საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

დადგენილებები 2015

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს დადგენილებები 2015 წელი


TariRi
 da
 oqmis #
ganxiluli sakiTxebi da Sesabamisi dadgenilebebi
     
1.
16 ianvari, 2015 weli;
oqmi # 1

moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da saqarTvelos teqnikur universitets Soris urTierT TanamSromlobis memorandumis gaformebis  Sesaxeb. 

daadgines: akademiis prezidentma, akademikosma g. aleqsiZem da saqarTvelos  teqnikuri universitetis reqtorma akademikosma a. frangiSvilma xeli moaweres memorendums TanamSromlobis Sesaxeb; memorandumi ZalaSi Sevides xelis mowerisTanave.


2.
31 ianvari, 2015 weli;
oqmi # 3
 1. moismines: saqarTvelos soflis meurneobis  mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebis angariSebi 2014 wels gaweuli samevniero muSaobis  Sedegebis Sesaxeb.

 momxseneblebi: agronomiuli samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi g. margvelaSvili; mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi z. cqitiSvili; agrosainJinro samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi r. maxarobliZe; soflis meurneobis produqtebis Senaxvisa da gadamuSavebis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi n. baRaTuria; ekonomikis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi o. qeSelaSvili. 

daadgines: saqarTvelos soglis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero ganyofilebebis mier 2014 wels gaweuli muSaoba Sefasdes dadebiTad.

  2. moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis ganxilva_damtkiceba.

   momxseneblebi: akademiis vice-prezidenti, akademikos-mdivani, akademikosi g. jafariZe, akademiuri departamentis ufrosi, akademiis w\k e. SafaqiZe, prezidentis moadgile, samecniero ganyofilebebis koordinatori, doqtori a. giorgaZe.

daadgines:damtkicdes 2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegma warmodgenili saxiT.

 1. moismines:fermerTa da specialistTa kvalifikaciis amaRlebis saswavlo centris Camoyalibebis Sesaxeb.

 momxsenebeli: akademiis vice-prezidenti, akademikos-mdivani, akademikosi g. jafariZe. 

daadgines: 1. ZiriTadad mowonebuli iqnas fermerTa  da specialistTa kvalifikaciis amaRlebis saswavlo centris debuleba, struqtura da xarjTaRricxva warmodgenili saxiT.

   2.akademiis akademiurma departmentma(e. SafaqiZe), samecniero ganyofilebebis koordinatorma ( a. giorgaZe) centris  xelmZRvanelma ( o. qeSelaSvili), samecniero ganyofilebebis akademikos-mdivnebma ( g. margvelaSvili, r. maxarobliZe, z. cqitiSvili, n. baRaTuria) erTi Tvis vadaSi warmoadginon saswavlo gegmebi da saswavlo programebi disciplinebis mixedviT.

   3. kontroli aRniSnuli dadgenilebis Sesrulebaze daevalos akademiuri departamentis ufross, akademiis w\k e.SafaqiZes. 

 1. mimdinare sakiTxebi:

moismines:saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos sxdomebis mier miRebuli dadgenilebebis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb.

 momxseneblebi: akademiis vice-prezidenti, akademikos-mdivani, akademikosi g. jafariZe, akademiuri departamentis ufrosi, akademiis w\k e. SafaqiZe. 

daadgines: 1. warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad;

            2. mizanSewonilia akademiuri sabWos sxdomebze miRebul dadgenilebebSi Caiweros pasuxismgebeli maT Sesrulebaze, romelic periodulad moaxsenebs informaciebs akademiur sabWos.


3.
25 Tebervali, 2015 weli;
oqmi # 5

1. moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos Tavmjdomaris, akademikos  n. qarqaSaZis informacia samecniero sabWos 2014 wlis samecniero saqmianobis da 2015 wlis samuSao gegmis Sesaxeb.

Ddaadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

2. moismines:  saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidentis, akademikos g. jafariZis informacia agrarul sferoSi  wlis saukeTeso mecnieris wodebis mosapoveblad gamocxadebul konkursSi saeqsperto-sakonkurso komisiebis mier faruli kenWisyriT rekomendebuli kandidaturebis damtkicebis Sesaxeb.

   daadgines:  agrarul sferoSi 2014 wlis saukeTeso mecnieris wodeba mieniWos:

 

agronomiul  dargSi _ akademikos guram aleqsiZes;

 

agroinJineriis dargSi _ akademikos jemal kacitaZes;

 

soflis meurneobis produqtebis gadamuSavebis da Senaxvis dargSi _ teqnikis mecnierebaTa doqtors nana begiaSvils;

 

ekonomikis dargSi _ akademiis wevr korespondents paata koRuaSvils.

3. moismines:  akademiis prezidentis, akademikos guram aleqsiZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis vakantur adgilebze asarCevad konkursis gamocxadebis Sesaxeb.

   daadgines:  1. saqarTvelos  soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wesdebis me-10 Tavis Sesabamisad gamocxaddes konkursi saqarTvelis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis) asarCevad Semdeg vakantur specialobebSi:

.

agronomiul samecniero ganyofilebaSi-specialoba “agronomia” specializacia-“agroteqnologia” - 1 adgili;

.

agrosainJinro samecniero ganyofilebaSi_ specialoba-

 “agroinJineria”, specializacia "soflis meurneobis meqanizacia" -1 adgili;

.

ekonomikis ganyofilebaSi- specialoba “ekonomika”-1 adgili;

             2.saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis gancxadeba saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebis (akademikosebis) asarCevad konkursis gamocsadebis Sesaxeb gamoqveyndes presaSi da akademiis veb-gverdze.

 4. moismines: akademiis mTavari buRaltris n. soziaSvilis informacia akademiis 2014 wlis finansuri angariSi da 2015 wlis biujetis Sesaxeb.

daadgines: damtkicdes warmodgenili finansuri angariSi.4
.


20 marti,

2015 weli.

oqmi # 6
moismines: saqarTvelos kanonSi  “saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis Sesaxeb” mosalodneli cvlilebebis Sesaxeb.

momxsenebeli - ssmm akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe

daadgines: 1. akademiuri sabWos gafarToebul sxdomaze gamoTqmuli winadadebebisa da mosazrebebis Sesaxeb ecnobos saqarTvelos parlamentis mecnierebis, ganaTlebisa da kulturis komitets.

2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis gafarToebuli akademiuri sabWos mier sxdomaze gamoTqmuli winadadebebisa da mosazrebebis saqarTvelos parlamentis mier ganxilvamde droebiT SeCerdes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier 2015 wlis 6 marts akademiis namdvil wevrTa (akademikosTa) asarCevad gamocxadebuli konkursi ( gazeTi “saqarTvelos respublika” # 42,  6 marti, 2015 weli).5.

..

27 marti,

2015 weli.

oqmi # 7

1. moismines: akademiis akademiuri departamentis ufrosis akademiis wevr/korespondentis e. SafaqiZis informacia akademiis mier 2014 wels gamocemuli rekomendaciebis, agrowesebis, instruqciebis, bukletebis, broSurebisa da sxva beWdviTi da eleqtronuli samecniero-sainformacio gamocemebis mdgomareobisa  da samomavlo perspeqtivebis Sesaxeb.

daadgines: aRniSnuli informacia miRebuli iqnas cnobad.

2. moismines: akademiis samecniero ganyofilebebis akademikos-mdivnebis informaciebi erovnuli koordinatorebis mier gaweuli muSaobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

3. moismines: akademiis wevr/korespondentis r. jabniZis informacia iaponiidan Semotanili mandarinis adremwifadi jiSebis aklimatizaciisa da produqtiulobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad

da miRebuli iqnas cnobad.

4. moismines: akademiis wevr/korespondentis e. SafaqiZis informacia "agrarul sferoSi saukeTeso fundamentaluri, saganmanaTleblo da gamoyenebiTi xasiaTis naSromebisaTvis akademiis premiis miniWebis" debulebis Sesaxeb.

daadgines: 1. mowonebuli iqnas debuleba "agrarul sferoSi saukeTeso fundamentaluri, saganmanaTleblo da gamoyenebiTi xasiaTis naSromebisaTvis akademiis premiis miniWebis" Taobaze.

           2. baTilad CaiTvalos saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 2013 wlis 31 maisis sxdomis gadawyvetileba (oqmi #7) agrarul sferoSi wlis saukeTeso mecnieris wodebis miniWebis debulebis Sesaxeb.


6.

24 aprili 2015 weli

1. moismines: akademikos nodar CxartiSvilis moxseneba

vazis nergis warmoebis arsebuli mdgomareobisa da samomavlo perspeqtivis Sesaxeb.  

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad. momzaddes winadadebebi soflis meurneobis saministroSi warsadgenad.   

2. moismines: akademikos jumber onianis moxseneba miwaTmoqmedebis sistemis ganviTarebis Sesaxeb. 

daadgines: informacia miRebuli iqnas cnobad. 

3. moismines: akademikos givi jafariZis informacia agrarul sferoSi eqspertis wodebis mimniWebeli komisiis debulebis Sesaxeb.

 daadgines: ZiriTadad mowonebuli iqnas warmodgenili debuleba agrarul sferoSi eqspertis wodebis mimniWebeli komisiis Sesaxeb. akademiuri sabWos wevrebma erTi kviris vadaSi warmoadginon TavianTi winadadebebi da SeniSvnebi aRniSnuli debulebis Taobaze.


7.

25 ivnisi

2015 weli

oqmi #10

 
 1. moismines: quTaisis akaki wereTli universitetis

 reqtoris moadgilis, profesor roland kopalianis moxseneba universitetis  agronomiuli fakultetis 2014 wlis samecniero –kvleviTi muSaobisa da 2015 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis Sesaxeb.

    daadgines: 1. quTaisis akaki wereTlis universitetis agronomiuli fakultetis muSaoba Sefasdes dadebiTad.

       2. gagrZeldes TanamSromloba quTaisis akaki wereTlis universitetis agronomiul fakultetTan gaformebuli memorandumis mixedviT.


8.

23 ivlisi

 2015 weli

oqmi # 11

 1. moismines: akademikos napoleon qarqaSaZis

 moxseneba Temaze: "socializacia da ekonomika".

     daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes  dadebiTad  da gamoices broSuris saxiT. 

 1. moismines: akademikos jემალ kacitaZis informacia q. varnaSi (bulgareTi) Catarebuli saerTaSoriso samecniero kongresis muSaobis Sedegebis Sesaxeb.

     daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad.

 1. mimdinare sakiTxebi:

moismines: akademikos givi jafariZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis Seqmnis Sesaxeb.

daadgines:

 1. 1. mowonebuli iqnas warmodgenili winadadeba akademiaSi sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis Seqmnis Sesaxeb.

 2. daevalos prezidentis moadgiles, samecniero ganyofilebebis koordinators, doqtor a. giorgaZes akademiis Sesabamis samsaxurebTan  erToblivad umokles vadaSi SeimuSaos da warmoadginos sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis debuleba ganyofilebis miznebisa da amocanebis CvenebiT. masve daevalos warmoadginos winadadeba sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis Semadgenlobis kandidatTa Sesaxeb.

 3. sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis SeqmnasTan dakavSirebiT akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebas amieridan ewodos  'mecxoveleobis, veterinariisa da sakvebwarmoebis" samecniero ganyofileba.
 4. kontroli aRniSnuli dadgenilebis ganxorcielebaze daevalos akademiis vice-prezidents, akademikos givi jafariZes.

9.
30 seqtemberi, 2015 w.
oqmi #12

1.  moismines: informacia globaluri forumis (isik-yuli, yirgizeTi) me-6 wliuri TaTbiris Sesaxeb (momxsenebeli - akademikosi guram aleqsiZe)

    daadgines: warmodgenili informacia miRebuli  
    iqnas cnobad.

2. moismines: saqarTvelos soflis meurneobis saministros soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris agrosainJinro samsaxuris ufrosis, profesor n.ebanoiZis informacia agrosainJinro samsaxuris saqmianobis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad.

3. mimdinare sakiTxebi:

   3. I. moismines: akademiis prezidentis, akademikos g.aleqsiZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sursaTis uvneblobisa da mecxoveleobis, veterinariisa da sakvebwarmoebis samecniero ganyofilebebis Sesaxeb.

 daadgines: I. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Seiqmnas sursaTis uvneblobis samecniero ganyofileba Semdegi SemadgenlobiT:

 akad. z. cqitiSvili (akademikos-mdivani) ,

wevrebi: akad. r. asaTiani, akad. r. Canqseliani, akad.w/k T. TurmaniZe.

 II. akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebas Seecvalos saxeli da mas amieridan "ewodos mecxoveleobis, veterinariisa da sakvebwarmoebis samecniero ganyofileba".

III. warmodgenili cvlilebebi dasamtkiceblad waredginos akademiis saerTo krebas. 

3.2.  moismines: akademiis prezidentis, akademikos guram aleqsiZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier 2015 wlis 6 marts (gazeTi “saqarTvelos respublika” # 42) akademiis namdvil wevrTa (akademikosTa) asarCevad gamocxadebuli droebiT SeCerebuli konkursis ganaxlebis Sesaxeb.

 daadgines: 1. ganaxldes gazeT “saqarTvelos respublikaSi” (6 marti, 2015 weli, #42 (7687) namdvil wevrTa (akademikosTa) asarCevad gamocxadebuli konkursi samecniero ganyofilebebis Semdeg vakantur adgilebze:

1.1. agronomiul samecniero ganyofilebaSi_specialoba

0101 “agronomia”, specializacia 010103 “agroteqnologia”

(subtropikuli kulturebis mimarTulebiT) _ 1 adgili;

1.2. agrosainJinro samecniero ganyofilebaSi _ specialoba 0415 “agroinJineria”, specializacia 041502 soflis meurneobis meqanizacia-1 adgili;

 1.3. ekonomikis samecniero ganyofilebaSi_specialoba 0701 “ekonomika” _1 adgili.

2. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa  akademiaSi vakantur adgilebze arCevnebis Catarebis debulebis  Sesabamisad (muxli V) arCevnebSi monawile kandidatebis  sabuTebis  miReba iwarmoebs 2015 wlis 31 oqtombramde.

3. damtkicdes saeqsperto_sakonkurso komisiis Semadgenloba:

_akademikosi napoleon qarqaSaZe-(Tavmjdomare);

_akademikosi gogola margvelaSvili;

_ akademikosi revaz maxarobliZe;

_ akademikosi omar qeSelaSvili.


10

02 noemberi, 2015 w.
oqmi #13

1.    moismines: akademiis sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivnis, akademikos z.cqitiSvilis informacia saqarTvelos soflis meurneobis saministros soflis meurneobis samecniero centris riskis Sefasebis  samsaxuris struqturis, miznebisa da amocanebis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad. 

2.   moismines: akademikos r. asaTianis informacia a(a)ip _ soflis meurneobis proeqtebis marTvis saagentos “sasoflo-sameurneo produqciis gadamamuSavebeli sawarmoebis dafinansebis proeqtis” Sesrulebis mimdinareobisa da mosalodneli Sedegebis Sesaxeb. 

   daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad. 

3.   moismines: akademikos z. cqitiSvilis informacia

sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis debulebis damtkicebis Sesaxeb. 

   daadgines: damtkicdes ssmm kademiis sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis debuleba warmodgenili saxiT. 

mimdinare sakiTxebi:

 1. moismines: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri departamentis ufrosis, akademiis wevr-korespondentis e. SafaqiZis informacia saerTaSoriso samecniero konferenciis “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba” saorganizacio sakiTxebis Sesaxeb, romelic Catardeba 2015 wlis 4,5 da 6 noembers. konferenciis muSaobaSi qarTvel mecnierebTan erTad monawileobs poloneTis, belorusiis, ukrainis. yazaxeTis, uzbekeTis, tajikeTis, azerbaijanis da Crdilo oseTis mecnierebi. momxsenebelma sxdomas warudgina saorganizacio komitetis mier Catarebuli RoniaZiebebis nusxa.

   daadgines: 1. informacia konferenciis momzadebis saorganizacio komitetis mier Catarebuli muSaobis Sesaxeb miRebuli iqnas cnobad.

2. saerTaSoriso konferenciis Sedegebi moxsendes akademiis saerTo krebas.

11

27 noemberi,

2015 weli

oqmi #14

1. moismines: akademikos g. aleqsiZis informacia CGIAR-is sasoflo-sameurneo kvleviTi organizaciebis konsorciumis fondis sabWos mier Catarebuli saerTaSoriso TaTbiris Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.  

2. moismines: akademikos g. jafariZis informacia mimdinare wlis 4-6 noembers Catarebuli saerTaSoriso samecniero konferenciis “globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba” Sedegebis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da miRebuli iqnas cnobad. 

3. moismines: akademisi w/korespondentis e. SafaqiZis informacia mecnierebis dRisadmi miZRvnili mecnierebisa da inovaciebis saerTaSoriso kvireulis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad. 

4. moismines 1: akademikos g. aleqsiZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sapatio akademikosad asarCevad kandidaturis SerCevis Sesaxeb.

daadgines:  1. mowonebuli iqnas winadadeba akademiis w/korespondentis Tengiz uruSaZis saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sapatio wevrad asarCevad rekomendaciis gawevis Sesaxeb.

2. sakiTxi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sapatio wevrad  akademiis w/korespondentis Tengiz uruSaZis arCevis Taobaze gansaxilvelad waredginos saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saerTo krebas.  

12. 25 დეკემბერი
2015 წელი

1. moismines: akademikos n. baRaTurias informacia yurZnis narCenebidan bunebrivi biostimulatorebis miRebis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia Sefasdes dadebiTad da  miRebuli iqnas cnobad.

2. moismines: akademikos p. koRuaSvilis informacia soflad kooperaciis procesebis ganviTarebis Sesaxeb.

 daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

3. moismines: akademiis vice_prezidentis, akademikos-mdivnis, akademikos g. jafariZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 2016 wlis perspeqtiuli samuSao gegmis SEsaxeb.

daadgines: damtkicdes akademiis 2016 wlis perspeqtiuli samuSao gegma warmodgenili saxiT.

4. moismines: akademiis sursaTis uvneblobis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivnis, akademikos z. cqitiSvilis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier inicirebul mcenareul cximebSi industriuli trans cximebis Semcvelobis normatiuli aqtis  damtkicebis Sesaxeb.

daadgines: warmodgenili informacia miRebuli iqnas cnobad.

5. moismines: akademiis prezidentis, akademikos g. aleqsiZis informacia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 2016 wlis biujetis

damtkicebis Sesaxeb.

daadgines: damtkicdes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 2016 wlis biujeti

warmodgenili saxiT.

akademiuri sabWos sxdomaze akademiis prezidentma

g. aleqsiZem axlad arCeul akademiis namdvil wevrebs,

e. SafaqiZes, p. koRuaSvils da r. jabniZes sazeimo viTarebaSi gadasca akademikosebis diplomebi. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondents, saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis namdvil wevrs

(akademikos) Tengiz uruSaZes aseve gadaeca saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sapatio akademikosis diplomi.

    sxdomaze aRiniSna, rom mimdinare wlis 4 dekembers akademiaSi gaeros mier gamocxadebuli niadagis saerTaSoriso wlis farglebSi Catarda niadagis msoflio dRisadmi miZRvnili samecniero

konferencia Temaze -“niadagis roli qveynis ekonomikuri zrdis, biomravalferovnebis SenarCunebisa da siflis meurneobis mdgradi ganviTarebis saqmeSi” da konferenciam miiRo gadawyvetileba akademiis SesaZleblobis farglebSi gamoices konferenciis SromaTa krebuli.

მენიუ

წინა წლების დადგენილებები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com