საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ძირითადი მიდგომები

ძირითადი მიდგომები საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მეცნიერულ – ტექნიკური პროგრესის მიღწევების დანერგვა – გავრცელებისათვის

  • ადგილობრივი სურსათით მოსახლეობის მოთხოვნების უზრუნველყოფის დონის ამაღლებაზე ორიენტირებული დარგები (მარცვლეულის წარმოება; მეკარტოფილეობა; მცენარეული ზეთების წარმოება; მებოსტნეობა – მებაღჩეობა; მეცხოველეობა საკვებწარმოებით).
  • საექსპორტო პროდუქციის წარმოაბაზე ორიენტირებული დარგები (მევენახეობა – მეღვინეობა; მეხილეობა; საკონსერვო მრეწველო-ბა; მეჩაიეობა; სუბტროპიკული კულტურები; ეთერზეთები; სამკურ-ნალო მცენარეები; მეთამბაქოეობა; მეაბრეშუმეობა; მატყლის წარმოება).
  • საწარმოო და სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (საკანონმდებლო ბაზის განვითარება – სრულყოფა; აგრარული ეკონომიკა; მექანიზაცია; ელექტრიფიკაცია; აგროსაინჟინრო სერვისი; ნიადაგის დაცვა და ნაყოფიერების ამაღლება; მელიო-რაცია; სასოფლო – სამეურნეო მცენარეთა და ცხოველთა დაცვა, პროდუქციის შენახვა; სასაქონლო სახის მიცემა; გადამუშავება; რეალიზაცია).

 

საქართველოს აგრარული სექტორის განვითარების მეცნიერული უზრუნველყოფის პრიორიტეტული მიმართულებები ფერმერული მეურნეობებისათვის 

  • სასოფლო – სამეურნეო კულტურების მოვლა – მოყვანის პროგრესული, ეკოლოგიურად გამართლებული ტექნოლოგიების და ტექნიკური საშუალებების დამუშავება და დანერგვა ფერმერულ მეურნეობებში.
    მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოების ახალი პროგრესული ტექნოლოგიების და ტექნიკური საშუალებების დამუშავება და დანერგვა ფერმერულ მეურნეობებში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებისათვის.
  • ადგილობრივი მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ნედლე-ულის გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების დამუშავება კვების პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრების სამეცნიერო საქმიანობის თემატიკა (2019 – 2020 წლები) - იხილეთ ბმულზე

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com