საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

დადგენილებები 2014

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს დადგენილებები 2014 წელი

#

TariRi
 da
 oqmis #
ganxiluli sakiTxi da Sesabamisi dadgenilebebi
     

 1.

31 ianvari
2014 weli

1.      moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebis angariSi 2013 wels gaweuli muSaobis Sesaxeb.

 momxseneblebi: 1.1. agronomiuli samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi g.margvelaSvili;

1.2.      mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi z. cqitiSvili;

1.3.      agrosainJinro samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi r.maxarobliZe;

1.4.      ekonomikis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi o.qeSelaSvili.

daadgines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebis mier 2013 wels gaweuli muSaoba Sefasdes dadebiTad.

2.      moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 2014 wlis perspeqtiuli gegmis Sesaxeb.

momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti, akademikos-mdivani, akademikosi givi jafariZe;

daadgines: 1). damtkicdes ssmm akademiis 2014 wlis perspeqtiuli samuSao gegma warmodgenili saxiT;

         2).   aRniSnuli gegmiT gaTvaliswinebuli ssmm akademiis RonisZiebebis Sesaxeb ecnobos saqarTvelos soflis meurneobis saministros.

3. moismines:  soflis meurneobaSi mcire mewarmeobis ganviTarebis Sesaxeb;

           momxsenebeli:  akademikosi n. baRaTuria

 daadgines: sakiTxis aqtualobidan gamomdinare moewyos misi ganxilva mrgvali magidis formatSi soflis meurneobis saministros, ekonomikis saministros, arasamTavrobo organizaciebisa da agraruli dargis mecnierebis farTo monawileobiT.

4. moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis korporaciuli eleqtro fostebis Sesaxeb.

momxsenebeli: ssmm akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe;  
              

daadgines: mowonebuli iqnes ssmm akademiaSi korporaciuli el. fostis SemoReba da informacia  Sesabamisi ganmartebebiT miewodos akademiis saerTo krebas da akademiis wevrebs.

5. moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebis asocirebuli wevrobis (sazogadoebriv sawyisebze) Sesaxeb.

 momxsenebeli: akademikosi givi jafariZe

daadgines: 1. mowonebuli iqnas winadadeba akademiis samecniero ganyofilebebis asocirebuli wevrobis (sazogadoebriv sawyisebze) statusis SemoRebis Sesaxeb;

          2. damtkicdes akademiis samecniero ganyofilebebis asocirebuli wevris (sazogadoebriv sawyisebze)  debuleba warmodgenili saxiT;

          3. samecniero ganyofilebebis akademikos-mdivnebma erTi Tvis vadaSi warmoadginon winadadebebi samecniero ganyofilebebis asocirebuli wevrobis kandidaturebis Sesaxeb momdevno akademiur sabWoze gansaxilvelad;

         4. akademiis samecniero ganyofilebebis asocirebuli wevrobis (sazogadoebriv sawyisebze)  statusis SemoRebasTan dakavSirebiT Sesabamisi cvlilebebi Setanili iqnes akademiis wesdebaSi.

 2.

28 marti, 2014

oqmi#3

 

1.Mmoismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiisAakademikosis z. cqitiSvilis moxseneba “Semodgoma-

zamTris periodSi  rZis deficitis arsebobis gamo mcenareuli cximebis moxmarebiT gamowveuli safrTxeebis Sesaxeb.”

Ddaadgines:

       1. akademikos z. cqitiSvilis moxseneba miRebuli iqnas cnobad.

       2. daevalos akademiis swavlul mdivans a. giorgaZes moamzados informacia aRniSnul sakiTxze da miawodos igi soflis meurneobis saministros.

2. moismines:  soflis meurneobis doqtoris TinaTin dalaliSvilis moxseneba “Semodgomaze TuTis gauxeSebuli foTlisagan mecxoveleobisAaratradiciuli sakvebis (nekeris) damzadeba, mizanSewoniloba da efeqturoba”

daadgines:

  1. warmodgenili moxseneba miRebuli iqnas cnobad.

         2.  gagrZeldes muSaoba aRniSnul sakiTxze da Catarebuli   iqnas cda aRniSnuli sakvebiT cxovelis kvebisas mis  monelebadobaze.

      3. eTxovos soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi centris xelmZRvanelobas konkursebis Catarebis dros gaiTvaliswinos meabreSumeobis dargis samomavlo perspeqtivebi.

Mmimdinare  sakiTxebi: 

1. moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidentis, akademikos-mdivnis, akademikos givi jafariZis informacia, romelmac ganmarta, rom dazustebas moiTxovs ganyofilebis asocirebuli wevris statusis ganmarteba da saxelwodeba. amasTanave mizanSewonili iqneba, akademiis samecniero ganyofilebebma daakonkreton maTi Semadgenloba.

Ddaadgines: zemoaRniSnuli sakiTxis ganxilva gadadebuli iqnas ganyofilebis mier warmodgenili siebis dazustebis da asocirebuli wevris iuridiuli statusis dazustebis Semdeg.   

2. moismines: akademiis wevr-korespondendentis  e.SafaqiZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis erovnuli koordinatorebis mier Catarebuli samuSaoebis Sesaxeb.          

Ddaadgines: 1. erovnuli koordinatorebis mier gaweuli saqmianoba da maT Mmier Sesrulebuli proeqtebi periodulad mosmenili iqnes akademiis akademiur sabWoze, sadac mizanSewonili iqneba soflis meurneobis saministros warmomadgenlebis daswrebac.

               2. periodulad moewyos erovnuli koordinatorebis saqarTvelos raionebSi gasvliTi seminarebi, sadac ganxiluli iqneba fermerebTan gansaxorcielebeli proeqtebi da am RonisZiebebis iniciatorad akademiasTan erTad iqnebian raionebis soflis  meurneobis sakonsultacio-sainformacio centrebi.

3.   moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidentis, akademikos-mdivnis, akademikos givi jafariZis informacia, romelmac akademiis struqturaSi swavluli mdivnis-samecniero ganyofilebebis  koordinatoris SemoRebasTan dakavSirebiT winadadeba Semoitana, rom akademiuri doqtori anatoli giorgaZe ganTavisufldes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebis swavluli mdivnis Tanamdebobidan da dainiSnos saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis  swavlul  mdivnad-samecniero ganyofilebebis koordinatorad. 

Ddaadgines:  damtkicdes akademiuri doqtori anatoli giorgaZe saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis swavlul mdivnad-samecniero ganyofilebebis koordinatorad da ganTavisufldes akademiis samecniero ganyofilebebis swavlul mdivnobidan.

4.  moismines: akademiis samecniero Jurnal “moambis” pasuxismgebeli mdivnis mixeil SubiTiZis informacia akaki wereTlis saxelmwifo universitetis reqtoris moadgile, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, sruli profesori rolan kopalianis akademiis samecniero Jurnal “moambis” redkolegiis wevrad damtkicebis Sesaxeb. 

daadgines: akaki wereTlis saxelmwifo universitetis reqtoris moadgile, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, sruli profesori rolan kopaliani damtkicebuli iqnes akademiis  samecniero Jurnal “moambis” saredaqcio kolegiis wevrad.

 
 3.

oqmi #4

25 aprili

2014 weli

 

1. moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis, akademikos g.aleqsiZis informacia sasoflo-sameurneo kvlevebis globaluri forumis da FAO-s tropikuli qveynebis sasoflo-sameurneo kvlevebis sameTvalyureo sabWos muSaobis Sesaxeb (safrangeTi, monpelie).

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

2. moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis, akademikos guram aleqsiZis informacia  
     kanonproeqtis “sursaTad/cxovelis sakvebad gamoyenebuli genetikurad modificirebuli organizmebis da warmoebuli
 genmodificirebuli produqtis etiketirebis”
Sesaxeb.

    aRiniSna, rom aRniSnuli kanonproeqtis mixedviT etikitirebis gziT regulirdeba samarTlebrivi urTierTobebi sursaTad/cxovelis sakvebad gankuTvnili genetikurad modificirebuli organizmebisa da maTgan warmoebuli genmodificirebuli produqtis sabazro qselSi ganTavsebisa da importisas. aRsaniSnavia isic, rom gasaTvaliswinebia saerTaSoriso praqtikac, rodesac Tanamedrove ganviTarebul qveyanaSi savaldebuloa genmodificirebuli sursaTis etiketireba. amdenad aRniSnuli kanonproeqtis miReba qveynisaTvis da misi mosaxleobisaTvis uaRresad mniSvnelovani da droulia.

daadgines: 1. akademikos g. aleqsiZis informacia miRebuli iqnes cnobad.

            2. mowonebul iqnes kanonproeqti “sursaTad/cxovelis sakvebad gamoyenebuli genetikurad modificirebuli organizmebis da warmoebuli genmodificirebuli produqtis etiketirebis” Sesaxeb, rogorc qveynis  mosaxleobis informirebis da dacvis erT-erTi
saukeTeso saSualeba;

             3. eTxovos saqarTvelos parlaments aRniSnuli kanonis droulad miReba, raTa qveyanaSi ar moxdes momxmarebelTa SecdomaSi Seyvanis mcdeloba da ganxorcieldes mosaxleobis sruli informacia genmodificirebul produqtebze etiketirebis gziT maTi sabazro qselSi ganTavsebisa da importis dros.

3. moismines: akademikos T. kunWulias informacia saqarTvelos soflis meurneobis  ganviTarebis strategiis axali arCevanis Sesaxeb.

Ddaadgines: 1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

              2. zemoaRniSnuli sakiTxis ganxilvis Sedegebi  reagirebisaTvis gadaegzavnos saqarTvelos soflis meurneobis saministros.

4. mimdinare sakiTxebi:

1. moismines: akademiis wevr-korespondentis e. SafaqiZis informacia 2014 wlis aprilSi Catarebuli RonisZiebebis Sesaxeb.

daadgines:  warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

 

 4.

oqmi #5

4 ivnisi

2014 weli

 

   1.   moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentis, akademikos g.aleqsiZis informacia samxreT koreis respublikaSi vizitis Sesaxeb.

daadgines:

     1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

      2. mowonebuli iqnas urTierT TanamSromlobis memorandumi koreis respublikis erovnul mecnierebaTa akademiasa da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias Soris.

      3.  mowonebuli iqnas aseve  urTierT TanamSromlobis memorandumi koreis respublikis soflis meurneobis ganviTarebis agromravalferovnebis centrsa da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias Soris.

11. moismines: maRali teqnologiebis aTvisebaze orientirebuli agrosainJinro dargis prioritetebi

         momxsenebeli: smma akademikosi r. maxarobliZe

  Ddaadgines:

      1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

         2.   eTxovos saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviT centrs Sesabamis struqturebSi gaiTvaliswinos maRali teqnologiebis aTvisebaze orientirebuli agrosainJinro dargis prioritetebi.

111. moismines: akaki wereTlis quTaisis universitetis agraruli fakultetis 2013 wlis samecniero-kvleviTi muSaobis angariSi.

         Mmomxsenebeli: universitetis  reqtoris moadgile,

                  M      smm doqtori r. kopaliani

daadgines:

       1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.  

        2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam arsebuli memorandumis farglebSi intensiuri   meToduri daxmareba gauwios akaki wereTlis quTaisis universitetis agraruli fakultetis TanamSromlebs  samecniero-kvleviTi samuSaoebis warmarTvaSi.

 

5

O

oqmi#7

27 ivnisi

2014 .

..weli   

1. moismines: savargulebisa da niadaguri tipebis TaviseburebaTa Sesatyvisad wylier TvisebaTa regulirebis sistemebi.

     Mmomxsenebeli: ssmm akademiis akademikosi j. oniani

Ddaadgines:

        1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

        2. eTxovos saqarTvelos da aWaris  soflis meurneobis saministroebs ssmm akademiaSi momzadebuli rekomendaciebis : “mcenareTa normaluri zrda-ganviTarebisa da niadagis damuSavebisaTvis saWiro optimaluri tenianobis parametrebis Sesaxeb” (avtori j. oniani) sasignalo egzempliaris stamburi wesiT gamravleba.

2. moismines: samecniero TanamSromloba ukrainel mecnierebTan da meoTxe saerTaSoriso samecniero-praqtikuli  konferenciis Sesaxeb-podolskis agrarul-teqnikuri universiteti, ukraina.

 nbsp;       Mmomxsenebeli: ssmm akademiis swavluli mdivani

                        Ddoqtori a.giorgaZe

Ddaadgines:

          warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

3. mimdinare sakiTxebi:

1. moismines: ssmm akademiaSi samecniero konferenciis “klimatis cvlileba da soflis meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTareba” Catarebis saorganizacio sakiTxebis Sesaxeb.  

           Mmomxsenebeli: ssmm akademiis w\k e. SafaqiZe

Ddaadgines:

       1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

        2 saerTaSoriso konferenciis maRalorganizebulad da warmodgenili Sromebis redaqtirebisaTvis Camoyalibdes saorganizacio komiteti da saredaqcio kolegia

11. moismines: ssmm akademiaSi meToduri literaturisa da rekomendaciebis gamocemis Sesaxeb.

       Mmomxsenebeli: ssm akademiis w\k e. SafaqiZe

 Ddaadgines:

         1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

         2. ssmm akademiis akademiurma departamentma uzrunvelyos am sakiTxTan dakavSirebiT aqtiuri komunikaciebis Camoyalibeba da urTierT TanamSromlomlobis gaRrmaveba saqarTvelos da aWaris soflis meurneobis saministroebTan.

(pasuximgebeli - akademiuri departamentis ufrosi ademiis w\k

e.SafaqiZe).

6.

O

oqmi#8

27ivlisi

2014 .

..weli   

1.   moismines:   bulgareTis saerTaSoriso konferenciis Sedegebis Sesaxeb

         momxsenebeli: akademikosi  jemal kacitaZe

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas  

             cnobad.

    2.   moismines: suxiSvilis saswavlo universitetis saqmianobis  Sesaxeb

          momxsenebeli: universitetis reqtori,sm

                    mecnierebaTa doqtori, profesori,

                    evropis reqtorTa klubis wevri

                    valeri suxiSvili

daadgines:  agronomiuli kadrebiT qveynis uzrunvelyofis mizniT momzaddes winadadebebi, sadac yuradReba mieqceva agraruli kadrebis momzadebas regionebis mixedviT. mizanSewonilia agreTve universtetsa da ssmm akademias Soris  gaformdes urTierTTanamSromlobis memorandumi.          

3. moismines: ssmm akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebaSi namdvili wevris (akademikosis) asarCevad gamocxadebuli konkursis Sesaxeb.

        momxsenebeli:  ssmm akademiis vice-prezidenti-akademikos-mdivani, akademikosi givi jafariZe

 Ddaadgines: ssmm akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebaSi gamocxadebul akademiis namdvili wevris (akademikosis) vakantur adgilze konkursSi monawile kandidatTa sakiTxis ganxilva moxdes ssmm akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis  da soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis samecniero ganyofilebebis gaerTianebul sxdomaze.

   3.   moismines: ssmm akademiis akademikos givi jafariZis informacia, romelmac Semoitana winadadeba mowveuli iqnas saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saerTo kreba 2014 wlis 5 agvistos dRis 12 saaTze Semdegi dRis wesrigiT:

   1.   saqarTvelos soflis meurneobis  mecnierebaTa akademiis 2014 wlis pirveli naxevris  muSaobis ZiriTadi mimarTulebebis Sesaxeb.

               momxsenebeli: akademiis prezidenti,                        akademikosi, guram aleqsiZe

2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akdemiis mecxoveleobis, veterinariis,  sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebaSi akademiis namdvili wevris (akademikosis) erT vakantur adgilze akademiis namdvili wevris (akademikosis) arCevnebi.

daadgines: saqarTvelos soflis meurneobis  mecnierebaTa akademiis saerTo kreba mowveuli iqnas 2014 wlis 5 agvistos  Semdegi dRis wesrigiT:

1.saqarTvelos soflis meurneobis  mecnierebaTa akademiis 2014 wlis pirveli naxevris  muSaobis ZiriTadi mimarTulebebis Sesaxeb.

            Mmomxsenebeli: akademiis prezidenti, 

             Akademikosi guram aleqsiZe

    2.   saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa  akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebaSi akademiis namdvili  wevris (akademikosis) erT vakantur adgilze akademiis

namdvili wevris (akademikosis) arCevnebi.

5   moismines: ssmm akademiis w/k elguja SafaqiZis informacia akademiaSi mimdinare wlis 2-4 oqtombers Casatarebeli saerTaSoriso konferenciis momzadebis mimdinareobis Sesaxeb.       

     daadgines:1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

  Tbilisi,  27-VII-2014


7.

oqmi #9

26 seqtemb.

2014 weli

1. moismines:
zoonozuri daavadebebis gavrcelebis     mdgomareoba saqarTveloSi da masTan brZolis mecnieruli siaxleebis Sesaxeb.

       momxsenebeli: akademikosi Tengiz yuraSvili

daadgines:
   1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

   2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam

    saqarTvelos soflis meurneobis saministrosTan erTad    
    SeimuSaos jilexis, cofis,
tuberkuliozisa da sxva

    zoonozebissawinaaRmdego RonisZiebaTa erovnili programebi.

  3. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa  akademiis

   mecxoveleobis, sakvebwarmoebis,  veterinariis da

   mecxoveleobis produqtebis  gadamuSavebis samecniero

   ganyofilebam xeli  Seuwyos leqcia-saubrebis da konsulta

   ciebis  Catarebas (gansakuTrebiT raionebis sakonsultacio

   centrebSi) mosaxleobis meti informirebis mizniT.

II.  moismines:
    saqarTvelos soflis meurneobis eleqtrifikaciis

    Tanamedrove aspeqtebi.

      Mmomxsenebeli: akademikosi arCil vaSakiZe

Ddaadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas

             cnobad.

III.  mimdinare sakiTxebi:

Mmoismines: saerTaSoriso konferencia “klimatis cvlileba da soflis meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTareba”, 2-3-4 oqtomberi, 2014 w.  mzadyofnis Sesaxeb.

          .          

       momxsenebeli: akademiis w\k elguja SafaqiZe

     daadgines: warmodgenili informacia miRebuli   
             iqnas cnobad.


8.

oqmi #10

31/X

2014 weli

moismines: saeqsporto produqciis warmoebis rezervebi da maTi amoqmedebis inovaciuri teqnologiebi.

       momxsenebeli: akademikosi n. baRaTuria

 daadgines:
    1. warmodgenili informacia Sefasdes   dadebiTad.

    2. rekomendirebuli iqnas, rom  naturaluri sakvebi saRebavebis misaRebad gamoyenebuli iqnas yurZnisa da Rvinis gadamuSavebis Txevadi da myari narCenebi, xolo naturaluri wiTeli saRebavebis misaRebad aseve gamoyenebuli iqnas velurad mzardi anwlis nargavebi.

 M   mimdinare sakiTxebi:

moismines: akademiis swavluli mdivnis, soflis meurneobis doqtoris a. giorgaZis informacia q. vladikavkazSi Catarebuli seminaris Sesaxeb. 

       daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.          .          


9.

oqmi #11
noemberi
2014 weli

1. moismines: rZis warmoebis efeqturobis ganmsazRvrel faqtorTa klasifikacia.

     Mmomxsenebeli: ssmm akademiis akademikosi zurab

                     cqitiSvili

D     daadgines: 1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas

              cnobad.

2. moismines: 2014 wlis noembris TveSi Catarebuli

              RonisZiebebis Sesaxeb.

        Mmomxsenebeli: ssmm akademiis swavluli mdivani

                     samecniero ganyofilebebis

                     koordinatori, soflis meurneobis

                     doqtori anatoli giorgaZe

   daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas

              cnobad da Catarebuli RonisZiebebi

              Sefasdes dadebiTad.

 3 mimdinare sakiTxebi:

       saqarTvelos soflis meurneobis saministros mier  
      “saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis strategia
       (2015-2020)”-is ganaxlebul dokumentTan dakavSirebiT 
       akademiis mier SemuSavebuli winadadebebisa da SeniSvnebis
       Sesaxeb.

       Mmomxsenebeli: akademiis vice-prezidenti-

                     akademikos mdivani, akademikosi

                     givi jafariZe

  daadgines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam ganixila “saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis strategia (2015-2020):-is ganaxlebuli dokumenti da gamoTqva SeniSvnebi da winadadebebi. amasTan, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia gamoTqvams mzadyofnas, raTa soflis meurneobis saministrosa da agrarikos mecnierTa erToblivi TanamSromlobiT Sedges da ganxorcieldes soflis meurneobis mdgradi ganviTarebis drois adekvaturi saerTo-saxelmwifoebrivi  programa.


10.

oqmi #12

26dekemberi 2014 weli

1. moismines: agroradiologiuri da agroekologiuri kvlevebi rogorc soflis meurneobis mdgradi ganviTarebis safuZveli.

    momxsenebeli: akademikosi zaur Canqseliani

    daadgines: 1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

                2. eTxovos saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviT centrs aRniSnul Tematikaze Catarebuli samuSaoebis angariSebi ganxilul iqnas agreTve akademiis akademiur sabWoze. 

2. moismines: satyeo ganaTleba da misi ganviTarebis perspeqtivebis Sesaxeb.

    momxseneblebi: soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori  giorgi gagoSiZe, akademikosi givi jafariZe.  

     daadgines: 1. warmodgenili informacia miRebuli   iqnas cnobad.

                 2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam aqtiuri monawileoba miiRos saqarTvelos teqnikuri universitetis satyeo mimarTulebiT magistratebis da doqtorantebis saganmanaTleblo programebis momzadebaSi. 

3. moismines: sainvesticio proeqtis “meabreSumeobis sakvebi bazis, parkis warmoebis da kustaruli rewvis etapobrivi aRdgena xonis raionSi” Sesaxeb.

     momxseneblebi: akademiis wevr-korespondentebi: elguja SafaqiZe  da giorgi nikoleiSvili.                     

      daadgines:  1. mowonebuli iqnas warmodgenili sainvesticio proeqti da igi gadaeces soflis meurneobis saministros regionalur fondebSi misi Setanis mizniT.

                   2. eTxovos soflis meurneobis saministros organizacia gaukeTos xonis meabreSumeobis meurneobis masze daqvemdebarebul samecniero-kvleviT centrisaTvis gadacemis proceduras.

                   3. warmodgenili sainvesticio proeqtis Sesaxeb ecnobos saqarTvelos sapatriarqos.

                   4. sainvesticio proeqtis dadebiTad ganxorcielebisaTvis mizanSewonilia moxdes saqmiani Sexvedra saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da “saqarTvelos abreSumis” warmomadgenlebs Soris. 

 4. mimdinare sakiTxebi:  

    4.1 moismines: informacia saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademiur sabWosTan  “miwis  fondis marTvis mecnieruli uzrunvelyofis mudmivmoqmedi komisiis” Seqmnis Sesaxeb. 

  momxsenebeli: akademikosi guram aleqsiZe  

      daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad. 

    4.2. moismines: informacia akademiis mier “agrarul sferoSi wlis  saukeTeso mecnieris” wodebis mopovebisaTvis gamocxadebuli konkursSi Semosuli ganacxadebis   Sesaxeb. 

        momxsenebeli: akademiis wevr-korespondenti  elguja SafaqiZe

         daadgines: 1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

                    2. akademiis samecniero ganyofilebebma 2014 wlis 12 ianvramde warmoadginon dargobrivi sakonkurso- saeqsperto komisiebis Semadgenlobebi.

მენიუ

წინა წლების დადგენილებები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com