საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამოც წელზე მეტი მეცნიერების და პროგრესის სამსახურში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ინოვაცია, სიახლე, განვითარება...

სამეცნიერო განყოფილებები

 

...

lomTagora 2013 LOMTAGORA

Ria karis dRe

2013 wlis 15 ivniss “firma lomTagoras” (marneulis raioni) saseleqcio-sademonstracio nakveTebze Catarda Ria karis dRe, romlis mizani iyo xorblis axali jiSebis, simindis hibridebis, gaumjobesebuli agroteqnologiebis da marcvlis Senaxva-gadamuSavebis danadgarebis demonstrireba. aRniSnul RonisZiebaSi monawileoba miiRes soflis meurneobis saministrom, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam, seleqcionerma mecnierebma, specialistebma da fermerebma.

Ria karis DdRis prezentacia gaakeTa “firma lomTagoras” damfuZnebelma, akad. doqtorma kaxa laSxma. aRniSnuli firma erTaderTi profesiuli kerZo meurneobaa, sadac xorblisa da simindis axali jiSebi gamohyavT, saukeTesoebs arCeven da super elitur, elitur da I-II Taobis saTesle masalas awarmoeben.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiidan Ria karis dRis muSaobaSi monawileoba miiRes akademiis prezidentma akademikosma guram aleqsiZem, akademikosma petre nasyidaSvilma da akademiis wevr-korespondentma elguja SafaqiZem.

akad. g. aleqsiZe da akad. p. nasyidaSvili Ria karis dRis monawileebTan.

akad. g. aleqsiZe da akad. p. nasyidaSvili xorblis sacdel nakveTSi

akad. g. aleqsiZe, akad. p. nasyidaSvili da soflis meurneobis ministri

S. fifia xorblis sacdel nakveTSi

akad. p. nasyidaSvili da akademiis w/k e. SafaqiZe

xorblis sacdel nakveTSi

ძებნა საიტზე

სიახლეები

სექტემბერი 2019
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com