საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

რეკომენდაციები 2013

 praqtikuli rekomendaciebi da naSromebi

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam agraruli dargis mecnierebis mier 2013 wels Catarebuli kvlevebis safuZvelze, moamzada rekomendaciebis krebuli.

rekomendaciebs ganzogadoebisaTvis micemuli aqvs Tanmimdevruli saxe, dargobrivi prioritetebis mixedviT: 1. agronomiuli. 2. mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebis da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis, 3. agrosainJinro, 4. sasoflo-sameurneo produqtebis Senaxvis da gadamuSavebis 5. ekonomikuri, rac Seesatyviseba akademiis Sesabamis samecniero struqturebs.

rekomendaciebi gamosacemad moamzada saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiurma departamentma akademiis samecniero ganyofilebebis mier warmodgenili masalebis safuZvelze.

rekomendebuli RonisZiebebi mocemulia mokle anotaciis TandarTviT. rekomendebuli RonisZiebebis gamoyenebis msurvel momxmareblebs (fermerebs, praqtikos specialistebs da a.S.) maTze praqtikulad daxmarebis mizniT, SeuZliaT mimarTon saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur departments (Tbilisi, ivane javaxiSvilis q. #51, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tel/Fax: (+995 32)294 13 21), romelic uzrunvelyofs maTTvis rekomendaciebis dabeWvdas an saWiroebis SemTxvevaSi rekomendaciebis avtorebTan dakavSirebas detaluri informaciis misaRebad.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam moamzada ssmm akademikos jumber onianis rekomendciebi “mcenareTa normaluri zrda-ganviTarebisa da niadagis damuSavebisaTvis saWiro optimaluri tenianobis parametrebis Sesaxeb”.

 

  akad. jumber onianis rekomendaciebSi  mocemulia niadagebSi humusis Semcvelobis, meqanikuri Semadgenlobebisa da moculobiTi wonebis mixedviT, maTi damuSavebisa da sasoflo-sameurneo kulturebis zrda-ganviTarebisaTvis saWiro optimaluri da dasaSvebi tenianobebi da morwyvis normebi.

   rekomendaciebi gankuTvnilia fermerebisaTvis, agroniadagTmcodneebisaTvis, agromelioratorebisaTvis, agronomebisaTvis  da warmoebaSi momuSave soflis meurneobis specialistebisaTvis, agreTve agraruli mimarTulebis magistrebisa da doqtorantebisaTvis.

rekomendaciebiT dainteresebul soflis meurneobis specialistebs SeuZliaT mimarTon saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur departments (Tbilisi, ivane javaxiSvilis q. #51, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tel/Fax: (+995 32)294 13 21), romelic uzrunvelyofs maTTvis rekomendaciebis dabeWvdas an saWiroebis SemTxvevaSi rekomendaciebis avtorTan dakavSirebas detaluri informaciis misaRebad.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam moamzada naSromi “sakvebi kulturebis agrowesebi”- (avtori akad. g. caguriSvili, Tanaavtorebi: q. niauri da n. Jvania).

 

agrowesebi ganxilulia da dasabeWdad rekomendacia mieca saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agronomiuli samecniero ganyofilebis sxdomis mier (oqmi #4, 10 aprili 2014 weli).

soflis meurneobis erT-erTi ZiriTadi dargis - mecxoveleobis ganviTarebisaTvis gadamwyveti mniSvneloba aqvs mindvris sakvebwarmoebis moculobis gadidebas da misi xarisxis gaumjobesebas. am problematuri sakiTxis ganxorcielebisaTvis udidesi RonisZiebaa saqarTvelos bunebriv-klimaturi pirobebisaTvis uxvmosavliani sakvebi kulturebis SerCeva-gaadgileba da maTi Tesva-moyvanis teqnologiis dacva.

  Cveni qveynis gansxvavebul regionebSi Catarebulma mravamxrivma gamokvlvebma da warmoebis pirobebSi SedarebiTi gamocdebis Sedegebma araerTxel daadastura, rom saqarTveloSi agroteqnikur RonisZiebaTa sworad gamoyenebis gziT sakvebi kulturebis  saSualo saheqtaro mosavlianoba SeiZleba 3 - 4 - jer gaizardos.

  SemoTavazebul agrowesebSi mocemuli agroteqnikuri RonisZiebebis Tanmimdevrobis ganuxreli dacva am miznis miRwevis mtkice garantias iZleva.

  agrowesebiT dainteresebul soflis meurneobis specialistebs SeuZliaT mimarTon saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur departments (Tbilisi, ivane javaxiSvilis q. #51, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tel/Fax: (+995 32)294 13 21), romelic uzrunvelyofs maTTvis rekomendaciebis dabeWvdas an saWiroebis SemTxvevaSi agrowesebis avtorebTan dakavSirebas detaluri informaciis misaRebad.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam moamzada rekomendacia ”Semodgomaze gauxeSebuli TuTis foTlisagan mecxoveleobis aratradiciuli sakvebis (nekeri) damzadebis SesaZlebloba, teqnologiebi da ekonomiuri efeqtianoba”; avtorebi – akad. w/k g.nikoleiSvili, akad. w/k e. SafaqiZe, akad. doqtorebi

T. dalaliSvili da a. CageliSvili.

     rekomendaciebis konsultatia doqt., prof. panomir cenovi (bulgareTi), BACSA-s prezidenti; redaqtori akad. T. kunWulia.

 

  rekomendaciiT dainteresebul soflis meurneobis specialistebs (gansakuTrebiT mecxoveleobis dargSi dasaqmebul fermerebs da a.S.) SeuZliaT mimarTon saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiur departments (Tbilisi, ivane javaxiSvilis q. #51.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tel/Fax: (+995 32)294 13 21), romelic uzrunvelyofs maTTvis rekomendaciis dabeWvdas an saWiroebis SemTxvevaSi avtorebTan dakavSirebas detaluri informaciis misaRebad.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos mier rekomendebulia naSromi “adamiani da mwerebi”. misi avtoria ssmm akademiis akademikosi guram aleqsiZe, redaqtori soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori sandro yanCaveli.

 

naSromi miznad isaxavs moswavle axalgazrdobas da studentebs gauRviZos interesi da gaufarTovos codna iseT mniSvnelovan dargSi, rogoricaa entomologia, mecniereba, romelic Seiswavlis mwerebs, maT qcevebs, ganviTarebas, mavne Tu sasargeblo Tvisebebs.

Sroma Sedgenilia literaturuli masalis analizisa da sakuTari dakvirvebis safuZvelze. masSi mocemulia ZiriTadad, is masala, romelsac Cveni qveynis saxalxo meurneobis ganviTarebisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba.

 

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam moamzada naSromi “meabreSumeoba _ Savi, kaspis, zRvebis da centraluri aziis regionis qveynebis (BACSA) saerTo sazrunavia”. avtorebi ssmm akademiis w/k, ekonomikis mecnierebaTa doqtori giorgi nikoleiSvili da ssmm akademiis w/k, teqnikis mecnierebaTa doqtori  elguja SafaqiZe.

recenzenti - ssmm akademiis akademikosi o. qeSelaSvili;

redaqtori – ssmm akademiis akademikosi p. nasyidaSvili;

naSromi Sesrulebulia Savi, kapis zRvisa da centraluri aziis regionis qveynebis  meabreSumeobis asociaciis (BACSA) winadadebiT, misi prezidentis _ profesor panomir cenovis iniciativiT da moraluri mxardaWeriT. avtorebma CaTvales, rom saWiro gaxda kidev erTxel SeexsenebinaT sazogadoebisaTvis soflis meurneobis  uZvelesi dargis _ meabreSumeobis mniSvneloba, misi roli da adgili qveynis ekonomikuri aRmavlobisa da winsvlis saqmeSi, risTvisac gadawyda am mizniT specifikuri naSromis Seqmna.

  naSromis mizans warmoadgens meabreSumeobis Tanamedrove  mdgomareobis yovelmxrivi analizi, CamorCenis mizezebis gansazRvra, arsebuli rezervebis gamovlena, sabazro urTierTobaTa  gaTvaliswinebiT meurneobriobis axali formebis  ganviTarebis fonze dargis aRmavlobis uzrunvelsayofad saWiro RonisZiebebis dasaxva, dargis koncefcia, sainvesticio programebis (regionalur WrilSi) SemuSaveba da BACSA-s sistemaSi integraciis urTierTkavSiris problemebis gaSuqeba.

    igi gankuTvnilia soflis meurneobaSi dasaqmebuli fermerebis, praqtikos mcire mewarmeebis, meabreSumeobis dargis bakalavrebis, doqtorantebis, mecnierebis da yvela im pirovnebebisaTvis, romlebsac guli SetkivaT qarTul abreSumze da garkveuli wvlili SeaqvT misi aRorZinebis da ganviTarebis saqmeSi.

 

 

mevenaxeobis teqnologia da samuSaoTa

meqanizacia

                                                          omar bedia

 

naSromi ganxilulia da rekomendebulia gamosacemad saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sainJinro sakoordinacio samecniero dargobrivi ganyofilebis mier (oqmi #8 17. XII 2013 weli)

 

ganxilulia mevenaxeobaSi movla-moyvanisa da mosavlis aRebis teqnologiebi. aRwerilia manqane-bi da meqanizmebi, romlebic asruleben sawarmoo procesebs. mocemulia maTi mowyobiloba, teqnolo-giuri momsaxureba, aRwerilia sxvadasxva samuSaoe-bis teqnologia da organizacia, agreTve mcenareTa Soris niadagdamamuSavebeli mowyobilobis muSaobis principi da Teoriuli sakiTxebi,  kerZod moTvalTvaleobis kanoni, servomeqanizmis gamokv-leva fazuri sibrtyis meTodiT da sxva.

naSromi gankuTvnilia mevenaxeobis meqanizacia-sTan dakavSirebuli specialistebisaTvis da sainJinro-teqnikuri personalisaTvis, agreTve mecnierebisaTvis, romlebic muSaoben avtomatur mowyobilobebTan da servomeqanizmebTan  dakavSi-rebul Teoriul sakiTxebze.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com