საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამოც წელზე მეტი მეცნიერების და პროგრესის სამსახურში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ინოვაცია, სიახლე, განვითარება...

სამეცნიერო განყოფილებები

parlamentarebis stumroba
 saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiaSi

      2013 wlis 02 ivliss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias samuSao vizitiT stumrobdnen batoni zurab tyemalaZe-saqarTvelos parlamentis dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis komitetis Tavmjdomare da batoni gigla agulaSvili - saqarTvelos parlamentis agrarul sakiTxTa komitetis Tavmjdomare. stumrebi daintersdnen akademiis akademiuri sabWos saqmianobiT, akademiis samuSao gegmebiT, Catarebuli RonisZiebebiT da akademiis sxva saqmianobiT, romelic soflis meurneobis Semdgom ganviTarebas Seexeboda. ssmm akademiis prezidentma akad. g.aleqsiZem da akademiis vice-prezidentma akad. g.jafariZem stumrebs gaacnes akademiaSi momzadebuli soflis meurneobis dargebis ganviTarebis koncefciebi, yvela is sakiTxi da RonisZiebebi, rasac akademia yoveldRiurad atarebs  soflis meurneobis mimarTulebiT, gansakuTrebiT feremerebis daxmarebis kuTxiT. stumrebma gamoTqves survili, rom gansakuTrebiT mniSvnelovani sakiTxebi, rogoricaa soflis meurneobis ganviTarebis strategia an soflis meurneobis calkeuli dargebis ganviTarebis koncefciebi mosmenili iyos dargobrivi ekonomikis da agraruli komitetis sxdomebze, raTa erToblivad iqnes miRebuli Sesabamisi gadawyvetilebebi.

parliamentars in georgia

Sexvedris monawileebi: zurab tyemalaZe - saqarTvelos parlamentis dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis komitetis Tavmjdomare, gigla agulaSvili - saqarTvelos parlamentis agrarul sakiTxTa komitetis Tavmjdomare,  akad. guram aleqsiZe-ssmm akademiis prezidenti, akad. givi jafariZe – ssmm akademiis vice-prezidenti.

 

ძებნა საიტზე

სიახლეები

განცხადება

სექტემბერი 2023
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com