საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სიახლეების არქივი 2013

* * *

informacia:

2013 wlis 15 marts saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sxdomaTa darbazSi Sedga ”saqarTvelos soflis meurneobisa da gadamamuSavebeli mrewvelobis inovaciuri ganviTarebis koncefciis” ganxilva.momxsenebeli: akademikosi nugzar baRaTuria.

* * *

informacia:

      2013 წლის 5 აპრილს     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიაში მოსმენილ იქნა  აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას მოხსენება: „აგრარული სექტორის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი  განვითარების პერსპექტივები“.  სხდომას ესწრებოდნენ აკადემიკოსები: აკადემიის პრეზიდენტი გურამ ალექსიძე,  აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტი–აკადემიკოს მდივანი გივი ჯაფარიძე, აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე ნაპოლეონ ქარქაშაძე, რევაზ ასათიანი, ალექსანდრე დიდებულიძე, ზურაბ ცქიტიშვილი, რევაზ ჩაგელიშვილი, პეტრე ნასყიდაშვილი, გოგოლა მარგველაშვილი, თენგიზ ნანიტაშვილი. აკადემიის წევრ–კორესპონდენტები: სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი თამაზ კუნჭულია, აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი ელგუჯა შაფაქიძე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე ომარ ბედია, ჯუმბერ ონიანი, გივი ცაგურიშვილი, თენგიზ  ყურაშვილი,  გიორგი ნიკოლეიშვილი, ვაჟა კვალიაშვილი, გივი ბადრიშვილი, აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი ბადრი ცერცვაძე, აკადემიის საკოორდინაციო–დარგობრივი სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი ანატოლი გიორგაძე. მომხსენებელმა მიმოიხილა საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ძირითადი ეკონომიკურ–პოლიტიკური მიმართულებები.    

      გაიმართა დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს აკადემიკოსებმა: ნაპოლეონ ქარქაშაძემ, ზურაბ ცქიტიშვილმა, რევაზ ასათიანმა, ალექსანდრე დიდებულიძემ. აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის წამყვანმა სპეციალისტმა ბადრი ცერცვაძემ.

     აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას გადაეცა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების მიერ წარმოდგენილი ხედვა საქართველოს სოფლის მეურნეობის თითოეული დარგის განვითარების  შესახებ და მასვე ეთხოვა შემაჯამებელი ანალიზის გაკეთება აღნიშნული ხედვების მიხედვით აგრარული სექტორის განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისას.

* * *

სემინარი

 მებოსტნეობის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში 2013 წლის 17 აპრილს ჩატარდა სემინარი მებოსტნეობის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. სემინარის მუშაობაში მონაწილება მიიღეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიული საკოორდინაციო–დარგობრივი სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს–მდივანმა, აკადემიკოსმა გოგოლა მარგველაშვილმა, აკადემიკოსებმა რევაზ ჩაგელიშვილმა და რევაზ მახარობლიძემ, აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსმა, აკადემიის წევრ–კორესპონდენტმა  ელგუჯა შაფაქიძემ, აკადემიური დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტებმა: აკადემიურმა დოქტორებმა ქეთევან მჭედლიშვილმა და გივი მოსაშვილმა, აკადემიურმა დოქტორმა ნატო კაკაბაძემ, გორის სუხიშვილის ინსტიტუტის რექტორმა, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორმა ვალერი სუხიშვილმა, აკადემიურმა დოქტორებმა გოდერძი გოდერძიშვილმ&#43#4304; და ზურაბ საპატოვმა, აკადემიის საკოორდინაციო–დარგობრივი სამეცნიერო განყოფილებების სწავლულმა მდივნმა  აკადემიურმა დოქტორმა ანატოლი გიორგაძემ.

    საქართველოში მებოსტნეობის არსებულ მდგომარეობაზე და პრობლემების გადაჭრის გზებზე მოხსენება გააკეთა აკადემიურმა დოქტორმა ნატო კაკაბაძემ. მან თავისი მოხსენების შემაჯამებელ ნაწილში აღნიშნა, რომ mebostneobis ganviTarebisaTvis aucilebelia dargis intensifikacia, warmoebis koncentracia, specializacia, bostneulis seleqcia-meTesleobis sistemis aRdgena  Tavisi rgolebiT,  jiSTa dacvis da gamocdis samsaxuris ganaxleba, mWidro kavSiris damyareba mebostneobis msoflio centrTan, seleqciuri muSaobis ganaxleba  sacdel sadgurebSi, adgilobrivi da sazRvargareTis qveynebis mecnierebisa da praqtikis miRwevebisa da gamocdilebis safuZvelze damuSavebuli samrewvelo  teqnologiebis danergva. bostneuli kulturebis: pamidori, kitri, xaxvi, kombosto, wiwaka, badrijani, niori, prasi, nesvi,  gogra, sazamTro rekomendirebuli jiSebis pirveladi meTesleobis dawyeba. agreTve zogierTi naklebad gavrcelebuli kulturebisTvis : brokoli,  satacuri,  fizalisi,  salaTebi, romlebzec udidesi moTxovnaa, მეთესლე–ფერმერთა  kavSirebis  da   asociaciebis SerCeva saqarTvelos mebostneobis zonebSi (subtropikuli,  zomierad Tbili,   maRalmTiani),   romlebic daiwyeben mecnierebis mier sacdel sadgurebSi  warmoebuli bostneulis meorad meTesleobas  da saTanado serTificirebis   Semdeg   reproduqciul   Teslebs    gaიტანენ Siდა და საერთაშორისო   bazarze.

saerTaSoriso seminari

2013 wlis 18 aprils, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiisa da bonis universitetis mecnierebis ganviTarebis centris (germania) organizebiT saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi gaimarTa saerTaSoriso seminari Temaze: “sasoflo sameurneo ganaTlebis sakiTxebi agraruli seqtorisa da soflis ganviTarebaSi”.

      bonis universitetis mecnierebis ganviTarebis centridan seminarSi aqtiuri monawileoba miiRes: doqtorma anastasia Staltovnam – bonis universitetis warmomadgenelma, profesorma kristof ban aSem - bonis universitetis warmomadgenelma, doqtorma urlix kindermanma – germaniis garemos dacvis saministros eqspertma;

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias seminarze warmoadgendnen: akademikosi guram aleqsiZe – saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi givi jafariZe - saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice – prezidenti-akademikos mdivani, akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe - saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri departamentis ufrosi, akademiis wevr-korespondenti o. bedia -saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis administraciuli departamentis ufrosi, akademiuri doqtori anatoli giorgaZe - akademiis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebebis  swavluli mdivani, akademikosi omar qeSelaSvili –akademiis ekonomikis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademiuri doqtori givi mosaSvili – akademiis mTavari specialisti, akademiuri doqtori qeTevan mWedliSvili – akademiis wamyvani specialisti, TinaTin epitaSvili - akademiis wamyvani specialisti, SoTa abramiSvili - akademiis wamyvani specialist;

seminarSi monawileobdnen agreTve: doqtori daviT bedoSvili – saqarTvelos agraruli universiteti, ssmm akademiis akademikosi a. vaSakiZe – saqarTvelos teqnikuri universiteti, ssmm akademiis wevr-korespondenti T. yuraSvili – saqarTvelos agraruli universiteti, ssmma akademiis wevr-korespondenti T. kunWulia - soflis meurneobis saministro, mariam jorjaZe - arasamTavrobo organizacia “elkana”-s direqtori, akademiuri doqtori kaxa laSxi -  Sps “lomTagora”-s direqtori, ana gulbani – “fondi qarTu”-s da ICARDA-s warmomadgeneli saqarTveloSi, medea inaSvili – saqarTvelos garemos dacvis saministro, neli maxvilaZe – teqinformi, Tengiz maRlakeliZe - teqinformi, daviT gabunia - teqinformi, marika tatiSvili – saqarTvelos hidrometeorologiis instituti, maia melaZe – saqarTvelos hidrometeorologiis instituti.

seminarze ganxiluli iqna Semdegi Temebi: “sasoflo-sameurneo ganaTlebis sakiTxebi agraruli seqtorisa da soflis ganviTarebaSi”, “reformebi-realuri da sasurveli” da “fermerTa problemebi”;

 mosmenili iqna metad aqtualuri da saintereso sakiTxebi, rogoricaa: sasoflo sameurneo ganaTlebis sakiTxebi agraruli seqtorisa da soflis ganviTarebaSi, interdisciplinaruli kvlevebi sasoflo-sameurneo swavlebis sistemaSi, reformebi saqarTvelos agrarul universitetSi, reformebi da mimdinare mdgomareoba saqarTvelos teqnikur universitetSi, uviruso kartofilis meTesleobis programa, “elkana”-eqstencia saqarTveloSi, veterinariis dRevandeli mdgomareoba da swavlebis sistema, kerZo fermerul meurneobebSi sasoflo sameurneo codnis gavrceleba da mdgomareoba Sps “lomTagoras” magaliTze, bonis universitetis mecnierebis ganviTarebis centris (ZEF) saqmianoba da sxva.

diskusiaSi aqtiurad monawileobdnen rogorc mowveuli stumrebi, ise adgilobrivi specialistebi. seminaris daskvniT nawilSi monawileebis mier aRniSnuli iqna rom Tema: “sasoflo sameurneo ganaTlebis sakiTxebi agraruli seqtorisa da soflis ganviTarebaSi” metad aqtualuria, romelic Semdgom kvlevas da ganviTarebas moiTxovs; amitom saerTaSoriso seminaris dadgenilebiT nawilSi aRiniSna, rom am tipis aqtualur sakiTxebze saWiroa xSiri Sexvedrebi da Sesabamisi daskvnebis da dadgenilebebis gamotana da aucilebelia ganxilul sakiTxebze  samomavlod kvlav gagrZeldes TanamSromloba.

saqarTvelos
 soflis meurneobis meqanizatorTa
mrgvali magida

2013 wlis 23 aprils saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis  saaqto darbazSi Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiisa da saqarTvelos agraruli universitetis mecnierebis da “saqarTvelos miwaTmflobelTa da meqanizatorTa sazogadoebis” gamgeobis wevrebis mrgvali magida.

Sexvedras eswrebodnen akademikosebi r.maxarobliZe da j.kacitaZe, akademiis wevr-korespondentebi e.SafaqiZe, o.bedia, o.liparteliani, ssmma mTavari specialisti g.mosaSvili, “saqarTvelos miwaTmflobelTa da meqanizatorTa sazogadoebis” gamgeobis wevrebi _ damsaxurebuli meqanizatorebi: g.qurdiani, i.dvali, r.firaSvili, S.kikaliSvili, sau-s asoc. profesori, t.m.d. d.natroSvili, Sps “agroqarTus” direqtori, profesori z.Sxvacabaia, Sps “meqanizatoris” warmomadgeneli e.sariSvili, Jurnal “agraruli saqarTvelos” redaqtori S.maWaraSvili. Sexvedraze ganixiles qveynisaTvis iseTi aqtualuri sakiTxebi, rogoricaa: meqanizatorTa kadrebis momzadebis mdgomareoba, qveyanaSi Semosatani s.s. teqnikis SerCevaSi agrosainJinro mimarTulebis mecnierebis aqtualuri CarTva, agrosainJinro samecniero-kvleviTi institutebis samomavlo perspeqivebi da a. S.

Sexvedraze aRiniSna, rom:
    1. aucilebelia saqarTvelos soflis meurneobis saministrosTan kvlav aRsdges samecniero-teqnikuri sabWo, sadac saqarTvelos soflis meurneobis meqanizaciasTan dakavSirebuli sakiTxebis farTo ganxilva unda xde
bodes.

2. msgavsi Sexvedrebi aucileblad unda gaSuqdes presiT da televiziiT, rac gaTvaliswinebulia am tipis mrgvali magidis Semdgom SexvedrebSi.

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

mrgvali magida

mexileobis dargis ganviTarebis problemebi saqarTveloSi

 24 aprili, 2013 w.                .

       მეხილეობა საქართველოში ოდითგანვე გამორჩეული დარგი იყო, რაზედაც მიუთითებს ის საერთაშორისო ჯილდოები, რომელიც ქართულ ხილსა და მის პროდუქტს აქვს მიღებული. სწორედ ქართული ხილის აღორძინების საკითხებს მიეძღვნა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში გამართული მრგვალი მაგიდა, რომელიც ჩატარდა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოსა და საკოორდინაციო–დარგობრივი  სამეცნიერო განყოფილებების ეგიდით. მის მუშაობაში მეცნიერებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს ცნობილმა მეხილე–პრაქტიკოსებმა, ფერმერ–ბიზნესმენებმა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა, დარგში მომუშავე მეცნიერებმა.

        მრგვალი მაგიდის მონაწილეებს მიესალმა აკადემიის პრეზიდენტი გურამ ალექსიძე. მოხსენებებით გამოვიდნენ, აკადემიის  მეხილეობის დარგის ეროვნული კოორდინატორი აკადემიკოსი იუზა ვასაძე, აკადემიის წევრები ვაჟა კვალიაშვილი და გივი ბადრიშვილი.

       საინტერესო გამოსვლები ჰქონდათ პრაქტიკოს მეხილეებს გივი აბალაკს, ნუგზარ შენგელიას, თამაზ ნიპარიშვილს, პროფესორებს კოტე სარაჯიშვილს, ვალერი სუხიშვილს და სხვებს.

      მიღებული იქნა, დარგის განვითარებისათვის საჭირო რეკომენდაციები, რომლებიც გადაეგზავნება სამინისტროს.

      მრგვალი მაგიდის მუშაობა შეაჯამა  აკადემიის აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარემ ნაპოლეონ ქარქაშაძემ.

umaRlesi ganaTlebisa da
mecnierebis reformis koncefciis
ganxilva

          2013 wlis 2 maiss, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi gaimarTa “umaRlesi ganaTlebisa da mecnierebis reformis koncefciis ganxilva”. avtorebi: ganaTlebisa da mecnierebis reformis komisiis mecnierTa sainiciativo jgufi: gia dvali, zaza kokaia, vaJa bereJiani da daTo lorTqifaniZe.

     sxdomas eswrebodnen; akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe, vice prezidenti-akademikos mdivani, akademikosi givi jafariZe, akademiis samecniero saWos Tavmjdomare akademikosi napoleon qarqaSaZe, akademiis sakoordinacio-dargobrivi ganyofilebebis akademikos mdivnebi da akademiis wevrebi. MmTavari moxseneba gaakeTa akademikosma aleqsandre didebuliZe. gaimarTa diskusia, romelSic monawileoba miiRes akademikosebma: givi jafariZem, zurab cqitiSvilma, n. qarqaSaZem, a. vaSakiZem, g. papuniZem, o. qeSelaSvilma. t.m. doqtorma a. fanCuliZem. sxdomis muSaoba Seajama akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem. man gamoTqva mosazreba, რომ Seiqmnas komisia, romelic ganixilavs koncefciasTan dakavSirebul enivnebsa da winadadebebs da SeimuSavebs saboloo daskvnas koncefciasTan dakavSirebiT.

      dasaxelda komisia Semdegi SemadgenlobiT: akademikosi a. didebuliZe (Tavmjdomare); akad. doqt. a. giorgaZe (mdivani); wevrebi: akademikosebi – g. badriSvili; n. baRaTuria; a. vaSakiZe; j. kacitaZe; g. margvelaSvili; r. maxarobliZe; p. nasyidaSvili; o. qeSelaSvili; i. yruaSvili; r. CageliSvili; z. cqitiSvili; akademiis wevr-korespondenti e. SafaqiZe;

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
sainJinro sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebis

sxdoma

2013 wlis 15 maiss Catarda akademiis sainJinro sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebis sxdoma;

sxdomaze mosmenili iqna teqn. mecn. doqtoris, profesor irakli yruaSvilis momxseneba:საქართველოში სასოფლო–სამეურნეო მელიორაციის მდგომარეობა და მისი პერსპექტივები. moxsenebis irgvliv kamaTSi monawileoba miiRes akad. r. maxarobliZem, akad. j. kacitaZem, akad. a. didebuliZem, akademiis w/k o. bediam da e. SafaqiZem. aRniSnul sakiTxze sxdomam miiRo dadgenileba:

1. მოწონებულ იქნას პროფესორ ირაკლი ყრუაშვილის მოხსენება „სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“.

2. დაევალოს  პროფესორ ირაკლი ყრუაშვილს „2017 წლამდე მოკლევადიანი და 2020 წლის ჩათვლით გრძელვადიანი სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის განვითარების პროგრამის“ შემუშავება.

            sxdomaze ganxiluli iyo agreTve soflis meurneobis meqanizaciis mimarTulebiT erovnuli koordinatoris akademikos r. maxarobliZis informacia “აგროსაინჟინრო სფეროს განვითარების სტრატეგიის შესახებ. sxdomam cnobad miiRo aRniSnuli informacia da daavala akad. r. maxarobliZes  “აგროსაინჟინრო სფეროს განვითარების programis da RonisZiebebis” proeqtis  warmodgena sainJinro sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebis uaxles sxdomaze.

      amave sxdomaze saqarTvelos soflis meurneobis saministros momarTvis safuZvelze ganxiluli iyo gamomgonebel, teqn. mecn. kandidatis  vladimer miruaSvilis  oTxi saavtoro mowmoba gamogonebebze, romlebic exeba traqtoris sakid sistemebs, marcvlis amRebi kombainis salew aparats da yurZnis gadamamuSavebel mowyobilobas. sakiTxis ganxilvis Sedegad ganyofilebis sxdomaze gamoiTqva winadadebebi da rekomendaciebi, romlebic miewodeba saqarTvelos soflis meurneobis saministros.

mrgvali  magida:

“qarTuli futkari – momSenebloba-seleqcia, daavadebebi,
 sakvebi baza”

       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სხდომათა დარბაზში  2013 წლის 16 მაისს გაიმართა მრგვალი მაგიდა: „ქართული ფუტკარი _ მომშენებლობა–სელექცია, დაავადებები, საკვები ბაზა.“ მის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს მეცნიერებმა, პრაქტიკოსმა ფერმერებმა. საქართველოს მეფუტკრეობის დარგის მნიშვნელობაზე და მიღწევებზე ისაუბრა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ. მრგვალი მაგიდის მუშაობა მიჰყავდა აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიის, საკვებწარმოებისა და მეცხოველეობის პროდუქტების გადამუშავების საკოორდინაციო–დარგობრივი განყოფილების აკადემიკოს მდივან ზურაბ ცქიტიშვილ. დისკუსიაში მონაწილება მიიღეს მეცნიერებმა: ბორის წითლიძემ, გიორგი მაძღარაშვილმა, მაია ფეიქრიშვილმა, მარინა ბარვენაშვილმა, ლიზა ბალიაშვილმა, ნანა მაისურაძემ, ვენერა სტეფანიშვილმა, თამაზ ტივიშვილმა, ალექსანდრე კორძახიამ, აკადემიის სწავლულმა მდივანმა ანატოლი გიორგაძემ, პროფესიონალ მეფუტკრეთა ასოციაციის წარმომადგენელმა თემურ ღოღობერიძემ, კომპანია „ბრეტის“ დირექტორმა გიორგი კეპაშვილმა. მრგვალი მაგიდის ფორმატში განხილული იქნა დარგის განვითარებისათვის აუცილებელი ღონისძიებები. გადაწყდა გარკვეული საკითხების გადასაჭრელად სოფლის მეურნეობის სამინისტროსადმი მიმართვა. მიზანშეწონილად ჩაითვალა მსგავსი შეხვედრის ორგანიზება მეცნიერთა და პრაქტიკოს–ფერმერთა უფრო ფართო წარმომადგენლობით.

seminari:


“saqarTvelos meabreSumeobis ganviTarebis problemebi”

2013 wlis 17 maiss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda seminari Temaze: “saqarTvelos meabreSumeobis ganviTarebis problemebi”.

      seminaris muSaobaSi monawileoba miiRes saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice-prezidentma, akademikosma g. jafariZem, akademiis wevr-korespondentebma g. nikoleiSvilma da e. SafaqiZem, akademiis mTavarma specialistma g. mosaSvilma, wamyvanma specialistma q. mWedliSvilma, sau-is meabreSumeobis samecniero-kvleviTi institutis mecnier TanamSromelebma n. baramiZem, i. gujabiZem, e. wowkolaurma, akademiis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebebis swavlulma mdivanma a. giorgaZem.

      seminarze mosmenili iqna n. baramiZis informacia italiis q. paduaSi 2013 wlis 7-12 aprils Catarebuli BACSA-s saerTaSoriso konferenciis Sesaxeb, sadac sxva sakiTxebTan erTad ganxiluli iyo saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi damuSavebuli “saqarTveloSi meabreSumeobis ganviTarebis koncefcia 2012-2025 wlebSi” da romelmac aRniSnul konferenciaze didi mowoneba daimsaxura.

      seminarma mizanSewonilad CaTvala, rom akademiasTan Seiqmnas jgufi, romelic daamuSavebs “saqarTvelos meabreSumeobis aRdgenisa da ganviTarebis programas”; koncefciis Sesaxeb informacia gaSuqdes masmediis saSualebebSi; saWiroa meabreSumeobis sakiTxebze da dargis aRdgena-ganviTarebaze akademiis iniciativiT mowveuli iqnes mrgvali magida, romelsac dargis TvalsaCino mecnierebisa da saqarTvelos soflis meurneobis saministros warmomadgenlebTan erTad daeswrebian raionebis xelmZRvanelebi, fermeruli meurneobebis warmomadgenlebi, meabreSumeobiT dainteresebuli pirebi, presa da televizia.

Ria karis dRe

     2013 wlis 15 ivniss “firma lomTagoras” (marneulis raioni) saseleqcio-sademonstracio nakveTebze Catarda Ria karis dRe, romlis mizani iyo xorblis axali jiSebis, simindis hibridebis, gaumjobesebuli agroteqnologiebis da marcvlis Senaxva-gadamuSavebis danadgarebis demonstrireba.

     sruli informacia ixileT linkze:  Ria karis dRe

mrgvali magida

        2013 წლის 19 ივნისს  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სხდომათა დარბაზში გაიმართა მრგვალი მაგიდა:

საქართველოს  იანი  ტყეების თანამედროვე მდგომარეობა
 და  მისი  გაუმჯობესების  გზები“

         აღნიშნულ თემაზე ვრცელი მოხსენება გააკეთა აკადემიის ეროვნულმა კოორდინატორმა აკადემიკოსმა რევაზ ჩაგელიშვილმა.  გაიმართა დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს აკადემიკოსებმა: გივი ჯაფარიძემ, ნაპოლეონ ქარქაშაძემ, გოგოლა მარგველაშვილმა. დამოუკიდებელმა ექსპერტმა, მეცნიერებათა დოქტორმა ლაშა დოლიძემ, აკადემიურმა დოქტორმა მერაბ მაჭავარიანმა, ნონა ლაბაძემ, მცენარეთა დამცველმა აკადემიურმა დოქტორმა მანანა ჭყოიძემ. სატყეო განათლების შესახებ ისაუბრა მეცნიერებათა დოქტორმა გია გაგოშიძემ.

         მრგვალი მაგიდის მუშაობა შეაჯამა აკადემიის ეროვნულმა კოორდინატორმა, აკადემიკოსმა რევაზ ჩაგელიშვილმა. მან გამოთქვა მოსაზრება, რომ შემუშავდეს წინადადებები რეკომენდაციების სახით და მიეწოდოს საქართველოს მთავრობას.

saqarTvelos
 mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidents,
akademikos giorgi kvesitaZes

      batono giorgi,

      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saxeliT, gulwrfelad gilocavT saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidentad arCevas.

      vimedovnebT, rom saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidentad Tqveni arCeva dasabams miscems saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis TanamSromlobis axal etaps.

      gisurvebT janmrTelobas, didxans sicocxles da SemoqmedebiT samecniero da sazogadoebriv saqmianobas Cveni qveynis aRmSeneblobis saqmeSi.

      pativiscemiT,

      saqarTvelos soflis meurneobis

      mecnierebaTa akademiis prezidenti                                      akademikosi  guram aleqsiZe

parlamentarebis stumroba
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiaSi

      2013 wlis 02 ivliss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias samuSao vizitiT stumrobdnen batoni zurab tyemalaZe-saqarTvelos parlamentis dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis komitetis Tavmjdomare da batoni gigla agulaSvili - saqarTvelos parlamentis agrarul sakiTxTa komitetis Tavmjdomare.

A      vrclad  ixileT  Abmulze

A

mrgvali magida
mcenareTa dacvis sakiTxebze

 MA       mimdinare wlis 19 ivliss saqarTv elos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi gaimarTa mrgvali magida “mcenareTa dacvis sakiTxebze”.

 A       vrclad ixileT bmulze

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

2013 wlis 26 ivliss, saqarTvelos agraruli universitetis Cais, subtropikuli kulturebis da Cais mrewvelobis s/k institutSi (ozurgeTis r-ni, daba anaseuli) gaimarTa

mrgvali magida

 Temaze: subtropikuli kulturebis dargis ganviTarebis problemebi saqarTveloSi.

sityviT gamovida saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis Caisa da citrusebis mimarTulebis erovnuli koordinatori akademikosi v. canava, romelmac mokled mimoixila mecitruseobis mdgomareoba da perspeqtivebi, mecnierebis roli am mimarTulebiT; isaubra fermerebTan mWidro urTierTobis aucileblobaze da daayena sakiTxi, rom mecitruseobaSi gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces ekologiurad sufTa produqtebis warmoebas, romelic unda Seesabamebodes evrostandartebs.

       diskusiaSi monawileoba miiRes mecnier-TanamSromelebma: a. nikolaiSvilma, v. goliaZem, i. mamulaSvilma, c. qaSakaSvilma, fermerebma: a. bolqvaZem, o. baramiZem, biznesmenma d. sixaruliZem, soflis meurneobis saministros ozurgeTis municipalitetis sainformacio-sakosultacio samsaxuris ufrosis moadgilem g. iobiSvilma da sxva dainteresebulma pirebma.

       mrgvali magidis monawileebma isaubres yvela im problemur sakiTxebze, romelic xels uSlis fermerebs citrusebis movla-moyvana-gasaRebaSi; gamoiTqva survili, rom saWiroa mecnierebis didi Zalisxmeva am kritikuli mdgomareobidan gamosvlisaTvis, unda gaizardos maTi roli axali jiSebis gamoyvanis saqmeSi da a.S. ufro unda gaaqtiurdes municipalitetis daxmarebis RonisZiebebic, gansakuTrebiT sabanko saqmeSi.

       Sexvedris monawileebis erTsulovani azria msgavsi Sexvedrebis mowyoba da konkretul sakiTxebze Sedegebis demonstrireba.

image002

informacia

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa
da
 Jurnal “axali agraruli saqarTvelos” Soris

urTierTTanamSromlobis  memorandumis

 Sesaxeb.

      2013 wlis 06 agvistos xeli moewera memorandums urTierTTanamSromlobis Sesaxeb saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da Jurnals “axali agraruli saqarTvelos” Soris.

        memorandums xeli moaweres akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem da Jurnalis mTavarma redaqtorma SoTa maWaraSvilma.

     vrclad ixileT bmulze

seminari

საქართველოს მეცხოველეობის სექტორის განვითარების შესახებ

          2013 წლის 15 აგვისტო სასტუმრო  Betsy’s,–ში (თბილისი,  მაყაშვილის ქ. 23) საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა და CARE საერთაშორისო კავკასიაში ორგანიზებით გაიმართა სემინარი, რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს პარლამენტის აგრარული კომიტეტის წევრები, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა და   CARE საერთაშორისო კავკასიაში წარმომადგენლები, აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

     სემინარი შესავალი სიტყვით გახსნა საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გიგლა აგულაშვილმა. სემინარის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა საქართველოს  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ.

              მოსმენილი იქნა შემდეგი მოხსენებები:

    1. საქართველოს   მეცხოველეობის ( მრპ) განვითარების   სტრატეგია.

                               მომხ. პროფ.  ლევან თორთლაძე;

   2. თბილისის   რძით  მომარაგების გეგმა;

                               მომხ. აკადემიკოსი  ზურაბ ცქიტიშვილი;

   3. მეცხოველეობის სექტორში საკრედიტო პოლიტიკის შესახებ;

                               მომხ. აკადემიკოსი  ზურაბ ცქიტიშვილი;

   4. სამომშენებლო საქმე

                                       მომხ.   პროფ. როლანდ მიიჩაშვილი;

   5. ხელოვნური განაყოფიერება

                                       მომხ. აკად. დოქტ. გიორგი ხატიაშვილი;

  6.საკვებწარმოება

                                      მომხ. აკადემიკოსი გოგოთურ აგლაძე;

        აღნიშნულ საკითხებზე გაიმართა დისკუსია. მასში მონაწილეობა მიიღეს: საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გიგლა აგულაშვილმა, საქართველოს  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ, საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსმა ივერი ახალბედაშვილმა, აკადემიკოსმა ზურაბ ცქიტიშვილმა, აკადემიკოსმა ჯემალ გუგუშვილმა, აკადემიკოსმა გოგოთურ აგლაძემ, პროფ. გივი ბასილაძემ, აკად. დოქტ. ელიოზ ხაჭაპურიძემ, ნოდარ ხოხაშვილმა, შოთა გონგლაძემ(სოფლის მეურნეობის სამინისტრო), აკად. დოქტ. დავით ცომაიამ, ბუბა ჯაფარლიმ და გიორგი ღლონტმა (CARE საე&#432#4320;თაშორისო კავკასიაში).

სემინარის მუშაობა შეაჯამა საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გიგლა აგულაშვილმა.

informacia

     2013 wlis 15 agvistos saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi bulgareTidan movida Setyobineba, rom saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondenti,  teqn. mecn. doqtori, prof. elguja SafaqiZe  BACSA-s  (Savi da kaspiis zRvis auzis da centraluri aziis meabreSumeobis asociacia) aRmasrulebeli komitetis mier arCeulia asociaciis erovnul koordinatorad saqarTveloSi.

     BACSA-s  aRmasrulebeli komiteti madlobas uxdis yofil erovnul koordinators saqarTveloSi, ssmm akademiis wevr-korespondents, ekonomiur mecnierebaTa doqtors, prof. giorgi nikoleiSvils asociaciaSi gaweuli xangrZlivi nayofieri muSaobisaTvis da usurvebs mas janmrTelobas da warmatebebs meabreSumeobis dargis ganviTarebis saqmeSi.

     Setyobinebas xels awers BACSA-s prezidenti, profesori, doqtori panomir cenovi.

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis reqtors,
akademikos vladimer papavas

       batono vladimer,

      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saxeliT, gulwrfelad gilocavT ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtorad arCevas.

      vimedovnebT, rom ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtorad Tqveni arCeva dasabams miscems universitetisa da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis TanamSromlobis axal etaps.

      gisurvebT janmrTelobas, didxans sicocxles da SemoqmedebiT saganmanaTleblo, samecniero da sazogadoebriv saqmianobas Cveni qveynis aRmSeneblobis saqmeSi.

      pativiscemiT,

     saqarTvelos soflis meurneobis

     mecnierebaTa akademiis prezidenti,   

        ademikosi                                                                    guram aleqsiZe 

 საქართველოს მეცხოველეობის განვითარების
 სტრატეგია

        საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს გაიმართა სხდომა მეცხოველეობის დარგის თვალსაჩინო მეცნიერების მონაწილეობით, რომელზეც განხილული იქნა  " საქართველოს მეცხოველეობის განვითარების სტრატეგია."

შეხვედრის ორგანიზატორი და ინიციატორი იყო საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერება   თა აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიის, საკვებწარმოებისა და მეცხოველეობის პროდუქტების გადამუშავების საკოორდინაციო-დარგობრივი სამეცნიერო განყოფილება - აკადემიკოს მდივანი ზურაბ ცქიტიშვილი; სწავლული მდივანი აკად. დოქტორი ანატოლი გიორგაძე. აღინიშნა, რომ სტრატეგიაზე მუშაობა დიდი ხანია მიმდინარეობს და შესაბამისი განხილვების შემდეგ მან მიიღო საბოლოო სახე. სტრატეგიის მნიშვნელობაზე ისაუბრა აკადემიკოსმა ზურაბ ცქიტიშვილმა. მისი შექმნის აუცილებლობაზე ყურადღება გაამახვილა  აკადემიკოსმა ნოდარ ჭითანავამ. ამის შემდეგ სტრატეგიის შექმნაში მონაწილე მეცნიერებს საშუალება მიეცათ თითოეულს წარმოედგინა თავისი დარგი.

შესავალი ; მეცხოველეობის სექტორის მნიშვნელობა - აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი;

 მეძროხეობა -  პროფ.   ლევან თორთლაძე;

სანაშენე საქმე - პროფ.როლანდ მიტიჩაშვილი;

ხელოვნური განაყოფიერება - აკად.დოქტორი გიორგი ხატიაშვილი;

მეცხვარეობა -  აკად. დოქტორი გივი ბეღელური;

მეღორეობა -  მეცნ. დოქტორი გიორგი ბოჭორიშვილი;

მეფრინველეობა -აკად. დოქტორი თენგიზ ფირცხალაიშვილი; აკად. დოქტორი ანატოლი გიორგაძე;

მებოცვრეობა - აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი;

მეცხენეობა -  მეცნ. დოქტორი ანზორ ჩუბინიძე;

მეფუტკრეობა -  მეცნ. დოქტორი გიორგი მაძღარაშვილი;

ვეტერინარია -  აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი;

საკვებწარმოება - აკადემიკოსი გოგოთურ აგლაძე,  პროფ. სოსო სარჯველაძე;

ხორცის გადამამუშავებელი საწარმოები - პროფ.  გიული გოგოლი;    

რძის გადამუშავება - აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი;

სასოფლო-სამეურნეო განათლება - მეცნ. დოქტორი გივი ბასილაძე;

   შეხვედრა შეაჯამა აკადემიკოსმა ზურაბ ცქიტიშვილმა და აკადემიკოსმა ნოდარ ჭითანავამ. გამოითქვა მოსაზრება სტრატეგიის ფართო განხილვისა აკადემიის წევრების, მთავრობისა და საზოგადოების წარმომადგენლების მონაწილეობით.

informacia

        saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi 2013 wlis 3-4 oqtombers Catarda saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia "inovaciuri teqnologiebi agraruli seqtoris mdgradi da usafrTxo ganviTarebisaTvis".

       vrclad ixileT bmulze

informacia

saqarTvelos
 agrobiomravalferovnebis sakoordinacio centris
Camoyalibebis Sesaxeb

      mimdinare wlis 15 oqtombers saqarTvelos soflis meurneobis mecniere­baTa akademiaSi Catarda Sexvedra saqarTvelos agrobiomravalferovnebis sakoordinacio centris Camoyalibebis Sesaxeb, romelSic monawileoba miiRes, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis, agraruli universitetis, mcenareTa genetikuri resursebis bankis, vazisa da xexilis sargavi masalis warmoebis erovnuli centri “agro qarTu”-s, arasamTavrobo organizacia “elkana”-s, ilias universitetis ekologiis institutis da sxva organziaciebis warmomadgenlebma.

Sexvedraze gadawyda, rom centrs uxelmZRvanelebs akad. guram  aleqsiZe, aseve dasaxelda misi moadgileebi: mecxoveleoba da mefrinveleobis mimarTu­lebiT - akad. doqt. anatoli giorgaZe da memcenareobis mimarTulebiT - doqt. daviT maRraZe.

g. aleqsiZis winadadebiT Seiqmna Semdegi samuSao jgufebi, romleb­sac uxelmZRvaneleben: memcenareoba - vazi – n. CxartiSvili, xexili – i. vasaZe, subtropikuli kulturebi – v. gogolaZe, bostneul – baRCeuli kulturebi –  n. kakabaZe, TavTaviani kulturebi – p. nasyidaSvili, samarcvle parkosani da sakvebi kulturebi – a. koroxaSvili, kartofili – a. gulbani, simindi –      z. jinjixaZe, in-situ da ex-situ koleqciebi – a. gulbani, veluri monaTesave kulturebi – m. axalkaci; mecxoveleoba da mefrinveleoba – msxvilfexa saqoneli – r. mitiCaSvili, wvrilfexa saqoneli – g. beReluri, futkari –     m. feiqriSvili, frinveli – T. fircxalaiSvili, kinologia – n. mamukelaSvili da veterinaria – T. yuraSvili.

centri sawyis etapze moaxdens saqarTveloSi gavrcelebuli sasoflo – sameurneo mcenareTa (maTi gareuli monaTesave saxeobebis) da cxovelTa inventarizacias, raTa momzaddes pirveli krebuli, sadac aborigenuli da introducirebuli mcenareebis da cxovelebis    CamonaTvali iqneba, oTx enaze: qarTul, laTinur, inglisur, rusul enebze.

თათბირი აკადემიაში

             საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში 29 ოქტომბერს გაიმართა თათბირი „ევროკავშირის პროექტებთან დაკავშირებით“. თათბირის მუშაობაში მონაწილეობდნენ აკადემიკოსები: გურამ ალექსიძე, გივი ჯაფარიძე, ნაპოლეონ ქარქაშაძე, ზურაბ ცქიტიშვილი, გოგოლა მარგველაშვილი, რევაზ მახარობლიძე, ომარ ქეშელაშვილი, ნუგზარ ბაღათურია, იუზა ვასაძე, რევაზ ჩაგელიშვილი, ნოდარ ჩხარტიშვილი, აკად. დოქტორი შაქრო ყანჩაველი, აკად. დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

             აკადემიის პრეზიდენტმა აკად. გურამ ალექსიძემ თათბირის მონაწილეებს გააცნო ინფორმაცია ევროკავშირის დაინტერესების შესახებ, დაამყაროს კავშირი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან და მასთან ერთად განახორციელოს მნიშვნელოვანი პროექტები. გაიმართა მსჯელობა სხვადასხვა პროექტების მნიშვნელობაზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს აკადემიკოსებმა: გივი ჯაფარიძემ, ნაპოლეონ ქარქაშაძემ, ზურაბ ცქიტიშვილმა, გოგოლა მარგველაშვილმა, ომარ ქეშელაშვილმა, ნუგზარ ბაღათურიამ, იუზა ვასაძემ, რევაზ ჩაგელიშვილმა, ნოდარ ჩხარტიშვილმა.

            თათბირზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ერთი კვირის ვადაში აკადემიკოსებმა წარმოადგინონ პროექტების მოკლე მონახაზი თავიანთი დარგების მიხედვით შესაბამისი საჭირო ფინანსური დაანგარიშებით.

informacia

      saqarTvelos parlamentis agrarul sakiTxTa komitetTan Camoyalibda samecniero-sakonsultacio sabWo, romlis SemadgenlobaSi sxva wevrebTan erTad saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiidan Sedian:

 

-    akad. guram aleqsiZe - saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti;

 

-    akad. zurab cqitiSvili – mecxoveleobis, veterinariis , sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani;

 

-    akad, revaz maxarobliZe – sainJinro sakoordinacio-dargobrivi samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani;

 

-    akad. nodar CxartiSvili;

 

-    akad. Tengiz yuraSvili.

saqarTvelos parlamentis agrarul sakiTxTa komitetis samecniero sakonsultacio sabWos pirvel sxdomaze (Tbilisi, 16 noemberi, 2013 w) sabWos wevrebs daevalaT mimarTulebebis mixedviT samuSao jgufebis Camoyalibeba da komitetis sxdomaze prioritetebis warmodgena.

სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია
ქუთაისში

             მიმდინარე  წლის 28, 29, 30  ოქტომბერს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით, შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  ფინანსური  მხარდაჭერით  (გრანტი  N CF41/10-150/13 - სამეცნიერო ხელმძღვანელი მეცნ. დოქტორი გულნარა ღვალაძე)  სასტუმრო" ბაგრატი 1003"-ის საკონფერენციო დარბაზში  ჩატარდა    სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: "აგრარიკოს მეცნიერთა კვლევის  შედეგების კომერციალიზაცია". 

          vrclad ix. Llinkze

informacia

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa
da
 akaki wereTlis saxelmwifo universitets Soris

TanamSromlobis  memorandumis

 Sesaxeb.

      2013 wlis 28 noembers q. quTaisSi   xeli moewera  memorandums TanamSromlobis Sesaxeb saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da   akaki wereTlis saxelmwifo universitets Soris.

               vrclad ix. linkze

informacia

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa
da
 aWaris avtonomiuri respublikis soflis meurneobis saministros Soris

TanamSromlobis  memorandumis

 Sesaxeb.

      2013 wlis 05 dekembers q. baTumSi xeli moewera memorandums TanamSromlobis Sesaxeb saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da   aWaris avtonomiuri respublikis soflis meurneobis saministros Soris.

          vrclad ix. linkze

informacia

agrarul sferoSi 2013 wlis saukeTeso mecnieris

wodebis miniWebis Sesaxeb

      agrarul sferoSi wlis saukeTeso mecnieris wodebis miniWebis debulebis, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos dadgenilebisa (oqmi #13, 27 noemberi, 2013 weli) da ssmm akademiis prezidentis brZanebis (#01/24, 09 dekemberi, 2013 weli) safuZvelze agrarul sferoSi 2013 wlis saukeTeso mecnieris wodeba dargebis mixedviT mieniWaT:

-    agronomiul dargSi – ssmm akademiis wevr-korespondents

                         oTar lipartelians;

-    mecxoveleobis, sakvebwarmoebis, veterinariis da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis dargSi – ssmm akademiis akademikos
                         gogoTur aglaZes;

-    agrosainJinro dargSi – ssmm akademiis akademikos

                         SoTa WalaganiZes;

-    ekonomikis dargSi – ssmm akademiis akademikos

                         omar qeSelaSvils.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos dadgenilebiT agrarul sferoSi 2013 wlis saukeTeso mecnieris wodebis laureatebs gadaecemaT diplomebi da fuladi premia.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWo ulocavs laureatebs sapatio wodebis miniWebas.

informacia

mimdinare wlis 4-5 dekembers q. baqoSi (azerbaijani) Catarda centraluri aziisa da samxreT kavkasiis qveynebis agraruli kvlevebis koordinaciis sameTvalyureo sabWos me-16 sxdoma.

     vrclad ix. linkze

informacia

poloneli mecnierebi
 saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiaSi.

      2013 wlis 13 dekembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma, akad. guram aleqsiZem stumrad miiRo  q. poznanis (poloneTi) sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitetis satyeo fakultetis profesorebi gJegoJ ronCka da damian sugiero.

     vrclad ix. linkze

2013 wlis 26 dekembers
 
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sxdomaTa darbazSi Catarda

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosis, sasoflo-sameurneo teqnikis  generaluri konstruqtoris, leninuri premiis laureatis, socialisturi Sromis gmiris, mecnierebisa da teqnikis damsaxurebuli moRvawis, damsaxurebeli gamomgonebelis, teqnikis mecnierebaTa doqtoris, profesor


Salva iasonis-Ze kereseliZis

(1913 – 1997)

image004

dabadebidan 100 wlisTavisadmi miZRvnili saiubileo saRamo

saiubileo saRamoze moxsenebiTa da saintereso mogonebebiT gamovidnen misi aRzrdilebi, kolegebi, mecnierebi da inJiner-meqanizatorebi, romlebmac kidev erTxel Seaxsenes sazogadoebas batoni Salvas Rvawli Cveni soflis meurneobisa da saerTod qveynis winaSe.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com