა და ანგარიშების მოსმენა;

- სურსათის უვნებლობის სფეროში წლის საუკეთესო მეცნიერის გამოვლენა და სათანადო წინადადებების წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- განყოფილება იხილავს სურსათის უვნებლობის პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარების საკითხებს და სათანადო წინადადებებს წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს;

ი) განყოფილება იხილავს სამეცნიერო სესიების, კონფერენციებისა და თათბირების მოწყობის საკითხებს და სათანადო წინადადებებს წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს;

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილება

O Keshelashvili

განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: -ო.ქეშელაშვილი
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

განყოფილების სწავლული მდივანი: - რ. ლოლიშვილი, აკადემიური დოქტორი.

განყოფილების საქმიანობის სფერო, მიზნები და ამოცანები:

 დარგობრივი და რეგიონული საწარმოო-რესურსული პოტენციალის სრულყოფის რეკომენდაციებისა და ინსტიტუციონალური და სტრუქტურული რეფორმების განხორციელების საფუძველზე აგრარული წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების მეცნიერული უზრუნველყოფა;

- სასოფლო-სამეურნეო და გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების ეკონომიკური მექანიზმის, მისი მენეჯმენტისა და რაციონალიზაციის რეკომენდაციების დამუშავება, საბაზრო ურთიერთობათა პრინციპებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით;

- სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა და ფერმერთა სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის სრულყოფის რეკომენდაციებისა და პროგრამის დამუშავება და მისი რეალიზაცია.

* * *

Giorgadze A

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი:

ანატოლი გიორგაძე, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

 

Lolishvili Rსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავებისა და ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი:

რეზო ლოლაშვილი სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

 

Barvenashviliსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების, აგროსაინჟინრო და სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი:

მარინა ბარვენაშვილი სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა კვალიფიკაციის
ამაღლების სასწავლო ცენტრი

ხელმძღვანელი: სსმმა აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი


საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრი.

ხელმაძღვანელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე,

მოადგილე: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე,

მოადგილე: დოქტორი დავით მაღრაძე.

მენიუ

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com