საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

memorandumi TanamSromlobis Sesaxeb saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da saqarTvelos teqnikur universitets Soris

      2015 wlis 16 ianvars saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saaqto darbazSi Catarda akademiasa da saqarTvelos teqnikuri universitets Soris TanamSromlobis memorandumze xelis moweris oficialuri RonisZieba.

      aRniSnul RonisZiebas saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mxridan eswrebodnen akademiuri sabWos wevrebi – akademiis prezidenti akad. guram aleqsiZe, akademiis vice-prezidenti, akad. g. jafariZe, samecniero sabWos Tavmjdomare, akad. n. qarqaSaZe, akademikosebi o. qeSelaSvili, T. kunWulia, z. cqitiSvili, n. CxartiSvili, r. maxarobliZe, r.CageliSvili, n. baRaTuria, akademikosi g. tyemalaZe, akademiis wevr-korespondenti e. SafaqiZe, prezidentis moadgile, administraciis ufrosi a. giorgaZe, akademiis aparatis TanamSromelebi.

       saqarTvelos teqnikuri universitetis mxridan xelmoweris RonisZiebas eswrebodnen universitetis reqtori, akad. a. frangiSvili, universitetis proreqtorebi prof. l.klimiaSvili, z. gasitaSvili, T. bacikaZe, universitetis akademiuri sabWos swavluli mdivani prof. g. saluqvaZe, agrarul mecnierebebis da biosistemebis inJineringis fakultetis dekani, prof. g. qvarcxava, monitoringis departamentis ufrosi, prof. d. gurgeniZe, prof. i.yruaSvili.

       damswre sazogadoebas sityvebiT mimarTes akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem da teqnikuri universitetis reqtorma akad. arCil frangiSvilma. gamomsvlelebma aRniSnes, rom memorandumis gaformebas Zalze didi mniSvneloba aqvs, vinaidan igi warmoadgens CarCo-xelSekrulebas or organizacias Soris, sadac aRniSnulia TanamSromlobis iseTi sferoebi, rogoricaa: sasoflo-sameurneo kulturebis warmoebis da agraruli produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis teqnologiebis damuSaveba, agrosainJinro sistemebisa da servisis saxeebis damuSaveba, satyeo meurneobis ganviTareba, agraruli biznesis marTva, agrarikos specialistTa momzadeba, gadamzadeba da treiningi; akademiis erovnul koordinatorTa dargobriv sakoordinacio jgufebSi universitetis warmomadgenlebis aqtiuri CarTva.

       memorandumis Tanaxmad akademiam da universitetma unda gaataron Semdegi RonisZiebebi: erToblivi samuSao Sexvedrebis,  samecniero-kvleviTi saqmianobis, seminarebis,  konferenciebis,  mrgvali magidisa da simpoziumebis organizeba; saswavlo-saganmanaTleblo proeqtebis da programebis realizaciaSi saswavlo da sacnobaro literaturis erToblivi momzadeba da gamocema; informaciis gacvla da Tanamonawileoba iniciativebSi, programebsa da proeqtebSi, orive mxaris mier maTi moRvaweobis sferosa da interesebis Sesabamisad; samecniero personalis efeqturi gamoyeneba soflis meurneobis ganviTarebis inovaciuri sistemebis SeqmnisaTvis da maTSi studentTa aqtiuri CarTva.

      aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT azri gamoTqves akad. n. qarqaSaZem, akad. n. CxartiSvilma, prof. T. bacikaZem, akad. z. cqitiSvilma, prof. g. qvarcxavam, akad. n. baRaTuriam da akad. g. tyemalaZem.

      Sexvedris dasaruls akademiis prezidentma, akad. g. aleqsiZem da saqarTvelos teqnikuri universitetis reqtorma, akad a. frangiSvilma xeli moaweres memorandums TanamSromlobis Sesaxeb, romelic ZalaSi Sevida xelis mowerisTanave.

 

marcxnidan - saqrTvelos teqnikuri universitetis reqtori, akad. arCil frangiSvili da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe.

 

TanamSromlobis Sesaxeb memorandumis ganxilva ssmm akademiis akademiur sabWoze.

 

memorandums TanamSromlobis Sesaxeb xels aweren akademiis prezidenti,
akad. g. aleqsiZe da teqnikuri universitetis reqtori,
akad. a. frangiSvili

A

informacia

     saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe arCeulia saerTaSoriso sasoflo-sameurneo kvlevebis globaluri partniorobis konsorciumis (CGIAR) fondis sabWos wevrad.

     konsorciums (CGIAR) gaaCnia fondis sabWo, romelic warmoadgens donori fondebis warmomadgenlobiT organos  da igi warmarTavs CGIAR finansebs. rogorc gadawyvetilebis mimRebi organo, fondis sabWo adgens resursebis gamoyenebis prioritetebs da niSnavs damoukidebel samecniero da sapartnioro sabWos, sadac arian msoflio klasis samecniero eqspertebi, romelTa rCevebsac iTvaliswinebs fondis sabWo.

          CGIAR aerTianebs 15 samecniero-kvleviTi centrs msoflios 65 qveyanaSi da maT Soris 25 ganviTarebad qveyanebSi.  

     sabWoSi xmis micemis uflebis mqone wevrebi arian: CineTi, indoeTi, iaponia, ruseTi, karibi, meqsika, fiji, saharis afrika, nigeria, samxreT da CrdiloeTi afrika, irani, irlandia, norvegia, holandia, SvedeTi, Sveicaria, didi britaneTi, CrdiloeT amerika, kanada, avstralia.

     xmis micemis uflebis mqone organizaciebi:     gaeros sursaTisa da soflis meurneobis organizacia (FAO), soflis meurneobis ganviTarebis saerTaSoriso fondi (IFAD), msoflio banki, sasoflo-sameurneo kvlevebis globaluri forumi (GFAR), sasoflo-sameurneo kvleviTi organizaciebis centraluri aziisa da samxreT kavkasiis asociacia (CACAARI).

     saqarTvelos soflis meurneobis mecierebaTa akademiis akademiuri sabWo ulocavs akad. guram aleqsiZes am metad prestiJul saerTaSoriso aRiarebas.

Sexvedra
 aWaris soflis meurneobis ministrTan

            2015 wlis 13 Tebervals saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda Sexvedra aWaris soflis meurneobis saministros warmomadgenlebTan – ministr zaur futkaraZesTan da ministris moadgile suliko beriZesTan.

      Sexvedras akademiis mxridan eswrebodnen akademiuri sabWos wevrebi, akademiis namdvili wevrebi da wevr-korespondentebi, akademiis aparatis warmomadgenlebi da stumrebi - soxumis saxelmwifo universitetidan prof. vaJa Todua  da saqarTvelos miwaTmoqmedTa da meqanizatorTa kavSiris Tavmjdomare irakli dvali.

      Sexvedra Sesavali sityviT gaxsna akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem, romelmac dadebiTad Seafasa saministros iniciativa agraruli dargis mecnierebTan Sexvedris Sesaxeb da aRiniSna, rom akademias da aWaris soflis meurneobis saministros Soris gaformebulia memorandumi TanamSromlobis Sesaxeb, rac erTxel kidev adasturebs Sexvedris  did mniSvnelobas.

      ministrma z. futkaraZem Tavis prezentaciaSi damswre sazogadoebas gaacno aWaris avtonomiuri respublikis soflis meurneobis dRevandeli mdgomareoba da misi samomavlo gegmebi – “saministros mier 2013-2014 wlebSi gaweuli saqmianoba da perspeqtivebi”.

      batonma z. futkaraZem aRniSna is uaryofiTi maCveneblebi, rac 2013 wlamde axasiaTebda aWaris soflis meurneobas, mkafiod gaaSuqa  prioritetebi, romelic gamokveTilia aWaris avtonomiuri respublikis soflis meurneobis ganviTarebis programaSi. momxsenebelma vrclad ilaparaka soflis meurneobis ZiriTad, tradiciul da damxmare dargebze; aRiniSna  gatarebuli RonisZiebebis Sedegebi da tendenciebi (2013 wlis Semdgom periodSi), gamoikveTa soflis meurneobis samTavrobo programebi, maT Soris citrusebis mimReb-gadamuSavebis sawarmoebis programa; saministrosTan arsebuli “agroservis centris” da laboratoriuli kvleviTi centrebis funqcionirebis programa; Sps “meqanizatoris” servis centris mier gatarebuli RonisZiebebi;  eqstenciis (fermerTa swavleba-konsultireba) mimarTulebiT  saqmianoba; partniori saerTaSoriso donori organizaciebis dafinansebiT ganxorcielebuli programebi. prezentaciaSi mkafiod gamoikveTa saministros uaxlesi gegmebi da perspeqtivebi, agreTve saerTaSoriso donor organizaciebTan TanamSromlobis perspeqtivebi.

      ministris moxsenebam damswre sazogadoebis didi interesi gamoiwvia, iyo bevri SekiTxvebi, romelzedac ministrma amomwuravi pasuxebi gasca. moxsenebis irgvliv mosazrebebi gamoTqves da dadebiTad Seafases saministros saqmianoba  akademikosebma n. qarqaSaZem, n. WiTanavam, g. papuniZem, r. maxarobliZem, o. qeSelaSvilma, g. margvelaSvilma da n. baRaTuriam, akademiis wevr-korespondentebma e. SafaqiZem, T. TurmaniZem da r. jabniZem. akademiis vice-prezidentma akad. givi jafariZem aRniSna ministris mecnierebTan Sexvedris mniSvneloba da xazi gausva, rom es iyo erTgvari angariSi saministros mier gaweuli muSaobis Sesaxeb; man gamoTqva survili, rom agraruli mimarTulebis organizaciebma da saganmanaTleblo dawesebulebebma miebaZon aWaris avtonomiuri respublikis saministros, TavianTi saqmianoba gaxadon gamWirvale da periodulad prezentaciebis da mrgvali magidis saxiT saqmis kursSi Caayenon akademia, romelic kanonis safuZvelze warmoadgens mTavrobis mrCevels soflis meurneobis sakiTxebSi.

      Sexvedra Seajama akademiis prezidentma akad. g. aleqsiZem, romelmac dadebiTad Seafasa saministros mier gaweuli saqmianoba da gamoTqva survili, rom mizanSewonilia kidev ufro gaRrmavdes samecniero-praqtikuli kontaqtebi aWaris regionTan da kerZod avtonomiuri respublikis soflis meurneobis saministrosTan, romelic unda gaxdes akademiis samecniero dakvirebebis obieqti partniorobis doneze, rogorc es gansazRvrulia memorandumiT.

aWaris soflis meurneobis ministrTan Sexvedras xsnis
akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe

 

aWaris soflis meurneobis ministris zaur futkaraZis prezentacia –

“saministros mier 2013-2014 wlebSi gaweuli saqmianoba da perspeqtivebi”.

  valerian canava - 80

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWo, akademikosebi da wevr-korespondentebi guliTadad ulocaven akademikos valerian canavas dabadebidan 80 da samecniero-pedagogiuri moRvaweobis 55 wlisTavs.

          (srulad ixileT bmulze).

informacia

       2015 wlis 27 Tebervals Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saerTo kreba. krebis dRis wesrigi:

-    saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier 2014 wels Catarebuli muSaobisa da 2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb (momxs. akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe);

-    akademiis samecniero ganyofilebebis angariSebi 2014 wels gaweuli muSaobis Sesaxeb (akademikos-mdivnebi: akademikosebi g. margvelaSvili, z. cqitiSvili, r. maxarobliZe, n. baRaTuria, o. qeSelaSvili);

-    informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier agrarul sferoSi 2014 wlis saukeTeso mecnieris wodebis  mosapoveblad gamocxadebuli konkursis Sedegebis Sesaxeb (akademiis vice-prezidenti, akad. g. jafariZe);

-     mimdinare sakiTxebi.   (srulad ixileT bmulze).

A

informacia

Sexvedra belorusiis  mecnierebaTa erovnuli akademiis warmomadgenelTan

     2015 wlis 4 marts saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias samuSao vizitiT estumra belorusiis  mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidiumis Tavmjdomaris pirveli moadgile, akademikosi, teqnikur mecnierebaTa doqtori, profesori sergei CiJiki. stumari miiRo saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma akademikosma guram aleqsiZem; SexvedraSi monawileobdnen akademiis vice-prezidenti akademikosi givi jafariZe,  akademiis prezidentis moadgile, doqtori anatoli giorgaZe da saqarTvelos soflis meurneobis saministros soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris direqtori, doqtori levan ujmajuriZe. stumarma akademiis warmomadgenlebs gaacno belorusiis  mecnierebaTa erovnuli akademiis saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi da gamoTqva survili, rom gaRrmavdes TanamSromloba or akademias Soris da sxva samecniero sakiTxebTan erTad gansakuTrebiT samecniero dargobrivi turizmis ganviTarebis mimarTulebiT.   akademiis prezidentma akademikosma guram aleqsiZem da vice-prezidentma givi jafariZem gamoTqves survili belorus kolegebTan agraruli mimarTulebiT samecniero saqmianobis aRdgenisa da gaRrmavebis Sesaxeb; Sexvedris dasasruls orive mxarem gamoTqva mosazreba, rom daiwyos mzadeba urTierT TanamSromlobis memorandumis momzadebisaTvis or akademias Soris da sasurveli iqneboda mas moeweros xeli aprilis TveSi, rodesac dagegmilia saqarTveloSi belorusiis warmomadgenlobiTi delegaciis stumroba qveynis prezidentis xelmZRvanelobiT.

 

stumari belorusiis mecnierebis erovnuli akademiidan.

marjvnidan: doqt. levan ujmajuriZe - samecniero-kvleviTi centris direqtori, akad. guram aleqsiZe - akademiis prezidenti,  akad. sergei CiJiki - belorusiis mecnierebis erovnuli akademiis prezidiumis Tavmjdomaris pirveli moadgile, akad. givi jafariZe - akademiis vice-prezidenti, doqt. anatoli giorgaZe - akademiis prezidentis moadgile.

 

sapatio stumari belorusiidan akademiis daTvalierebis dros

samecniero konferencia

      2015 wlis 13 marts, SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis grantis proeqtis farglebSi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda samecniero konferencia Temaze:

" biosistemebis maTematikuri modelireba da misi gamoyeneba citrusebis integrirebul dacvaSi" (proeqtis xelmZRvaneli akad. guram aleqsiZe).

      konferenciis muSaobaSi monawileoba miiRes: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis, saqarTvelos soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris, baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis, saqarTvelos agraruli universitetis, saqarTvelos teqnikuri universitetis mecnierebma da specialistebma, agreTve mowveulma stumrebma.

      konferencia Sesavali sityviT gaxsna da moxseneba gaakeTa  saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma, sagranto proeqtis xelmZRvanelma, akad. g. aleqsiZem. ZiriTadi moxsenebebiT gamovidnen doqtori avTandil murvaniZe  (baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti) da doqtori leri nozaZe (samcxe-javaxeTis saxelmwifo saswavlo universiteti).

      konferenciaze ganxiluli sakiTxebi Sefasda dadebiTad, xazi gaesva Seswavlili sakiTxis maRal mecnierul dones da miRebuli Sedegebis praqtikaSi gamoyenebis mniSvnelobas.

 

samecniero konferenciaze Sesavali moxseneba gaakeTa 

akademikosma guram aleqsiZem

 

samecniero konferenciis sxdomaTa darbazi.

saerTaSoriso TanamSromloba
ukrainis bioresursebisa da bunebaTsargeblobis
erovnul universitetTan

   saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgile, doqtori anatoli giorgaZe 2015 wlis 12-13 marts ukrainis (q.kievi) bioresursebisa da bunebaTsargeblobis erovnul universitetSi monawileobda saerTaSoriso konferenciaSi "sasoflo-sameurneo cxovelTa da frinvelTa kvebis Teoria da praqtika", romelic mieZRvna gamoCenili mecnieris, akademikos grigori bogdanovis dabadebidan 85-e wlisTavs. vizitis dros saqmiani Sexvedra gaimarTa universitetis reqtorTan, pedagogiur mecnierebaTa doqtor, profesor sviatoslav nikolaenkosTan,   mecxoveleobisa da wylis bioresursebis fakultetis dekanTan, mecnierebaTa kandidat, docent vadim boiCukTan. gaformda urTierTTanamSromlobis memorandumi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da ukrainis bioresursebisa da bunebaTsargeblobis erovnul universitets Soris.

   unda aRiniSnos, rom ukrainis bioresursebisa da bunebaTsargeblobis erovnuli universiteti erT-erTi uZvelesi tradiciebis mqonea da Sedis ukrainis universitetebis pirvel xuTeulSi, xolo agrarul universitetebs Soris reitingSi pirvelia. dReisaTvis erovnul universitets gaaCnia 12 saswavlo-samecniero da 11 samecniero-kvleviTi instituti, 21 fakulteti, 3 sacdeli sadguri da 7 saswavlo-sacdeli meurneoba, 2 agroteqnikuri instituti, 8 koleji, 2 teqnikuri saswavlebeli, saswavlo-sakonsultacio punqtebi. igi amzadebs kadrebs TiTqmis yvela mimarTulebisa da specialobebis mixedviT. TanamSromlobs ukrainis mecnierebaTa erovnuli akademiisa da erovnuli agraruli akademiis mraval institutTan, romelTa bazaze funqcionirebs mravali kaTedra da filiali. saswavlo da samecnier-kvleviTi procesebi warmatebiT xorcieldeba maRalkvalificiuri samecniero-pedagogiuri kadrebiT, romelTa SemadgenlobaSi iricxeba 300 mecnierebaTa doqtori, maT Soris ukrainis mecnierebaTa erovnuli da agraruli akademiebis 51 akademikosi da wevr-korespondenti, 700 mecnierebaTa kandidati, 170 profesori da 680 docenti.

    saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgile, doqtori anatoli giorgaZe gaecno universitetis laboratoriebsa da kaTedrebs, aseve anatomiis muzeums, veterinarul klinikas,  mefutkreobis samecniero kvleviT laboratorias, mecxeneobis, meTevzeobisa da mefrinveleobis sacdel-eqsperimentalur meurneobebs.

   13 marts Catarda saerTaSoriso samecniero konferencia. plenaruli sxdoma mihyavda mecxoveleobisa da wylis bioresursebis fakultetis dekans, mecnierebaTa kandidat, docent vadim boiCuks.  plenaruli sxdomaze moxsenebiT gamovida da konferenciis monawileebs miesalma universitetis reqtori, pedagogiur mecnierebaTa doqtori, profesori stanislav nikolaenko, universitetis pirveli proreqtori akademikosi igor ibatulini, ukrainis erovnuli agraruli akademiis vice-prezidenti akademikosi nikoloz baSenko, ukrainis erovnuli agraruli akademiis mecxoveleobis institutis direqtori, veterinarul mecnierebaTa doqtori, profesori, akademiis wevr-korespondenti evgeni rudenko, saqarTvelos soflis meurneobiis mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgile anatoli giorgaZe, belorusiis mecnierebaTa erovnuli akademiis  mecxoveleobis samecniero centris direqtoris moadgile, mecnierebaTa kandidati igor petruSko, kompania "oltek-ukrainas" generaluri direqtori nikoloz tomani.

 

doqtor a. giorgaZis moxseneba konferenciis plenarul sxdomaze.

   plenaruli sxdomis Semdeg muSaoba gagrZelda seqciebSi. muSaobda ori seqcia: Tanamedrove miRwevebi sasoflo sameurneo cxovelTa kvebaSi da mecxoveleobis produqtebis warmoebis teqnologia.

   konferenciis monawileebs gadaecaT serTifikatebi da samaxsovro suraTebi. dasasruls gaimarTa sazeimo vaxSami.

   ukrainelma kolegebma survili gamoTqves maisis TveSi estumron saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias samuSao vizitiT TanamSromlobis farglebSi.

  

konferenciis monawileTa erTi jgufi.

 

ukrainis bioresursebisa da bunebaTsargeblobis erovnul universitetis reqtori, pedagogiur mecnierebaTa doqtori, profesori stanislav nikolaenko da doqtori anatoli giorgaZe urTierTTanamSromlobis memorandumze xelis moweris Semdeg.

 

informacia

fermerTa da soflis meurneobis specialistTa kvalifikaciis amaRlebis saswavlo centri

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi, 2015 wlis 21 ianvars dafuZnda fermerTa da soflis meurneobis specialistTa kvalifikaciis amaRlebis saswavlo centri, rogorc akademiis Sida formireba. mas gaaCnia sakuTari debuleba, romelic damtkicebulia akademiis prezidentis akademikos g. aleqsiZis mier.

centris xelmZRvanelad dainiSna ekonomikis mecnierebaTa doqtori, profesori, akademikosi omar qeSelaSvili.

(ვრცლად იხილეთ ბმულზე)

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis gasvliTi seminari

kumisis mefrinveleobis fabrikaSi

     2015 wlis 20 marts kumisis mefrinveleobis fabrikaSi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos organizebiT gaimarTa seminari mefrinveleobis aqtualur sakiTxebze. seminars xelmZRvaneloba saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos mdivani, akademikosi jemal guguSvili. seminaris muSaobaSi monawileobdnen: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgile doqtori anatoli giorgaZe, akademiuri departamentis fermerebTan urTierTobisa da saqmianobis koordinatori mariam mosaSvili; mecnierebaTa doqtori, profesori amrosi Wkuaseli; doqtori, profesori maia xuciSvili; mecnierebaTa doqtori, profesori giorgi gagoSiZe; mecnierebaTa doqtori, profesori ramaz kikviZe; mecnierebaTa doqtori, profesori vaJa buCukuri; mecnierebaTa doqtori, profesori giorgi maZRaraSvili; kumisis mefrinveleobis fabrikis sameTvalyureo sabWos Tavmjdomare Tamaz ediSeraSvili; direqtori gogita maisuraZe, fabrikis mTavari veteqimi lali oqriaSvili.

   kumisis mefrinveleobis fabrikis saqmianoba seminaris monawileebs gaacno sameTvalyureo sabWos Tavmjdomarem Tamaz ediSeraSvilma.

   seminarze ZiriTadi moxseneba gaakeTa doqtorma maia xuciSvilma “mefrinveleobis Tanamedrove mdgomareoba da misi ganviTarebis perspeqtivebi saqarTveloSi”.

    seminarze aseve sityviT gamovidnen: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgile, doqtori anatoli giorgaZe, romelmac isaubra mefrinveleobis ganviTarebis Tanamedrove mimarTulebebze da tendenciebze; mecnierebaTa doqtori, profesori amrosi Wkuaseli - man yuradReba gaamaxvila sakvebis xarisxisa da sakvebi racionis swori dabalansebis mniSvnelobaze mekvercxul mefrinveleobaSi.

      gaimarTa diskusia, romelSic monawileoba miiRo seminaris yvela monawilem.

seminaris muSaoba Seajama akademikosma jemal guguSvilma. man aRniSna aseTi gasvliTi seminarebis mniSvneloba da mecnierebisa da praqtikosebis mudmiv kavSirSi yofnis aucilebloba. gamoiTqva mosazreba, rom gaformdes urTierTTanamSromlobis memorandumi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da kumisis mefrinveleobis fabrikas Soris.

    seminaris monawileebma daaTvalieres fabrikis materialur-teqnikuri baza, adgilze gaecnen mefrinveleobis fabrikis sawarmoo procesebis  teqnologiebs da teqnikur saSualebebs.

 

seminari kumisis mefrinveleobis fabrikaSi;

seminars xelmZRvanelobs akad. j. guguSvili.

 

akad. j. guguSvili da ssmm akademiis prezidentis moadgile, doqtori anatoli giorgaZe mefrinveleobis fabrikis samrewvelo saamqroSi.

informacia

2015 wlis 20 marts Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos gafarToebuli sxdoma. akademiis prezidentis, akad. g. aleqsiZis mier gakeTebuli informaciis Semdeg sxdomaze ganxiluli iqna akademiis sadReiso problematuri sakiTxebi, kerZod,     saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos gafarToebulma sxdomam mizanSewonilad miiCnia saqarTvelos mecnierebaTa erovnulma da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebma erToblivad SeimuSavon kanoni saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli  da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis Sesaxeb, radgan orive akademiis ZiriTad funqciad gansazRvrulia qveyanaSi mecnierebaTa prioritetul mimarTulebaTa gansazRvra, samecniero-kvleviTi samuSaoebis koordinacia da mTavrobis mecnieruli mrCevlis funqciebi. aseve aucilebel pirobad CaiTvala saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondentis statusis gauqmebis SemTxvevaSi gaizardos akademiis namdvil wevrTa (akademikosTa) asarCevTa raodenoba akademiisaTvis saxelmwifo biujetiT gansazRvrul asignebaTa farglebSi, winaaRmdeg SemTxvevaSi akademia gadava milevad reJimSi.

akademiis akademiuri sabWos wevrebma aseve wamoayenes winadadeba saqarTvelos parlamentis winaSe dasmuli iqnas sakiTxi, raTa saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias amieridan ewodos "saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa saxelmwifo akademia".

gafarToebul sxdomaze azri gamoTqves: akademikosebma g. jafariZem, j. kacitaZem, n. baRaTuriam, o.qeSelaSvilma, a. didebuliZem, r. maxarobliZem, v. canavam, g. caguriSvilma, akademiis w/korespondentma e.SafaqiZem.

akademiuri sabWos gafarToebulma sxdomam daadgina:

1.      gaerTianebuli akademiuri sabWos sxdomaze gamoTqmuli winadadebebisa da mosazrebebis Sesaxeb ecnobos saqarTvelos parlamentis mecnierebis, ganaTlebisa da kulturis komitets.

2.   saqarTvelos soflis  meurneobis mecnierebaTa akademiis gafarToebul akademiuri sabWos sxdomaze gamoTqmuli winadadebebisa da mosazrebebis saqarTvelos parlamentis mier ganxilvamde, droebiT SeCerdes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier gazeT "saqarTvelos respublikaSi" akademiis namdvil wevrTa (akademikosTa) asarCevad gamocxadebuli konkursi (gazeTi "saqarTvelos respublika" #42, 6 marti, 2015 weli).

mrgvali magida meTevzeobaSi

    2015 wlis 3 aprils saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos organizebiT (samecniero sabWos Tavmjdomare akademikosi napoleon qarqaSaZe, moadgile akademikosi jemal guguSvili) akademiis sakonferencio darbazSi Catarda mrgvali magida meTevzeobis problematur sakiTxebze. mis muSaobaSi monawileoba miiRes, akademikosebma: napoleon qarqaSaZem, iuza vasaZem, guram tyemalaZem, Tengiz yuraSvilma, givi badriSvilma, jemal guguSvilma, omar qeSelaSvilma, jemal kacitaZem, doqtorma anatoli giorgaZem. mowveulma stumrebma, mecnierebaTa doqtorebma: giorgi gagoSiZem, amrosi Wkuaselma, giorgi maZRaraSvilma, ramaz kikviZem, vaJa buCukurma, ramaz WanturiZem; doqtorebma: roin bokuCavam, maia xuciSvilma, koba nacvalaZem, nana maisuraZem.

    mrgvali magida mihyavda samecniero sabWos Tavmjdomares akademikos napoleon qarqaSaZes. ZiriTadi momxsenebeli iyo soflis meurneobis doqtori roin bokuCava. man mokled mimoixila saqarTvelos meTevzeobis simZlavreebi warsulSi,  isaubra Tanamedrove mdgomareobasa da samomavlo ganviTarebis perspeqtivebze.

   gaimarTa diskusisa.

   gamomsvlelebma yuradReba gaamaxviles kvalificiuri kadrebis naklebobaze da axali teqnologiebis gavrcelebisa da gamoyenebis problemebze meTevzeobaSi.

   mrgvali magidis muSaoba Seajama akademikosma napoleon qarqaSaZem.

mrgvali magidis sxdomis mimdinareoba akademiis sakonferencio darbazSi

mrgvali magidis monawileTa erTi jgufi - marjvnidan: akademikosebi

g. badriSvili, j. guguSvili,  n. qarqaSaZe (samecniero sabWos Tavmjdomare),

i. vasaZe, T. yuraSvili.

informacia

belarusiis mecnierebaTa
  erovnuli akademiis prezidiumis Tavmjdomare stumrad saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi

      2015 wlis 22 aprils saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias saqmiani vizitiT estumra belarusiis mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidiumis Tavmjdomare, akademikosi vladimer gusakovi da amave akademiis prezidiumis Tavmjdomaris pirveli moadgile, akademikosi sergei CiJiki. stumrebs saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiidan Sexvdnen akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe, vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe, prezidentis moadgile, doqtori anatoli giorgaZe, akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe, akademikosebi revaz maxarobliZe da arCil vaSakiZe.

      sapatio stumrebis vizitis mizani iyo or akademias Soris TanamSromlobis xelSekrulebis xelmoweris win informaciebis gacvla, garkveul sakiTxebSi azrTa gaziareba da xelis moweris mosamzadebel periodSi garkveuli organizaciuli sakiTxebis ganxilva.

      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa da  belarusiis mecnierebaTa erovnul akademiebs Soris TanamSromlobis xelSekrulebas xeli moewereba 2015 wlis 23 aprils, rodesac saqarTvelos oficialuri vizitiT estumreba belarusiis respublikis  prezidenti aleqsandre lukaSenko da umaRles doneze gaimarTeba saqarTvelosa da belarusiis respublikas Soris CarCo xelSekrulebaze xelis moweris ceremonia. aRniSnuli RonisZiebis farglebSi moxdeba  agreTve saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa da  belarusiis mecnierebaTa erovnul akademiebs Soris TanamSromlobis xelSekrulebaze xelis moweris ceremoniac.

      sapatio stumrebi gaecvnen akademiis struqturas, samecniero Tematikas, samomavlo perspeqtivebs, romlebic maT gaacno akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem. Tavis mxriv akademikosma v. gusakovma isaubra im samomavlo gegmebze, romelic dakavSirebulia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasTan. aRiniSna, rom belarusiis mecnierebaTa akademia soflis meurneobis mecnierebaTa akademias saCuqrad gadmoscems wignebis 1600 toms, romlebSic  soflis meurneobis yvela dargia warmodgenili. stumrebma daaTvalieres akademiis samecniero biblioTeka da sagamofeno darbazi, romelic eqsponantebis miRebisaTvis aris gamzadebuli.

 

saqmiani Sexvedra belarusiis mecnierebaTa erovnul da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis xelmZRvanelebs Soris.

 

marjvnidan - belarusiis mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidiumis Tavmjdomare, akademikosi vladimer gusakovi da amave akademiis prezidiumis Tavmjdomaris pirveli moadgile, akademikosi sergei CiJiki.

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe, akademikos-mdivani, akademikosi revaz maxarobliZe da akademikosi vladimer gusakovi.

 

akademikosi vladimer gusakovi, akademiis vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe da akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sagamofeno darbazSi.

informacia

samecniero-teqnikuri TanamSromlobis
 xelSekruleba
 belarusiis mecnierebaTa erovnul akademiasTan.

      2015 wlis 23 aprils saqarTvelos prezidentis sasaxleSi, belarusiis prezidentis, baton aleqsandre lukaSenkos saqarTveloSi oficialuri vizitis farglebSi Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa da  belarusiis mecnierebaTa erovnul akademiebs Soris samecniero-teqnikuri TanamSromlobis xelSekrulebaze xelis moweris oficialuri ceremonia. TanamSromlobis xelSekrulebas xeli moaweres saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem da belarusiis mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidiumis Tavmjdomarem, akademikosma vladimer gusakovma.

      ori qveynis mecnirebaTa akademiebs Soris samecniero-teqnikuri TanamSromlobis xelSekrulebaze xelis moweras eswrebodnen saqarTvelos prezidenti, batoni giorgi margvelaSvili da belarusiis respublikis prezidenti, batoni aleqsandre lukaSenko.

      samecniero-teqnikuri TanamSromlobis xelSekrulebis miznebia: mxareTa samecniero-teqnikuri potencialis gaZliereba; orive mxares Soris urTierTobis gafarToeba; samecniero TanamSromlobisa da erToblivi samecniero namuSevarTa praqtikuli realizaciis xelSewyoba orive mxarisaTvis saintereso sferoebis mixedviT.

     am TanamSromlobis ZiriTadi amocanebia: SeTanxmebuli prioritetuli mimarTulebebis CarCoebSi erToblivi kvlevebisa da damuSavebebis organizacia; saqarTveloSi, belarusis respublikasa da mesame qveynebSi erToblivi saqmianobis Sedegebis komercializaciis, ideebis, informaciebisa da teqnologiebis gacvlis da orive mxaris mier samecniero infrastruqturis gamoyenebisaTvis xelSemwyobi pirobebis Seqmna.

 

samecniero-teqnikuri TanamSromlobis xelSekrulebaze xels aweren

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe da belarusiis mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidiumis Tavmjdomare, akademikosi vladimer gusakovi.

 

saqarTvelos da belarusiis mecnierebaTa akademiebs Soris samecniero-teqnikuri TanamSromlobis xelSekrulebaze xelis moweris oficialuri ceremonia.

 

samecniero-teqnikuri TanamSromlobis xelSekrulebaze xelis moweris Semdeg. marcxnidan - belarusiis respublikis prezidenti, batoni aleqsandre lukaSenko, belarusiis mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidiumis Tavmjdomare, akademikosi vladimer gusakovi, saqarTvelos prezidenti, batoni giorgi margvelaSvili da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe.

milocva

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, qveynis agrarikos mecnierebis saxeliT, guliTadad ulocavs mecnierebaTa doqtors, biznesmens, politikoss, sazogado moRvawes, mecenats, WeSmarit patriots

baton gogi TofaZes

dabadebidan 75 wlisTavs da usurvebs didxans sicocxles, janmrTelobas da warmatebebs Tavisi qveynis sasikeTod.

evropis soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiebis kavSiris

forumi q. kievSi (ukraina)

      2015 wlis 21-22 aprils q. kievSi ukrainis erovnulma agrarul mecnierebaTa  akademiam umaspinZla evropis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis kavSiris forums, romlis muSaobaSic monawileobdnen: CexeTis soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, latviis soflis meurneobisa da metyeveobis  mecnierebaTa akademia, moldovas  mecnierebaTa akademia, rumineTis soflis meurneobisa da metyeveobis  mecnierebaTa akademia, ukrainis erovnuli agraruli mecnierebaTa akademia, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, safrangeTis soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, norvegiis sasoflo sameurneo da garemos dacvis instituti.

      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias aRniSnul forumze warmoadgenda da moxsenebiT gamovida akademikosi revaz asaTiani. mosenebis Tema "saxelmwifos politika soflis meurneobis dafinansebaSi". forumis dasasruls miRebuli iqna deklaracia “evropis agraruli mecnierebaTa akademiebis, samecniero centrebisa da relevanturi intitutebis erToblivi Zalisxmevis Sesaxeb agrarul mecnierebaSi gansaxorcielebel reformebSi.”

evropis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis kavSiris forumi.

evropis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis kavSiris forumis muSaobaSi monawileobda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi revaz asaTiani.

agraruli kvlevebis
 saerTaSoriso konsorciumi (CGIAR) fondis

sabWos me-13 sxdoma

      2015 wlis 27-30 aprils q. bogorSi (indonezia) Catarda agraruli kvlevebis saerTaSoriso konsorciumis (CGIAR) fondis sabWos me-13 sxdoma, romlis muSaobaSic monawileoba miiRo saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem, romelic aris centraluri aziisa da samxreT kavkasiis kvleviTi organizaciebis (CACAARI) warmomadgeneli aRniSnul sabWoSi.

      sabWos Tavmjdomarea msoflio bankis vice – prezidenti, batoni raSel keiti, romelic amavdroulad aris klimatis cvlilebebis sapatio elCi gaerTianebuli erebis organizaciaSi. sabWos SemadgenlobaSi Sedian: amerikis, kanadis, meqsikis, didi britaneTis, norvegiis, SvedeTis, niderlandebis, CineTis, avstraliis, TurqeTis, iaponiis, indoeTis, nigeriis warmomadgenlebi. amavdroulad saerTaSoriso organizaciebis: evropis kavSiris, FAO-s, bil da melinda geitsis fondis, IFAD-is, msoflio bankis, globaluri forumis da CACAARI-is warmomadgenlebi, sul 24 wevri.

      sxdomaze ganxiluli iqna 6 sakiTxi: strategia da miRebuli Sedegebi; CGIAR-is meore Taobis kvleviTi programebi; CGIAR-is struqtura da saxelmZRvanelo dokumenti; kvlevis resursebis mobilizacia da inovaciuri dafinanseba; mSrali regionebis kvlevis CGIAR-iseuli xedva da genbankebis dafinansebis sakiTxebi. sakiTxebis ganxilvaSi aqtiuri monawileoba miiRo akad. g. aleqsiZem, romlis gamosvlebic mimarTuli iyo regionebis interesebis dacvisaken. yovel sakiTxze miRebuli iqna Sesabamisi dadgenileba, romelic gaziarebuli iqna sabWos wevrebis mier.

      momdevno sxdoma Catardeba q. vaSingtonSi 2015 noemberSi.

akad. guram aleqsiZe CGIAR-is sabWos me-13 sxdomaze.

informacia

USAID-is warmomadgenlis saqmiani viziti
 saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi.

      2015 wlis 8 maiss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias saqmiani vizitiT estumra aSS-is virjiniis politeqnikuri institutis da saxelmwifo universitetis biomasalebis mdgradobis departamentis profesori tom Hhammeti, romelic amavdroulad warmoadgens USAID-is (aSS-is saerTaSoriso ganviTarebis saagento) proeqtebis monitoringis xelmZRvanels da Semfasebels. SexvedraSi monawileoba miiRes akademiis mxridan - prezidentma, akad. g. aleqsiZem, vice-prezidentma, akad. g. jafariZem, prezidentis moadgilem doqt. a. giorgaZem, akademiuri departamentis ufrosma, akademiis w/k e. SafaqiZem, fermerTa da specialistTa kvalifikaciis amaRlebis centris xelmZRvanelma akad. o. qeSelaSvilma da akademiis prezidentis mrCevelma saerTaSoriso urTierTobebis dargSi T. epitaSvilma.

      Sexvedraze ZiriTadad ganixiles akademiaSi Camoyalibebuli fermerTa da soflis meurneobis specialistTa kvalifikaciis amaRlebis centris saqmianoba, misi miznebi da amocanebi, samomavlo perspeqtivebi. aRiniSna agreTve, rom am saqmianobaSi aucilebelia akademiis da soflis meurneobis saministros erToblivi muSaoba da is perspeqtivebi, romlebic ganxorcielebas poveben USAID-is da saministros mxridan akademiis daxmarebaSi, rac gamoixateba akademiis mier 2014-2015 wlebSi momzadebuli rekomendaciebis farTo tiraJirebaSi, kvalifikaciis amaRlebis centris materialur – teqnikuri bazis gaumjobesebaSi, konsultaciebis meTodikis daxvewaSi da a.S. mxareebi SeTanxmdnen, rom saWiroa akademiam am mimarTulebiT uaxloes vadebSi moamzados Sesabamisi dokumentacia USAID-is da soflis meurneobis saministrosaTvis.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis xelmZRvanelobis Sexvedra amerikel stumarTan.

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe da USAID-is proeqtebis monitoringis xelmZRvaneli profesori tom Hhammeti.

informacia

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

saerTo kreba

      2015 wlis 15 maiss Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis  saerTo kreba.

      dRis wesrigi: 1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis angariSi akademiaSi mimdinare saqmianobis Sesaxeb (momxsenebeli – akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe).

       2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidentis arCevnebi.

      (akademiis prezidentis, akademikos guram aleqsiZis moxseneba ixileT bmulze).

dRis wesrigis me-2 sakiTxze informacia gaakeTa akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem. man akademiis saerTo krebis monawileebs – akademiis namdvil wevrebs da wevr-korespondentebs akademiis vice-prezidentis Tanamdebobaze warudgina akademikosi givi jafariZe.

      Catarda akademiis vice-prezidentis asarCevad faruli kenWisyra.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidentis Tanamdebobaze akademiis saerTo krebam (krebas eswreboda akademiis 33 wevri) erTxmad airCia akademikosi givi jafariZe.

     saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWo ulocavs akademikos givi jafariZes vice-prezidentad arCevas, usurvebs mas am Tanamdebobaze warmatebebs samecniero da sazogadoebriv saqmianobaSi.  

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe

milocva

      2015 wlis 15 maiss dabadebidan 80 weli Seusrulda, gamoCenil qarTvel mecniers, saqarTvelosa da ruseTis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis namdvil wevrs, umaRlesi skolis mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis namdvil wevrs, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos Tavmjdomares, ekonomikis mecnierebaTa doqtors, profesors, baton  napoleon qarqaSaZes.

      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWo ulocavs iubilars am RirSesaniSnav TariRs, usurvebs janmrTelobas, didxans sicocxles da did SemoqmedebiT warmatebebs Cveni qveynis sasikeTod, rogorc samecniero, ise sazogadoebriv asparezze. 

 

saiubileo sxdomaze iubilars esalmeba akademiis prezidenti akademikosi guram aleqsiZe.

 

saiubileo sxdomis monawileTa erTi jgufi.

informacia

mrgvali magida

“agroinJineriis saganmanaTleblo programis Sesaxeb“

2015 wlis 13 maiss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda mrgvali magida Temaze: “agroinJineriis sabakalavro saganmanaTleblo programebis Sesaxeb”.

aRniSnuli saganmanaTleblo programa momzadebulia saqarTvelos teqnikur universitetSi.

mrgvali magidis muSaobaSi monawileoba miiRes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agroinJineriis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivanma r. maxarobliZem da akademikosma

a. didebuliZem, akademiis wevr-korespondentma, akademiuri departamentis ufrosma e. SafaqiZem; akademiis samecniero ganyofilebebis koordinatorma, doqtorma a. giorgaZem; saqarTvelos teqnikur universitets warmoadgendnen programis avtorebi: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis erovnuli koordinatori sasoflo-sameurneo hidromelioraciis mimarTulebiT, teqnikis mecnierebaTa doqtori, saqarTvelos teqnikuri universitetis sruli profesori irakli yruaSvili da sas. sam. hidromelioraciis dargobrivi jgufis wevri, stu-s asocirebuli profesorizurab lobJaniZe;

mrgvali magidis muSaobaSi monawileoba miiRes agreTve stu-s TanamSromelebma  -  teqnikis mecnierebaTa doqtorma, profesorma d. gubelaZem,  doqtorebma d. ormocaZem, l. maisaSvilma da k. bziavam.

      ganxiluli saganmanaTleblo programis irgvliv gaimarTa diskusia, gamoiTqva SeniSvnebi da winadadebebi, romelic mTlianad gaiziares programis avtorebi.

      zemoT aRniSnuli mrgvali magida da saganmanaTleblo programis ganxilva gaimarTa saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da saqarTvelos teqnikur universitets Soris gaformebul urTierTTanamSromlobis memorandumis safuZvelze.

 

mrgvali magidis farglebSi saganmanaTleblo programis ganxilva.

informacia

konferencia “saqarTvelos mdgradi ganviTareba”

     2015 წლის 15 maiss saqarTvelos JurnalistTa kavSiris saxlis saaqto darbazSi gaimarTa konferencia Temaze: “saqarTvelos mdgradi ganviTareba.” misi organizatori iyo CexeTis saTvistomo saqarTveloSi (prezidenti harold Smalceli). konferenciis muSaobaSi monawileoba miiRes  saqarTvelos sapatriarqos, saqarTveloSi CexeTis saelCos, saqarTvelos uSiSroebis sabWos da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis warmomadgenlebma .     

    konferenciaze moxsenebebiT gamovidnen: harold Smalceli - "saqarTvelos mdgradi ganviTareba", saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi omar qeSelaSvili - "sasursaTo usafrTxoeba saqarTveloSi" da evrokavSiris eqsperti nino gunia - "saqarTvelos kulturis politikis ganviTarebis etapebi". konferenciis meore naxevarSi moxsenebebis irgvliv gaimarTa diskusia, romelSic aqtiuri monawileoba miiRo akademiis wevr-korespondentma paata koRuaSvilma.

informacia

  

    2015 wlis 20 maiss saqarTvelos mecnierebaTa erovnul akademiaSi saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis mTianeTis komisiisa da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis metyeveobis mimarTulebis erovnuli koordinatorebis organizebiT Catarda samecniero-praqtikuli konferencia “saqarTvelos mTis tyeebis dRevandeli mdgomareoba”.

    konferenciaze moxsenebiT “satyeo meurneobis mdgradi ganviTarebis principebi” gamovida saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akdemiis akademikosi, metyeveobis mimarTulebis erovnuli koordinatori revaz CageliSvili. saqarTveloSi satyeo ganaTlebis sakiTxebze moxseneba gaakeTa saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akdemiis metyeveobis mimarTulebis erovnulma koordinatorma, profesorma giorgi gagoSiZem. tyis dacviTi funqciebis Sesaxeb moxseneba gaakeTa soflis meurneobis mecnierebaTa akdemiis metyeveobis mimarTulebis erovnuli koordinatoris jgufis wevrma, mecnierebaTa doqtorma laSa doliZem. aseve moxsenebebiT gamovidnen  mecnierebaTa doqtori, prfesori Temur kandelaki, Tavisufali eqsperti merab dvali.

saerTaSoriso seminari

   mimdinare wlis 28 maiss kompania “lomTagoraSi” gaimarTa saSemodgomo xorblis gaumjobesebis programa IWWIP—s saerTaSoriso semianris (azerbaijani – saqarTvelo) gaxsna, romlis mizania saerTaSoriso miRwevebisa da gamocdilebis gaziareba. seminarze warmodgenili iyo monawile qveynebis prezentaciebi aRniSnuli sakiTxTan dakavSirebiT. seminari organizebuli iyo gaeros sursaTisa da soflis meurneobis organizaciis, simitis da ikardis mier. masSi monawileoba miiRes sxvadasxva qveynis 40-mde warmomadgenelma (saqarTvelo, azerbaijani, ukraina, ruseTi, TurqeTi, yazaxeTi, ubekeTi da sxva). seminaris gaxsnas eswrebodnen: soflis meurneobis saministros, parlamentis agrarul sakiTxTa komitetis, soflis meurneobis kvleviTi centris, arasamTavrobo organiaciebi da fermerebi. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiidan seminaris muSaobaSi monawileobdnen: akademikosebi omar qeSelaSvili da jemal guguSvili, akaademiis wevr-korespondenti oTar liparteliani, akademiis prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis kooradinatori,  doqtori anatoli giorgaZe, akademiis prezidentis TanaSemwe, saerTaSoriso urTierTobebis kooradinatori TinaTin epitaSvili.    

   unda aRiniSnos, rom ლომთაგორას უკვე შექმნილი და დარეგისტრირებული აქვს უხვმოსავლიანი და დაავადებებისადმი გამძლე სიმინდისა და ხორბლის ჯიშები, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ზღვის დონის მიხედვით ითესება და უხვმოსავლიანობით გამოირჩევა.

     დღეს, შეიძლება ითქვას, რომლომთაგორა მეთესლეობის სფეროში ქვეყანაში ერთადერ­თი სპეციალიზებული საწარმოა, რომელიც საქმიანობის სფეროს სულ უფრო აფართოებს.
საწარმომ
წლეულს იაფი კრედიტის ფარგლებში შემოიტანა და უკვე დაასრულა „TUDORS“ თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მარცვლეულის შესანახი სილოსების მშენებ­ლობა-მონტაჟი, სადაც ერთდროულად 2000 ტონა მარცვლეულის შენახვაა შესაძლებელი. თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 1000, 500 და ორი 200-ტონია ნი მოცულობის მარცვლეულის შესანახი ბუნკერი ავტომატურ რეჟიმში ანხორციელებს მარცვლეულის შრობას, შენახვასა და დახარისხებას. დღეს ქვეყანაში განსაკუთრებით აქ ტუალური სიმინდის მარცვლის დაბინავებაა, რადგან სიმინდის შრობის პროცესს და მისი ტენიანობის ტექნოლოგიურ კონდიციამდე – 12=14%-მდე დაყვანას და შენარჩუნებას ხა რისხიანი პროდუქციის მისაღებად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.
ლომთაგორას
მარცვლეულის საწარმო ფერმერებს სწორედ ასეთი ტექნოლოგიით გამარ­თულ გარანტირებულ მომსახურებას სთავაზობს. მთავარია, ფერმერმა მოწეული მარცვლე ული საწარმომდე მიიტანოს, სადაც იგი სპეციალურ სასწორზე აიწონება, გაიზომება მარცვ ლის ტენიანობა და ავტომატურად ჩაიტვირთება საშრობში. სასურველ კონდიციამდე გაშ რობის შემდეგ იგი გადავა გასაგრილებელ ბუნკერებში და თუ პატრონი სურვილს გამოთქ ვამს, ავტომატურად ჩაიტვირთება სილოსში მარცვლეულის შესანახ ბუნკერში, სადაც მის ხანგრძლივი დროით მაღალხარისხიან შენახვას კომპიუტერული ტექნოლოგიები უზ რუნველყოფს. მარცვლეულის შესანახი სილოსების კომპიუტერული აღჭურვილობა აკონტ როლებს ტენიანობას, საჭიროების შემთხვევაში რთავს საშრობ სანიავებლებს და თუ ესეც არ იქნება საკმარისი, ავტომატურად იწყებს მარცვლეულის ამობრუნებას საათში 50 ტონის წარმადობით და უზრუნველყოფს ტენიანობის მითითებულ დონემდე დაყვანას. რისკფაქ ტორი, რომ მარცვალი გაფუჭდეს, ფაქტობრივად არ არსებობს.
კიდევ
ერთი სიახლე, რასაცფირმა ლომთაგორა სთავაზობს ფერმერებს, უახლესი გერმა­ნული ტექნოლოგიებით დამუშავებული ხორბლის თესლია. ხორბლისა და სხვა მარცვლეუ ლი კულტურების გადასამუშავებელი საწარმო, რომელიც ახლახანს ამოქმედდა ლომთაგო რაში, მარცვლეულის გაწმენდა-დახარისხებას ევროპული ტექნოლოგიების შესაბამისად ანხორციელებს.
    
ყანიდან შემოსული მარცვლეული ჯიშების მიხედვით სილოსებში ჩაიტვირთება და დასა­მუშავებლად ქარხანაში გადადის, სადაც მიმდინარეობს მისი პირველადი გაწმენდა, დაკა­ლიბრება, შეწამვლა და კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად 25 ან 50-კილოგრამიან ტომრებ ში ფასოვდება.
     „
ფირმა ლომთაგორა ფერმერებს სთავაზობს უმაღლეს დონეზე დამუშავებულ გენეტიკუ­რად და კონდიციურად A კლასის ადგილობრივი წარმოების სხვადასხვა ჯიშის ხორბლის თესლს, რომელებსაც რეგიონების, ზღვის დონის შესაბამისად, გავლილი აქვთ ჯიშთა გა­მოცდა. ადაპტირებულია შესაბამის ზონისა და კლიმატური პირობებისადმი.

 

თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მარცვლეულის შესანახი საწარმო

ssmm akademiis wevr-korespondenti oTar liparteliani,
akademikosi omar qeSelaSvili, ssmm akademiis prezidentis
moadgile, samecniero ganyofilebebis koordinatori,
doqtori anatoli giorgaZe


ssmm akademiis prezidentis
moadgile, samecniero ganyofilebebis koordinatori,
doqtori anatoli giorgaZ
e da ssmm
akademiis prezidentis TanaSemwe, saerTaSoriso urTierTobebis kooradinatori TinaTin epitaSvili.    

ssmm akademiis prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis koordinatori, doqtori anatoli giorgaZe ssmm akademiis akademikosi omar qeSelaSvili,

informacia

      2015 wlis 01-05 ivniss saqarTvelos mecnierebaTa erovnul akademiaSi moewyo respublikuri gamofena “inovaciuri da mecnierebatevadi produqciis nimuSebi”; saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiidan gamofenaSi monawileoba miiRes akademikosebma revaz maxarobliZem, jemal kacitaZem da Tengiz yuraSvilma. gamofenaze maT mier wardgenilma teqnologiebma da produqciam didi mowoneba daimsaxures. samive akademikoss gadaecaT gamofenaSi monawileobis sertifikatebi, momavalSi gaTvaliswinebulia warmoebaSi winadadebebis ganxorcielebisaTvis Sesabamisi masalebis momzadeba.

სსმმ აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია აზერბაიჯანში

            2015 წლის 1-6 ივნისს აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში ჩატარდა  ევრაზიის ქვეყნების ბიომრავალფეროვნებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობდა ცხრა ქვეყნის ორასამდე დელეგატი.

            პლენარულ სხდომაზე კონფერენცია გახსნა აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა აკიფ ალიზადემ. ფორუმის მონაწილეებს მიესალმნენ  რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ჰაიდარ ასადოვი, თურქეთის რესპუბლიკის რამიკ-კალეს უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი ჰუსეინ ბაჰჩი, ყაზახეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ირადა ჰუსეინოვა, საქართველოს სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ/კორესპონდენტი, ბათუმის შოთა რუსთაველს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი რეზო ჯაბნიძე, მარდაგიანის დენდროლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი, აკადემიკოსი ტოფიკ მამმადოვი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოფესორი ვაჟა თოდუა, ბელარუსიის აგრარული უნივრსიტეტის პროფესორი ანა ბულატოვა  და სხვები.  პროგრამის მიხედვით  კონფერენციის ყოველი დღე, გათვლილი იყო, როგორც სექციური, ასევე საველე და პრაქტიკული მუშაობისათვის.

კონფერენციაზე ძირითადი ყურადღება გამახვილებული იყო ჰიდრობიოლოგიური კვლევების შედეგების განხილვისა და თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური პროცესების გამოყენების, ასევე  მრავალწლიანი და ხეხილოვანი კულტურების, ბიოლოგიური თავისებურებების გენეტიკური, სელექციური, აგროტექნიკური, ჰიდროლოგიური, ეკოლოგიური და მრავალი სხვა მიმართულებით სოფლის მეურნეობაში დანერგვის საკითხებზე.

 

კონფერენციის პრეზიდიუმი - მარცხნიდან მარჯვნივ: თურქეთის რესპუბლიკის რამიკ-კალეს უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი ჰუსეინ ბაჰჩი; აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სოფლის მეუნეობის მინისტი ჰაიდარ ასადოვი;  აზებაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი აკიფ ალიზადე; საქართველოს სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ/კორესპონდენტი, ბათუმის შოთა რუსთაველს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი რეზო ჯაბნიძე; მარდაგიანის დენდროლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი, აკადემიკოსი ტოფიკ მამმადოვი.

informacia

Sexvedra koreis respublikis warmomadgenlebTan

      2015 wlis 17 ivniss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias saqmiani vizitiT ewvia koreis respublikis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agrobiomravalferovnebis erovnuli centris direqtori, doqtori sok-iong li da amave centris ufrosi mkvlevari, doqtori hong parki.

      stumrebTan Sexvedras akademiis mxridan eswrebodnen ssmm  akademiis akademikosebi g. aleqsiZe, g. jafariZe, n. CxartiSvili, r. CageliSvili,

v. kvaliaSvili, g. margvelaSvili, o. qeSelaSvili, akademiis wevr-korespondentebi e. SafaqiZe, T. TurmaniZe, o. liparteliani, prezidentis moadgile, doqtori a. giorgaZe, saerTaSoriso urTierTobis sakiTxebSi prezidentis TanaSemwe T. epitaSvili, mowveuli stumrebi - saqarTvelos agraruli universitetidan, doqtori d. maRraZe da soflis meurneobis saministros samecnier-kvleviTi centris TanamSromelebi.

      Sexvedra Sesavali sityviT gaxsna da agrobiomravalferovnebis mniSvnelobasa da mis SenarCunebaze isaubra akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem.

Tavis gamosvlaSi doqtorma sok-iong lim isaubra koreis respublikis agrobiomravalferovnebis erovnuli centris struqturaze, mis funqciebze da saqmianobaze. yuradReba gaamaxvila genetikuri resursebis bankze da mis did mniSvnelobaze qveynis soflis meurneobis ganviTarebis saqmeSi; survili gamoTqva, rom moxdes erwliani kulturebis koreuli jiSebis saqarTveloSi gamocda da piriqiT – qarTuli jiSebis koreaSi gamocdebi.

doqtor sok-iong lis moxsenebam didi interesi gamoiwvia damswre sazogadoebaSi. man upasuxa sakmaod mraval SekiTxvebs.

      amave Sexvedraze akademiis prezidentma, akad. g.aleqsiZem da koreis respublikis agrobiomravalferovnebis erovnuli centris direqtorma, doqtorma sok-iong lim xeli moaweres urTierTanamSromlobis xelSekrulebas 5 wlis vadiT. xelSekrulebaSi gansazRvrulia akademiasa da koreis respublikis agrobiomravalferovnebis centrs Soris TanamSromlobis mimarTulebebi memcenareobaSi axali jiSebis gacvlis, genetikuri resursebis bankis struqturis daxvewis da saqarTveloSi axali jiSebis danergvis kuTxiT, agreTve agraruli ganaTlebis srulyofis da samecniero-kvlviTi saqmianobis gaumjobesebis, axalgazrda samecniero kadrebis gadamzadebis da gacvliTi samecniero mivlinebebis mimarTulebiT.

 

marcxnidan - saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe, koreis respublikis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agrobiomravalferovnebis erovnuli centris direqtori, doqtori sok-iong li, doqtori d. maRraZe.

urTierTTanamSromlobis xelSekrulebaze xelmoweris procesi ssmm akademiasa da koreis agrobiomravalferovnebis centrs Soris.

koreeli stumrebi da ssmm akademiis mecnierebis erTi jgufi.

informacia

CineTis mecnierebi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
 akademiaSi

      2015 wlis 19 ivniss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi oficialuri vizitiT imyofeboda CineTis ningxias avtonomiuri regionis satyeo samecniero institutis delegacia direqtoris, profesor Sen xiadongis xelmZRvanelobiT. delegacia xuTi wevrisagan Sedgeboda, saidanac oTxi institutis departamentebis xelmZRvanelebs warmoadgendnen.

      akademiis mxridan Sexvedras eswrebodnen akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe, prezidentis moadgile, doqtori a. giorgaZe, akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti e. SafaqiZe, akademikosi o. qeSelaSvili, prezidentis TanaSemwe saerTaSoriso sakiTxebSi T. epitaSvili.

      Cineli stumrebi akademias warudgina saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi cedntris xelmZRvanelma, doqtorma l. ujmajuriZem.

      akademiis prezidentma, akad. guram aleqsiZem stumrebs mokled gaacno akademiis struqtura, funqciebi, samecniero-kvleviTi saqmianoba. aRiniSna, rom akademias TanamSromlobis xelSekruleba aqvs gaformebuli CineTis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasTan da dRemde maTTan damyarebulia mWidro samecniero kontaqtebi. aseve aRiniSna akademiis saqmianoba saerTaSoriso samecniero-kvleviT centrebTan, maT Soris bolo Sexvedra koreis respublikis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agrobiomravalferovnebis centrTan da sxva.

      profesorma Sen xiadongma warmoadgina misdami rwmunebuli satyeo institutis samecniero-kvleviTi saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi; aRiniSna, rom CineTis mxare dainteresebulia mevenaxeobiT da meRvineobiT, informacia gakeTda am kuTxiT Catarebuli samuSaoebis Sesaxeb. CineTis mxare Zalze dainteresebulia venaxis qarTuli jiSebiT, qarTuli meRvineobiT da gansakuTrebiT qvevris Rvinis warmoebiT. gamoiTqva mosazreba SemdgomSi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da CineTis satyeo institutis samecniero TanamSromlobis Sesaxeb.

Cineli mecnierebis delegaciasTan Sexvedra saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi (Tbilisi, 19.06.2015)

informacia

mrgvali magida saqarTvelos soflis meurneobis

mecnierebaTa akademiaSi.

      2015 wlis 23 ivniss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi gaimarTa mrgvali magida Temaze: "agrarul sferoSi mecnierebisa da maRalkvalificiuri kadrebis momzadebis arsebuli mdgomareobisa da perspeqtivebis Sesaxeb".

      mrgvali magidis muSaobaSi monawileobdnen akademiis namdvili wevrebi (akademikosebi) g. jafariZe, r. maxarobliZe, a. didebuliZe, a. vaSakiZe, T. yuraSvili, z. cqitiSvili, n. baRaTuria, j. oniani, g. guguSvili, r. CageliSvili, i. vasaZe, v. kvaliaSvili, g. margvelaSvili, o. qeSelaSvili, akademiis wevr-korespondentebi e. SafaqiZe, T. TurmaniZe, akademiis prezidentis moadgile, doqtori a. giorgaZe da mowveuli stumrebi saqarTvelos teqnikuri universtitetis agraruli mecnierebisa da biosistemebis inJineringis fakultetis dekani prof. g. qvarcxava, fakultetis TanamSromelebi prof. i. yruaSvili, g. gagoSiZe, z. lobJaniZe, goris suxiSvilis saswavlo universitetis reqtori, prof. v. suxiSvili.

      mrgval magidas uZRveboda akademiis vice-prezidenti, akad. givi jafariZe, romelmac Sesaval sityvaSi aRniSna sakiTxis aqtualuroba, teqnikuri universitetis Zalisxmeva agraruli ganaTlebis aRorZinebisaTvis da iq gaxsnili agraruli mimarTulebis fakultetis specialobebis saganmanaTleblo programebisa da am mimarTulebiT akademiis rolis da ZiriTadi xedvebis Sesaxeb.

      stu-is agraruli mecnierebisa da biosistemebis inJineringis fakultetis dekanma, prof. giga qvarcxavam damswre sazogadoebas gaacno universitetSi axlad gaxsnili fakultetis struqtura, misi funqciebi, studentTa Semadgenloba, fakultetis ganviTarebis perspeqtivebi da aRniSna am tipis sakiTxebiT akademiis dainteresebis didi mniSvneloba.

      diskusiaSi monawile yvela gamomsvlelma aRniSna, rom qveyana ganicdis agraruli dargis specialistebis deficits, saWiroa saganmanaTleblo programebi eyrdnobodnen sazRvargareTis wamyvani agraruli mimarTulebis universitetebis gamocdilebas da programebs, saWiroa gamoinaxos studentTa praqtikis obieqtebi da sawarmoebi TbilisTan axlos. mizanSewonilia akademiis mecnierebis gamoyeneba axali saleqcio kursebis Sesaqmnelad da maTi mowveva leqciebis Casatareblad, mecnierebis potencialis gamoyeneba studentTa samecniero-kvleviTi muSaobis mimarTulebiT magistraturasa da doqtoranturaSi.

      mrgvali magidis monawileebma moiwones winadadebebi, rom stu-s agraruli mimarTulebis fakultetis yvela saganmanaTleblo programebi ganxiluli iqnes akademiis dargobrivi samecniero ganyofilebebis mier, rogorc es moxda agrosainJinro samecniero ganyofilebaSi agroinJineriis saganmanaTleblo programis ganxilvisas. es RonisZiebebi kidevac aris asaxuli akademiasa da saqarTvelos teqnikur universitets Soris gaformebul memorandumSi.

mrgval magidas uZRveba saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti, akad. givi jafariZe.

mrgvali magidis muSaobaSi monawile akademiis wevrebi da

mowveuli stumrebi.

informacia

mrgvali magida saqarTveloSi qarsafari zolebis Sesaxeb

     2015 wlis 24 ivniss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos iniciativiT Catarda mrgvali magida, romelic mieZRvna saqarTveloSi qarsafari zolebis arsebul mdgomareobas da samomavlo amocanebs.

      mrgvali magidis muSaobaSi monawileoba miiRes akademiis vice-prezigdentma, akad. g. jafariZem, akad. e. guguSvilma, akademiis wevr-korespondentma e. SafaqiZem, akademiis prezidentis moadgilem, doqtorma a. giorgaZem, samecniero sabWos wevrebma da mowveulma stumrebma.

      mrgvali magidis muSaobas uZRveboda akad. e. guguSvili. ZiriTadi moxseneba “saqarTveloSi qarsafari zolebis arsebuli mdgomareoba da am mimarTulebiT samomavlo perspeqtivebi” gaakeTa akademiis erovnulma koordinatorma satyeo mimarTulebiT, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtorma, profesorma g. gagoSiZem. diskusiaSi monawileoba miiRes akad. g. jafariZe, akademiis w/k e. SafaqiZem, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtorebma l. doliZem da g. maZRaraSvilma, profesorebma r. rusieiSvilma, v. buCukurma da T. WumburiZem.

      momxsenebelma da gamomsvlelebma aRniSnes is sagangaSo mdgomareoba, romelic dReisaTvis Seqmnilia qarsafari zolebis mimarTulebiT. iTqva, rom TiTqmis mTeli saqarTvelos masStabiT soflis mosaxleobis mZime ekonomikuri pirobebis gamo ganadgurebulia  qarsafari zolebi, romelmac mZime daRi daamCnia soflis meurneobis erTwlovani da mravalwlovani kulturebis zrda-ganviTarebas da Sesabamisad mosavlianobas. saWiroa soflis meurneobis da bunebrivi resursebis da garemos dacvis samonistroebSi, maT daqvemdebarebul departamentebSi gatardes qmediTi RonisZiebebi am mimarTulebiT, xolo saqarTvelos parlamentma daCqarebuli wesiT daiwyos kanonis “qarsafari zolebis Sesaxeb” ganxilva, romelic akademiis ZalisxmeviT aris momzadebuli. saWiroa Catardes mosaxleobaSi Zalze didi ganmartebiTi RonisZiebebi qarsafari zolebis mniSvnelobis, maTi aRdgenis da  reabilitaciis mimarTulebiT, ganemartos mosaxleobas qarsafari zolebis sasikeTo mniSvnelobis Sesaxeb. daevala samecniero sabWos mrgvali magidis sxdomaze miRebuli gadawyvetilebebi da Sesabamisi daskvnebi acnobos  zemoT aRniSnul orive saministros da saqarTvelos parlaments.

      mrgvali magidis muSaoba Seajama akademikosma elguja guguSvilma, romelmac aRniSna ganxiluli sakiTxis qveynis soflis meurneobisaTvis strategiuli mniSvneloba da am mimarTulebiT saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis rolisa da funqciebis Sesaxeb.

 

  mrgvali magidis xelmZRvaneli akad. e. guguSvili da ZiriTadi momxsenebeli, s. m. mecnierebaTa doqtori, prof. g. gagoSiZe.

mrgval magidaSi monawile mecnierebi da mowveuli stumrebi

milocva

akademikosi Tamaz kunWulia

     2015 wlis 01 ivliss dabadebidan 80 weli Seusruldeba, gamoCenil qarTvel mecniers, ekonomikis mecnierebaTa doqtors, profesors, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikos Tamaz kunWulias.

     saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia guliTadad ulocavs akademikos Tamaz kunWulias dabadebidan 80 da samecniero_pedagogiuri moRvaweobis 55 wlisTavs, usurvebs janmrTelobas, didxans sicocxles, nayofier SemoqmedebiT samecniero da sazogadoebriv saqmianobas Cveni qveynis sakeTidReod.

informacia

     a.w. 26 ivniss, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis profkavSiruli organizaciis saerTo kreba.

     krebaze airCies smm akademiis profkomitetisa da sarevizio komisiis axali Semadgenloba. saerTo krebaze arCeul iqnen saqarTvelos soflis meurneobis, msubuqi, kvebisa da gadamamuSavebeli mrewvelobis muSakTa damoukidebeli profesiuli kavSiris saangariSo-saarCevno yrilobis delegatebi.

saerTo krebaze gaformda axali koleqtiuri xelSekruleba saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da amave akademiis profkavSirul organizacias Soris .

(vrclad ixileT bmulze)

mrgvali magida
 regionebSi agrosainJinro sferos

mdgomareobis Sesaxeb

      2015 wlis 29 ivniss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi gaimarTa mrgvali magida Temaze: “agrosainJinro sferoSi raionebis sakonsultacio-sainformacio centrebis rolis gazrdis Sesaxeb”.

      akademiidan mrgvali magidis muSaobaSi monawileoba miiRes akademiis vice-prezidentma, akad. g. jafariZem, agosainJinro da ekonomikuri samecniero ganyofilebebis akademikos-mdivnebma - akad. r. maxarobliZem da o. qeSelaSvilma, akademiuri departamentis ufrosma, sagranto proeqtis FR/454/10-140/14 xelmZRvanelma - akademiis w/k e. SafaqiZem, akademiis prezidentis moadgilem, doqt. a. giorgaZem, akademikosebma j. kacitaZem da a. didebuliZem, akademiuri departamentis TanamSromlebma da akademiidan wardgenili fundamenturi kvlevebisaTvis saxelmwifo-samecniero grantebis 2014 wlis konkursSi gamarjvebuli proeqtis: “teqnologiuri procesebis energodanaxarjebis gaangariSebis safuZvelze racionaluri sasoflo-sameurneo warmoebebisaTvis aucilebeli teqnikis nomenklaturisa da raodenobis gansazRvris meTodikis damuSaveba regionSi kulturaTa saxeobebisa da dakavebuli farTobebis mixedviT”  ZiriTadma da damxmare personalma g. Citaiam, g. mosaSvilma, r. jafariZem, k. boZaSvilma da m. mosaSvilma.

      mrgvali magidis muSaobaSi monawileobdnen mowveuli stumrebi: aWaris soflis meurneobis ministris pirveli moadgile i. abulaZe, imereTis, mcxeTa-mTianeTis, Sida qarTlis, guriis da samegrelo-zemo svaneTis regionebis sakonsultacio-sainformacio samsaxuris xelmZRvanelebi – r. ZiZiSvili, n. kiknaveliZe, m. lomsaZe, o. CxartiSvili da a. miqava, dmanisis, sagarejos, axalqalaqis, onis, qobuleTis, xelvaCauris, qedis, Suaxevis da xulos raionebis sakonsultacio-sainformacio samsaxuris ufrosebi – n. cixelaSvili, n. javaxiSvili, r. gogalaZe, t. lobJaniZe, m. niJaraZe, a. vaSaymaZe, s. ServaSiZe, a. kakalaZe da r. SanTaZe; Jurnal “axali agraruli saqarTvelos” redaqtori S. maWaraSvili.

      mrgvali magidis monawileebs akademiis akademiuri sabWos saxeliT miesalma akad. g. jafariZe; regionebSi agrosainJinro samsaxuris rolsa da perspeqtivebze isaubra akad. r. maxarobliZem, raionebSi warmoebuli sasoflo-sameurneo kulturebis da farTobebis mixedviT teqnikis nomenklaturis da raodenobis gansazRvris mniSvnelobasa da meTodikaze isaubra akademiis w/k da sagranto proeqtis xelmZRvanelma e. SafaqiZem, fermerebis da soflis meurneobaSi dasaqmebuli specialistebis kvalifikaciis amaRlebis Sesaxeb damswre sazogadoebas esaubra akad. o. qeSelaSvili.

      ganxilul sakiTxTan dakavSirebiT TavianTi mosazrebebi gamoTqves  aWaris soflis meurneobis ministris pirveli moadgilem i. abulaZem, regionebis da raionebis sakonsultacio-sainformacio samsaxuris xelmZRvanelebma r. ZiZiSvilma, n. kiknaveliZe, m. lomsaZem, o. CxartiSvilma, a. miqavam, n. cixelaSvilma, n. javaxiSvilma, r. gogalaZem da t. lobJaniZem; sagranto proeqtis ZiriTadma Semsrulebelma g. mosaSvilma.

      regionebis da raionebis warmomadgenlebma aRniSnes is sakiTxebi, romlebic problematuria raionebSi, maT Soris:

-          teqnikuri personalis (operatorebi, meqanizatorebi) momzadebis dabali done da amis gamo is problemebi, romelic Tan axlavs Tanamedrove sas. sam. teqnikis marTvisa da eqspluataciis sakiTxebs;

    - moxdes municipalitetSi teritoriuli organoebis mixedviT saWiro teqnikis nomenklaturis dadgena, riTvisac mizanSewonilia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias miewodos raionebis sawyisi parametrebi da arsebuli teqnikis da maTi teqnikuri mdgomareobis sruli suraTi;

   - Seiqmnas raionebSi mcire simZlavris meqanizaciis servis-centrebi da moxdes maTi saWiro marag-nawilebiT da sawvaviT Seuferxebeli momarageba;

    - gadaidgas qmediTi nabijebi raTa ar hqondes adgili teqnikis mocdenas – sezonis ganmavlobaSi erTi traqtoris saSualo datvirTva ar unda iyos 150 ha-ze naklebi;

- sazRvargareTidan saqarTveloSi teqnikis Semoyvanamde moxdes misi savele gamocda regionebis niadagobriv-klimaturi pirobebis gaTvaliswinebiT;

- saqarTveloSi ganxorcieldes mini traqtorebiT (gansakuTrebiT venaxis mcire simZlavris traqtorebiT) da motoblokebiT fermerebis farTo momarageba maTTvis misaRebi ekonomikuri pirobebis gaTvaliswinebiT;

- sasurvelia kooperativebisaTvis gagrZeldes motoblokebis SeRavaTian pirobebSi Sesyidvis proeqti, rac xels Seuwyobs  mcire konturiani nakveTebis damuSavebas;

- gaZlierdes da gafardovdes agrarikos mecnierebis mier regionebSi gamsvleli seminarebis da praqtikuli xasiaTis mecadineobebis Catarebis praqtika;

- dasamuSavebelia regionebis meqanizatorTa da saerTod soflis meurneobis muSakTa swavlebis sakiTxebi da am mimarTulebiT misasalmebelia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi fermerTa da specialistTa kvalifikaciis amaRlebis kursebis Camoyalibeba da saswrafod unda moxdes misi praqtikuli ganxorcieleba.

mrgvali magidis monawileebs miesalmeba akademiis vice-prezidenti,

akad. givi jafariZe

 

mrgvali magidis muSaobaSi monawile regionebis da raionebis sakonsultacio-sainformacio centrebis xelmZRvanelebi da akademiis TanamSromelebi.

informacia

agrosainJinro samecniero ganyofilebis sxdoma

     2015 wlis 08 ivliss Catarda akademiis agrosainJinro samecniero ganyofilebis sxdoma. sxdomas eswrebodnen akademiis vice-prezidenti, akad. g. jafariZe, ganyofilebis wevrebi akademikosebi r. maxarobliZe, S. WalaganiZe, j. kacitaZe, a. vaSakiZe, akademiis wevr-korespondenti e. SafaqiZe, prezidentis moadgile a. giorgaZe, mTavari specialisti g. mosaSvili;

soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi centris agrosainJinro samsaxuris TanamSromelebi n. ebanoiZe, o, qarCava, v. miruaSvili, n. naTenaZe, g. quTelia; Jurnal “axali agraruli saqarTvelos” redaqtori S. maWaraSvili, Sps “saqagroservisis” direqtori, arasamTavrobo organizacia “miwaTmoqmedTa da meqanizatorTa kavSiri”-s TanaTavmjdomare g. qurdiani.

      ganyofilebis sxdomaze mosmenili iqna:

1.       saerTaSoriso samecniero kongresis (q. varna, bulgareTi) muSaobis Sedegebis Sesaxeb. momxsenebeli: akademikosi jemal kacitaZe,

Tanamomxsenebeli: Sps “saqagroservisis” direqtori givi qurdiani. 

2.      saqarTvelos soflis meurneobis saministros soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris agrosainJinro samsaxuris saqmianobis Sesaxeb.  momxsenebeli: agrosainJinro samsaxuris ufrosi, teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori nugzar ebanoiZe.

  warmodgenil moxsenebebTan dakavSirebiT ganyofilebis sxdomam miiRo Sesabamisi dadgenilebebi.

ssmm akademiis agrosainJinro samecniero ganyofilebis sxdoma.

informacia

mrgvali magida

      2015 wlis 14 ivliss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi mevenaxeobis mimarTulebis erovnuli koordinatoris akad. n. CxartiSvilis da misi jgufis iniciativiT Catarda mrgvali magida Temaze: "setyvisagan dazianebuli venaxis  movlisa da garantirebuli dacvis RonisZiebebis Sesaxeb".

      mrgval magidas uZRveboda ssmm akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe. mrgvali magidis muSaobaSi monawileobdnen akademikosebi g. margvelaSvili, g. badriSvili, i. vasaZe, j. oniani, g. caguriSvili, r. CageliSvili, S. WalaganiZe, r. maxarobliZe, akademiis wevr-korespondentebi e. SafaqiZe, o. liparteliani, T. TurmaniZe, prezidentis moadgile, doqtori a. giorgaZe da doqtori g. mosaSvili; mowveuli stumrebi - saqarTvelos soflis meurneobis saministros Rvinis erovnuli saagentos xelmZRvaneli g. samaniSvili, saagentos TanamSromelebi prof. d. maRraZe da i. mdinaraZe, g. nodias sax. geofizikis institutis atmosferuli fizikis seqtoris gamge a. amiranaSvili da mTavari mecnier-TanamSromeli  v. CixlaZe, samecniero-kvleviTi centris agrosainJinro samsaxuris ufrosi prof. n. ebanoiZe, Rvawlmosili mevenaxe da gamomgonebeli a. orjonikiZe da sxvebi.

      mrgval magidaze ganixiles Semdegi sakiTxebi: problemebis aqtualuroba, saqarTveloSi ganxorcielebuli RonisZiebebis Sedegebi, arsebuli mdgomareoba da perspeqtivebi (akad. n. CxartiSvili), setyvisagan dazianebuli vazis movla (i. mdinaraZe),  setyvis winaaRmdeg aqtiuri brZolis gamocdis Sedegebi, mdgomareoba da perspeqtivebi (a. amiranaSvili da v. CixlaZe), venaxis setyvadamcavi badeebiT gadaxurvis Sedegebi saqarTveloSi da samomavlo perspeqtivebi (n. CxartiSvili).

      aRniSnul sakiTxebze azri gamoTqves: akademikosebma S. WalaganiZem, i. vasaZem. j. onianma, akademiis wevr-korespondentebma e. SafaqiZem, o. lipartelianma, T. TurmaniZem, mowveulma stumrebma d. maRraZem da a. orjonikiZem.

      mrgval magidaze gakeTebuli moxsenebebis, gamoTqmuli SeniSvnebis da mosazrebebis safuZvelze miRebuli iqna Sesabamisi dadgenileba, romelic gadaegzavneba saxelisuflo organoebs.

      aRiniSna agreTve, rom mgavsi RonisZieba akademiis iniciativiT da igive SemadgenlobiT  mizanSewonilia Catardes saqarTvelos kaxeTis, qvemo da Sida qarTlis da sxva regionebSi.

 

mrgvali magidis sxdomaTa darbazi. Sesavali sityviT gamodis akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe.

mrgval magidaze ZiriTadi moxsenebiT gamodis akad. n. CxartiSvili.

informacia

gamsvleli seminari wilkanSi

      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agronomiuli samecniero ganyofilebis iniciativiT 2015 wlis 15 ivliss moewyo gamsvleli seminari ssip soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris wilknis eqsperimentul bazaSi.

      akademiidan seminarSi monawileobdnen akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe, akademikosebi g. margvelaSvili, n. CxartiSvili, g. caguriSvili, r. CageliSvili, akademiis wevr-korespondentebi o. liparteliani da e. SafaqiZe, prezidentis moadgile, doqt. a. giorgaZe.

      seminaris muSaobaSi monawileoba miiRes saqarTvelos soflis meurneobis ministris moadgilem i. nozaZem, samecniero-kvleviTi centris direqtoris moadgilem, prof. g. basilaZem, departamentis ufrosma, doqt. n. kakabaZem, samsaxuris ufrosebma - prof. n. ebanoiZem da doqt. g. wereTelma, laboratoriis xelmZRvanelma,  doqt. q. mWedliSvilma da sxva.

      seminarze ZiriTadi moxsenebiT gamovida erTwlovani kulturebis kvlevis departamentis ufrosi specialisti, akademiis w/korespondenti o.liparteliani, romelmac damswre sazogadoebas gaacno erTwlovani kulturebis (xorbali, simindi da a.S) seleqcia-meTesleobis Sedegebi da warmoadgina saqpatentSi daregistrirebuli simindis axali jiSebis daxasiaTeba.

      seminarze informaciebi gaakeTes i. nozaZem, g. basilaZem, n. kakabaZem, akad. g. aleqsiZem, n. CxartiSvilma, g. caguriSvilma, g. margvelaSvilma da sxva.

      moewyo saCvenebeli gasvla uSualod sacdel nakveTebSi, sadac icdebian simindis, xorbalis, qeris, lobios, Tambaqos da sxva kulturebis sxvadasxva jiSebi; seminaris monawileebs samecniero-kvleviTi da jiSTagamocdis sakiTxebze esaubrebodnen n. kakabaZe, o. liparteliani, g. wereTeli, n. ebanoiZe. maT agreTve gaacnes eqsperimentul bazaSi saTburSi gamoyvanili bostneuli kulturebis (kitri, pomidori) axali jiSebi da mimdinare seleqciuri muSaobis detalebi.

      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis, soflis meurneobis saministros da samecniero-kvleviTi centris warmomadgenlebi SeTanxmdnen, rom mizanSewonilia akademiis iniciativiT aRniSnuli tipis gamsvleli seminarebi moewyos soflis meurneobis sxva dargebis seleqciuri da jiSTa gamocdis aqtualur sakiTxebze da saerTod, akademiam da samecniero-kvleviTma centrma erToblivad unda awarmoon samecniero-kvleviTi saqmianoba soflis meurneobis yvela mimarTulebiT.

seminaris muSaobas xelmZRvanelobdnen soflis meurneobis ministris moadgile iuri nozaZe, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe da samecniero-kvleviTi centris direqtoris moadgile g. basilaZe.

seminaris monawileebs seleqciur muSaobasa da jiSTa gamocdaze esaubreba seleqcioneri, akademiis w/korespondenti

oTar liparteliani.

 

seminaris monawileebi sacdel nakveTSi. marcxnidan: a. giorgaZe,

o. liparteliani, g. caguriSvili, g. aleqsiZe, g. margvelaSvili, i. nozaZe,

n. CxartiSvili, e. SafaqiZe, g. basilaZe.

      2015 wlis 16 ivliss akademias saqmiani vizitiT estumra ukrainis delegacia Semdegi SemadgenlobiT: stanislav nikolaenko - ukrainis (q. kievi) bioresursebis da bunebaTsargeblobis erovnuli universitetis reqtori, pedagogiur mecnierebaTa doqtori, profesori, vadim kondratiuki - amave universitetis mecxoveleobis da wylis bioresursebis fakultetis dekani, soflis meurneobis mecnierebaTa kandidati, docenti, vadim tkaCuki - universitetis saerTaSoriso ganyofilebis ufrosi, mecnierebaTa doqtori.

      akademiis mxridan SexvedraSi monawileoba miiRes akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem, vice-prezidentma, akademikosma givi jafariZem, akademiuri departamentis ufrosma, akademiis w/korespondentma elguja SafaqiZem da prezidentis moadgilem, doqtorma anatoli giorgaZem.

     universitetis reqtorma, prof. s. nikolaenkom isaubra universitetis Sesaxeb da im RonisZiebebis ganxorcielebis SesaZleblobebze, romelic ukrainis mxares saqarTvelos soflis meurneobis  mecnierebaTa akademiis daxmarebis mimarTulebiT aqvs dagegmili. aRniSnuli universiteti erT-erTi wamyvani saswavo-samecniero dawesebulebaa ukrainaSi - igi miocavs sam saswavlo-samecniero instituts, 13 fakultets, 10 saswavlo-samecniero filials ukrainis sxvadasxva regionebSi. universitetSi swavlobs 26 000 studenti, 600 aspiranti, doqtoranti da maZiebeli. universitetis saswavlo da samecniero process emsaxureba 2600 saswalo-samecniero personali, maT Soris 300 profesori da mecnierebaTa doqtori, 1000-ze meti docenti da mecnierebaTa kandidati.

      Sexvedraze ZiriTadad ganixiles akademiasa da ukrainis erovnul universitets Soris TanamSromlobis xelSekrulebis ZiriTadi debulebebis Sesrulebis mdgomareoba;   

      akademikosma g. aleqsiZem stumrebs gaacno akademiis istoria, misi struqtura,  muSaobis mimarTulebebi, akademiis saqmianobis ZiriTadi momentebi da gamoTqva survili ukrainis da saqarTvelos agrarikos mecnierebs Soris TanamSromlobis ufro gaRrmavebis Sesaxeb.

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis xelmZRvanelobis Sexvedra ukrainis (q. kievi) bioresursebis da bunebaTsargeblobis erovnuli universitetis warmomadgenlebTan.

informacia

akademiis stumrebi mekartofileobis saerTaSoriso centridan (CIP)

            2015 wlis 11 agvistos saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe Sexvda  mekartofileobis saerTaSoriso centris (CIP) aziis direqtors,  doqt julian parris, amave centris centraluri aziis da kavkasiis (CAC) regionalur samecniero koordinators, doqt. rusudan mdivans da ICARDA-s centraluri aziis da kavkasiis regionalur koordinators, doqt. jozef turoks. Sexvedras eswreboda akademiis akademiuri departamentis ufrosi, akademiis w/korespondenti elguja SafaqiZe.

      saubari Seexo amierkavkasiaSi da ZiriTadad saqarTveloSi mekartofileobis ganviTarebis sakiTxebs, am dargSi axali jiSebis da teqnologiebis gamocdas da danergvas adgilobrivi bunebriv-klimaturi pirobebis gaTvaliswinebiT.

      am mimarTulebiT amierkavkasiis regionSi ZiriTadi koordinatoris funqcia akisria saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias, romlis meTalyureobiTac moxdeba kartofilis axali jiSebis Semotana da danergva. orive mxarem gamoTqva survili, rom saWiroa Seiqmnas mekartofileobis saerTaSoriso centris (CIP) ganyofileba romelic moemsaxureba amierkavkasiis regions. momzaddeba proeqti, romelic gaiTvaliswinebs CIP-dan kartofilis axali jiSebis Semotanas, romlebic kolorados xoWosa da fitoftoris mimarT iqnebian medegi. aRniSnuli proeqti gamoigzavneba akademiaSi aprobaciis mizniT da akademiis daskvnis Semdeg moxdeba misi ganxorcieleba.

      stumrebi dainteresdnen saerTaSoriso samecniero konferenciiT, romelic Catardeba 2015 wlis 4-6 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi, konferenciis Temaa "globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba" da survili gamoTqves monawileoba miiRon mis muSaobaSi.

akademiis prezidentis, akad. guram aleqsiZis Sexvedra mekartofileobis saerTaSoriso centris (CIP)  da  ICARDA-s warmomadgenlebTan.

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის
აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის შეხვედრა  

           მიმდინარე წლის 9 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტიში გაიმართა შეხვედრა კომიტეტის თავმჯდომარეს გელა სამხარაულსა და აკადემიის პრეზიდენტ გურამ ალექსიძეს შორის. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ კომიტეტის აპარატის უფროსი ივერი ახალბედაშვილი და აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

           შეხვედრაზე აგრარული სექტორის სამეცნიერო პოტენციალსა და განვითარების პერსპექტივებზე, ასევე სოფლის მეურნეობის დარგში განხორციელებული კვლევების ეფექტურობაზე იმსჯელეს. აღინიშნა, რომ ბოლო მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგროვილი მეცნიერული გამოცდილებისა და კვლევების პრაქტიკაში გამოყენება თითქმის აღარ ხდება. სოფლებში სავალოლო ვითარება შეიქმნა, ფერმერებს საბაზისო, თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა არ გააჩნია, რამაც დღის წესრიგში ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და შესაბამისი ცოდნით აღჭურვის საკითხი დააყენა.

  გელა სამხარაულის განცხადებით, მოქმედი ხელისუფლების ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს სწორედ სოფლის მეურნეობის განვითარება წარმოადგენს, ხოლო საბოლოოდ წარმატებები კი ამ დარგში მეცნიერებისა და პრაქტიკის ურთიერთკავშირით მიიღწევა. ეს შეხვედრაც ამ მიზნით მოეწყო. იგი აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ინიციატივით გაიმართა, რომელსაც მიაჩნია, რომ აგრარულ სექტორში სამეცნიერო პოტენციალის გამოყენებას ალტერნატივა არ გააჩნია.
            სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა გურამ ალექსიძემ კომიტეტის ხელმძღვანელობას აკადემიის სტრუქტურის, საქმიანობის მთავარი მიმართულებების, განხორციელებული კვლევების, საერთაშორისო ურთიერთობების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა და ფერმერებთან თანამშრომლობისა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობის დეტალებზე ისაუბრა. მან ასევე აკადემიის მიერ მომზადებულ რამდენიმე პროექტზე ინფორმაცია წარმოადგინა, რომლითაც &##4321;აქართველოს მთავრობაცაა დაინტერესებული
           შეხვედრაზე საკანონმდებლო კუთხით თანამშრომლობაზეც ისაუბრეს. აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ ამ მიმართულებით გარკვეული წინადადებებიც წარმოადგინა, რომლებსაც კომიტეტი უახლოეს დროში განიხილავს.

  შეხვედრა პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტში

milocva

აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი

   2015 wlis 17 seqtembers dabadebidan 85 weli Seusrulda gamoCenil qarTvel mecniers, saerTaSoriso doneze aRiarebul specialistsa da eqsperts, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvil wevrs, mevenaxeobisa da meRvineobis saerTaSoriso akademiis akademikossa da vice–prezidents, saqarTvelos eklesiis umaRlesi jildos – “wminda giorgis” oqros ordenis, pirveli xarisxis saxelmwifo premiisa sxva saxelmwifo jildoebis kavalers  – baton nodar CxartiSvils.

    saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWo ulocavs iubilars am RirsSesaniSnav TariRs, usurvebs janmrTelobas, didxans sicocxles, nayofier SemoqmedebiT samecniero da sazogadoebriv saqmianobas Cveni qveynis sakeTildReod.

saiubileo sxdomaze iubilars esalmeba akademiis vice-prezidenti akademikosi givi jafariZe

(marcxnidan: akademikosi nodar CxartiSvili, soflis meurneobis ministris moadgile iuri nozaZe, akademikosi givi jafariZe)

saiubileo sxdomaze moxsenebiT iubilaris cxovrebisa da moRvaweobis Sesaxeb gamodis akademikosi g. margvelaSvili

saiubileo sxdomis monawileTa erTi jgufi

globaluri forumis me-6 wliuri TaTbiri

     mimdinare wlis 14-17 seqtembers yirgizeTSi (isik-yuli) Catarda “soflis meurneobis sakonsultacio samsaxuris globaluri forumis me-6 wliuri TaTbiri’, romlis muSaobaSi monawileoba miiRo msoflios xuTive kontinentis 150-mde warmomadgenelma. TaTbiris Tema iyo “soflis meurneobis samsaxuris globaluri saukeTeso praqtika” da iTvaliswinebda sxvadasxva qveynebSi arsebuli sistemebis gacnobas da maTgan saukeTesos gavrcelebas. saqarTvelodan TaTbirSi monawileoba miiRo– soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem. saqarTvelodan arnisnul forumSi aseve monawilebda soflis meurneobis saministros delegacia, romlis SemadgenlobaSic iyvnen: departamentis ufrosis moadgile m. gelaSvili, imereTis regionaluri centris xelmZRvaneli r. ZiZiSvili, d. birkaZe da l. basiSvili, sakonsultacio centris (SEAS) –is xelmZRvaneli saqarTveloSi b. miuleri.       

       TaTbirze warmodgenili iqna moxseneba saqarTveloSi sakonsultacio centrebis muSaobis Sesaxeb, sadac calke iqna gamokveTili akademiis roli am metad mniSvnelovani sakiTxis gadawyvetis procesebSi. aqac da Semdeg gamosvlebSic specialurad aRiniSna is mcdeloba, rasac akademia anxorcielebs am mimarTulebiT.  gamocemuli aqvs 50-ze meti praqtikuli rekomendacia fermerebisaTvis, xolo axali wlidan iwyeba kvalifikaciis amaRlebis kursebis muSaoba specialistebisa da fermerebisaTvis.  kursebis muSaobaSi monawileobas miiReben rogorc akademiis wevrebi, aseve mowveuli specialistebi. gamoiTqva mosazreba momaval wels centraluri aziisa da samxreT kavkasiis qveynebis  TaTbiris Catarebis Sesaxeb saqarTveloSi aRniSnul sakiTxebze.  

globaluri forumis me-6 wliuri TaTbiris  monawileTa erTi jgufi -

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti

 akademikosi guram aleqsiZe da  sakonsultacio centris (SEAS)–is

 xelmZRvaneli saqarTveloSi b.miuleri  saqarTvelos soflis meurneobis

 saministros delegaciasTan erTad

mrgvali magida

rusTavelis fondis mier agrosainJinro dargSi dafinansebuli sagranto Temebis Sesaxeb

   saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sakonferencio darbazSi 2015 wlis 29 seqtembers gaimarTa mrgvali magida: “rusTavelis fondis mier agrosainJinro dargSi dafinansebuli sagranto Temebis Sesaxeb”.

   mrgvali magidis formatSi ganxilva Seexo rusTavelis fondis mier agrosainJinro dargSi dafinansebul Semdeg sagranto Temebs, romlebsac xelmZRvaneloben an maT SesrulebaSi iReben monawileobas saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis TanamSromelebi: “dartymis Teoriisa da reologiis gamoyeneba sasoflo-sameurneo procesebis, manqanebis da iaraRebis damuSavebaSi.” xelmZRvaneli - teqnikis mecnierebaTa doqtori zaza maxarobliZe. Sesrulebis vadebi 2013-2016 weli; “sasoflo-sameurneo manqanebis ferdobze muSaobis fizikuri da maTematikuri modelirebis meTodebis damuSaveba.” xelmZRvaneli - saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi, teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori revaz maxarobliZe. Sesrulebis vadebi 2014-2017 weli;

   “teqnologiuri procesebis energodanaxarjebis gaangariSebis safuZvelze racionaluri sasoflo-sameurneo warmoebisaTvis aucilebeli teqnikis nomerklaturisa da raodenobis gansazRvris meTodikis damuSaveba regionSi kulturaTa saxeobebisa da dakavebuli farTobebis mixedviT.” xelmZRvaneli- saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondenti, teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori elguja SafaqiZe. Sesrulebis vadebi 2015-2018 weli; “Tanamedrove sasoflo-sameurneo teqnikis saimedoobis gazrdis resursdamzogi inovaciuri teqnologiebis Teoriul-eqsperimentuli gamoTvla da optimizacia.” xelmZRvaneli - saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi, teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori jemal kacitaZe. Sesrulebis vadebi 2015-2018 weli;

  Dmrgvali magidis muSaoba Seajama agrosainJinro samecniero ganyofilebis akademikos-mdivanma revaz maxarobliZem. gamoiTqva mosazreba, rom aRniSnul Temaze mrgvali magidis Catareba akademiaSi moxdes periodulad sagranto Temebis monitoringis mizniT.

informacia

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos sxdomis dadgenileba (oqmi #12, 30 seqtemberi, 2015 weli).

      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma sabWom ganixila sakiTxi: " saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier 2015 wlis 26 marts (gazeT "saqarTvelos respublika", 06 marti,  2015 weli, #42 (7687) namdvil wevrTa (akademikosTa) asarCevad gamocxadebuli droebiT SeCerebuli konkursis ganaxlebis Sesaxeb" (momxsenebli akad. g. aleqsiZe).

      akademiuri sabWos sxdomam daadgina:

1. ganaxldes gazeTSi "saqarTvelos respublika", 06 marti,  2015 weli, #42 (7687) namdvil wevrTa (akademikosTa) asarCevad gamocxadebuli konkursi samecniero ganyofilebebis Semdeg vakantur adgilebze:

    1.   agronomiul samecniero ganyofilebaSi - specialoba 0101 "agronomia", specializacia 010103 "agroteqnologia" (subtropikuli kulturebis mimarTulebiT) - 1 adgili;

     2.  agrosainJinro samecniero ganyofilebaSi – specialoba 0415 ‘”agroinJineria”, specializacia 041502 “soflis meurneobis

meqanizacia” - 1 adgili;

 

     3.       ekonomikis samecniero ganyofilebaSi

specialoba 0701 “ekonomika” 1 adgili.

2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi vakantur adgilebze arCevnebis Catarebis debulebis Sesabamisad arCevnebis Catarebis vadebs gansazRvravs akademiis akademiuri sabWo (muxli V) da arCevnebSi monawile kandidatebis sabuTebis miReba iwarmoebs 2015 wlis 31 oqtombramde.

3. damtkicdes saeqsperto-sakonkurso komisiis Semadgenloba:

- akad. napoleon qarqaSaZe - (Tavmjdomare);

- akad. gogola margvelaSvili;

- akad. revaz maxarobliZe;

- akad. omar qeSelaSvili

informacia

   saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam 2015 wlis seqtemberSi gamosca naSromi: `soflis meurneobis mecnierebis ganviTarebis prognozi~. naSromis avtorebia - akademikosebi guram aleqsiZe, givi jafariZe da omar qeSelaSvili.

     aseTi naSromi saqarTveloSi pirvelad gamoica.

   naSromis mizania ganisazRvros mecnierebis TiToeuli dargis ganviTarebis strategiuli mimarTulebebi, kvlevis Teoriuli, meTodologiuri da gamoyenebiTi xasiaTis prioritetebi, problemebi, proeqtebi, Temebi, mecnieruli sivrcis axali sferoebi, poziciuri midgomebi, daisaxos samecniero problemaTa gadawyvetis racionaluri da mecnierulad dasabuTebuli gzebi, rac unda eyrdnobodes samomavlod ganWvretil mecnierul-resursul potencials da mis uzrunvelmyof teqnikur-teqnologiur, SromiT da materialur SesaZleblobebs.

   naSromSi mocemulia soflis meurneobis TiToeuli sferos xaziT, perspetivaSi gansaxorcielebeli sakvlevi mimarTulebebi, m.S. memcenareobaSi, mecxoveleobaSi, momsaxure dargebSi, gadamamuSavebel mrewvelobaSi da agrarul ekonomikaSi.

mrgvali magida სოფლის მეურნეობის ქართული  პროდუქტების ექსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და სამომავლო პერსპექტივები"

    saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sakonferencio darbazSi 2015 wlis  28 oqtombers   gaimarTa mrgvali magida: სოფლის მეურნეობის ქართული  პროდუქტების ექსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და სამომავლო პერსპექტივები".  mrgvali magidis muSaobaSi monawileoba miiRes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosebma: o. QqeSelaSvilma, T. kunWuliam, n. baRaTuriam, n. qarqaSaZem. akademiis wevr-korespondentma paata koRuaSvilma. msjeloba Seexeboda saqarTvelos sasoflo-sameurneo produqciis saeqsporto potencials, gadamamuSavebeli  mrewvelobis saeqsporto SesaZleblobebs da moculobebs, arsebul problemebs da maTi gadaWris RonisZiebebs.

სამეცნიერო სემინარი

“აგროეკოლოგიის სფეროში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში.”

      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sakonferencio darbazSi 2015 wlis  29 oqtombers   gaimarTa samecniero seminari: “აგროეკოლოგიის სფეროში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში.”

       სემინარი შესავალი სიტყვით გახსნა აკადემიის წევრ–კორეპონდენტმა თ. თურმანიძემ. კლიმატის თანამედროვე ცვლილებებსა და მასთან დაკავშირებული სოფლის მეურნეობისათვის საშიში სტიქიური მოვლენების შესახებ მოხსენება გააკეთა  მეცნიერებათა დოქტორმა მ. შვანგირაძემ (გარემოს დაცვის სამინისტროს კლიმატის ცვლილებების სააგენტოს ხელმძღვანელი) და მეცნიერებათა დოქტორმა ბ. ბერიტაშვილმა (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). კლიმატის ცვლილების გავლენაზე აღმოსავლეთ საქართველოში მოხსენება გააკეთა აკადემიის წევრ–კორეპონდენტმა თ. თურმანიძემ. მეცნიერებათა დოქტორმა ა. სიხარულიძემ (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) თავის მოხსენებაში ყურადღება გაამახვილა სასოფლო–სამეურნეო კულტურების პროდუქტიულობაზე კლიმატის ცვლილების გავლენის მოდელირების საკითხებზე. კლიმატის ცვლილების გავლენაზე საქართველოს სუბტროპიკულ კულტურებზე თავის მოხსენებაში ისაუბრეს მეცნიერებათა დოქტორებმა გ. მელაძემ და მ. მელაძემ (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეტეოროლოგიის ინსტიტუტი). მეცნიერებათა დოქტორის გ. გოგიჩაიშვილის (გარემოს დაცვის სამინისტროს აგრო მელიორაციის დეპარტამენტი)  მოხსენება შეეხებოდა კლიმატის ცვლილებით განპირობებული სტიქიური მოვლენების ზეგავლენას საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერებაზე. დოქტორანტმა  გ. თეთრაძემ მოხსენება გააკეთა კლიმატის ცვლილების გავლენაზე სასოფლო–სამეურნეო მიწების ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე.

    სემინარის მუშაობაში მონაწილეობდნენ აკადემიკოსები: ზაურ ჩანქსელიანი და ნოდარ ჩხარტიშვილი.

   სემინარის მუშაობა შეაჯამა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანმა გოგოლა მარგველაშვილმა.


informacia

saerTaSoriso samecniero konferencia

qveynisaTvis aqtualur sakiTxebze

mimdinare wlis 4, 5 da 6 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda saerTaSoriso samecniero konferencia Temaze: “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba”. rogorc saTauridan Cans, aRniSnuli problema metad mniSvnelovania mTeli msofliosaTvis da maT Soris saqarTvelosaTvis. atmosferos saSualo temperatura dedamiwis zedapirze bolo saukunis ganmavlobaSi 0,74±0,180 -iT gaizarda. perspeqtivaSi XXI saukuneSi mosalodnelia dedamiwis atmosferos saSualo temperaturis Semdgomi zrda 1,1-6,40 С-iT. globaluri daTbobis Sedegad garkveuli problemebi Seeqmneba dedamiwis biomravalferovnebas, romlis dacvisa da mdgradi gamoyenebis sakiTxebs didi yuradReba unda mieqces ara marto saqarTveloSi, aramed mTel msoflioSi.

SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis finansuri mxardaWeriT ganxorcielebuli konferenciis mizani iyo mecnierebs  Soris informaciebis gacvla agrobiomravalferovnebis dRevandeli mdgomareobis, masTan dakavSirebuli dacvis sferos, genetikuri resursebis importisa da eqsportis, Tanamedrove teqnologiebis codnis Sesabamisi gamocdilebis Sesaxeb.

konferenciis muSaobaSi monawileoba miiRes belarusiis, poloneTis, ukrainis, italiis, yazaxeTis, tajikeTis, azerbaijanis da CrdiloeT oseTis gamoCenilma mecnierebma, agreTve saqarTvelos agraruli mimarTulebis saganmanaTleblo da samecniero dawesebulebebis mecnierebma, magistrebma, doqtorantebma da soflis meurneobis specialistebma, sul 160 mecnierma.

konferenciaze muSaoba warimarTa sam seqciaSi: “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba memcenareobaSi”, “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba mecxoveleobaSi”, globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba agroinJineriaSi”. konferenciaze sul warmodgenili iyo 146 moxseneba, maT Soris saqarTvelodan 85, romelTa umetesoba moxsenda msmenelebs  konferenciis msvlelobisas.

konferenciis muSaobaSi monawileoba miiRes da sainformacio moxsenebebi gaakeTes saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministris moadgilem T. marsagiSvilma, saqarTvelos soflis meurneobis ministris moadgileebma i. nozaZem da g.cofuraSvilma; moxsenebebiT gamovidnen agreTve sxvadasxva samTavrobo da arasamTavrobo organizaciebis da saqarTvelos sapatriarqos warmomadgenlebi.

konferenciis dasasruls miRebuli iqna “deklaracia_Tbilisi, 2015" (sam enaze), romelic SemdgomSi gaegzavnebaT rogorc saqarTvelos mTavrobas, aseve mowveuli stumrebis qveynebis mTavrobebs da samecniero dawesebulebebs.

konferenciis msvlelobisas xeli moewera urTierTTanamSromlobis xelSekrulebebs saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da ukrainis belocerkvis erovnul agrarul universitets Soris, agreTve yazaxeTis mecxoveleobis da sakvebwarmoebis samecniero kvleviT institutTan.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis da ukrainis vinicis saxelmwifo agraruli universitetis mier konferenciis farglebSi dafuZnda samecniero Jurnali “agraruli mecniereba da kvebis teqnologiebi”. JurnalSi SesaZlebeli iqneba statiebis gamoqveyneba qarTul, ukrainul, rusul da inglisur enebze.

                                                Tbilisi, 4-6 noemberi, 2015 w.

saerTaSoriso samecniero konferenciis „globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba“

deklaracia

      2015 wlis 4_6 noembers, q. TbilisSi, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi  Catarda saerTaSoriso samecniero konferencia Temaze: „globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba”, romlis muSaobaSi manawileoba  miiRo 9 qveynis 160 cnobilma mecnierma, sxvadasxva saministros, uwyebisa da arasamTavrobo organizaciis warmomadgenlebma.

     konferenciis mizani iyo globaluri daTbobisa da masTan dakavSirebuli agrobiomravalferovnebis sakvanZo problemebis saerTaSoriso masStabiT ganxilva, misi uaryofiTi da dadebiTi Sedegebis aRniSvna da ekonomikis sxvadasxva dargisa da agrobiomravalferovnebis klimatur cvlilebebze adaptaciis mimarTulebiT rekomendaciebis miReba.

    konferencia amaxvilebs yuradRebas klimatze damokidebuli dargebisa da agrobiomravalferovnebis kuTxiT arsebul da mosalodnel riskebze.

    samecniero forumis CarCoebSi moxda mecnierebs Soris gamocdilebis gaziareba rekomendaciebis SemuSebis xaziT, romelTa gaTvaliswineba SesaZlebels gaxdis minimizirebuli iqnas klimatis globaluri cvlilebis gavlena ekonomikis sxvadasxva dargsa da agrobiomravalferovnebaze, rac pirdapir ukavSirdeba yvela qveynis  sasursaTo usafrTxoebas. 

    deklaracia aRiarebs sxvadasxva qveynis mecnierebs Soris mWidro, saqmiani kavSirebis damyarebis did mniSvnelobas da samecniero forumebis sistematiuri Catarebis aucileblobas, qveynebis samecniero-praqtikuli saqmianobis prioritetulobis gansazRvris mizniT.

     konferenciis monawileni madlobas ucxadeben saqarTvelos mTavrobas, saqarTve-los rusTavelis saxelobis erovnul samecniero fonds, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias, aseTi mniSvnelovani da masStaburi samecniero fo-rumis CatarebisaTvis da yuradRebis aqcentirebas axdenen Semdegze:

·         globaluri daTbobisa da agrobiomravalferovnebis SenarCunebis problemebi saerToa yvela qveynisaTvis da maTi saqmianoba, samomavlod, mimarTuli unda iqnas kiotos Semdgomi strategiuli SeTanxmebebis gaTvaliswinebiT;

·         gaizarda agrobiomravalferovnebis gauaresebis masStabebi da gamovlinda klimatze damokidebul dargebze misi uaryofiTi Sedegebi;

·         aucilebelia samTavrobo da arasamTavrobo organizaciebis, moqalaqeTa da samecniero sazogadoebis aqtiuri monawileoba klimatur resursebze antropogenuli zemoqmedebis Semcirebis mimarTulebiT erToblivi RonisZiebebis SesamuSaveblad;  

·         gaiSalos muSaoba klimatis cvlilebis sxvadasxva scenaris mixedviT mravalvariantuli adaptaciuri RonisZiebebis SesamuSaveblad, klimatze damokidebuli ekonomikis dargebisa da agrobiomravalferovnebis xaziT.

   konferenciis monawileebs mizanSewonilad miaCniaT: 

·         ganisazRvros agrobiomravalferovnebis regulirebis Tanamedrove msoflio tendenciebi, midgomebi, meTodebi da principebi, SemuSavdes mecnieruli koncefcia, genetikuri resursebis SenarCunebisa da marTvis meqanizmebi;

·         gaZlierdes saerTaSoriso TanamSromloba mecnieruli codnisa da ganaTlebis gavrcelebis saqmeSi, ekonomikis sxvadasxva dargsa da agrobiomravalferovnebaze kli-matis cvlilebisa da misi gavlenis mimarTulebiT;

·         damuSavdes da ganuxrelad iqnas gamoyenebuli erovnuli administrirebis samarTlebrivi instrumentebi agrobiomravalferovnebis SenarCunebisa da dacvis mimarTulebiT;

·         aucileblad CaiTvalos  agrobiomravalferovnebis SenarCuneba da dacva klimatis globaluri cvlilebis pirobebSi, rogorc qveynebis sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofis safuZveli; 

·         waxalisdes gamokvlevebi, proeqtebi, programebi, romelic mimarTuli iqneba klimatis globaluri cvlilebis pirobebSi agrobiomravalferovnebis SenarCunebisa da dacvisaken;

·         prioritetulad iqnas miCneuli samecniero-kvleviTi muSaoba sasoflo-sameurneo kulturaTa, cxovelTa da frinvelTa axali jiSebis gamosayvanad, romlebic adaptirebuli iqnebian garemo pirobebze, ekonomikis sxvadasxva dargSi resursdamzogavi da inovaciuri teqnologiebis ganviTarebis mixedviT;

·         gaZlierdes muSaoba agrobiomravalferovnebis konservaciisa da samonadireo meurneobebis ganviTarebis mimarTulebiT;  

·         gaizardos masobrivi informaciis saSualebebis roli agrobiomravalferovnebis dacvis, klimatis cvlilebisa da misi Sedegebis propagandis mimarTulebiT;

·         informirebuli iqnas farTo sazogadoeba, samTavrobo da arasamTavrobo organizaciebi globaluri daTbobisa da agrobiomravalferovnebis problemebze Catarebuli konferenciis Sedegebis Taobaze.  

konferenciis gaxsna. Tavmjdomare saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti, akad. givi jafariZe.

konferenciis sxdomaTa darbazi.

marcxnidan – prof. i. pikuli (poloneTi), momxsenebeli akad. v. loginovi (belarusia), saqarTvelos soflis meurneobis ministris moadgile i. nozaZe.

doqt. r. masaoniCi-Satunova da doqt. s. babkenova (yazaxeTi).

seqcia “globaluri daTboba da biomravalferovneba mecxoveleobaSi”.


informacia

saerTaSoriso samecniero konferenciis  monawileebi abreSumis saxelmwifo muzeumSi

      2015 wlis 06 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebTa akademiis mier Catarebuli saerTaSoriso samecniero konferenciis “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba” monawileebisaTvis moewyo konferenciis programiT gaTvaliswinebuli eqskursia abreSumis saxelmwifo muzeumSi.

     muzeumi warmoadgens unikalur kulturuli memkvidreobis Zegls, romelic jer kidev 1887 wels daarsda  TbilisSi kavkasiis meabreSumeobis sadguris bazaze, romlis damaarsebeli iyo nikolai Savrovi. miuxedavad mZime warsuli wlebisa, muzeumma SeinarCuna Tavisi profili da igi saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministros erT-erTi TvalsaCino Zegli gaxlavT, romelsac dRes didi profesinalizmiT da pasuxismgeblobiT uZRveba qalbatoni nino kuprava.

      muzeumSi Tematurad gamofenilia eqsponatebi, romlebic moicaven TuTis xes, sxvadasxva jiSis abreSumis Wias da mis entomologias, abreSumis parks, abreSumis Zafs da qsovils, saRebavebs, grenis konteinerebs, abreSumis mrewvelobis sxvadasxva xelsawyoebs da modelebs.

      aRsaniSnavia, rom dReisaTvis msoflioSi muzeumi erTaderTia, romelic saxelmwifos balanszea, vinaidan lionSi (safrangeTi) arsebuli meore aseTi muzeumi 2000 wlebis dasawyisSi kerZo mflobelis xelSi gdavida.

marcxnidan: doqtori n. baramiZe, muzeumis direqtori n. kuprava da tajikeTis warmomadgeneli doqt. s. salimJanovi, doqt. z. wyaruaSvili

 

saerTaSoriso samecniero konferenciis monawileebi sazRvargareTis qveynebidan abreSumis saxelmwifo muzeumSi

monawileoba saerTaSoriso TaTbirze

    mimdinare wlis 2-6 noembers q. vaSingtonSi (aSS) Catarda sasoflo- sameurneo kvleviTi organizaciebis konsorciumis (CGIAR) fondis sabWos sxdoma, romelic gaimarTa msoflio bankis ofisSi. masSi monawileoba miiRes fondis sabWos wevrebma,CGIAR-is kvleviTi centrebis generalurma direqtorebma da maTi sabWos wevrebma, saerTaSoriso organizaciebis warmomadgenlebma. pirvel 2 dRes Catarebul sxdomebSi moxsenebiT gamovidnen: ICARDA-s, CIMIT-s, BIOVERSITI-s, ILRI-s, CIP-is, ICRISAT-is, CIAT-is da sxvaTa generaluri direqtorebi (sul 15), romlebmac warmoadgines momavali 5 wlis programebi, romlebic winaswar iyo darigebuli fondis sabWos wevrebze. gansxvavebiT wina wlebisagan, axali programebi Sedgenilia erTi “portfelis” principiT, anu SemuSavebuli iqna kompleqsuri programebi romlis Semsruleblebic arian centrebi, problemebis mixedviT. esenia: mSral regionebSi samarcvle parkosani kulturebis Seswavla; Tevzi; tye da tyis landSafti; mecxoveleoba; simindi; xorbali; brinji; banana da tuberini mcenareebi; klimatis cvlileba; genbankebi; kveba da janmrTeloba; politika da marketingi; wyali; niadagebi da ekosistema. fondis sabWos danarCeni sami sxdoma Catarda sursaTis politikis kvleviT centrSi (IFPRI), sadac monawileoba miiRo mxolod fondis sabWos wevrebma, romlis SemadgenlobaSic iyvnen: amerikis, kanadis, meqsikis, CineTis, iaponiis, avstraliis, indoeTis, safrangeTis, britaneTis, belgiis, norvegiis, germaniis, niderlandebis, TurqeTis, nigeriis, aseve saerTaSoriso da donorma organizaciebma: msoflio banki, evropis kavSiri, IFAD, FAO, bil da melinda geitsis fondi da sxvaTa warmomadgenlebi.

    fondis sxdomaze sxva sakiTxebTan erTad, kidev erTxel ganxiluli iqnaCGIAR-is centrebis mier momzadebuli winadadebebi. gamoTqmuli iqna SeniSvnebi, romlebic unda iqnas gaTvaliswinebuli momavali sxdomisaTvis, romelic gaimarTeba momaval wels q. romSi (italia) FAO-s ofisSi.

    fondis sabWos sxdomaSi centraluri aziisa da samxreT kavkasiis (CACAARI) saxeliT aqtiuri monawileoba miiRo amave organizaciis Tavmjdomarem, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem, romelmac Tavis gamosvlebSi mravali saintereso mosazreba da winadadebebi waradgina, romlebSic gamokveTili iyo samxreT kavkasiis  da centraluri aziis qveynebis mniSvnelovani interesebi.

ssmm akademiis prezidenti, akad. g.aleqsiZesasoflo-sameurneo kvleviTi organizaciebis konsorciumis (CGIAR) fondis sabWos sxdomaze

 (aSS, q. vaSingtoni, 04 noemberi, 2015)

mecnierebisa da inovaciebis saerTaSoriso kvireuli

saqarTvelo 2015

      pirvelad saqarTvelosa da kavkasiis regionSi tardeba mecnierebisa da inovaciebis kvireuli. misi Catarebis TariRi simboluria. igi gaixsna 10  noembers, mecnierebis saerTaSoriso dRes da mTavrdeba 17 noembers, studentebis saerTaSoriso dRes.

      mecnierebisa da inovaciebis saerTaSoriso kvireulis gaxsnasTan dakavSirebiT sagamofeno centr "eqspo-jorjiaSi" moewyo mecnierebisa da inovaciebis gamofena, uaxlesi samecniero gamocemebisa da proeqtebis prezentaciebi, sajaro leqciebi.

      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia gamofenaze Rirseulad warsdga Tavisi inteleqtualuri produqciiT - bolo xuT weliwadSi gamocemuli akademiis wliuri angariSebiT, akademiis samecniero SromaTa krebulebiT "moambe", 2013, 2014 da 2015 wlebis saerTaSoriso samecniero konferenciebis SromaTa krebulebiT, akademiis wevrebis mier momzadebuli soflis meurneobis dargebis praqtikuli rekomendaciebiT da maTi monografiebiT, saxelmZRvaneloebiT, samecniero SromebiT. gamofenaze warmodgenili banerebi asaxavda akademiis logos, struqturas, akademiis kavSirebs msoflios gamoCenil mecnierebTan, saerTaSoriso organizaciebTan, ucxoeTis saganmanaTleblo da samecniero dawesebulebebTan da sxva.

    akademiis sagamofeno stendebis damTvalierebTa Soris  brZandebodnen saqarTvelos premier-ministri, batoni irakli RaribaSvili, saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministri, qalbatoni T. sanikiZe, parlamentarebi, saqarTvelos mTavrobis warmomadgenlebi, Tbilisis meri, batoni d. narmania, qalaqis sakrebulos Tavmjdomare, batoni g. alibegaSvili, sxvadasxva saganmanaTleblo da samecniero dawesebulebebis mecnierebi da studentebi.

     stumrebs akademiis Sesaxeb informaciebi miawodes akademiis prezidentma, akad. g. aleqsiZem, vice-prezidentma akad. g. jafariZem, akademiuri departamentis ufrosma, akademiis w/k e. SafaqiZem, prezidentis moadgilem, doqt. a. giorgaZem da prezidentis TanaSemwem, magistrma T. epitaSvilma.

  

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia mecnierebisa da inovaciebis gamofenaze (10.11.2015)

marcxnidan: ssmm akademiis vice-prezidenti akad. g.jafariZe, saqarTvelos premier-ministri i.RaribaSvili, q. Tbilisis sakrebulos Tavmjdomare g.alibegaSvili, iZulebiT gadaadgilebul pirTa, gansaxlebis da ltolvilTa ministri s.subari, ganaTlebisa da mecnierebis ministri T.sanikiZe, garemosa da bunebrivi resursebis dacvis ministri g.agulaSvili, ssmm akademiis prezidenti akad. g.aleqsiZe

marcnidan: doqt. a.giorgaZe, akad. g.jafariZe, akad. g.aleqsiZe, akademiis
 w/k e.SafaqiZe, akad. o.qeSelaSvili

samecniero konferencia
 saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi

      2015 wlis 13 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi gaimarTa samecniero konferencia Temaze: “saqarTvelos mcenareTa mravalwlovani kulturebisa da saxeobebis genetikuri resursebi”. konferencia mieZRvna TbilisSi mimdinare “inovaciebisa da mecnierebis saerTaSoriso kvireuls – saqarTvelo 2015” (2015 wlis 10-17 noemberi), romelic tardeba saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros egidiT da mxardaWeriT.

     konferencias eswrebodnen saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti akad. g. aleqsiZe, vice-prezidenti akad. g. jafariZe, samecniero sabWos Tavmjdomare akad. n. qarqaSaZe, akademiis namdvili wevrebi da wevr-korespondentebi, mowveuli stumrebi saqarTvelos soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centridan da agararuli mimarTulebis sxvadasxva organizaciebidan. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministrodan konferencias eswreboda saministros mecnierebis sammarTvelos ufrosi, batoni n. Citaia.

     konferencias xelmZRvanelobda akademiis prezidenti akad. g. aleqsiZe.

     konferenciaze saintereso moxsenebebiT gamovidnen akademikosebi n. CxartiSvili da v. kvaliaSvili, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtorebi g. gagoSiZe, v. Todua, T. kaWarava da soflis meurneobis doqtori d. maRraZe. momxseneblebma amomwuravad upasuxes konferenciaze damswre sazogadoebis mravalricxovan SekiTxvebs. diskusiaSi monawileoba miiRes akademikosebma r. CageliSvilma, g. badriSvilma da z. Caqselianma, doqtorma n. goginaSvilma.

     konferenciis muSaoba Seajames akademiis vice-prezidentma, akad. g. jafariZem, saministros mecnierebis sammarTvelos ufrosma n. Citaiam da akademiis prezidentma, akad. g. aleqsiZem.

samecniero konferenciis gaxsna. Tavmjdomare ssmm akademiis prezidenti, akad. g.aleqsiZe.

samecniero konferenciis sxdomaTa darbazi

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros mecnierebis sammarTvelos ufrosis n.Citaias gamosvla

A

informacia
 (20.11.2015)

-------- saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos dadgenilebis (oqmi #12,  30 seqtemberi, 2015 weli) Sesabamisad ganaxlda gazeT “saqarTvelos respublikaSi” (6 marti, 2015 weli, #42 (7687) namdvil wevrTa (akademikosTa) asarCevad gamocxadebuli konkursi samecniero ganyofilebebis Semdeg vakantur adgilebze:

--------1.1. agronomiul samecniero ganyofilebaSi_specialoba 0101 “agronomia”, specializacia 010103 “agroteqnologia"  (subtropikuli kulturebis mimarTulebiT) _ 1 adgili;

-------- 1.2. agrosainJinro samecniero ganyofilebaSi_ specialoba 0415 “agroinJineria”, specializacia 041502 “soflis meurneobis meqanizacia”    -1 adgili;

-------- 1.3. ekonomikis samecniero ganyofilebaSi_specialoba 0701 “ekonomika”    _1 adgili.

-------- saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa  akademiaSi vakantur adgilebze arCevnebis Catarebis debulebis  Sesabamisad (muxli V) arCevnebSi monawile kandidatebis  sabuTebis  miReba warmoebda 2015 wlis 31 oqtombramde.

-------- kademiuri sabWos mier damtkicebulma saeqsperto_sakonkurso komisiam ganixila arCevnebSi monawile kandidatebis sabuTebi da samecniero ganyofilebebze maTi sakiTxis gansaxilvelad dauSva Semdegi  kandidatebi:

-    agronomiul samecniero ganyofilebaSi_specialoba 0101 “agronomia”, specializacia 010103 “agroteqnologia"  (subtropikuli kulturebis mimarTulebiT) _ akademiis wevr-korespondenti rezo jabniZe;

-    agrosainJinro samecniero ganyofilebaSi_ specialoba 0415 “agroinJineria”, specializacia 041502 “soflis meurneobis meqanizacia” - akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe;

-    ekonomikis samecniero ganyofilebaSi_specialoba 0701 “ekonomika” - akademiis wevr-korespondenti giorgi nikoleiSvili da akademiis wevr-korespondenti paata koRuaSvili.

-------- 2015 wlis 12 noembers Catarda agrosainJinro samecniero ganyofilebis  saerTo kreba, sadac faruli kenWisyris Sedegad konkursSi, specialoba 0415 “agroinJineria”, specializacia 041502 “soflis meurneobis meqanizacia”,  monawileobis misaRebad rekomendacia mieca akademiis wevr-korespondents elguja SafaqiZes;

-------- 2015 wlis 16 noembers Catarda agronomiuli  samecniero ganyofilebis saerTo kreba, sadac faruli kenWisyris Sedegad konkursSi, specialoba 0101 “agronomia”, specializacia 010103 “agroteqnologia  (subtropikuli kulturebis mimarTulebiT), monawileobis misaRebad rekomendacia mieca akademiis wevr-korespondents rezo jabniZes;

-------- 2015 wlis 19 noembers Catarda ekonomikis samecniero ganyofilebis   saerTo kreba, sadac faruli kenWisyris Sedegad konkursSi, specialoba 0701 “ekonomika” ,   monawileobis misaRebad daSvebulni iqnen akademiis wevr-korespondenti giorgi nikoleiSvili da akademiis wevr-korespondenti paata koRuaSvili.

-------- saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa  akademiis samecniero ganyofilebebis vakantur adgilebze gamocxadebuli konkursSi monawile kandidatTa mokle daxasiaTeba:

           jabniZe rezo xasanis Ze

dabadebis TariRi –18.01.1954;

specialoba diplomis mixedviT – subtropikuli meurneobis swavluli

agronomi,  saqarTvelos subtropikuli meurneobis instituti;

dakavebuli  Tanamdeboba _ baTumis S. rusTavelis universitetis sruli profesori, sadisertacio sabWos Tavmjdomare:

samecniero xarisxi _ soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori;

samecniero wodeba _ profesori, ssmm akademiis wevr-korespondenti 07.09.1995;

mecnieruli Sromebis raodenoba _ 175, maT Soris 4 saxelmZRvanelo da 7 monografia;

gamogonebebisa da rac. winadadebebis raodenoba _ ori rac.winadadeba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis wodebebi da a.S. - – “Rirsebis” ordeni (1999 w.); aWaris avtonomiuri respublikis uzenaesi sabWos sapatio sigeli (2000 w.); iakob gogebaSvilis sigeli; xelvaCauris raionis sapatio moqalaqis wodeba; baTumis S. rusTavelis universitetis saukeTeso profesoris wodeba.

binis misamarTi, telefoni _ q. baTumi, mwvane koncxi,   t. 577-17-97-58,  555-12-64-58

moRvaweobis mimarTuleba_ agronomia (Cai da citrusebi).

      SafaqiZe elguja daviTis Ze

dabadebis TariRi –20.05.1942;

specialoba diplomis mixedviT – inJiner-meqanikosi, saqarTvelos sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli  Tanamdeboba _ saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri departamentis ufrosi;

samecniero xarisxi _ teqnikis mecnierebaTa doqtori;

samecniero wodeba _ profesori, ssmm akademiis wevr-korespondenti 07.09.1995;

mecnieruli Sromebis raodenoba _  200, maT Soris 1 monografia, 7 saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da racionalizatoruli winadadebebis raodenoba _

10 gamogoneba, 7 patenti, 6 racionalizatoruli winadadeba;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis wodebebi da a.S. – medali “Sromis veterani” (1988 w), “Rirsebis” ordeni (1999 w.); “wlis inJinris” sapatio wodeba (2007 w.).

binis misamarTi, telefoni _ q. Tbilisi, petriaSvilis quCa #13. bina 4, t. 2 23 02 93 (bina),  577 71 17 75;

moRvaweobis mimarTuleba_ soflis meurneobis meqanizacia; meabreSumeobis meqanizacia.

        nikoleiSvili giorgi vasilis Ze

dabadebis TariRi –30.12.1930;

specialoba diplomis mixedviT – agronom-ekonomisti, saqarTvelos sasoflo-sameurneo instituti;

dakavebuli  Tanamdeboba _

samecniero xarisxi _ ekonomikis mecnierebaTa doqtori;

samecniero wodeba _ profesori, ssmm akademiis wevr-korespondenti 07.09.1995;

mecnieruli Sromebis raodenoba _ 158;

gamogonebebisa da racionalizatoruli winadadebebis raodenoba _ 5 gamogoneba, 2 jiSis avtori;

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis wodebebi da a.S. - “Rirsebis” ordeni (1999 w.); ori medali.

binis misamarTi, telefoni _ q. Tbilisi, r. erisTavis quCa #3. b.6, 599 56 58 84;

      moRvaweobis mimarTuleba_ agraruli  ekonomika, meabreSumeoba.

         koRuaSvili paata petres Ze

dabadebis TariRi –05.09.1956;

specialoba diplomis mixedviT – ekonomikis fakulteti, specialoba – soflis meurneobis ekonomisti-organizatori, saqarTvelos  sasoflo-sameurneo  instituti;

dakavebuli  Tanamdeboba _ saqarTvelos teqnikuri universiteti, sainJinro ekonomikis departamentis sruli profesori;

samecniero xarisxi _ ekonomikis mecnierebaTa doqtori;

samecniero wodeba _ profesori, ssmm akademiis wevr-korespondenti 16.07.2004;

mecnieruli Sromebis raodenoba _ 217, maT Soris 7 monografia,

4 saxelmZRvanelo;

gamogonebebisa da rac. winadadebebis raodenoba _

saxelmwifo jildo(ebi), damsaxurebis wodebebi da a.S. – akaki wereTlis premia (1995 w.).

binis misamarTi, telefoni _ q. Tbilisi. zaqariaZis q. #8. b. 35.

t. 2 39 97 75 (bina),   597 33 34 75.

       moRvaweobis mimarTuleba _ agraruli ekonomika.

informacia

stumrebi ukrainis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiidan

      2015 wlis 30 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias saqmiani vizitiT estumrnen ukrainis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti, akad. mixeil baSenko da amave akademiis veterinaruli medicinis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademiis wevr-korespondenti nikoloz mandixra.

      ukrainel stumrebs Sexvdnen saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe, akademiis vice-prezidenti, akad. givi jafariZe, akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti e. SafaqiZe, akademiis prezidentis moadgile, administraciuli departamentis ufrosi, samecniero ganyofilebebis koordinatori doqtori a. giorgaZe, prezidentis TanaSemwe saerTaSoriso urTierTobebis sakiTxebSi T. epitaSvili.

      SexvedraSi monawileobdnen saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi centris direqtoris moadgile, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori g. basilaZe, mTavari specialisti S. focxveria, ufrosi specialisti m. lomineiSvili, wamyvani specialistebi c. qilifTari da e. kalandia.

      Sexvedraze stumrebs akademiis Sesaxeb informacia miawodes akad. g. aleqsiZem, akad. g. jafariZem, akademiis w/k e. SafaqiZem da doqtorma a. giorgaZem.

      Tavis mxriv Sexvedris monawileebs ukrainis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis Sesaxeb informacia miawoda vice-prezidentma, akad. m. baSenkom da akademiis w/k n. mandixram. ukrainelma stumrebma damswre sazogadoebas gaacnes akademiis da masSi Semavali samecniero-kvleviTi dawesebulebebis, regionaluri samecniero centrebis da problemuri laboratoriebis struqtura da kvlevis mimarTulebebi, saxelmwifo struqturebis roli akademiis muSaobis gaumjobesebis RonisZiebebis ganxorcielebaSi.

      mxareebma mosazrebebi gauziares erTmaneTs mecxoveleobis da veterenariis metad aqtualur da problematur sakiTxebze, romelic exeba cxovelTa daavadebebs, veterinariis samsxurebis muSaobis Tematikebs, mecxoveleobaSi riskis Semcirebis RonisZiebebs. STambeWdavi iyo am mimarTulebiT ukrainaSi mimdinare samecniero-kvleviTi saqmianoba. samecniero-kvleviTi centris warmomadgenlebma stumrebs gaacnes am mimarTulebiT ganxorcielebuli kvlevebis Sedegebi da centris samomavlo amocanebi.

      Sexvedris dasasruls mxareebma gamoTqves mzadyofna, raTa ukrainisa da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebs Soris uaxloes xanebSi gaformdes urTierTTanamSromlobis memorandumi, romlis teqstis momzadebaSi monawileobas miiReben ukraineli stumrebi, xolo saqarTvelos mxridan - akademiis warmomadgenlebi. memorandumi xels Seuwyobs saqarTvelosa da ukrainis mecnierebs Soris saqmiani kontaqtebis gaZlierebas, mecnierul TanamSromlobas soflis meurneobis aqtualur sakiTxebSi, axalgazrda specialistebis momzadeba-gadamzadebis RonisZiebebis gaZlierebas da a.S.

Sexvedra ukrainel stumrebTan. akademiis Sesaxeb informacias akeTebs
vice-prezidenti, akad. g. jafariZe

akademiis sagamofeno darbazi. marcxnidan - ssmm akademiis prezidenti
akad. g. aleqsiZe, ukrainis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
 vice-prezidenti  akad. m. baSenko.

informacia@

axali Sevseba saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi

     2015 wlis 03 dekembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saerTo krebaze Catarda  samecniero ganyofilebebSi gamocxadebul vakantur adgilebze akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis) arCevnebi.

     akademiis saerTo krebaze faruli kenWisyris Sedegad saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa  akademiis namdvil wevrebad (akademikosebad) arCeuli iqnen:

Ø  agronomiul samecniero ganyofilebaSi – specialoba 0101 “agronomia”, specializac     ia 010103 “agroteqnologia” (subtropikuli kulturebis mimarTulebiT) _ akademiis wevr-korespondenti, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori rezo jabniZe;

  Ø  agrosainJinri samecniero ganyofilebaSi – specialoba 0415 “agroinJineria“, specializacia 041502 “soflis meurneobis meqanizacia”_ akademiis wevr_korespondenti, teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori elguja SafaqiZe;

 

  Ø  ekonomikis samecniero ganyofilebaSi – specialoba 0701 “ekonomika”_akademiis wevr-korespondenti, ekonomikis mecnierebaTa doqtori, profesori paata koRuaSvili.

 

     saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWo ulocavs gamoCenil mecnierebs akademiis namdvil wevrebad (akademikosebad) arCevas.

informacia

samecniero konferencia akademiaSi

       2015 wlis 04 dekembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda  gaeros mier gamocxadebuli niadagis saerTaSoriso wlis farglebSi niadagis msoflio dRisadmi miZRvnili  samecniero konferencia Temaze: niadagebis roli qveynis ekonomikuri zrdis, biomravalferovnebis SenarCunebisa da soflis meurneobis mdgradi ganviTarebis saqmeSi”.

      konferenciis muSaobaSi monawileoba miiRes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevrebma, saqarTvelos soflis meurneobis ministrma o. daneliam, ministris moadgilem g. galegaSvilma, ministris mrCevlebma T. kunWuliam, o. kaWaravam da S. kikaliSvilma, saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministris moadgilem T. marsagiSvilma, amave saministros mecnierebis sammarTvelos ufrosma Nn. Citaiam, garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministros miwis resursebis dacvisa da niadagebis samsaxuris ufrosma nino Ciqovanma, saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi centris direqtorma l. ujmajuriZem, direqtoris moadgilem g. basilaZem, centris TanamSromlebma, saqarTvelos mecnierebis erovnuli akademiis, agraruli da teqnikuri universitetebis da arasamTavrobo organizaciebis  warmomadgenlebma.

      konferencia gaxsna da damswre sazogadoebas miesalma saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe;

konferenciaze misasalmebeli sityvebiT gamovidnen saqarTvelos soflis meurneobis ministri o. danelia, ganaTlebisa da mecnierebis ministris moadgile T. marsagiSvili, garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministros samsaxuris ufrosi n. Ciqovani.

      konferenciaze mecnieruli TvalsazrisiT saintereso moxsenebebiT gamovidnen ssmm akademiis akademikosi g. margvelaSvili, saqarTvelos mecnierebis erovnuli akademiis akademikosi T. uruSaZe da doqtori T. qvriviSvili, Tsu-s p. guguSvilis ekonomikis institutis warmomadgeneli, mecnierebaTa doqtori T. CxeiZe, saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori g. gagoSiZe, ssmm akademiis akademikosebi r. maxarobliZe da p. koRuaSvili, garemos dacvis saagentos warmomadgeneli, doqtori g. gogiCaiSvili.

      konferenciaze saintereso mosazrebebi gamoTqves saqarTvelos mecnierebis erovnuli akademiis warmomadgenelma l. RliRvaSvilma, doqtorma l. ujmajuriZem, akademikosma T. yuraSvilma, mecnierebis doqtorma v. Toduam da sxva.

      konferenciis muSaoba Seajames da Seafases saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros mecnierebis sammarTvelos ufrosma Nn. Citaiam da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidentma, akad. g. jafariZem.

      konferenciam miiRo Sesabamisi dadgenileba da rekomendaciebi; aRiniSna, rom mizanSewonilia, akademiis SesaZleblobis farglebSi gamoices konferenciis masalebi SromaTa krebulis saxiT.

konferenciis gaxsna. marjvnidan – saqarTvelos soflis meurneobis ministri o.danelia, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti akad. g.aleqsiZe da akademiis vice-prezidenti akad. g.jafariZe

Ainformacia

akademiis stumrebi CineTidan

      2015 wlis 10 dekembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias saqmiani vizitiT estumra CineTis ninsias metyeveobis institutis mcenareTa bioinJineriis saxelmwifo laboratoriis prezidenti, profesori li jiani.

      prof. li jians da mis Tanmxleb pirebs miesalma akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe. SexvedraSi monawileobdnen agreTve akademiis vice-prezidenti, akad. g. jafariZe, akademikosebi r. CageliSvili da e. SafaqiZe, prezidentis moadgile, doqt. a. giorgaZe, saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi centris direqtori, doqt. l. ujmajuriZe, saqarTvelos teqnikuri universitetis prof. g. gagoSiZe, akademiis pressamsaxuris TanamSromelebi.

      Cinelma stumrebma daaTvalieres akademiis sagamofeno darbazis eqsponatebi, stendebze gaecnen akademiis struqturas da saqmianobis mimarTulebebs; Semdeg gaimarTa ormxrivi diskusia, sadac erTmaneTs sityviT mimarTes akad. g. aleqsiZem da qalbatonma li jianma. diskusiaSi monawileoba miiRes akad. g. jafariZem, akad. r. CageliSvilma da doqt. l. ujmajuriZem. ormxriv saubrebSi gamoikveTa is ZiriTadi mimarTulebebi, sadac SesaZlebelia saqarTvelos da CineTis mecnierebis erToblivi samecniero-kvleviTi saqmianobis warmarTva, gansakuTrebiT mravalmxrivi da mravalfunqcionaluri mcenaris “goji” (Wolf Perri) da misi saxeobebis saqarTveloSi gamocdis Sesaxeb.

CineTis mcenareTa bioinJineriis saxelmwifo laboratoriis prezidenti, profesori li jiani da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe

 

 akademiis sagamofeno darbazi. akad. g. aleqsiZe, prof. li jiani,

doqt. l. ujmajuriZe.

ormxrivi diskusia CineTis da qarTvel mecnierTa Soris.

ინოვაციური ტექნოლოგიების საერთაშორისო  ფორუმი აშშ-ში

2015 წლის 8-9 დეკემბერს  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, კვების  მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი,  აკადემიკოსი  ნუგზარ ბაღათურია დაესწრო ნიუ-იორკში გამართულ ფორუმს, რომელიც მიეძღვნა ინოვაციური ტექნოლოგიების  მნიშვნელობას  კონკერენტუნარიანი პროდუქციის წარმოების საქმეში. აკად. ნ. ბაღათურიას ჰქონდა საქმიანი შეხვედრები, რომელზედაც უცხოელ სპეციალისტებს შესაძლებლობა მიეცათ გაცნობოდნენ საქართველოს საექსპორტო პოტენციალს და მისი ამოქმედების ინოვაციურ ტექნოლოგიებს.  ამერიკელთა განსაკუთრებული დაინტერესება გამოიწვია ქართული თხილის ზეთის ნიმუშებმა. გამოითქვა მზადყოფნა, რომ გაგრძელდეს ერთობლივი მუშაობა ამერიკის ბაზარზე ქართული თხილის ზეთის ექსპორტის განხორციელების მიზნით.  

ინფორმაცია

შეხვედრა სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებზე

          2015 წლის 29 დეკემბერს სასურსათო უსაფრთხოების რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შექმნილმა სპეციალურმა ჯგუფმა გაფართოებული შეხვედრა გამართა და შემაჯამებელი რეკომენდაციები განიხილა. აღნიშნული რეკომენდაციების შემუშავება  საერთაშორისო ორგანიზაცია  ,,ოქსფამის ტექნიკური დახმარებით განხორციელდა. SexvedraSi monawileobdnen saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe; vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe; akademikosebi: nodar WiTanava, jemal guguSvili, Tamaz kunWulia; prezidentis moadgile, doqtori anatoli giorgaZe.

       სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სოფლის მეურნეობის განვითარების  სტრატეგიის მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის  რეკომენდაციების  შემუშავების მიზნით. სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები საფუძვლად დაედება მომავალ წელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით მიმდინარე საქმიანობას.

       სამუშაო ჯგუფს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილი ხელმძღვანელობდა. მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ თემატიკა ფართოა, ბევრი ნიუანსია გასათვალისწინებელი და მთავარია, ყველაფერი სისტემურად დაიგეგმოს და თანმიმდევრულად განხორციელდეს

      ,,სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის მნიშვნელოვანია სწორად განისაზღვროს პრიორიტეტები, შემსრულებელი ორგანოები და თანმიმდევრულად განხორციელდეს სამუშაოები“, - აღნიშნა გოჩა ცოფურაშვილმა.

              როგორც შეხვედრაზე "ოქსფამის" სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის პროგრამის მენეჯერმა, ლევან დადიანმა  აღნიშნა, იმისათვის, რომ აღნიშნული რეკომენდაციები სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით პრაქტიკაში განხორციელდეს, საჭიროა გრძელვადიანი სახელმწიფო პროგრამა და უწყებათაშორისი კოორდინაცია

              გაიმართა დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentმა, akademikosმა guram aleqsiZe; vice-prezidentმა, akademikosმა givi jafariZe; akademikosმა nodar WiTanavaმ.

       სასურსათო უსაფრთხოების რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით შექმნილი ჯგუფი აერთიანებს  სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი უწყებების, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წარმომადგენლებს და დამოუკიდებელ ექსპერტებს.    

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com