საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილება 

G Margvelashvili

განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: - გ.მარგველაშვილი,
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.

განყოფილების სწავლული მდივანი: – რ. ლოლიშვილი, აკადემიური დოქტორი.

განყოფილების მიზანი, სფერო, ფუნქციები და ამოცანები:

_ აგრონომიული დარგის ეფექტიანობის ამაღლება ინსტიტუციონალური და სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებისა და მათი შედეგების ანალიზის საფუძველზე;

_ მეცნიერულად დასაბუთებული წინადადებების შემუშავება სოფლის მეურნეობის განვითარების, სასურსათო უსაფრთხოებისა და უვნებლობის უზრუნველყოფის მიზნით;

_ საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების პირობებში აგრონომიული დარგებისათვის თვითმყოფადობის შენარჩუნება საქართველოს ბუნებრივი და სამეწარმეო თავისებურებების გათვალისწინებით;

_ მომიჯნავე მეცნიერულ-ტექნიკურ მიმართულებებთან, დასრულებული კვლევითი სამუშაოების ექსპერტიზაში მონაწილეობა და ხელშეწყობა მათი წარმოებაში დანერგვისათვის;

_ განყოფილების წევრების: აკადემიკოსებისა და წევრ-კორესპონდენტების ინდივიდუალური გეგმების განხილვა და ანგარიშების მოსმენა;

_ აკადემიის პრეზიდიუმსა და საერთო კრებაზე განსახილველი საკითხების მომზადება, რეკომენდაციის მიცემა კვლევის ცალკეული შედეგების სამთავრობო დონეზე განხილვისათვის;

_ წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე აკადემიის შემადგენლობაში ასარჩევი ნამდვილი წევრობის კანდიდატურების მონაცემების პერსონალური განხილვა და მათთვის რეკომენდაციების მიცემა;

_ განყოფილების სხდომებზე სამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა შესაბამისი დარგისა და პროფილის აქტუალურ საკითხებსა და უახლოეს მიღწევებზე.

აგრონომიის     სამეცნიერო განყოფილების შემადგენლობა:

1.         ალექსიძე გურამი

2.         ბაღათურია ნუგზარი

3.         ვასაძე იუზა

4.         კვალიაშვილი ვაჟა

5.         კოპალიანი როლანდი

6.         მარგველაშვილი გოგოლა

7.         ჩანქსელიანი ზაური

8.         ჩხარტიშვილი ნოდარი

9.         ცანავა ვალერიანი

10.       ჯაბნიძე რეზო

11.       თურმანიძე თამაზი

12.       ლიპარტელიანი ოთარი

13.       ურუშაძე თენგიზი

 

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება

5 gugushv

 განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: – ჯ. გუგუშვილი

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

განყოფილების სწავლული მდივანი: – მ. ბარვენაშვილი, აკადემიური დოქტორი

განყოფილების მიზანი, სფერო, ფუნქციები და ამოცანები:

_ აგროსასურსათო სექტორში მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, პროგრესული და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვისათვის სათანადო პირობების შექმნის, სწავლება-კონსულტირებისა და მეწარმეთა ინფორმაციული უზრუნველყოფის სისტემების ჩამოყალიბების გზით;

_ საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების პირობებში მეცხოველეობის დარგის თვითმყოფადობის შენარჩუნება საქართველოს ბუნებრივი და სამეწარმეო თავისებურებების Gგათვალისწინებით;

_ მეცნიერულად დასაბუთებული წინადადებების შემუშავება სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების, სასურსათო უსაფრთხოებისა და უვნებლობის უზრუნველყოფის მიზნით;

_ აგროსასურსათო სექტორის მეცხოველეობის პროფილის ინსტიტუტების, სამეცნიერო ცენტრების, სასწავლო ინსტიტუტების სამეცნიერო-კვლევითი თემატიკის განხილვა და წლიური ანგარიშების მოსმენა;

_ განყოფილების წევრების: აკადემიკოსებისა და წევრ-კორესპონდენტების ინდივიდუალური გეგმების განხილვა და ანგარიშების მოსმენა;

_ აკადემიის პრეზიდიუმსა და საერთო კრებაზე განსახილველი საკითხების მომზადება, რეკომენდაციის მიცემა კვლევის ცალკეული შედეგების სამთავრობო დონეზე განხილვისათვის;

_ წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე აკადემიის შემადგენლობაში ასარჩევი ნამდვილი წევრობის კანდიდატურების მონაცემების პერსონალური განხილვა და მათთვის რეკომენდაციების მიცემა;

_ განყოფილების სხდომებზე სამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა შესაბამისი დარგისა და პროფილის აქტუალურ საკითხებსა და უახლოეს მიღწევებზე;

_ წარმოებაში დასანერგად მომზადებული რეკომენდაციების განხილვა და მათთვის მეცნიერული შეფასების მიცემა. 

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების შემადგენლობა:

1.         გუგუშვილი ჯემალი

2.         ტყემალაძე გურამი

3.         ყურაშვილი თენგიზი

 

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილება

R Makharoblidze

განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: – რ.მახარობლიძე,
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

განყოფილების სწავლული მდივანი: – მ. ბარვენაშვილი, აკადემიური დოქტორი.

განყოფილების მიზანი, სფერო, ფუნქციები და ამოცანები:

- აგროსაინჟინრო სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების სამანქანო ტექნოლოგიების, მანქანათა სისტემების, სასოფლო-სამეურნეო მანქანათმშენებლობის, საინჟინრო სერვისის და სოფლის მეურნეობის ელექტრიფიკაციის და ავტომატიზაციის ფუნდამენტალური საკითხების კოორდინირება, ანალიზი, რეკომენდაციების დამუშავება;

- შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებების ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების კოორდინაცია, დასრულებული სამეცნიერო-კვლევითი - ტექნოლოგიური სამუშაოების ექსპერტიზა და ხელის შეწყობა აგრარული სექტორის საწარმოებში მათ მიზნობრივ გამოყენებაში.

_ შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებების ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების კოორდინაცია, დასრულებული სამეცნიერო-კვლევითი - ტექნოლოგიური სამუშაოების ექსპერტიზა და ხელის შეწყობა აგრარული სექტორის საწარმოებში მათ მიზნობრივ გამოყენებაში.

_ აკადემიის პრეზიდიუმსა და საერთო კრებაზე განსახილველი საკითხების მომზადება, რეკომენდაციის მიცემა კვლევის ცალკეული შედეგების სამთავრობო დონეზე განხილვისათვის;

_ წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე აკადემიის შემადგენლობაში ასარჩევი ნამდვილი წევრობის კანდიდატურების მონაცემების პერსონალური განხილვა და მათთვის რეკომენდაციების მიცემა;

_ განყოფილების სხდომებზე სამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა შესაბამისი დარგისა და პროფილის აქტუალურ საკითხებსა და უახლოეს მიღწევებზე;

_ წარმოებაში დასანერგად მომზადებული რეკომენდაციების განხილვა და მათთვის მეცნიერული შეფასების მიცემა. 

_ განყოფილება აწყობს სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენ-ციებს შესაბამისი მეცნიერების საპრობლემო საკითხებზე. მონაწილე-ობას იღებს შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებების მეცნიერ თანამშრომლების საზღვარგარეთის სამეცნიერო ცენტრებში მივლინებების პროცედურაში და შემდეგ ისმენს მათ ანგარიშებს მივლინებების შედეგების შესახებ. მონაწილეობს მომიჯნავე მეცნიერულ_პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით სახელმწიფო მიზნობრივი და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური პროექტების განსაზღვრასა და დამუშავებაში და პერიოდულად წარადგენს აკადემიის პრეზიდიუმზე განსახილველად.

_ განყოფილება პერიოდულად იხილავს შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებებში მეცნიერული კვლევების მიმდინარეობის მდგომარეობას, ხოლო წლის ბოლოს ანგარიშებს თემატიკური გეგმების შესრულების შესახებ. ასევე იხილავს აკადემიკოსებისა და აკადემიის წევრ-კორესპონდენტების ანგარიშებს მათ მიერ წლის განმავლობაში შესრულებული მეცნიერული კვლევების შესახებ.

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების შემადგენლობა:

1.         დიდებულიძე ალექსანდრე       

2.         კაციტაძე ჯემალი

3.         მახარობლიძე რევაზი

4.         ფუტკარაძე ზაური

5.         შაფაქიძე ელგუჯა

 

 

 

 

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება

R Chagelishvili      განყოფილების აკადემიკოს მდივანი: - რ. ჩაგელიშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   აკადემიკოსი;

 განყოფილების სწავლული მდივანი: - გ. გაგოშიძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,      საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი.

განყოფილების მიზანი, სფერო, ფუნქციები და ამოცანები:

         –   საქართველოში სატყეო დარგის ოპტიმიზაციისა და მდგრადი განვითარების მიზნით, მაღალეფექტური და ქმედითუნარიანი ინოვაციური გარემოს შექმნა;

    –სწორი და მიზანმიმართული სახელმწიფო სატყეო პოლიტიკის ფორმირებისათვის, შესაბამისი საკანონმდებლო – სამართლებრივი უზრუნველყოფის მეცნიერულად დასაბუთებული წინადადებების რეკომენდირება,

        სატყეო საქმის სფეროში მოღვაწე სასწავლო, სასწავლო–პედაგოგიური პერსონალის, პრაქტიკოსი მუშაკებისა და კერძო მეწარმეთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და კონსულტირების მიზნით, შესაბამისი სამეცნიერო და სასწავლო–საინფორმაციო სისტემების მოდელირება;

        სატყეო და მონათესავე პროფილის სასწავლო,  სამეცნიერო, სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურების ფუნდამენტური თუ გამოყენებითი სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის კოორდინაცია მათი ეფექტურად წარმართვის მიზნით;

        შესაბამისი თანამედროვე, პროგრესული და მყარ მეცნიერულ საფუძვლებზე ფორმირებული რეკომენდაცია, მათი ეფექტურად წარმართვის მიზნით;

        შესაბამისი თანამედროვე, პროგრესული და მყარ მეცნიერულ საფუძვლებზე ფორმირებული რეკომენდაციების წარმოდგენა, სატყეო და სოფლის მეურნეობის სფეროებში მთავარი და მნიშვნელოვანი პრობლემების პრევენციის უზრუნველსაყოფად;

        მსგავსი პროფილის, მონათესავე ან ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების შესაბამისად, საქართველოს სატყეო და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სხვა ბუნებრივი თუ ხელოვნური ეკოსისტემების ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება – ოპტიმიზაციაზე ზუნვა;

        განყოფილების წევრების აკადემიკოსებისა და წევრ–კორესპონდენტების სამუშაო გეგმების განხილვა და ანგარიშების წარმოდგენის უზრუნველყოფა;

        აკადემიის აკადემიურ საბჭოზე და საერთო კრებაზე განსახილველი თემატიკის მომზადება, განხილვა და კვლევის ძირითადი შედეგების სახელმწიფო დონეზე მოსმენისათვის რეკომენდირება;

        შესაბამისი აუცილებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, აკადემიის შემადგენლობაში ნამდვილი წევრობის კანდიდატურების მონაცემთა პერსონალური განხილვა და მათთვის რეკომენდაციების მიცემა;

        განყოფილების სხდომებზე სამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა შესაბამისი დარგისა და პროფილის აქტუალურ საკითხებზე და უახლოეს მიღწევებზე;

        სატყეო საქმის პროფილის სასწავლო და სამეცნიერო დაწესებულებების (უნივერსიტეტები, ინსტიტუტები, ცენტრები, პროფესიული სასწავლებლებიდა სხვა) სამეცნიერო–კვლევითი თემატიკის განხილვა და წლიური ანგარიშების მოსმენა.

 

 

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების შემადგენლობა:

 

  1.     ჩაგელიშვილი რევაზი
  2.     ალექსიძე გურამი
  3.     ჯაფარიძე გივი
  4.     ურუშაძე თენგიზი
  5.     გიორგაძე ანატოლი
  6.     გაგოშიძე გიორგი

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილება

Z Tskitishvili

განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: -ზ. ცქიტიშვილი
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

განყოფილების სწავლული მდივანი: - მ. ბარვენაშვილი, აკადემიური დოქტორი.

განყოფილების საქმიანობის სფერო, მიზნები და ამოცანები:

- სურსათის უვნებლობის სფეროში მოპოვებული საერ­თაშორისო დონის შედეგების გაანალიზება, რეკომენდაციების შემუშავება და მათი წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- სურსათის უვნებლობის სფეროში საქართველოში ჩატარებული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კვლევების წლიური ანგარიშებისა და ცალკეული სამეცნიერო ნაშრომების ექსპერტიზა და შესაბამისი დასკვნის წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- წარმოებაში დასანერგად მომზადებული რეკომენდაციების განხილვა და მათთვის მეცნიერული შეფასების მიცემა;

- სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის სფეროში კანონების, სხვა სამართლებლივი აქტების მომზადებასა და ექსპერტიზაში მონაწილეობა;

- სურსათის უვნებლობის ინოვაციური განვითარების კონცეფციების შემუშავება და მათი წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- განყოფილების ეროვნული კოორდინატორების ინდივიდუალური გეგმების განხილვა და ანგარიშების მოსმენა;

- სურსათის უვნებლობის სფეროში წლის საუკეთესო მეცნიერის გამოვლენა და სათანადო წინადადებების წარდგენა აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად;

- განყოფილება იხილავს სურსათის უვნებლობის პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარების საკითხებს და სათანადო წინადადებებს წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს;

ი) განყოფილება იხილავს სამეცნიერო სესიების, კონფერენციებისა და თათბირების მოწყობის საკითხებს და სათანადო წინადადებებს წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს;

 

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების შემადგენლობა:

1.         ვასაძე იუზა

2.         პაპუნიძე გურამი

3.         რევიშვილი თემური

4.         ჩხარტიშვილი ნოდარი

5.         ცქიტიშვილი ზურაბი

 

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილება

O Keshelashvili

განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი: -ო.ქეშელაშვილი
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

განყოფილების სწავლული მდივანი: - რ. ლოლიშვილი, აკადემიური დოქტორი.

განყოფილების საქმიანობის სფერო, მიზნები და ამოცანები:

 დარგობრივი და რეგიონული საწარმოო-რესურსული პოტენციალის სრულყოფის რეკომენდაციებისა და ინსტიტუციონალური და სტრუქტურული რეფორმების განხორციელების საფუძველზე აგრარული წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების მეცნიერული უზრუნველყოფა;

- სასოფლო-სამეურნეო და გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების ეკონომიკური მექანიზმის, მისი მენეჯმენტისა და რაციონალიზაციის რეკომენდაციების დამუშავება, საბაზრო ურთიერთობათა პრინციპებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით;

- სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა და ფერმერთა სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის სრულყოფის რეკომენდაციებისა და პროგრამის დამუშავება და მისი რეალიზაცია.

 

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების შემადგენლობა:

1.         ასათიანი რევაზი

2.         კოღუაშვილი პაატა

3.         კუნჭულია თამაზი

4.         ქარქაშაძე ნაპოლეონი

5.         ქეშელაშვილი ომარი

6.         ჭითანავა ნოდარი

7.         ჯაფარიძე გივი

* * *

Giorgadze A

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი:

ანატოლი გიორგაძე, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

 

Lolishvili Rსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავებისა და ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი:

რეზო ლოლაშვილი სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

 

Barvenashviliსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების, აგროსაინჟინრო და სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი:

მარინა ბარვენაშვილი სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა კვალიფიკაციის
ამაღლების სასწავლო ცენტრი

ხელმძღვანელი: სსმმა აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი


საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრი.

ხელმაძღვანელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე,

მოადგილე: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე,

მოადგილე: დოქტორი დავით მაღრაძე.

მენიუ

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com