საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამოც წელზე მეტი მეცნიერების და პროგრესის სამსახურში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ინოვაცია, სიახლე, განვითარება...

სამეცნიერო განყოფილებები

განცხადებები 2015

gancxadeba

       ბულგარეთის manqanaTmSenebelTa სამეცნიერო ტექნიკური კავშირი მონაწილეობის მისაღებად იწვევს მსურველებს XXIII- საერთაშორისო კონფერენციაზე „Trans & Auto 2015” , რომელიც ჩატარდება 2015 წლის 24-27 ივნისს . ვარნაში .

    saqarTvelos SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondi acxadebs konkurss q. varnaSi (bulgareTi) konferenciaze gamgzavrebis grantis misaRebad.

                              

dawvrilebiTi cnobebisaTvis mimarTeT ssmm akademiis akademiur departaments

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis
produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis

2015 wlis 12 ianvris sxdomis

dRis wesrigi
Tbilisi                                      dasawyisi 12 saaTze

 

1.  mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxovelobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis mier 2014 wels gaweuli samecniero muSaobis angariSis Sesaxeb.

momxseneblebi: akademikos mdivani zurab cqitiSvili

                prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis

                koordinatori doqtori anatoli giorgaZe

2.  mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxovelobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis  2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb. 

momxseneblebi: akademikos mdivani zurab cqitiSvili

                prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis

                koordinatori doqtori anatoli giorgaZe

3.  saqarTveloSi meZroxeobis ganviTarebis problemebi da misi gadawyvetis gzebi.

momxsenebeli: akademikosi zurab cqitiSvili

   

4. mimdinare sakiTxebi

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
agronomiuli samecniero ganyofilebis

2015 wlis 15 ianvris sxdomis

dRis wesrigi
       
Tbilisi                           dasawyisi 12 saaTze

 

     1.  agronomiuli samecniero ganyofilebis mier 2014 wels gaweuli samecniero muSaobis angariSis Sesaxeb.

 momxseneblebi: akademikos mdivani gogola margvelaSvili

                prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis

                koordinatori doqtori anatoli giorgaZe

 2.  agronomiuli samecniero ganyofilebis  2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb. 

momxseneblebi: akademikos mdivani gogola margvelaSvili

                prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis

                koordinatori doqtori anatoli giorgaZe

3. mimdinare sakiTxebi

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis
samecniero ganyofilebis

2015 wlis 16 ianvris sxdomis

 

dRis wesrigi
Tbilisi 
                           dasawyisi 12 saaTze

     1.  soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis samecniero ganyofilebis mier 2014 wels gaweuli samecniero muSaobis angariSis Sesaxeb.

 momxseneblebi: akademikos mdivani nugzar baRaTuria

                prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis

                koordinatori doqtori anatoli giorgaZe

     2.  soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis samecniero ganyofilebis mier 2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb.

 momxseneblebi: akademikos mdivani nugzar baRaTuria

                prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis

                koordinatori doqtori anatoli giorgaZe

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademia
agrosainJinro samecniero ganyofilebis


2015 wlis  20 ianvris sxdomis

dRis wesrigi
Tbilisi                         dasawyisi 12 saaTze

1.  agrosainJinro samecniero ganyofilebis mier 2014 wels gaweuli samecniero muSaobis angariSis Sesaxeb.

 momxseneblebi: akademikos mdivani revaz maxarobliZe

                prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis

                koordinatori doqtori anatoli giorgaZe

  

2.  agrosainJinro samecniero ganyofilebis  2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb.

momxseneblebi: akademikos mdivani revaz maxarobliZe

                prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis

                koordinatori doqtori anatoli giorgaZe

3.  mimdinare sakiTxebi.

 

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademia
ekonomikis samecniero ganyofilebis

2015 wlis  21 ianvris sxdomis

 

dRis wesrigi
Tbilisi                            dasawyisi 12 saaTze

1.  ekonomikis samecniero ganyofilebis mier 2014 wels gaweuli samecniero muSaobis angariSis Sesaxeb. 

momxseneblebi: akademikos mdivani omar qeSelaSvili

                prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis

                koordinatori doqtori anatoli giorgaZe

2.  ekonomikis samecniero ganyofilebis  2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb. 

momxseneblebi: akademikos mdivani omar qeSelaSvili

                prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis

                koordinatori doqtori anatoli giorgaZe

3.  mimdinare sakiTxebi.

 

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos
2015 wlis 30 ianvris sxdomis

dRis wesrigi

Tbilisi                                                dasawyisi 12 saaTze

1.   saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebis angariSi 2014 wels gaweuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

momxseneblebi:  akad. mdivani gogola margvelaSvili

                 agronomiuli samecniero ganyofileba

                  akad. mdivani zurab cqitiSvili

                 mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da    

                 mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero 

                 ganyofileba

                 akad. mdivani revaz maxarobliZe

                 agrosainJinro samecniero ganyofileba

                 akad.mdivani nugzar baRaTuria

                 soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da

                 gadamuSavebis samecniero ganyofileba

                 akad. mdivani omar qeSelaSvili

                 ekonomikis samecniero ganyofileba

2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis ganxilva-damtkiceba.

momxseneblebi: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 

                vice-prezidenti, akademikos mdivani givi jafariZe;

                prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis             

                koordinatori doqtori anatoli giorgaZe;

4. mimdinare sakiTxebi

1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos mier miRebuli dadgenilebebis ganxorcielebisa da kontrolis Sesaxeb.

momxseneblebi: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

               vice-prezidenti, akademikos mdivani givi jafariZe;  

               akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr- 

               korespondenti elguja SafaqiZe;

               

 

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

g a n c x a d e b a

 2015 wlis 13 Tebervals  12-00 saaTze akademiis sxdomaTa

darbazSi Catardeba mrgvali magida _Sexvedra saqarTvelos

aWaris avtonomiuri respublikis soflis meurneobis ministrTan

Tema: “aWaris avtonomiuri respublikis soflis meurneoba dRes

da misi samomavlo perspeqtivebi.

ZiriTadi momxsenebeli: aWaris avtonomiuri respublikissoflis meurneobis ministri, profesori zaur futkaraZe

 

*

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

g a n c x a d e b a

2015 wlis 18 Tebervals, 14-00 saaTze, akademiis saaqto darbazSi Catardeba gamoCenili mecnierisa da sazogado moRvawis, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosis, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtoris, mecnierebis damsaxurebuli moRvawis, d. n. prianiSnikovis premiis laureatis,


profesor oTar onianis


 dabadebidan 85 wlisTavisadmi miZRvnili xsovnis saRamo

*

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis samecniero ganyofilebis

2015 wlis 10 Tebervlis sxdomis

dRis wesrigi

Tbilisi                                                                                  dasawyisi 12 saaTze

1.       akademikos nugzar baRaTurias angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb;

2.      akademiis soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis mimarTulebis erovnuli koordinatorebis mier 2014 wels Catarebuli samecniero saqmianobis Sedegebisa და 2015 წლის amocanebis Sesaxeb;

momxseneblebi: akademiis soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa

                da gadmuSavebis mimarTulebis erovnuli

                koordinatorebi

 

3.      mimdinare sakiTxebi.

 

saqarTvelos
 soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

agronomiuli samecniero ganyofilebis

2015 wlis 18 Tebervlis sxdomis

dRis wesrigi

Tbilisi                                                                      dasawyisi 12 saaTze

1.        akademikos gogola margvelaSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb; 

2.      akademiis wevr-korespondentis oTar lipartelianis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb; 

3.       soflis meurneobis samecniero kvleviTi centris niadagis nayofierebis kvlevis samsaxuris samuSao programis Sesaxeb;

momxsenebeli: akademikosi zaur Canqseliani   

4.       mimdinare sakiTxebi.

    

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis

2015 wlis 20 Tebervlis sxdomis

dRis wesrigi

Tbilisi                                                       dasawyisi 12 saaTze

1.        saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero kvleviTi centris mecxoveleobis departamentis mier 2014 wels Catarebuli samecniero-kvleviTi muSaobisa da 2015 wlis samuSao gegmis Sesaxeb.

   momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis saministros

               samecniero kvleviTi centris direqtoris moadgile,

               soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori

               givi basilaZe

 

2.      qveyanaSi cxovelTa sadgomebSi arsebuli veterinarul-sanitaruli mdgomareoba da maTi gajansaRebis gzebi.

momxsenebeli: akademikosi Tengiz yuraSvili;

               soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori

               giuli gogoli;

3.      mimdinare sakiTxebi

 

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

agrosainJinro samecniero ganyofileba

2015 wlis  20 Tebervlis sxdomis

dRis wesrigi

Tbilisi                                        dasawyisi 14 saaTze

1.        akademikos aleqsandre didebuliZis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb;

2.       akademikos arCil vaSakiZis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb; 

3.      akademikos jemal kacitaZis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb;

4.       mimdinare sakiTxebi.

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademia
ekonomikis samecniero ganyofilebis

2015 wlis23 Tebervlis sxdomis

dRis wesrigi

Tbilisi                                       dasawyisi 12 saaTze

1.        akademikos revaz asaTianis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb;

2.       akademikos Tamaz kunWulias angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb

3.       mimdinare sakiTxebi.

 

 

 

2015 welis 25 Tebervali                          daswyisi 12 saaTze

 

 

1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos 2014 wlis samecniero saqmianobisa da 2015 wlis samuSao gegmis Sesaxeb.

 

momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa 

               akademiis samecniero sabWos Tavmjdomare

               akademikosi napoleon qarqaSaZe;

 

2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier agrarul sferoSi wlis saukeTeso mecnieris wodebis mosapoveblad gamocxadebul konkursSi sakonkurso komisiebis mier faruli kenWisyriT gamovlenili gamarjvebulebis kandidaturebis damtkicebis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademiis vice-prezidenti akademikosi givi jafariZe;

               akademiuri departamentis ufrosi,

               akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe;

 

3.       saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis) vakantur adgilze namdvili wevrebis (akademikosebis) asarCevad konkursis gamocxadebis Sesaxeb.

           momxsenebeli: akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe.

4. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 2014 wlis finansuri angariSi da 2015 wlis biujetis Sesaxeb.

momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa

               akademiis mTavari buRalteri nino soziaSvili;

                                                 

5. mimdinare sakiTxebi.

 

 

 

2015 welis 27 Tebervali                         daswyisi 12 saaTze

 

1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier 2014 wels Catarebuli muSaobisa da 2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb.

momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

               prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe;

2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebis mier 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobisa da 2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmebis Sesaxeb;

momxseneblebi: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis    

                agronomiuli samecniero ganyofilebis akademikos mdivani,

                akademikosi gogola margvelaSvili;

 

                saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis   

                mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da

                mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero

                ganyofilebis akademikos mdivani, 

                akademikosi zurab cqitiSvili;

               saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

               agrosainJinro samecniero ganyofilebis akademikos mdivani,

               akademikosi revaz maxarobliZe;

              saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 

               soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da

               gadamuSavebis samecniero ganyofilebis akademikos mdivani,

               akademikosi nugzar baRaTuria;

                              saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 

               ekonomikis samecniero ganyofilebis akademikos mdivani,

               akademikosi omar qeSelaSvili;

 

  3. informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis    mier agrarul sferoSi 2014 wlis saukeTeso mecnieris wodebis   

  mosapoveblad gamocxadebuli konkursis Sedegebis Sesaxeb.

  momxseneblebi: akademiis vice-prezidenti akademikosi givi jafariZe;

                  akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-

                    korespondenti elguja SafaqiZe;

 

  4. mimdinare sakiTxebi.

 

 

2015 wlis 23 marti                                                   dasawyisi 12 saaTze

   1.    akademiis mecxoveleobis, veterinariis,sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis mimarTulebis erovnuli koordinatorebis mier 2014 wels Catarebuli samecniero saqmianobis Sedegebisa და 2015 წლის amocanebis Sesaxeb;

 

   momxseneblebi: mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da

mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis mimarTulebis erovnuli koordinatorebi

                  

  2.     mimdinare sakiTxebi

 

 

2015 wlis 24 marti                                                          dasawyisi 12 saaTze

 

 

1.        informacia vazisa  da Rvinis  kanonSi Sesworebebis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademikosi nugzar baRaTuria

 

2.       akademikos guram papuniZis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb;

 

3.       akademikos Tengiz nanitaSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb;

 

4.        mimdinare sakiTxebi.

 

 

2015 wlis  25 marti                            dasawyisi 14 saaTze

 

 1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agrosainJinro mimarTulebis erovnuli koordinatorebis mier 2014 wels Catarebuli samecniero saqmianobis Sedegebisa და 2015 წლის amocanebis Sesaxeb.

   momxseneblebi: agrosainJinro mimarTulebis erovnuli koordinatorebi

 

2. Sps meqanizatoris saqmianobis Sesaxeb.

   momsxenebeli: teqnikis mecnierebaTa doqtori zaza maxarobliZe.

 

3.       mimdinare sakiTxebi.

 

 

2015 wlis 26 marti                                                          dasawyisi 12 saaTze

 

1. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agronomiuli mimarTulebis erovnuli koordinatorebis mier 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sedegebisa da 2015 wlis amocanebis Sesaxeb;

 

    momxseneblebi: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agronomiuli mimarTulebis erovnuli koordinatorebi.

2. iaponiidan Semotanili mandarinis adremwifadi jiSebis aklimatizaciisa da produqtiulobis Sesaxeb;

    momxsenebeli: akademiis wevr-korespondenti rezo jabniZe.

 

3. akademikos valerian canavas angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb;

4. akademiis wevr-korespondentis Tamaz TurmaniZis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb;

 

5.      mimdinare sakiTxebi.

 

2015 wlis 27 marti                                  dasawyisi 12 saaTze

 

 

1.  akademiis samecniero Jurnal "moambis" mier 2014 wels gaweuli saqmianobis Sesaxeb.

    momxseneblebi: akademiis samecniero Jurnal "moambis mTavari redaqtori, akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe;

    samecniero Jurnal "moambis" pasuxismgebeli mdivani mixeil SubiTiZe;              

               

2. akademiis sainformacio-sareklamo  biuletenis "akademiis macnes" mier 2014 wels gaweuli saqmianobis Sesaxeb.

    momxseneblebi: akademiis sainformacio-sareklamo biuletenis  "akademiis  macnes" redaqtori, akademiis vice prezidenti, akademikosi givi jafariZe;                 

gazeT "macnes" redaqtoris moadgile, akademiis prezidentis moadgile, doqtori anatoli giorgaZe;

 

3. akademiis mier 2014 wels gamocemuli rekomendaciebis, agrowesebis, instruqciebis, bukletebis, broSurebis da sxva beWdviTi da eleqtronuli samecniero-sainformacio gamocemebis mdgomareobisa da samomavlo perspeqtivebis Sesaxeb.

 

     momxseneblebi: akademiis vice prezidenti, akademikosi givi jafariZe;  akademiis akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe;               

               

 

4. akademiis erovnuli koordinatorebis mier 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sedegebisa da 2015 wlis amocanebis Sesaxeb;

    momxseneblebi: akademiis samecniero ganyofilebebis akademikos mdivnebi

 

5. iaponiidan Semotanili mandarinis adremwifadi jiSebis aklimatizaciisa da produqtiulobis Sesaxeb.

 

    momxsenebeli: akademiis wevr-korespondenti rezo jabniZe

 

2015 wlis 16  aprili                          dasawyisi 12 saaTze

1.   akademikos nodar CxartiSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

2.   akademikos givi caguriSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb. 

3.  mimdinare sakiTxebi.


 

2015 wlis 17  aprili                          dasawyisi 12 saaTze

 

1.   saqarTvelos teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis institutis 2014 wlis samecniero-kvleviTi muSaobis Sedegebisa da 2015 wlis amocanebis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademiis soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis  samecniero ganyofilebis akademikos mdivani, teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis institutis direqtori akademikosi nugzar baRaTuria;

2.   citrusovanTa nayofebis unarCeno gadamuSavebis teqnologiis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademiis soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis  samecniero ganyofilebis akademikos mdivani, teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis institutis direqtori akademikosi nugzar baRaTuria;

3.   puris naturaluri danamatebis miRebisa da gamoyenebis Sesaxeb.

momxseneblebi: teqnikis doqtori lia kotoraSvili; teqnikis doqtori maka ormocaZe;

4.   mimdinare sakiTxebi.

 

2015 wlis 20  aprili                          dasawyisi 16 saaTze

 

  

1.   saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero kvleviTi centris mecxoveleobis departamentis mier 2014 wels Catarebuli samecniero-kvleviTi muSaobisa da 2015 wlis samuSao gegmis Sesaxeb.

      momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis saministros     

                     samecniero kvleviTi centris direqtoris moadgile,

               soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori givi basilaZe.

              

Tanamomxseneblebi: soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris mTavari specialisti, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori cisana qilifTari; soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris mTavari specialisti, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori roland mitiCaSvili;   

2.  mimdinare sakiTxebi2015 wlis 22  aprili                          dasawyisi 14 saaTze

1.   akademikos revaz maxarobliZis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb;

2.   akademikos SoTa WalaganiZis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb;

3.   mimdinare sakiTxebi.

 

2015 wlis 24   aprili                          dasawyisi 12 saaTze

 

1.  akademiis samecniero Jurnal "moambis" mier 2014 wels gaweuli saqmianobis 
    Sesaxeb.

momxseneblebi: akademiis samecniero Jurnal "moambis mTavari redaqtori, 

          akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe;

          samecniero Jurnal "moambis" pasuxismgebeli mdivanimixeil SubiTiZe;         

2. akademiis sainformacio-sareklamo  biuletenis "akademiis macnes" mier 2014 wels
   gaweuli saqmianobis Sesaxeb.

momxseneblebi: akademiis sainformacio-sareklamo biuletenis  "akademiis 

          macnes" redaqtori, akademiis vice prezidenti, akademikosi

          givi jafariZe;  gazeT "macnes" redaqtoris moadgile,

          akademiis prezidentis moadgile, doqtori anatoli giorgaZe;                

3. akademiis mudmivmoqmedi gamofenis mowyobis organizaciis mimdinareobis Sesaxeb.

         momxseneblebi: akademiis vice prezidenti, akademikos mdivani,
         akademikosi givi jafariZe; akademiis akademiuri departamentis
         ufrosi, akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe; akademiis
prezidentis moadgile, doqtori anatoli giorgaZe;
        

4. saqarTvelos teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis institutis 2014 wlis samecniero-kvleviTi muSaobisa da 2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb;

momxsenebeli: akademiis soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da
         gadamuSavebis  samecniero ganyofilebis akademikos mdivani,
         teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis institutis
         direqtori akademikosi nugzar baRaTuria;

5. mimdinare sakiTxebi.

 

 

2015 wlis 29  aprili                          dasawyisi 12 saaTze

 

 

1. akademikos napoleon qarqaSaZis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

 

2. akademikos nodar WiTanavas angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis  Sesaxeb.

 

 3.   akademikos givi jafariZis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

  4.   akademikos omar qeSelaSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

  5.   akademiis wevr-korespondentis paata koRuaSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

  6.   akademiis wevrkorespondentis giorgi nikoleiSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

 

7.      mimdinare sakiTxebi.

 

 

2015 wlis 13  maisi                          dasawyisi 12 saaTze

 

 

1. akademikos jemal guguSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

 

2. akademikos Tengiz yuraSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

 

3. akademikos zurab cqitiSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

 

4. mimdinare sakiTxebi

 

saqarTvelos
 soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

sakonferencio darbazSi 2015 wlis 13 maiss,  15 saaTze
gaimarTeba mrgvali magida:

 

agroinJineriis saganmanaTleblo programis Sesaxeb

 

momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis erovnuli koordinatori sasoflo-sameurneo hidromelioraciis mimarTulebiT

teqnikis mecnierebaTa doqtori, sruli profesori kaxa yruaSvili

Tanamomxsenebeli: sas. sam. hidromelioraciis dargobrivi jgufis wevri zurab lobJaniZe

 

misamarTi: Tbilisi javaxiSvilis quCa #51,  me-II  sarTuli, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

 

 

 

2015 wlis 20  maisi                          dasawyisi 12 saaTze

 

1. akademikos revaz CageliSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

2. ვაზის ნერგის წარმოების არსებული მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

momxsenebeli: akademikosi nodar CxartiSvili.

3. miwaTmoqmedebis sistemaTa ganviTarebis Sesaxeb.

 

momxsenebeli: akademikosi jumber oniani.

 

 

4. mimdinare sakiTxebi.

 

 

 

2015 wlis 21  maisi                          dasawyisi 12 saaTze

 

1. atmis aryis warmoebis teqnologiuri procesebis Sesaxeb.

momxsenebeli: doqtori elene kalatoziSvili.

2.     mimdinare sakiTxebi.

 

 

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
sakonferencio darbazSi

2015 wlis 23 maiss 13 saaTze Sedgeba

saqarTvelos saxelmwifo zooteqnikur-saveterinaro universitetis daarsebidan 80 wlisTavisadmi miZRvnili saiubileo sxdoma

dRis wesrigi

misasalmebeli sityva – saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe

ZiriTadi momxsenebeli  _ akademikosi jemal guguSvili

gamosvlebi da mogonebebi

Tbilisi, iv. javaxiSvilis q #51 me – II sarTuli

 

 

2015 wlis 28  maisi                          dasawyisi 12 saaTze

 

1. akademiis wevr-korespondentis elguja SafaqiZis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

 

2.       mimdinare sakiTxebi.

 

 

2015 wlis 29  maisi                          dasawyisi 12 saaTze

 

1. ვაზის ნერგის წარმოების არსებული მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

    momxsenebeli: akademikosi nodar CxartiSvili.

2. miwaTmoqmedebis sistemaTa ganviTarebis Sesaxeb.

 

    momxsenebeli: akademikosi jumber oniani.

 

3. agrarul sferoSi eqspertis wodebis mimniWebeli komisiis debulebis Sesaxeb.

momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti, akademikos-mdivani, akademikosi givi jafariZe.

 

4. mimdinare sakiTxebi.

 

 

 

      2015 wlis 9 ivnisi                                                      dasawyisi 12 saaTze

 

 

1. cximzeTebis warmoebis ganviTarebis perspeqtivebi saqarTveloSi.

 

momxsenebeli: akademikosi nugzar baRaTuria.

 

 

2.     mimdinare sakiTxebi.

 

 

saqarTvelos
 soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

agronomiuli da agrosainJinro samecniero ganyofilebebis

2015 wlis  10 ivnisis gaerTianebuli sxdomis

 

dRis wesrigi:

Tbilisi                                                           dasawyisi 12 saaTze

 

1. moqalaqe vasil CxikvaZis werilis Sesaxeb.

 

momxsenebeli: akademiis akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe

 

2. akademikos zaur Canqselianis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

3. akademikos iuza vasaZis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

4. akademikos vaJa kvaliaSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

5. akademikos givi badriSvilis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

 

 

6. mimdinare sakiTxebi.

 

 

 

2015 wlis 12 ivnisi                                                   dasawyisi 12 saaTze

 

1. cxovelTa sufTa sasmeli wyliT uzrunvelyofis RonisZiebebis mniSvnelobis  Sesaxeb.

 

momxsenebeli: akademikosi Tengiz yuraSvili.

 

2. saqarTveloSi mecxvareobis ganviTarebis mecnieruli aspeqtebi.

 

momxsenebeli: soflis meurneobis doqtori givi beReluri

 

 

3. mimdinare sakiTxebi

 

 

    2015 wlis   17 ivnisi                          dasawyisi 12 saaTze

 

 

 

1. socializacia da ekonomika.

 

momxsenebeli: akademikosi napoleon qarqaSaZe.

 

 

2. ra unda gaviTvaliswinoT  saqarTvelos soflis meurneobaSi amerikuli gamocdilebidan.

 

momxsenebeli: akademiis wevr-korespondenti paata koRuaSvili.

 

 

3.      mimdinare sakiTxebi.

 

 

saqarTvelos

soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sakonferencio darbazSi

2015 wlis 23 ivniss 12 saaTze gaimarTeba


 mrgvali magida

 

“agrarul sferoSi mecnierebisa da maRalkvalificiuri kadrebis momzadebis arsebuli mdgomareobisa da perspeqtivebis Sesaxeb” 

 

 

misamarTi: Tbilisi, iv. javaxiSvilis q.#51, me –II sarTuli

 

 

2015 wlis 25 ivnisi                         dasawyisi 12 saaTze

                       

1. socializacia da ekonomika.

 

moxsenebeli: akademiis samecniero sabWos Tavmjdomare, akademikosi napoleon qarqaSaZe.

2. quTaisis ak. wereTlis universitetis agronomiuli fakultetis 2014 wlis samecniero-kvleviTi muSaobisa da 2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb.

momxsenebeli: ak.wereTlis universitetis reqtoris moadgile,

soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori
roland kopaliani.

 

3. mimdinare sakiTxebi.

 

 

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sakonferencio darbazSi

2015 wlis 29 ivniss 12 saaTze gaimarTeba


 mrgvali magida

 

“agrosainJinro sferoSi raionebis sakonsultacio-sainformacio centrebis rolis gazrdisa da mecnieruli uzrunvelyofis Sesaxeb”

 

 

misamarTi: Tbilisi, iv. javaxiSvilis q.#51, me – II sarTuli

 

    

2015 wlis 1 ivlisi                      dasawyisi 16 saaTze

1.      “frinvelis gripis prevenciuli RonisZiebebis Sesaxeb”.

momxsenebeli: ssip sursaTis erovnuli saagentos riskebis   
     ganyofilebis gamge, vet. mecnierebaTa doqtori daviT
     goderZiSvili.

2.      mimdinare sakiTxebi.

 

 

 

pativcemulo kolegebo!

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიa

2015 წლის 4,5,6 ნოემბერს, თბილისში, საქართველო,

atarebs საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციas

 

globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba”.

 

კონფერენცია ტარდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით (C F/36/14-814/15)

 

პროგრამით გათვალისწინებული დარგობრივი სექციები (მიმართულებები):

1. globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba მემცენარეობაში;

2. globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba მეცხოველეობაში.

კონფერენციის სამუშაო ენები:   ქართული, ინგლისური, რუსული

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0102, ივანე ჯავახიშვილის ქ.# 51. საქართველოს   სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 291 00 87 

ელ.ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

ვებგვერდი: www.gaas.dsl.ge

 

საკონტაქტო პირები:

 

ელგუჯა შაფაქიძე

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(+995 577) 71 17 75

                                                                 (+995 32) 294 13 21                                                                

ანატოლი გიორგაძე                       თინათინ ეპიტაშვილი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                 (+995 593) 31 41 43                                          (+995 599) 78  10  90

                             (+995 32) 294 13 20                                           (+995 577) 60 98 32

ნაშრომის წარმოდგენის წესი:

bullet

ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 გვერდს, ფორმატი A4 , ტექსტში შრიფტის ზომა 11,  ინტერვალი 1,0.   ველები: ზედა 2.0  სმ, ქვედა 2.0 სმ,  მარცხენა 3.0  სმ.  მარჯვენა 2.0 სმ.

bullet

შრიფტი: ქართული ტექსტისთვის Acadnusx, ინგლისურისა და რუსულისათვის Times New Roman;

bullet

ცხრილები, ნახაზები და ა. შ. უნდა შესრულდეს TIFF 300dpi; 600dpi  ფორმატში; ფორმულები – Microsoft equation 2.0 

 

ნაშრომის სტრუქტურა: 

UDC (uak)

carieli strofi;

statiis dasaxeleba

carieli strofi;

avtoris(ebis) gvari, saxeli

organizaciis, qalaqis, qveynis mTliani dasaxeleba,

eleqtronuli fosta;

carieli strofi;

ZiriTadi teqsti;

carieli strofi;

anotacia inglisur enaze (aranakleb 100 sityva);

                           

ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ელ-ვერსიის სახით   სსმმ აკადემიის eleqtronuli fostის მისამართზე This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნიშვნელოვანი თარიღები:

15 სექტემბერი   სტატიის ელექტრონული ვერსიების წარმოდგენის ბოლო დღე;

25 სექტემბერი – შეტყობინება  შერჩეული სამეცნიერო ნაშრომების დაბეჭდვის შესახებ;  

4-5-6 ნოემბერი კონფერენციის ჩატარება:

შენიშვნა:  დასაშვებია ზეპირი და სტენდური მოხსენებები konferenciis organizatorebTan SeTanxmebiT.

v      სარედაქციო კოლეგია უფლებას იტოვებს არ დაბეჭდოს ნაშრომი, რომელიც არ შეესაბამება  პროგრამით გათვალისწინებულ მიმართულებებს;

v      ერთი და იგივე ავტორისაგან ორზე მეტი სტატია არ მიიღება;

v      ერთ სტატიაში დასაშვებია არა უმეტეს ოთხი ავტორისა;

v      თუ სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი საპატიო მიზეზით კონფერენციის მუშაობაში ვერ მიიღებს მონაწილეობას, საორგანიზაციო კომიტეტი მისთვის უზრუნველყოფს შრომათა კრებულის ელექტრონული ვერსიის გადაგზავნას.

v      saredaqcio kolegia pasuximgebelia konferenciis masalebis Tematikaze, xolo statiebis Sinaarsze, maTSi moyvanil Sedegebze da daskvnebze pasuxismgebloba ekisrebaT avtorebs.

საორგანიზაციო კომიტეტ          

 

 

2015 wlis  8 ivlisi                   dasawyisi 12 saaTze

 

1.        saerTaSoriso samecniero kongresis (q. varna, bulgareTi) muSaobis Sedegebis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademikosi jemal kacitaZe

Tanamomxsenebeli: Sps “saqagroservisis” direqtori givi qurdiani

 

2.       saqarTvelos soflis meurneobis saministros soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris agrosainJinro samsaxuris saqmianobis Sesaxeb. 

momxsenebeli: agrosainJinro samsaxuris ufrosi, teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori nugzar ebanoiZe

 

3.      mimdinare sakiTxebi.

 

 

 

2015 wlis 10 ivlisi                      dasawyisi 12 saaTze

1.        qarTuli Rvinis naturalurobis maCveneblebi, fizikur-qimiuri kriteriumebi.

momxsenebeli: mecn. doqt. nana begiaSvili.

2.       sanelebeli da aromatuli mcenareebis Srobis sakiTxebi.

momxsenebeli: doqtori nazi alxaniSvili.

 

3.       mimdinare sakiTxebi.

 

 

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sakonferencio darbazSi

2015 wlis 14 ivliss 12 saaTze gaimarTeba

mrgvali magida

“setyvisagan dazianebuli venaxis movlisa da garantirebuli dacvis RonisZiebebis Sesaxeb“

     misamarTi: Tbilisi, iv. javaxiSvilis q.#51 me –II sarTuli.

 

 

2015 wlis 15 ivlisi                         dasawyisi 12 saaTze

1.        akademikos jumber onianis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb. 

2.       akademiis wevr-korespondentis revaz jabniZis angariSi 2014 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

   3. mimdinare sakiTxebi.

 

 

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
agronomiuli samecniero ganyofileba

 

2015 wlis 15 ivliss atarebs gasvliT seminars wilkanSi

 

“simindis seleqciaSi miRweuli Sedegebi da maTi gamoyenebis SesaZleblobebi.

 

misamarTi: mcxeTis municipaliteti, wilkani

 

 

 

2015 wlis 23 ivlisi                                                        dasawyisi 12 saaTze

1.  socializacia da ekonomika.

   momxsenebeli: akademiis samecniero sabWos Tavmjdomare, akademikosi napoleon qarqaSaZe.
 

2.     saerTaSoriso samecniero kongresis (q. varna, bulgareTi) muSaobis Sedegebis Sesaxeb.

    momxsenebeli: akademikosi jemal kacitaZe.

3. mimdinare sakiTxebi.

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis

2015 wlis 9 seqtembris sxdomis

dRis wesrigi

Tbilisi                         dasawyisi 15 saaTze

sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis akademikos mdivnis arCevnebi

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

mecxoveleobis, veterinariisa da sakvebwarmoebis samecniero ganyofilebis

2015 wlis 10 seqtembris sxdomis

dRis wesrigi  

Tbilisi                        dasawyisi 12 saaTze

      

mecxoveleobis, veterinariisa da sakvebwarmoebis samecniero ganyofilebis akademikos mdivnis arCevnebi

 

 

2015 wlis 15 seqtemberi                     dasawyisi 12 saaTze

 

   1. a(a)ip _ soflis meurneobis proeqtebis marTvis saagento

    “sasoflo-sameurneo produqciis gadamamuSavebeli sawarmoebis   

     dafinansebis proeqtis”  Sesrulebis mimdinareoba da mosalodneli

     Sedegebi.

        moxsenebeli: akademikosi revaz asaTiani.

 

      2.       samTo soflis meurneobis ganviTarebis erovnuli     programa (ekonomikur-teqnolog.rekomendaciebi da marTvis meqanizmi- samecn. gamoyenebiTi proeqti).

moxsenebeli: akademikosi omar qeSelaSvili.

 

     3.       mimdinare sakiTxebi.

 

 

2015 wlis 16 seqtemberi                     dasawyisi 14 saaTze

 

1.sakvebi kulturebis mosavlianobis amaRlebis RonisZiebebi.

     moxsenebeli:  akademikosi givi caguriSvili.

 

2. klimatis cvlilebebiT ganpirobebuli stiqiuri movlenebis monitoringis Teoriuli da praqtikuli xedvebi.

     moxsenebeli:  akademiis wevr-korespondenti Tamaz TurmaniZe

   

3. mimdinare sakiTxebi

 

 

2015 wlis 21 seqtemberi                        dasawyisi 12 saaTze

 

     1.       peqtinovani nivTierebebi funqcionaluri daniSnulebis kvebis produqtebSi.

momxsenebeli: teqnikis doqtori eTeri uTuraSvili.

 

     2.      mimdinare sakiTxebi.

 

 

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
sakonferencio darbazSi
2015 wlis 29 seqtembers  12 saaTze gaimarTeba
mrgvali magida:

 

“rusTavelis fondis mier agrosainJinro dargSi dafinansebuli sagranto Temebis Sesaxeb”.

 

misamarTi: Tbilisi javaxiSvilis quCa #51,  me-II  sarTuli, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

 

                          saqarTvelos
         soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

                      g a n c x a d e b a

 

 

    2015 wlis 17 seqtembers, 14-00 saaTze, akademiis sakonferenciodarbazSi Catardeba gamoCenili mecnierisa da sazogado moRvawis, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosis


      profesor nodar CxartiSvilis

 

   dabadebidan 85-e da samecniero  
   pedagogiuri moRvaweobis me-60   
  
wlisTavisadmi miZRvnili saiubileo 
   saRamo


 

D                              dRis wesrigi:

  -  sxdomis gaxsana

     akademikosi givi jafariZe

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti;

akademikosi nodar CxartiSvili – mecnieri, sazogado moRvawe.

     momxsenebeli g. margvelaSvili, saqarTvelos soflis meurneobis  
           mecnierebaTa akademiis namdvili wevri.

  gamosvlebi da mogonebebi.

 

 

 

   2015 wlis 30 seqtemberi                                           dasawyisi 12 saaTze

 

 

1. informacia globaluri forumis (isik-yuli, yirgizeTi) me-6 wliuri TaTbiris Sesaxeb.

   

moxsenebeli: akademikosi guram aleqsiZe.

 

2.   saqarTvelos soflis meurneobis saministros soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris agrosainJinro samsaxuris saqmianobis Sesaxeb.

momxsenebeli: agrosainJinro samsaxuris ufrosi, teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori nugzar ebanoiZe.

 

3.       mimdinare sakiTxebi.

1.      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebisa da mecxoveleobis, veterinariisa da sakvebwarmoebis samecniero ganyofilebis akademikos mdivnebis arCevnebis Sedegebis Sesaxeb. 

     moxsenebeli: akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe.

2.      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier 2015 wlis 6 marts akademiis namdvil wevrTa (akademikosTa) asarCevad gamocxadebuli droebiT SeCerebuli konkursis  ganaxlebis Sesaxeb.

moxsenebeli: akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe.

 

 

 

           

2015 wlis 13 oqtomberi               dasawyisi 12 saaTze

 

1. bavSvTa kvebis produqtebis warmoebis Sesaxeb.

momxsenebeli: teqnikis doqtori aelita xotivari.

 

2. mimdinare sakiTxebi.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

mecxoveleobis, veterinariisa da sakvebwarmoebis samecniero ganyofilebis

2015 wlis  15 oqtombris sxdomis

 

dRis wesrigi

 

Tbilisi                      dasawyisi 12 saaTze

 

 

1. sasoflo sameurneo cxovelTa da frinvelTa kvebaSi bioqimiuri kvlevebis prioritetebis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademikosi guram tyemalaZe

 

2. mebocvreobis ganviTarebis perspeqtivebis Sesaxeb qvemo qarTlis magaliTze.

momxsenebeli: akademikosi jemal guguSvili

 

3. თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებების შესახებ.

momxsenebeli: soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris mTavari specialisti სოფლის მეურნეობის დოქტორი ნარგიზა  ბარამიძე

 

4. mimdinare sakiTxebi.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis

2015 wlis  16 oqtombris sxdomis

dRis wesrigi

Tbilisi                         dasawyisi 16 saaTze

 

 

1.        soflis meurneobis samecniero centris riskis Sefasebis samsaxuris struqtura, miznebi da amocanebi.

 

moxsenebeli:  sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis akademikos mdivani,  akademikosi zurab cqitiSvili.

 

 

2.      sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis debulebis ganxilva-damtkiceba.

 

moxseneblebi:  sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis akademikos mdivani,  akademikosi zurab cqitiSvili. prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis koordinatori, doqtori anatoli giorgaZe.

 

3.       mimdinare sakiTxebi.

  

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

ekonomikis samecniero ganyofilebis

2015 wlis  23 oqtombris sxdomis

dRis wesrigi:

Tbilisi                         dasawyisi 12 saaTze

   1. satyeo kanonmdeblobis srulyofis RonisZiebaTa Sesaxeb

momxsenebeli: akademiis vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe.

 

2. saqarTvelos miwis resursebis gamoyenebis efeqtianobis amaRlebis RonisZiebaTa sistemis Sesaxeb.

 

momxsenebeli: akademikosi nodar WiTanava

 

3. mimdinare sakiTxebi.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

agronomiuli samecniero ganyofilebis

2015 wlis  26 oqtombris sxdomis

 

dRis wesrigi

              Tbilisi,                        dasawyisi 12 saaTze

    1. niadagebis roli agrobiomravalferovnebis SenarCunebis saqmeSi.

momxsenebeli: agronomiuli samecniero ganyofilebis akademikos mdivani, akademikosi gogola margvelaSvili

 

   

2. mimdinare sakiTxebi.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sakonferencio darbazSi 2015 wlis  28 oqtombers  12 saaTze gaimarTeba mrgvali magida:

სოფლის მეურნეობის ქართული  პროდუქტების ექსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და სამომავლო პერსპექტივები"

 

misamarTi: Tbilisi javaxiSvilis quCa #51,  me-II  sarTuli, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sakonferencio darbazSi 2015 wlis  29 oqtombers  12 saaTze gaimarTeba seminari:

აგროეკოლოგიის სფეროში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში.”

 

misamarTi: Tbilisi javaxiSvilis quCa #51,  me-II  sarTuli, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site- www.gaas.dsl.ge

 

 

2015 wlis 2 noemberi                           dasawyisi 12 saaTze

 

1. soflis meurneobis samecniero centris riskis Sefasebis samsaxuris struqtura, miznebi da amocanebi.

     momxsenebeli:  sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis akademikos mdivani,  akademikosi zurab cqitiSvili.

 

2. a(a)ip _ soflis meurneobis proeqtebis marTvis saagento “sasoflo-sameurneo produqciis gadamamuSavebeli sawarmoebis dafinansebis proeqtis”  Sesrulebis mimdinareoba da mosalodneli Sedegebi.

 

     momxsenebeli: akademikosi revaz asaTiani.

3. mimdinare sakiTxebi.

   a) saerTaSoriso samecniero konferenciis “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba” saorganizacio sakiTxebis Sesaxeb.

 

     momxseneblebi: akademiis prezidentis movaleobis Semsrulebeli, akademikosi givi jafariZe; akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe; prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis koordinatori, doqtori anatoli giorgaZe.

 

 

gancxadeba:

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sakonferencio darbazSi
2015 wlis 13 noembers  12 saaTze, Tbilisis inovaciebisa da mecnierebis saerTaSoriso kvireulis farglebSi, gaimarTeba samecniero konferencia:

saqarTvelos mcenareTa mravalwlovani kulturebisa da saxeobebis genetikuri resursebi.”

             misamarTi: Tbilisi javaxiSvilis quCa #51,  me-II  sarTuli,
             saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

                             E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                             Web-Site: www.gaas.dsl.ge

 

 

2015 wlis  11 noemberi                    dasawyisi 12 saaTze

 

1.        akademiis wevr-korespondentis elguja SafaqiZis samecniero moRvaweobis Sesaxeb;

  

2.       akademiis wevr-korespondentis elguja SafaqiZisaTvis akademiis namdvili wevris arCevnebSi monawileobis misaRebad rekomendaciis an daSvebis micemis Sesaxeb. (faruli kenWisyra).

 

3.       mimdinare sakiTxebi.

 

2015 wlis  16 noemberi                        dasawyisi 12 saaTze

1.        akademiis wevr-korespondentis rezo jabniZis samecniero moRvaweobis Sesaxeb;

  

2.       akademiis wevr-korespondentis rezo jabniZisaTvis akademiis namdvili wevris arCevnebSi monawileobis misaRebad rekomendaciis an daSvebis micemis Sesaxeb. (faruli kenWisyra).

 

3.       mimdinare sakiTxebi.

 

 

2015 wlis 18 noemberi               dasawyisi 12 saaTze

            

1. qarTuli Saqris warmoebis mdgomareoba da misi ganviTarebis perspeqtivebi saqarTveloSi.

momxsenebeli: akademikosi nugzar baRaTuria.

2.  Sesworebebi kvebis produqtebis sanitarul normebsa da wesebSi.

momxsenebeli: doqtori eTeri ediberiZe.

3. mimdinare sakiTxebi.

 

 

2015 wlis  19 noemberi                    dasawyisi 12 saaTze

 

1.   akademiis wevr-korespondentis paata koRuaSvilis samecniero moRvaweobis Sesaxeb;

 

2.   akademiis wevr-korespondentis giorgi nikoleiSvilis samecniero moRvaweobis Sesaxeb;

 

3.   akademiis wevr-korespondentebis paata koRuaSvilisa da giorgi nikoleiSvilisaTvis akademiis namdvili wevris arCevnebSi monawileobis misaRebad rekomendaciis an daSvebis micemis Sesaxeb. (faruli kenWisyra).

 

4.   mimdinare sakiTxebi. 

 

 

gancxadeba

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
sakonferencio darbazSi 2015 wlis 4 dekembers  12 saaTze,
gaeros mier gamocxadebuli niadagis saerTaSoriso wlis farglebSi,
gaimarTeba niadagis msoflio dRisadmi miZRvnili
samecniero konferencia:

niadagebis roli qveynis ekonomikuri zrdis, biomravalferovnebis SenarCunebisa da soflis meurneobis mdgradi ganviTarebis saqmeSi

      misamarTi: Tbilisi javaxiSvilis quCa #51,  me-II  sarTuli,
      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

                                                  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                  web-site-www.gaas.dsl.ge

 

 

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

mecxoveleobis, veterinariisa da sakvebwarmoebis samecniero ganyofilebis

 2015 wlis  25 noembris sxdomis

 

dRis wesrigi

 

Tbilisi             dasawyisi 12 saaTze

 

1. saqarTveloSi akvakulturis ganviTarebis perspeqtivebis Sesaxeb.

momxsenebeli: magistri eldar kaSia. soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi centri.

 

2. qarTuli futkris megruli populaciis arsebuli mdgomareoba da muxuris sajiSe meurneobis aRdgenis perspeqtivebi.

momxsenebeli: doqtori maia feiqriSvili, doqtori aleqsandre korZaxia. soflis meueneobis saministros samecniero-kvleviTi centri.

 

3. mimdinare sakiTxebi.

  

           

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebisa da wevr-korespondentebis sayuradrebod

 

    gTxovT, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis moadgilesTan, samecniero ganyofilebebis koordinatorTan, doqtor anatoli giorgaZesTan 2015 wlis 25 dekembramde warmoadginoT 2015 wels Catarebuli samecniero-kvleviTi, pedagogiuri muSaobisa da sazogadoebrivi saqmianobis angariSi kompiuterze nabeWdi da misi eleqtronuli versia (aucileblad). aseve akademiis 2016 wlis perspeqtiul samuSao gegmaSi Sesatanad gansaxilveli sakiTxebi, Casatarebeli RonisZiebebis CamonaTvali.

 

     angariSisaTvis:

 

1.        Temis dasaxeleba (gegmiuri, davalebiT), romlis kvlevas xelmZRvanelobdiT an iRebdiT monawileobas mis SesrulebaSi (miuTiTeT xelmZRvaneloba, monawileoba).

2.       sagani, romelsac aswavliT umaRles saswavlebelSi (umaRlesi saswavlebelis dasaxeleba).

3.       gamoqveynebuli Tezisebi, statiebi ( miuTiTeT Tezisebis, statiis saxelwodeba, Jurnalis, krebulis dasaxeleba, weli, nomeri). warmoadgineT statiis mokle anotacia (4-5 pwkari).

4.       gamoqveynebuli monografia, saxelmZRvanelo (miuTiTeT monografiis, saxelmZRvanelos dasaxeleba, gamomcemloba, weli). warmoadgineT mokle anotacia (5-6 pwkari).

5.       Tqveni xelmZRvanelobiT daculi sadoqtoro disertaciebis, diplomebis (miuTiTeT Sesabamisi naSromebis dasaxeleba, umaRlesi saswavlebeli sadac Sedga sadoqtoro disertaciis, diplomis dacvebi).

6.       sazRvargareT da saqarTveloSi gamarTul simpoziumebSi, samecniero-praqtikul konferenciebSi, seminarebsa da treiningebSi monawileoba. miuTiTeT qveyana, dro da a.S. ZiriTadi Tema, Tqveni moxsenebis dasaxeleba.

7.       sazRvargareTis da adgilobriv samecniero grantebSi monawileoba. miuTiTeT sagranto fondi, grantis dasaxeleba.

8.       ssmm akademiis akademiur sabWos muSaobaSi monawileoba (sakiTxis momzadeba, winadadebis wardgena, rekomendaciebi). miuTiTeT sakiTxi, ganxilvis dro, winadadebis/rekomendaciis  dasaxeleba.

9.       samecniero sazogadoebis, arasamTavrobo organizaciis, samecniero sabWos, Jurnalis, krebulis, gamomcemlobis, saredaqcio sabWosa da redkolegiis wevroba. miuTiTeT samecniero sazogadoebis, arasamTavrobo organizaciis, Jurnalis, krebulis, gamomcemlobis dasaxeleba.

10.    gamogoneba, patenti;

11.     saxelmwifo jildo, damsaxurebis wodebebi da a.S.

12.    sxva mniSvnelovani saxis samuSaoebi.

13.    rogor warmogidgeniaT soflis meurnrobis im dargebis ganviTareba momavali wlebis ganmavlobaSi, romelSic Tqven muSaobT? Tqveni xedva saerTod qveynis soflis meurneobis ganviTarebisa da aRmavlobis mimarTulebiT, Tqveni konkretuli winadadebebi da a.S.

14.    gTxovT mogvawodoT sakiTxebi, romelTa ganxilva gsurT dargobrivi ganyofilebebisa da akademiuri sabWos sxdomebze, aseve im RonisZiebebis (mrgvali magida, seminari, konferencia, simpoziumi da sxva) Tematika, romelTa gamarTvac gsurT akademiaSi.

 

 SeniSvna:    1. angariSi SegiZliaT gamoagzavnoT el. fostaze                  

                                                    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                        2. angariSis moculoba unda iyos ara nakleb ori

              gverdisa.

2015 wlis 27 noemberi                              das. 12 saaTi

 

 

1. informacia CGIAR - sasoflo_sameurneo kvleviTi organizaciebis konsorciumis  fondis sabWos mier Catarebuli saerTaSoriso TaTbiris Sesaxeb (vaSingtoni aSS).

momxsenebeli: akademiis prezidenti, akademikosi g. aleqsiZe

2. informacia a.w. 4-6 noembers Catarebuli saerTaSoriso samecniero konferenciis “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba” Sedegebis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademiis vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe

3. mecnierebis dRisadmi miZRvnili mecnierebisa da inovaciebis saerTaSoriso kvireulis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe

4. informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sapatio akademikosad asarCevad kandidturis SerCevis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe

 

5. mimdinare sakiTxebi.  

 

 

saqarTvelos

soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

 saerTo krebis

 

dRis wesrigi:

 

3        dekemberi, 2015 w                         das. 12 saaTi

1. informacia CGIAR - sasoflo_sameurneo kvleviTi organizaciebis konsorciumis  fondis sabWos mier Catarebuli saerTaSoriso TaTbiris Sesaxeb (vaSingtoni aSS). 

momxsenebeli: akademiis prezidenti, akademikosi g. aleqsiZe

2. informacia a.w. 4-6 noembers Catarebuli saerTaSoriso samecniero konferenciis “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba”  Sedegebis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademiis vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe

 

3. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis saxelwodebis Secvlis Sesaxeb.

momxsenebli: akademiis vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe

 

4. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi

sursaTis uvneblobis  samecniero ganyofilebis Seqmnis Sesaxeb. 

momxsenebeli: akademiis vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe

5. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sursaTis uvneblobisa da mecxoveleobis, veterinariis da sakvebwarmoebis samecniero ganyofilebebis akademikos_mdivnebis damtkicebis Sesaxeb. 

momxsenebli: akademiis vice-prezidenti, akademikosi givi jafariZe

6. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis  sapatio akademikosis arCevis Sesaxeb.

momxsenebli: akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe

7. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvil wevrTa (akademikosTa) arCevnebi.  

momxsenebeli:  saeqsperto - sakonkurso komisiis Tavmjdomaris moadgile, akademikosi revaz  maxarobliZe.

 

8. mimdinare sakiTxebi. 

 

 

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis

2015 wlis  10  dekembris sxdomis

dRis wesrigi

Tbilisi                         dasawyisi 16 saaTze 

1.   “sursaTSi dariSxanis zRvruli odenobis dadgenis Sesaxeb”.

 

momxs. medicinis mecnierebaTa doqtori inga Rvineria,

       medicinis mecnierebaTa doqtori manana Juruli,

       qimiis mecnierebaTa akademiuri doqtori darejan duRaSvili.

 

2.  mimdinare sakiTxebi.

 

  2015 wlis  11 dekemberi                dasawyisi 12 saaTze

1.   informacia soflis meurneobis Tanamedrove mdgomareoba kunZul xokaidoze (iaponia).

 

momxs. sagarejos sakonsultacio-sainformacio centris ufrosi, teqnikis doqtori nikoloz javaxiSvili

 

2.  saqarTveloSi soflis meurneobis meqanizaciis sakiTxebisaTvis.

 

momxs. arasamTavrobo organizaciis “miwaTmflobelTa da meqanizatorTa kavSiris”  Tavmjdomare, teqnikis doqtori irakli dvali.

 

3.  mimdinare sakiTxebi.

 

 

2015 wlis  21 dekemberi                     dasawyisi 12 saaTze

1. soflad kooperaciis procesebis ganviTarebis Sesaxeb.

momxs. akademikosi paata koRuaSvili.

 

2. mimdinare sakiTxebi.

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

mecxoveleobis, veterinariisa da sakvebwarmoebis samecniero ganyofileba

2015 wlis  22 dekembris sxdomis

dRis wesrigi

Tbilisi                                         dasawyisi 12 saaTze

 

1. akademikos guram tyemalaZis angariSi  2015 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

2. ბუნებრივი საკვების სავარგულების არსებული მდგომარეობისა და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებების შესახებ.

   momxs. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი იოსებ სარჯველაძე.

3. mimdinare sakiTxebi.

 

2015 wlis  23 dekemberi                    dasawyisi 12 saaTze

1. vazis jiSebi saseleqcio samuSaoebis mdgomareobის შესახებ.

momxs. akademikosi vaJa kvaliaSvili.

 

2. ადგილწარმოშობის დასახელების მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების სანედლეულო ბაზის რეგულაციისა და ახალი მიკროზონების აგროკლიმატური საზღვრების დაზუსტების შესახებ.

momxs. akademikosi nodar  CxartiSvili.

 

3. xexilis movla-moyvanis axali teqnologiis Sesaxeb.

  momxs. akademikosi givi badriSvili.  

 

4. mimdinare sakiTxebi.

 

2015 wlis  24 dekembri                dasawyisi 12 saaTze

      1.    yurZnis narCenebidan bunebrivi biostimulatorebis miRebis Sesaxeb.

                   momxs. akademikosi nugzar baRaTuria.

   2. mimdinare sakiTxebi.

 

 

  

2015 wlis 25 dekemberi                    dasawyisi 12 saaTze

 

1.   yurZnis narCenebidan bunebrivi biostimulatorebis miRebis Sesaxeb.

momxs. akademikosi nugzar baRaTuria

  

2.   soflad kooperaciis procesebis ganviTarebis Sesaxeb.

momxs. akademikosi paata koRuaSvili.

 

  3. mimdinare sakiTxebi.  

 1. informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier inicirebul mcenareul cximebSiindustriuli trans cximebis Semcvelobis normatiuli aqtis damtkicebis Sesaxeb.

momxs. sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis akademikos mdivani zurab cqitiSvili.

gancxadeba.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia acxadebs konkurss 2015 wlis premiis miniWebis Sesaxeb agrarul sferoSi saukeTeso fundamentaluri, saganmanaTleblo da gamoyenebiTi xasiaTis naSromisaTvis  Semdeg mimarTulebebze:

agronomiuli;

sakvebwarmoeba, mecxoveleoba da veterinaria;

agroinJineria;

sasoflo-sameurneo profuqtebis Senaxva da gadamuSaveba;

ekonomika;

sursaTis uvnebloba;

 

      premiis misaniWeblad naSromebis warmodgenis ufleba aqvT saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias, saministroebs, uwyebebs, samecniero-saproeqto-kvleviT da umaRles saganmanaTleblo dawesebulebebs, sawarmoebs;

premiis mosapoveblad SeiZleba warmodgenili iqnes ukanaskneli xuTi wlis ganmavlobaSi Sesrulebuli naSromebi, amasTan gamoyenebiTi xasiaTis naSromebSi miTiTebuli samuSaoebi warmodgenamde ori wliT adre aprobirebuli unda iyos warmoebaSi; jgufi ar unda aRematebodes sam kacs. premiaze warmodgenil avtorTa jgufis SemadgenlobaSi SeiZleba Seyvanil iqnes sxva qveynis moqalaqeebi, Tu maT samuSao Seasrules qarTvel kolegebTan erTad;      

konkursSi monawileobis misaRebad saWiroa warmodgenil iqnes Semdegi dokumentacia or egzemplarad:

1. warmomdgeniorganizaciis blankze dabeWdili werili - wardgineba. werilSi aRiniSneba naSromis dasaxeleba, avtorTa gvari da saxeli, samuSao adgili da Tanamdeboba;

2. Tu avtori pensioneria, an igi premiaze wardgenilia gardacvalebis Semdeg, werilSi unda aRiniSnos misi ukanaskneli samuSao adgili da Tanamdeboba; werili – wardgineba unda moicavdes: naSromis mokle SinaarssnaSromis wardgenis dasabuTebasnaSromis zogad Sefasebas;praqtikuli xasiaTis naSromisaTvis

3.werili – wardgineba aseve unda Seicavdes gamoyenebis adgils, masStabebs da teqnikur-ekonomikur maCveneblebs;

4.naSromis anotacia ar unda aRematebodes 10 gverds. praqtikuli xasiaTis naSromis anotaciaSi saWiroa aRiniSnos sad, rodis, ra masStabiT aris realizebuli samuSaos Sedegebi da rogoria miRebuli teqnikur-ekonomikuri maCveneblebi;anotacia xelmowerili unda iyos yvela avtoris mier;

5. cnoba avtorTa monacemebis Sesaxeb (CV), avtobiografia, cnoba samuSao adgilidan da dakavebuli Tanamdeboba, binis misamarTi, fotosuraTi zomiT 3X4 sm.

6.  Sedgenili unda iyos or egzemplarad, TiToeuli egzemplari warmodgenili unda iyos calke saqaRaldiT, romelzec aRniSnuli iqneba avtorTa gvarebi da inicialebi, naSromis dasaxeleba da warmomdgeni organizaciis dasaxeleba;

7. naSromi warmodgenili unda iyos or egzemplarad Semdegi saxiT:

  - fundamentaluri naSromi (monografia, wigni, SromaTa krebuli); 

- gamoyenebiTi xasiaTis naSromi(samuSaoTa aRwera, TandarTuli SefasebebiT, daskvnebiT, saavtoro mowmobebisa da patentebis aslebiT);

- saxelmZRvanelo

naSroms SeiZleba daerTos fotosuraTebis albomi, sqemebi, rukebi da sxva. sasurvelia, rom damatebiTi masalis formati iyos iseTive, rogorc naSromis formatia.

masalebi premiis mosapoveblad warmodgenili unda iqnes 2016 wlis 08 ianvris 1800 saaTamde akademiis kademiur departamentSi kancelariaSi sabuTebis registraciis Semdeg. sabuTebis miReba iwarmoebs yovel dRe, garda SabaT-kvirisa.

misamarTi: 0102, q. Tbilisi, ivane javaxiSvilis quCa #51, me-2 sarTuli, oTaxi #17. tel. 2 94 31 21, 577 711 775.

 

ძებნა საიტზე

სიახლეები

თებერვალი 2020
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com