საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ინფორმაცია გამომცემლობის დაფუძნების შესახებ

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკად. გ. ალექსიძის ბრძანებით აკადემიაში შეიქმნა და დაფუძნდა გამომცემლობა "აგრო", როგორც მისი შიდა სტრუქტურული ფორმირება, საქართველოში მომქმედი კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების მოთხოვნათა დაცვით.

     გამომცემლობის მიზანს წარმოადგენს მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის განვითარებისა და მოთხოვნების, აგრეთვე საბაზრო ურთიერთობათა მოტივაციების გათვალისწინებით, აგრარულ სფეროსთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი სფეროების მიხედვით საგამომცემლო-სარედაქციო საქმიანობის ორგანიზაცია, რაც მყარ საფუძველს შექმნის აკადემიის მეცნიერული და ეკონომიკური პოტენციალის განმტკიცებისათვის.

     დასახული მიზნის მისაღწევად გამომცემლობა "აგრო"-ს ძირითად ამოცანებს შეადგენს:

- ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა მოზიდვის და მათთან აქტიური თანამშრომლობის გზით საფუძველი ჩაუყაროს და დაამკვიდროს ახლებური ხედვისა და სტილის, თანამედროვე, პროგრესული მოთხოვნების შესაბამისი, საგამომცემლო-სარედაქციო საქმიანობა;

- საგამომცემლო-სარედაქციო საქმიანობა მიმართული იქნას მიზნობრივი სამეცნიერო, მეთოდოლოგიური, პოპულარული და გამოყენებითი ხასიათის, სასწავლო, კვალიფიკაციის ამაღლების, საინფორმაციო, სარეკომენდაციო, საკონსულტაციო და სხვა სახის პროდუქციის გამოსაცემად;

- გამოსცეს მიზნობრივი და პროფილური ბეჭვდითი პროდუქცია; - განსაზღვროს საქმიანობის მიმართულებების სტრატეგია, პროფილი, სპეციფიკა, მუშაობის სტილი და ფორმები, თემატიკა, სტრუქტურა და სხვა.

ახალი წევრები აკადემიის აკადემიურ საბჭოში

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ მიმდინარე წლის 25 მარტს ახალი წევრები აირჩია. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, დოქტორი ლევან უჯმაჯურიძე და საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე. აკადემიური საბჭო გულითადად ულოცავს ახალ წევრებს და უსურვებს ნაყოფიერ შემოქმედებით სამეცნიერო საქმიანობას ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში.

Levan Ujm 1Anatoli G

სტუმრად ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

     2016 წლის 22 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გ. ალექსიძე, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკად. ე. შაფაქიძე, პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტ. ა. გიორგაძე და პრეზიდენტის თანაშემწე თ. ეპიტაშვილი იმყოფებოდნენ ქ. ქუთაისში, ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შეხვედრის მიზანი იყო აკადემიასა და უნივერსიტეტს შორის 2013 წელს გაფორმებული მემორანდუმის ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობა და სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგების განვითარებაში მეცნიერული პოტენციალის გამოყენების არსებული მდგომარეობა.

 

     Qutaisi 1მარცხნიდან: სრ. პროფ. ქ. კინწურაშვილი, სრ.პროფ. რ. კოპალიანი, რექტორი- სრ.პროფ. გ. ღავთაძე, აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გ. ალექსიძე, აკად. ე. შაფაქიძე, დოქტ. ა. გიორგაძე. უნივერსიტეტის მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს - რექტორმა, პროფ. გ. ღავთაძემ, აგრარულ მიმართულებაში რექტორის მოადგილემ, პროფ. რ. კოპალიანმა, უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის სტუდენტებმა, პედაგოგებმა და მეცნიერებმა.

     შეხვედრა შესავალი სიტყვით გახსნა პროფ. გ. ღავთაძემ, რომელმაც აღნიშნა აკადემიისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლობის მნიშვნელობის შესახებ, მეცნიერების აქტიური მონაწილეობა უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში და თავის მხრივ აგრარული ფაკულტეტის მონაწილეობა აკადემიის საერთაშორისო თუ ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში, სემინარებში, მრგვალ მაგიდებში და ა.შ.

Qutaisi 2

    Qutaisi 3 აკად. გ. ალექსიძე ა.წერეთლის უნივერსიტეტის აგრონომიული მეცნიერებების დეპარტამენტის თანამშრომლებთანშეხვედრაზე ვრცელი მოხსენება გააკეთა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ, რომელმაც დამსწრე საზოგადოებას გააცნო აკადემიის სამეცნიერო საქმიანობა და მისი საერთაშორისო ურთიერთობები, ინფორმაციები გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ პოლონეთის, ჩეხეთის, უკრაინის, ბელარუსიის, სამხრეთ კორეის, ჩინეთის, ყაზახეთის, ტაჯიკეთის, უზბეკეთის, აზერბაიჯანის სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზაციებთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროებთან, ქვეყნის წამყვან უმაღლეს საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან და სხვა. მომხსენებელმა აგრეთვე აღნიშნა აკადემიის საგამომცემლო საქმიანობა და ფერმერების დახმარების პროგრამები. გაკეთდა ინფორმაცია უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმის პუნქტების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.Qutaisi 4 აკად. ე. შაფაქიძე აგროსაინჟინრო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან

     დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს პროფ. რ. კოპალიანმა, აგრარული ფაკულტეტის დეკანმა, პროფ. ქ. კინწურაშვილმა, აგრარული მეცნიერების დეპარტამენტის უფროსმა, პროფ. რ. ლორთქიფანიძემ და სხვა.

     გამომსვლელებმა ერთხმად აღნიშნეს ამ ტიპის შეხვედრების დიდი მნიშვნელობა და მიიღეს ცნობად, რომ მომდევნო შეხვედრაზე, აპრილის თვეში, რექტორის მოადგილე, პროფ. რ. კოპალიანი წარდგება აკადემიის აკადემიური საბჭოს წინაშე აგრარული ფაკულტეტის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშით.

 

 

 

შეხვედრა საქართველოს პარლამენტში

     2016 წლის 21 მარტს საქართველოს პარლამენტში გაიმართა სამეცნიერო ჟურნალის "ქართული პოლიტიკა" პრეზენტაცია. აღნიშნული ჟურნალის დამფუძნებელია ჟიული შარტავას სახელმწიფო პოლიტიკისა და მართვის სადოქტორო სკოლა; ჟურნალის რედაქტორია აკად. როინ მეტრეველი. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების თავმჯდომარეები გ. სამხარაული და ზ. ტყემალაძე, ფრაქციის თავმჯდომარე გ. თოფაძე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ო. დანელია, მინისტრის მოადგილე ი. ნოზაძე, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი ლ. უჯმაჯურიძე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გ. კვესიტაძე, ვიცე-პრეზიდენტი აკად. რ. მეტრეველი, აკადემიკოს-მდივანი, აკად. ო. ნათიშვილი, აკად. ა. ფარნგიშვილი.

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიიდან შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად გ. ალექსიძემ, აკადემიის ნამდვილმა წევრებმა და წევრ-კორესპონდენტებმა, პრეზიდენტის მოადგილემ, დოქტ. ა. გიორგაძემ.

     პრეზენტაციაზე მოხსენებებით გამოვიდნენ აკად. რ. მეტრეველი, გ. სამხარაული, ო. დანელია, აკად. გ. ალექსიძე.sigeli G AL 1საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ულოცავს გამოჩენილ მეცნიერებს "აგრარულ მეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის" საპატიო სიგელით დაჯილდოვებას.

     თავის მოხსენებაში აკად. გ. ალექსიძე შეეხო აგრარული დარგის მეცნიერების განვითარების დღევანდელ მდგომარეობას, პრობლემებს, იმ წარმატებებს, რომელიც აქვთ ამ მიმართულებით დასაქმებულ მეცნიერებს და მათ სამომავლო პერსპექტივებს. მან აღნიშნა აკადემიის როლის მნიშვნელობაზე სოფლის მეურნეობის განვითარების ყველა საფეხურზე, იმ გამოწვევებთან ბრძოლის საკითხებზე, როგორიცაა მსოფლიო გლობალური დათბობა და ამ მიმართულებით სოფლის მეურნეობის მართვის პერსპექტივები, მეცნიერების როლზე სოფლის მეურნეობის შემდგომი აღმავლობისა და განვითარების საქმეში. მომხსენებელმა აგრეთვე აღნიშნა ის სასიკეთო სიახლეები, რომელიც მეაბრეშუმეობის აღდგენას და განვითარებას ეხება, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საქმიან და მჭიდრო კავშირებს საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტთან, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან.

parlam 1შეხვედრის მონაწილეები

   
 
   
 

აკად. გ. ალექსიძემ აღნიშნა აგრეთვე, რომ ჟურნალ "ქართული პოლიტიკის" პირველ ნომერში წარმოდგენილია აკადემიის ათი წევრის მნიშვნელოვანი და საინტერესო სამეცნიერო სტატიები.

     პრეზენტაციის დასასრულს საქართველოს აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გ. სამხარაულმა "აგრარულ მეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის" საპატიო სიგელებით დააჯილდოვა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გ. კვესიტაძე, აკადემიის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკად. ო. ნათიშვილი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გ. ალექსიძე და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, აკად. ა. ფრანგიშვილი.

 

მემორანდუმი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობის შესახებ

     2016 წლის 17 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მასპინძლობდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერებს - აკადემიის პრეზიდენტს, აკად. გ. ალექსიძეს, ვიცე-პრეზიდენტს, აკად. გ. ჯაფარიძეს, სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნებს - აკადემიკოსებს გ. მარგველაშვილს, რ. მახარობლიძეს, ზ. ცქიტიშვილს, ჯ. გუგუშვილს, ო. ქეშელაშვილს, აკად. რ. ჩაგელიშვილს, აკად. თ. Yყურაშვილს, პრეზიდენტის მოადგილეს, დოქტ. ა. გიორგაძეს და პრეზიდენტის თანაშემწეს თ. ეპიტაშვილს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან შეხვედრას ესწრებოდნენ - მინისტრი ო. დანელია, მინისტრის მოადგილეები ი. ნოზაძე, ლ. დავითაშვილი, გ. ცოფურაშვილი და დ. გალეგაშვილი, მინისტრის მრჩევლები და სამინისტროს წამყვანი სპეციალისტები.

   sm 1საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერების შეხვედრა.  შეხვედრის მიზანი იყო თანაშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის.

     მემორანდუმის გაფორმების ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია უზრუნველყოფილი იქნას მჭიდრო და შემოქმედებითი თანამშრომლობა სამინისტროს დეპარტამენტებს, საქვეუწყებო დაწესებულებებსა და აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებს შორის წარმოებისა და მეცნიერების წინაშე მდგომი ამოცანების ერთობლივ გადაწყვეტაში. მემორანდუმის მიხედვით ორივე უწყება მონაწილეობას მიიღებს ქვეყნის აგრარული პოლიტიკის შემუშავებაში, სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების განსაზღვრაში, აგრარული პოლიტიკითა და სტრატეგიით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების სამოქმედო გეგმების შედგენაში, დარგობრივი განვითარების პროგრამების შედგენისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავებაში, რეგიონების სამეურნეო-ეკონომიკური თავისებურებების გათვალისწინებით მაღალი ტექნოლოგიების გავრცელების შესაძლებლობების დადგენაში და ა.შ.

sm 2     თანამშრომლობის სფეროები და ფორმებია:

დეგრადირებული მიწების აღდგენისა და კონსოლიდაციის შესახებ რეკომენდაციების მომზადება;

წინადადებების მომზადება - მასობრივი მწარმოებლების საკრედიტო რესურსებით უზრუნველყოფის შესახებ, სოფლის მეურნეობის მექანიზაციისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურების სხვა სფეროების ოპტიმიზაციის შესახებ, ინტეგრირებული მცირე და საშუალო საწარმოების ჩამოყალიბების შესახებ, კოოპერატივების საქმიანობის ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების შესახებ;

     დარგობრივი პროგრამების შედგენისა და განხილვაში ერთობლივი მონაწილეობა, ხელშეკრულების გაფორმება სამინისტროსა და აკადემიას შორის აკადემიის ბაზაზე ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლების მუდმივმოქმედი სასწავლო ცენტრის ჩამოყალიბების შესახებ,sm 3თანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელის მოწერის ცერემონიალი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. სამინისტროსა და აკადემიის წლიური სამუშაო გეგმების ურთიერთგაცვლა, აკადემიის მიერ მომზადებული და რეცენზირებული აგროწესების, რეკომენდაციების და სხვა სასწავლო და სახელმძღვანელო ლიტერატურის გამოცემა, სამინისტროსა და აკადემიის ვებგვერდზე ერთობლივი ღონისძიებების შესახებ მასალების გაცვლა.

    მემორანდუმი ძალაშია ხელმოწერიდან ხუთი წლის განმავლობაში და მისი გაგრძელება შესაძლებელია ორივე მხარის მიერ თანხმობის შემთხვევაში.

    მხარეების მიერ მემორანდუმის ძირითადი დებულებების გაცნობის შემდეგ გაიმართა აზრთა გაზიარება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სამინისტროს წარმომადგენლებმა და აკადემიის მეცნიერებმა.

   მემორანდუმზე ხელი მოაწერეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ.

    სამთავრობო უწყებასა და მეცნიერებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებამ მკაფიოდ გამოხატა საქართველოს ხელისუფლების კეთილი ნება, რათა მეცნიერებამ დადებითი და წამყვანი როლი შეასრულოს ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში.

 

ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წლიური საანგარიშო კრება

2016 წლის 11 მარტს ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წლიური საანგარიშო კრება შემდეგი დღის წესრიგით:

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2015 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2016 წლის ამოცანების შესახებ. მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გ. ალექსიძე;

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2015 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2016 წლის ამოცანების შესახებ. მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნები;

3. მიმდინარე საკითხები:

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდებაში ნაწილობრივი ცვლილებების შეტანის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გ.ჯაფარიძე;

კრებას ესწრებოდნენ აკადემიის წევრები და მოწვეული სტუმრები - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებიდან, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრიდან, ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო და გორის სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტებიდან, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან და სხვა ორგანიზაციებიდან.S kreba 2016 2აკადემიის პრეზიდენტი აკად. გ. ალექსიძე

  S kreba 2016 3საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე პროფ.თ. მარსაგიშვილი   დღის წესრიგის პირველ საკითხზე ვრცელი მოხსენება გააკეთა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გ. ალექსიძემ. მომხსენებელმა კრების მონაწილეებს გააცნო 2015 წელს აკადემიის სტრუქტურა, აკადემიის საქმიანობის სამეცნიერო პროგრამები და ამ პროგრამებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, 2015 წელს აკადემიური საბჭოს მიერ განხილული საკითხების მოკლე მიმოხილვა, აკადემიის თანამშრომლობა საერთაშორისო სტრუქტურებთან, 2015 წელს გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმები სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, აკადემიის მიერ ჩატარებული ღონისძიებები (სემინარები, მრგვალი მაგიდები, ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციები), აკადემიის დარგობრივი ეროვნული კოორდინტორების საქმიანობა, 2015 წელს აკადემიის წევრების მიერ მომზადებული და გამოცემული ნაშრომების (სტატიები, სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები, გამოგონებები და პატენტები) და პრაქტიკული ხასიათის რეკომენდაციების მიმოხილვა, აკადემიაში ჩამოყალიბებული აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო და ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა გადამზადების კვალიფიკაციის ცენტრების საქმიანობა, აკადემიის განახლებული ინფრასტუქტურა. მოხსენების დასასრულს აკად. გ. ალექსიძემ ისაუბრა აკადემიის სამომავლო ამოცანებისა და გამოწვევების შესახებ. (აკად. გ. ალექსიძის საანგარიშო მოხსენების სრული ტექსტი იხილეთ ბმულზე).

     

S kreba 2016 1

დღის წესრიგის მეორე საკითხზე მოხსენებებით გამოვიდნენ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნები, აკადემიკოსები გ. მარგველაშვილი, ჯ. გუგუშვილი, რ. მახარობლიძე, ნ. ბაღათურია, ზ. ცქიტიშვილი, ო. ქეშელაშვილი.S kreba 2016 8გორის სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი პროფ. ვ. სუხიშვილი

მოხსენებების ირგვლივ თავისი მოსაზრებები და წინადადებები გამოთქვეს მოწვეულმა სტუმრებმა - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ, პროფ. თამაზ მარსაგიშვილმა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეებმა გოჩა ცოფურაშვილმა და იური ნოზაძემ, აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ იოსებ აბულაძემ, ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორმა პროფ. როლანდ კოპალიანმა, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორმა ლევან უჯმაჯურიძემ, გორის სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის პექტორმა, პროფ. ვალერი სუხიშვილმა.

     საერთო კრების მონაწილეებმა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2015 წლის საქმიანობა შეაფასეს დადებითად.S kreba 2016 4საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გ. ცოფურაშვილი და აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი გ. ჯაფარიძე.

     S kreba 2016 6სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი დოქტ. ლ. უჯმაჯურიძედღის წესრიგის მიმდინარე საკითხზე ინფორმაციით გამოვიდა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს განახლებული დებულების გამო საჭიროა ნაწილობრივი ცვლილება შევიდეს აკადემიის წესდებაში. აკად. გ. ჯაფარიძემ კრებას გააცნო წესდებაში ცვლილებების შინაარსის შესახებ..

     აღნიშნულ წინადადებას აკადემიის წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი.

   

 

 S kreba 2016 5საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ი. ნოზაძეაკადემიის წლიურ კრებაზე აკადემიის დიპლომები და პრემია გადაეცათ 2015 წელს აგრარულ დარგში საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომების ავტორებს: - აკად. თ. ურუშაძეს, დოქტორებს ა. თხელიძეს და გ. ღამბაშიძეს ნაშრომისათვის "საქართველოს ნიადაგები"; აკად. გ. ტყემალაძეს ნაშრომისათვის "ბიოქიმიის საფუძვლები"; პროფ. ი. ყრუაშვილს ნაშრომისათვის "ღვარცოფები და მასთან ბრძოლის მეთოდები", აკად. ნ. ბაღათურიას ნაშრომისათვის "ენოლოგია – ღვინის წარმოქმნა და დავარგება“; აკად. ნ. ჭითანავას ნაშრომისათვის “საქართველოს სოფლის მეურნეობა – ტრანსფორმაცია, პრობლემები, პერსპექტივები“ და მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს ქ. დადიანს ნაშრომისათვის "გარემოს ქიმიური დამაბინძურებლების რისკის შეფასება“.S kreba 2016 7ა.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის პრორექტორი, პროფ. რ. კოპალიანი.

     

აკადემიის პრეზიდენტმა აკად. გ. ალექსიძემ დაბადებიდან 80 და სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 60 წლისთავი მიულოცა აკად. იუზა ვასაძეს, გადასცა მას სამახსოვრო დიპლომი და საერთო კრების მონაწილეების სახელით უსურვა მას ჯანმრთელობა, ხანგრძლივი სიცოცხლე, ნაყოფიერი შემოქმედებითი სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი საქმიანობა.S kreba 2016 9წლიური კრების მონაწილეები

 

ინფორმაცია: 3 და 8 მარტისადმი მიძღვნილი საზეიმო შეხვედრის შესახებ

     ა.წ. 7 მარტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სააქტო დარბაზში, აკადემიის ხელმძღვანელობისა და პროფკმიტეტის ძალისხმევით ჩატარდა საზეიმო შეხვედრა, მიძღვნილი დედის დღისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი.

ინფორმაცია: საერთაშორისო ფორუმი ყირგიზეთში

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე 2016 წლის 29 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით იმყოფებოდა ქ. ბიშკეკში (ყირგიზეთი), სადაც ჩატარდა საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც მიეძღვნა სასურსათო უსაფრთხოებისა და კვების საკითხებს, აგრეთვე ნიადაგის ნაყოფიერების შესწავლას ევრაზიის ქვეყნებში. ფორუმის ორგანიზატორები იყვნენ: მსოფლიო ბანკი, აგრარული კვლევის გლობალური ფორუმი, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, ევრაზიის ფონდი, ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სოფლის მეურნეობის კვლევის ასოციაცია “CACAARI”, “ICARDA”, “CIMMYT”, “IFPRI” და სხვა.

     ფორუმის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო: ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ყველა ქვეყნის წარმომადგენელმა, აგრეთვე რუსეთის (მ. ლომონოსოვის სახ. უნივერსიტეტი), უკრაინის, ბელარუსიის, მოლდავეთის, თურქეთის და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმა. ფორუმის ფარგლებში მუშაობდა ორი სექცია: სასურსათო უსაფრთხოების და ნიადაგის დაცვის.

     ფორუმზე საქართველოდან მოხსენებებით გამოვიდნენ აკად. გურამ ალექსიძე (მოხსენებით - აგრარული კვლევის პრიორიტეტები საქართველოში), საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის დეპარტამენტის უფროსი ეკატერინე სანაძე (მოხსენებით – ნიადაგის დაცვა საქართველოში) და საქართველოს ფერმერთა სახლის გენერალური დირექტორი პროფ. ლერი გიგინეიშვილი. ფორუმის დასასრულს მიღებული იქნა ბიშკეკის დეკლარაცია. Bishkek 2016 2საერთაშორისო ფორუმის მონაწილეები

Bishkek 2016 1საქართველოდან ფორუმზე მოხსენებით გამოდის აკად. გურამ ალექსიძე

გამოცხადებული კონკურსის სამეცნიერო ნაშრომების გამოვლენის შესახებ

     აქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული კონკურსის სოფლის მეურნეობის დარგში სხვადსხვა მიმართულებით 2015 წლის საუკეთესო ფუნდამენტალური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის სამეცნიერო ნაშრომების გამოვლენის შესახებ.

     მიმდინარე წლის 23 თებერვალს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა აკადემიის აკადემიურმა საბჭომ შესაბამისი დებულების თანახმად ფარული კენჭისყრით გამოავლინა 2015 წელს სოფლის მეურნეობის დარგში საუკეთესო ფუნდამენტალური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის სამეცნიერო ნაშრომები სოფლის მეურნეობის სხვადსხვა მიმართულებების მიხედვით:

აგრონომია – ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსის თენგიზ ურუშაძის, დოქტორ ამირან თხელიძის და დოქტორ გიორგი ღამბაშიძის ნაშრომი “საქართველოს ნიადაგები“;

მეცხოველეობა, ვეტერინარია და საკვებწარმოება – სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის გურამ ტყემალაძის ნაშრომი “ბიოქიმიის საფუძვლები”;

აგროსაინჟინრო – ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ირაკლი ყრუაშვილის ნაშრომი “ღვარცოფები და მასთან ბრძოლის მეთოდები”;

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვა და გადამუშავება - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის ნუგზარ ბაღათურიას ნაშრომი “ენოლოგია – ღვინის წარმოქმნა და დავარგება“;

სურსათის უვნებლობა – სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის, რისკის შეფასების სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარის, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ქეთი დადიანის ნაშრომი “გარემოს ქიმიური დამაბინძურებლების რისკის შეფასება“;

ეკონომიკა - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის ნოდარ ჭითანავას ნაშრომი “საქართველოს სოფლის მეურნეობა – ტრანსფორმაცია, პრობლემები, პერსპექტივები.“

აკადემიური საბჭო გულითადად ულოცავს წარმატებას გამარჯვებული ნაშრომების ავტორებს და უსურვებს მომავალში ნაყოფიერ შემოქმედებით სამეცნიერო საქმიანობას.

თანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და ტელეკომპანია “საფერავს” შორის

     მიმდინარე წლის 23 თებერვალს აკადემიური საბჭოს სხდომაზე ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და ტელეკომპანია “საფერავს” შორის, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს თანამშრომლობა დიდი ხანია დაწყებულია და ერთობლივად უკვე გაკეთდა მთელი რიგი გადაცემები, რომლებიც შეეხება საქართველოს მრავალდარგოვანი სოფლის მეურნეობის აქტუალურ პრობლემებს. სამომავლოდ დაგეგმილია მნიშვნელოვანი ღონისძიებების და პრობლემატური თემების ერთობლივად გაშუქება. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკდემიის მხრიდან, აკადემიის პრტეზიდენტმა აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ, ხოლო ტელეკომპანია “საფერავის” მხრიდან, დირექტორმა დიმიტრი კოსტარიოვმა.

                                                                 Guramiსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და ტელეკომპანია “საფერავს” შორის თანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელმოწერის ამსახველი ფოტოები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com