საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სიახლეების არქივი 2014

mrgvali magida

sasoflo-sameurneo kooperativebis Sesaxeb

     saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiisa da saqarTvelos soflis meurneobis saministros erToblivi TanamSromlobiT 2014 wlis 6 Tebervals saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda mrgvali magida Temaze: “sasoflo-sameurneo kooperativebis roli agraruli seqtoris ganviTarebaSi”.

mrgvali magidis muSaobaSi monawileoba miiRo ssmm akademiis akademiuri sabWos wevrebma, soflis meurneobis saministros  departamentebis warmomadgenlebma, saqarTvelos raionebis sainformacio-sakonsultacio samsaxuris TanamSromlebma, fermerebma da sxva.

     sxdoma gaxsna akademiis prezidentma, saqarTvelos smm akademiis akademikosma guram aleqsiZem. sityviT gamovidnen: saqarTvelos soflis meurneobis ministri Salva fifia, sasoflo-sameurneo kooperativebis ganviTarebis saagentos Tavmjdomare giorgi miSelaZe, saqarTvelos smm akademiis akademikosebi: Tamaz kunWulia, napoleon qarqaSaZe,E nodar WiTanava, omar qeSelaSvili, akademiis wevr/korespondenti paata koRuaSvili.

     aRiniSna, rom xelisuflebam fermerTa/glexTa nebayoflobiTi, sargebelze orientirebuli kooperaciis ganviTareba agraruli politikis erT-erT mTavar mimarTulebad airCia, radgan kooperativebis Camoyalibebam xeli unda Seuwyos soflad damatebiTi samuSao adgilebis Seqmnasa da Tanamedrove teqnologiebis danergvas; kooperaciam mosavlianobis gazrda da danaxarjebis Semcireba unda uzrunvelyos; kooperativebSi gawevrianebuli fermerebisaTvis/glexebisaTvis ufro xelmisawvdomi gaxdeba rogorc finansuri resursi, aseve produqciis sarealizacio bazrebi qveynis SigniT da qveynis gareT. mTavrobis mizania, rogorc ministrma Salva fifiam ganacxada,  “gavaZlieroT fermerebi/glexebi, gavaZlieroT adgilobrivi warmoeba. unda ganxorcieldes yvela saxelmwifo proeqti, maT Soris kooperativebis ganviTarebis xelSewyoba, rac sagadasaxado SeRavaTebs, finansur resursTan xelmisawvdomobas, kvalifikaciis asamaRlebel saswavlo proeqtebs gulisxmobs da qveynis ekonomikis gaZlierebazea orientirebuli”.        
      sxdomaze saubari Seexo kooperativebis ganviTarebis saagentos mier ganxorcielebul da dagegmil RonisZiebebs. aseve aRiniSna, rom xelisuflebam SeimuSava Sesabamisi sakanonmdeblo baza, romelic saqarTvelos parlamentma miiRo 2013 wlis 12 ivliss. aRniSnuli kanonis miRebis safuZvelze Seiqmna sajaro samarTlis iuridiuli piri ”sasoflo-sameurneo kooperativebis ganviTarebis saagento”, romelic sasoflo-sameurneo kooperativebisaTvis statusis miniWebas, Sewyvetas, monitoringsa da saxelmwifo programebis ganxorcielebas uzrunvelyofs. rogorc akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem aRniSna; “am etapze uaRresad mniSvnelovania sazogadoebis  sworad informireba, samecniero wreebis CarTuloba, maTi gamocdilebisa da codnis gaziareba”.

    Sexvedris dasasruls gaimarTa diskusia zemoaRniSnul sakiTxebze, sadac meti aqtiurobiT gamoirCeodnen saqarTvelos regionebis warmomadgenlebi.         

 

informacia

       2014 wlis 24 Tebervals Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wliuri saerTo kreba. krebis muSaobaSi monawileobdnen ssmm akademiis wevrebi (akademikosebi da wevr-korespondentebi), ssmm akademiis erovnuli koordinatorebi da mowveuli stumrebi: zurab tyemalaZe – saqarTvelos parlamentis dargobrivi ekonomikisa da ekonomikuri politikis komitetis Tavmjdomare; gigla agulaSvili – saqarTvelos parlamentis agrarul sakiTxTa komitetis Tavmjdomare; iveri axalbedaSvili - saqarTvelos parlamentis agrarul sakiTxTa komitetis aparatis xelmZRvaneli; akad. giorgi kvesitaZe – saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidenti; akad. oTar naTiSvili - saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis soflis meurneobis ganyofilebis akademikos-mdivani; akad. biZina koroxaSvili - saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis soflis meurneobis ganyofilebis wevri, guram jafariZe - saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis soflis meurneobis ganyofilebis swavluli mdivani; iuri nozaZe - saqarTvelos soflis meurneobis ministris moadgile; daviT galegaSvili - saqarTvelos soflis meurneobis ministris moadgile; omar kaWarava - saqarTvelos soflis meurneobis ministris mrCeveli; levan ujmajuriZe - saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi centris direqtori; zaur futkaraZe – aWaris soflis meurneobis ministri; ioseb abulaZe - aWaris soflis meurneobis ministris moadgile; prof. roland kopaliani – a. wereTlis saxelmwifo universitetis reqtoris moadgile; anzor TxilaiSvili – profesiuli ganaTlebis fondis vice-vprezidenti; kaxa laSxi – Sps “lomTagoras” xelmZRvaneli.

       moxsenebiT  “saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 2013 wlis saqmianobis Sesaxeb” – gamovida ssmm akademiis prezidenti, akademikosi  guram aleqsiZe (vrclad ix. bmulze). 

     moxsenebis irgvliv kamaTSi monawileoba miiRes mowveulma stumrebma da ssmm akademiis wevrebma – akad. g.kvesitaZem, g.agulaSvilma, z.tyemalaZem, i.nozaZem, d.galegaSvilma, akad. g.margvelaSvilma, akad. z.cqitiSvilma, akad. r.maxarobliZem, akad. o.qeSelaSvilma, akad. n.qarqaSaZem, akad. n.WiTanavam, akad. n.baRaTuriam, akad. v.kvaliaSvilma, akad. g.papuniZem, akad. T.yuraSvilma, prof. r.kopalianma, z.futkaraZem, k.laSxma, o.kaWaravam, ssmm akademiis vice-prezidentma, akademikos-mdivanma g.jafariZem, akademiis wevr-korespondentma e.SafaqiZem.

      saerTo krebis monawileebma saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 2013 wlis saqmianoba Seafases dadebiTad.

      saerTo krebam miiRo Sesabamisi dadgenilebebi da rekomendaciebi.  

image002

ssmm akademiis wliuri saerTo krebis prezidiumi
 (24 Tebervali, 2014 weli).

image004

saerTo krebis monawileTa erTi jgufi

fermerTa sayuradRebod!

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia agrZelebs ufaso konsultaciebs fermerebisaTvis

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Camoyalibebulia specialuri dargobrivi jgufebi, romlebsac xelmZRvaneloben erovnuli koordinatorebi.

saqarTvelos fermerebma, soflis meurneobis nebismier dargSi maTTvis saintereso Teoriul Tu praqtikul sakiTxebze konsultaciebisTvis SeuZliaT mimarTon telefoniT, werilobiT an eleqtronuli fostis saSualebiT akademiis erovnul koordinatorebs.

fermerebis moTxovnebisa da werilobiTi gancxadebebis mixedviT SesaZlebelia agreTve fermerTa erovnul koordinatorebTan Sexvedra akademiaSi, sadac isini miiReben Sesabamis konsultaciebs soflis meurneobis ama Tu im sakiTxze. Sexvedris dro da TariRi maT damatebiT ecnobebaT.

 im SemTxvevaSi, Tu sakiTxebis raodenoba da fermerTa daintereseba romelime regionSi didia, SesaZlebelia erovnuli koordinatorebis Sexvedra fermerebTan Catardes adgilebze.

akademiis erovnul koordinatorebTan kontaqtebi SesaZlebelia ganxorcieldes Semdeg misamarTze:

0102, Tbilisi, ivane javaxiSvilis quCa #51;

el.fosta E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

veb-gverdi: www.gaas.dsl.ge.

telefonebi: 294 13 21 (591 32 34 63);  294 13 20 (593 314 143). 

konsultaciebi ufasoa!

                                  saqarTvelos soflis meurneobis

                                mecnierebaTa akademia

ssmm akademiis
 erovnuli koordinatorebi mimarTulebebis mixedviT

I.       agronomiuli samecniero ganyofileba 

1.1.        mevenaxeoba  _ akademikosi nodar CxartiSvili _ bin. 2 36 00 16; mob. 599 51 88 58; akad. doqt. levan ujmajuriZe – bin. 223 01 36; mob. 595 22 22 17;

1.2.       mexileoba akademikosi iuza vasaZe _ bina 2 23 21 51; mob. 577 40 76 31;      

1.3.       Cai da citrusebi – akademikosi valerian canava _ bina 6 45 38 (ozurgeTi-anaseuli);         mob. 599 53 22 25;

1.4.       mindvris kulturebi – akademikosi petre nasyidaSvili _

bina 2 30 26 28; mob. 599 26 83 51; akad. doqt. kaxa laSxi – mob. 591 918 288;

1.5.       bostneuli kulturebi - s.m. mec. doqt. valeri suxiSvili – bin. 0370 273 660; mob. 599 97 27 02; akad. doqt. nato kakabaZe – mob. 593 34 67 02;

1.6.       mcenareTa dacva _ akademikosi guram aleqsiZe _ bin. 2 36 00 16; mob. 593 20 07 93;

1.7.       miwaTmoqmedeba _ akademikosi givi caguriSvili _ bin.2 53 39 61; mob.599 63 12 34;

1.8.       sasoflo-sameurneo ekologia _ akademiis w/k Tamaz TurmaniZe _

             bin. 2 38 61 32; mob. 591 17 04 96;

1.9.       agroqimia-niadagmcodneoba – akad. gogola margvelaSvili _

bin. 2 38 61 34; mob.599 63 14 61;

1.10.      miwaTsargebloba – teq. mecn. doqt. anzor mesxiSvili – bin.222 55 53; mob. 599 92 55 53;

1.11.      metyeveoba _ akademikosi revaz CageliSvili _ bin.2 23 28 74; mob. 599 93 96 00;
 akademikosi givi jafariZe – bin. 222 20 47; mob. 599 54 99 99;

s.m. mecn. doqt. giorgi gagoSiZe – mob. 577 112 004; 

II.      mecxoveleobis, sakvebwarmoebis, veterinariis da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofileba 

2.1.       mecxoveleoba  – akademikosi jemal guguSvili _ bin. 2 69 40 24; mob. 577 41 29 23;

2.2.      sakvebwarmoeba _ sofl meur. mecn. doqt. ioseb sarjvelaZe _ bin.2 96 87 77; mob. 599 17 36 20;

2.3.      veterinaria _ akademikosi Tengiz yuraSvili _ bin. 2 31 48 18;  mob. 599 58 55 16;

2.4.      mecxoveleobis produqtebis gadamuSaveba _ akademikosi zurab cqitiSvili _ bin. 2 37 18 52; mob. 577 57 77 71;

2.5.      meabreSumeoba _ akademiis w/k giorgi nikoleiSvili _ mob. 597 31 33 11;

 akademikosi Tamaz kunWulia _ bin. 2 38 29 28; mob.599 50 38 16.
akademiis w/k elguja SafaqiZe – bin. 223 02 93; mob. 577 711 775;

2.6.      mefutkreoba _ biologiis akademiuri doqtori boris wiTliZe _ bin.2 60 70 16; mob.593 65 69 92.

III.     agrosainJinro samecniero ganyofileba 

          3.1. soflis meurneobis meqanizacia  _ akademikosi rezo  
             maxarobliZe _ bin. 2 61 00 26; mob. 599 53 52 82;

  3.2. soflis meurneobis eleqtrifikacia da avtomatizacia –
    akademikosi  arCil vaSakiZe – bina 222 53 53; 577 79 91 91;

  3.3. sasoflo-sameurneo hidromelioracia _ teqnikis mecnierebaTa
    doqtori, profesori irakli yruaSvili _ bina 2 22 22 42; mob. 555 23 23 73.

IV.       sasoflo-sameurneo produqtebis  Senaxvis da gadamuSavebis samecniero ganyofileba

4.1.       meRvineoba _ akademikosi guram papuniZe _ bin.2 7 50 21; mob. 599 50 61 25;.

 akad. doqt. zurab tyemalaZe ;  

4.2.      sasoflo-sameurneo produqtebis  Senaxva da gadamuSaveba  – 

        akademikosi nugzar baRaTuria _ bin. 2 22 66 46; mob. 599 43 15 14.

        akademikosi Tengiz nanitaSvili _ bin. 2 33 27 37; mob.599 71 55 33

                                  saqarTvelos soflis meurneobis

                                mecnierebaTa akademia

 
 

informacia

mrgvali magida ssmm akademiaSi

  2014 wlis 18 marts ssmm akademiaSi Catarda Sexvedra akademiis wevrebsa da ssmm akademiisa da sxva organizaciebTan gaformebuli memorandumis SemmuSavebel komisiebTan.

  srulad ixileT bmulze:  memorandumis Sesaxeb 

Sexvedra
 saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

 erovnul koordinatorebTan

2014 wlis 21 marts ssmm akademiis saaqto darbazSi Catarda akademiis akademiuri sabWos wevrebis Sexvedra erovnul koordinatorebTan. Sexvedras uZRveboda ssmm akademiis vice-prezidenti, akademikos-mdivani akad. givi jafariZe, romelmac farTod gaaSuqa erovnuli koordinatorebis rolis mniSvneloba agraruli dargis da misi mimarTulebebis warmatebiT ganviTarebaze; aRiniSna, rom saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Camoyalibebulia agraruli dargis 22 mimarTulebaSi erovnuli koordinatorebis instituti, romelSic gaerTianebuli arian mecnierebis TvalsaCino warmomadgenlebi, romelTa Sromebs aqvT maRali Teoriuli da praqtikuli mniSvneloba, aqtiur monawileobas Rebuloben gamoyenebiT da fundamentur mecnierul problemaTa damuSavebaSi, romlebic dakavSirebulia qveynis agraruli seqtoris mecnierul uzrunvelyofasTan, iRwvian maRalkvalificiuri samecniero kadrebis momzadebisaTvis. TiToeuli mimarTulebis erovnuli koordinatorebis mier Camoyalibebulia samuSao jgufebi, romlebic dakompleqtebulia TvalsaCino mecnierebiT da praqtikosi specialistebiT.

akad. g. jafariZis mier gaanalizebuli iqna soflis meurneobis DdRevandeli mdgomareoba da is perspeqtivebi, romelic gamoikveTa ssmm akademiis da saqarTvelos soflis meurneobis saministros urTierT TanamSromlobis Sedegad da am mimarTulebiT erovnuli koordinatorebis rolis mniSvneloba.

Sexvedraze azri gamoTqves erovnulma koordinatorebma: akad. r.maxarobliZem, akad. g.margvelaSvilma, akad. g.guguSvilma, akad. r.CageliSvilma, akad. n.baRaTuriam, akad. g.caguriSvilma, akad. wevr-korespondentma e.SafaqiZem.

Sexvedraze zepiri prezentacia gaakeTa saqarTvelos soflis meurneobis saministrosTan axlad Camoyalibebuli samecniero-kvleviTi centris direqtoris m.S. akad. doqtorma l.ujmajuriZem, romelic amave dros  aris ssmm akademiis erovnuli koordinatori mevenaxeobis mimarTulebiT.

Sexvedraze gadawyda, rom:

 1. erovnuli koordinatorebis mier gaweuli saqmianoba da maT mier Sesrulebuli proeqtebi periodulad mosmenili iqnes akademiis akademiur sabWoze, sadac mizanSewonili iqneba soflis meurneobis saministros warmomadgenlebis daswrebac;

 2. periodulad moewyos erovnuli koordinatorebis saqarTvelos raionebSi gasvliTi seminarebi, sadac ganxiluli iqnes fermerebTan gansaxorcielebeli proeqtebi da am RonisZiebis iniciatorad ssmm akademiasTan erTad unda iyvnen raionis soflis meurneobis sakonsultacio-sainformacio centrebi. 

 

  informacia

seminari ssmm akademiaSi

     2014 wlis 26 marts saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sxdomaTa darbazSi gaimarTa seminari “marcvleuli kulturebis mosavlianobis amaRlebis genetikuri da seleqciuri safuZvlebi”.

     vrclad ixileT bmulze: seminari 26-III-2014

informacia

2014 wlis 04 aprils Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis hidromelioraciis mimarTulebis erovnuli koordinatoris dargobrivi jgufis seminari  Temaze: „daWaobebuli teritoriebis ekosistemis mdgradi marTva“ (erovnuli koordinatori irakli yruaSvili – saqarTvelos teqnikuri universitetis sruli profesori, teqnikis mecnierebaTa doqtori).

vrclad ixileT bmulze: seminari 04-04-2014

 

mrgvali magida


 saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa

akademiaSi. 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi 2014 wlis 7 aprils gaimarTa mrgvali magida Temaze:

“sursaTis, cxovelis sakvebis uvneblobis, veterinariisa da mcenareTa dacvis kodeqsis ganxilva”.   

vrclad ixileT bmulze: kodeqsis ganxilva

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
saerTaSoriso urTierTobebi

      mimdinare wlis 7-9 aprils q. monpelieSi (safrangeTi) Catarda soflis meurneobis kvlevebis globaluri forumis sameTvalyureo sabWos sxdoma, romelSic  Cveni regionidan (CACAARI) monawileoba miiRes am organizaciis aRmasrulebelma mdivanma doqt. aliSer taSmatovma da CACAARI-s wevrma, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma akademikosma guram aleqsiZem.

      vrclad ixileT bmulze: monpelie

Sexvedra sakvebis usafrTxoebis sakiTxebze

 2014 wlis 15 aprils saparlamento fraqcia “qarTuli ocneba - mrewvelebis” Tbilisis ofisSi gaimarTa Sexvedra, sadac ganixiles saqarTvelos kanonis “sursaTad/cxovelis sakvebad gamoyenebuli genetikurad modificirebuli organizmebis da maTgan warmoebuli genmodificirebuli produqtis etiketirebis Sesaxeb” proeqti;

vrclad ixileT bmulze: 15_IV_2014

saqarTvelos agraruli seqtoris ganviTarebis
      strategiis ganxilva.

2014 wlis 13 maiss Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis saerTo kreba.

krebaze ganxiluli iqna saqarTvelos agraruli seqtoris ganviTarebis strategia, romelic damuSavebulia saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevrebis mier warmodgenili masalebis safuZvelze. ZiriTadi momxsenebeli iyo saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi nodar WiTanava, romelic xelmZRvanelobda da uSualod monawileobda strategiis dokumentis SemuSavebaSi.

warmodgenili strategiis ganxilvaSi monawileoba miiRes da saqmiani SeniSvnebi gamoTqves ssmm akademiis akademikosebma a. vaSakiZem, z. Caqselianma, g. badriSvilma, g. papuniZem, T. kunWuliam, n, qarqaSaZem, z, cqitiSvilma, n. baRaTuriam, r. maxarobliZem, ssmm akademiis wevr-korespondentebma p. koRuaSvilma da o. bediam, mTavarma specialistma b. cercvaZem.

saerTo krebam daavala saqarTvelos agraruli seqtoris ganviTarebis strategiis damuSavebis mecnierebis jgufs da piradad jgufis xelmZRvanels akad. n. WiTanavas, rom gaiTvaliswinon saerTo krebaze damswre mecnierebis gamoTqmuli SeniSvnebi da winadadebebi da erTi Tvis vadaSi warmoadginon strategiis axali varianti samTavrobo doneze ganxilvisaTvis.

akademiis saerTo krebis muSaoba Seajama saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem, romelmac wamoayena winadadeba, rom strategiis Casworebuli varianti aitvirTos akademiis veb-gverdze sazogadoebis farTo ganxilvisaTvis.

 

milocva

 

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademia
saqarTvelos agrarikos mecnierebis saxeliT ulocavs

 
akademikos
nodar CxartiSvils


saqarTvelos eklesiis umaRlesi jildoTi –

wminda giorgis oqros ordeniT

dajildoebas meRvineoba-mevenaxeobis samecniero dargSi Setanili didi wvlilisaTvis.

     baton nodars ordeni da  sigeli gadasca uwmindesma da unetaresma, sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqma, mTavar episkoposma mcxeTa-Tbilisisa da mitropolitma biWvinTisa da cxum-afxazeTis, ilia II.

 

informacia

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam moamzada:

1.  rekomendaciebis krebuli - agraruli dargis mecnierebis mier 2013 wels Catarebuli kvlevebis safuZvelze,

2. rekomendciebi “mcenareTa normaluri zrda-ganviTarebisa da niadagis damuSavebisaTvis saWiro optimaluri tenianobis parametrebis Sesaxeb”; avtori ssmm akademiis akademikosi jumber oniani.

3. naSromi “sakvebi kulturebis agrowesebi”- (avtori akad. g. caguriSvili, Tanaavtorebi: q. niauri da n. Jvania).

4. rekomendacia ”Semodgomaze gauxeSebuli TuTis foTlisagan mecxoveleobis aratradiciuli sakvebis (nekeri) damzadebis SesaZlebloba, teqnologiebi da ekonomiuri efeqtianoba”; avtorebi – akad. w/k g.nikoleiSvili, akad. w/k e. SafaqiZe, akad. doqtorebi T. dalaliSvili da a. CageliSvili.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos mier rekomendebulia naSromebi:

 “adamiani da mwerebi”. avtori ssmm akademiis akademikosi guram aleqsiZe.

meabreSumeoba _ Savi, kaspis, zRvebis da centraluri aziis regionis qveynebis (BACSA) saerTo sazrunavia”. avtorebi ssmm akademiis w/k, ekonomikis mecnierebaTa doqtori giorgi nikoleiSvili da ssmm akademiis w/k, teqnikis mecnierebaTa doqtori  elguja SafaqiZe.

mevenaxeobis teqnologia da samuSaoTa meqanizacia. avtori ssmm akademiis wevr-korspondenti o.bedia.

informacia srulad ixileT bmulze

TanamSromloba
 ukrainis mecnierebTan

       2014 wlis 19-20 maiss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis swavluli mdivani, doqtori anatoli giorgaZe  imyofeboda ukrainis qalaq vinicis erovnul agrarul universitetSi. aRniSnul universitetTan saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias gaformebuli aqvs urTierT TanamSromlobis memorandumi. gasul wels ssmm akademiaSi saerTaSoriso konferenciaze ukraineli kolegebis stumrobis Semdeg safuZveli Caeyara samecniero TanamSromlobas da amJamad  vinicis erovnuli agraruli universitetis, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiisa da Sps "koronis" (saqarTvelo) monawileobiT xorcieldeba erToblivi kvleva, romelic Seexeba Sps "koronis" mier mcenareuli nedleulidan damzadebuli  sakvebdanamatis - prebiotikis "rumifosis" gamoyenebas mecxoveleobaSi produqtiulobis gazrdis mizniT. "rumifosi" oligosaqaridebisa da fenoluri naerTebis Semcveli sakvebdanamatia. vinicis erovnuli agraruli universitetis profesoris, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtoris vitali kuCeriavis xelmZRvanelobiT mimdinareobs aRniSnuli preparatis gamocda. ukve damTavrda cdebis pirveli etapi erT-erT mecxoveleobis fermaSi da gamovlinda preparatis dadebiTi gavlena mexorcul da merZeul produqtiulobaze. vinicis erovnuli universitetis vivariumSi mimdinareobs cdebi bocvrebze da virTxebze, romlis mizania preparatis gavlenis Seswavla bewvis xarisxze da sxva. cdebis Sedegebis detaluri analizi uaxloes xanebSi gamoqveyndeba ukrainisa da saqarTvelos samecniero Jurnalebsa da krebulebSi. aseve dagegmilia prebiotik  “rumifosis” wardgena saerTaSoriso patentis mosapoveblad.

    21-23 maiss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis swavluli mdivani, doqtori anatoli giorgaZe monawileobda ukrainis qalaq kamianec-podolskis saxelmwifo agrarul-teqnikur universitetSi gamarTul IV saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferenciis muSaobaSi. igi plenarul sxdomaze warsdga moxsenebiT "saqarTvelos mecxoveleobisa da zooteqnikuri ganaTlebis istoria". aRniSnul universitetTan akademias 2010 wlidan akavSirebs urTierT TanamSromlobis memorandumi. konferenciaze mosmenili iqna mniSvnelovani moxsenebebi, rogorc zooteqnikuri mecnierebis istoriidan aseve Tanamedrove samecniero kvlevebis Sesaxeb. konferencia mieZRvna soflis meurneobis mecnierebaTa doqtoris, profesor ivan zaderis dabadebidan 110 wlisTavs. konferenciaze sul warmodgenili iqna 201 samecniero statia. muSaobda 4 seqcia: 1. mecxoveleobis produqtebis warmoebis teqnologia; soflis meurneobis mecnierebis istoria; 2. cxovelTa kveba da sakvebis teqnologia; 3. cxovelTa momSenebloba, seleqcia da reproduqcia; 4. mecxoveleobis produqtebis gadamuSaveba da standartizacia; mecxoveleobis produqtebis warmoebisa da gadamuSavebis ekologiuri aspeqtebi.  

    konferenciis monawilebma daaTvalieres xorcisa da rZis gadamamuSavebeli sawarmoebi. daskvniT dRes gaimarTa plenaruli sxdoma, sadac konferenciis monawileebs gadaecaT serTifikatebi.

 

doqtori anatoli giorgaZe  და vinicis erovnuli agraruli universitetis profesori, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori vitali kuCeriavi.

mecxoveleobis produqtebis warmoebis da gadamuSavebis
kaTedris gamge prof. ivane timofiSini (marjvniv) da
doqtori anatoli giorgaZe

 

urTierT TanamSromlobis memorandumi
koreis respublikis soflis meurneobis
mecnierebaTa akademiasTan.

     2014 wlis 26 maisidan 01 ivnisamde saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe da soflis meurneobis akademiuri doqtori daviT maRraZe koreis respublikis soflis meurneobis mecnierebaTa erovnuli akademiis miwveviT imyofebodnen koreis respublikaSi. vizitis ZiriTadi mizani iyo koreis respublikis soflis meurneobis mecnierebaTa erovnuli akademiis da  erovnuli agrobiomravalferovnebis centris samecniero-kvleviTi saqmianobis gacnoba, saqmiani kontaqtebis damyareba da monawileoba saerTaSoriso konferenciaSi, romelic soflis meurneobaSi agrobiomravalferovnebis samecniero-kvleviTi muSaobis  dRevandel msoflio gamowvevebis sakiTxebs mieZRvna. aRniSnul konferenciaze akad. g. aleqsiZis mier gakeTebuli iqna moxseneba, romelic saqarTvelos agraruli mecnierebis mdgomareobas da perspeqtivebs exeboda da farTod iyo warmodgenili saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi moqmedi biomravalferovnebis centris muSaobis amsaxveli aspeqtebi. konferenciaze aRniSnul sakiTxebze saintereso moxseneba gaakeTa doqt. daviT maRraZem.

      akad. g. aleqsiZis vizitis farglebSi 2014 wlis 28 maiss xeli moewera urTierT TanamSromlobis memorandums saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da koreis respublikis soflis meurneobis mecnierebaTa erovnul akademiasa da koreis respublikis agrobiomravalferovnebis centrs Soris, rac saqarTvelos da koreis respublikis agraruli mimarTulebis mecnierebis da soflis meurneobis specialistebis TanamSromlobis warmatebul sawyis etapad unda miviCnioT.

memorandumze xelis moweris sazeimo ceremonia.

macxnidan – doqt. daviT maRraZe, ssmm akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe, koreis respublikis soflis meurneobis mecnierebis erovnuli akademiis prezidenti, doqt. Can hi-kiungi, erovnuli agrobiomravalferovnebis centris direqtori, doqt. kim iong-gu.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias da koreis respublikis soflis meurneobis mecnierebaTa erovnul akademiasa da koreis respublikis agrobiomravalferovnebis centrs Soris urTierT TanamSromlobis memorandumze xelis moweris Semdeg.

agrarikosi mecnierebis
 Sexvedra q. Tbilisis merobis kandidat

daviT narmaniasTan.

      2014 wlis 04 ivniss, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sxdomaTa darbazSi q. Tbilisis merobis kandidati, ekonomikur mecnierebaTa doqtori, profesori daviT narmania Sexvda saqarTvelos agraruli dargis mecnierebs. Sexvedras eswrebodnen saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis namdvili wevrebi da wevr-korespondentebi, agraruli dargis mecnierebi da specialistebi.

      Sexvedra Sesavali sityviT gaxsna ssmm akademiis prezidentma, akad. guram aleqsiZem, romelmac mokled mimoixila merobis kandidatis biografiuli monacemebi, misi moRvaweobis periodebi iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetSi da saqarTvelos regionaluri ganviTarebis da infrastruqturis ministrad muSaobis dros.

      q. Tbilisis merobis kandidatma vrceli saprogramo sityviT mimarTa darbazSi msxdom sazogadoebas, gaaSuqa Tavisi samomavlo programis yvela aspeqti, ZiriTadi aqcenti gaakeTa q. Tbilisis ganaSenianebis sazRvrebis gafarToebaze, qalaqis mwvane zolis da sivrcis dagegmarebasa da proeqtebze, qalaqis mikroklimatis Zireuli gajansaRebis sakiTxebze da sxva.

      dikusiaSi monawileoba miiRes ssmm akademiis akademikosebma n. baRaTuriam da z. cqitiSvilma, akademiis wevr-korespondentma p. koRuaSvilma, akademiis sxva wevrebma. Sexvedraze damswre sazogadoebam moiwona q. Tbilisis merobis kandidatis samoqmedo programa da usurva mas momavali warmatebebi.

 

ssmm akademiis prezidenti, akad. g. aleqsiZe, ssmm akademiis vice-prezidenti, akademikos-mdivani akad. g. jafariZe da q. Tbilisis merobis kandidati, ekon. mecn. doqtori, profesori d. narmania.

q. Tbilisis merobis kandidati d. narmania.

q. Tbilisis merobis kandidat d. narmanias Sexvedra saqarTvelos agrarikos mecnierebTan.

TanamSromloba  “elkanasTan”.

 biologiur mecnierebaTa asociacia “elkanas” ofisSi, proeqtis _ “saqarTvelos agraruli biomravalferovnebis Sesaxeb eleqtronuli katalogis momzadeba”, farglebSi Catarda Sexvedrebi mrgvali magidis formatSi, romelic Seexeboda katalogis komponentebis ganxilvas.

ssmm akademiis monawileoba aRniSnul RonisZiebaSi saintereso iyo imiTac, rom kademiasTan Camoyalibebulia “biomravalferovnebis centri”, romlis Tavmjdomarea ssmm akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe.

  Sexvedrebze, sadac warmodgenili iyo agraruli dargis eqspertebis mier momzadebuli masalebi, mimdinareobda recenzentebisa da redaqtoris/koreqtoris SeniSvnebis ganxilva, diskusiis gamarTva da  mosazrebebis Sejereba. saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiidan aRniSnul RonisZiebebSi monawileoba miiRes akademiis swavluli mdivanma, samecniero ganyofilebebis koordinatorma anatoli giorgaZem, romelic amave dros aris ssmm akademiasTan arsebuli biomravalferovnebis centris Tavmjdomaris moadgile (komponenti – sasoflo-sameurneo cxovelebi, frinvelebi, Tevzebi _ 15 marti, 2014weli) da qeTevan mWedliSvilma, fermerebTan kavSirisa da saqmianobis koordinatorma (komponentebis _ mindvris kulturebi - 10 aprili, 2014w.;  vazi - 24 aprili, 2014w.;  xili da kenkrovnebi _ 10 ivnisi, 2014w.).

Sexvedrebze aRiniSna, rom proeqti _ “saqarTvelos agraruli biomravalferovnebis Sesaxeb eleqtronuli katalogis momzadeba”, mniSvnelovani SenaZeni iqneba qveynis soflis meurneobis mimarTulebis yvela specialistisTvis,  sasargeblo naSromi iqneba rogorc agraruli mimarTulebiT dasaqmebuli mecnierebisa da mkvlevarebisaTvis, ise umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis bakalavrebis, magistrebis da doqtorantebisaTvis.

informacia

saqarTvelos soflis meurneobis saministros mier momzadebuli strategiis ganxilva

2014 wlis 11 ivliss saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam ganixila saqarTvelos soflis meurneobis saministroSi momzadebuli “saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis  strategia 2014-2020 wlebisaTvis”. startegiis ganxilvaSi monawileoba miiRes ssmm akademiis akademikosebma g. aleqsiZem, g. jafariZem, n. qarqaSaZem, n. WiTanavam, o. qeSelaSvilma, g. margvelaSvilma, n. CxartiSvilma, n. baRaTuriam, v. canavam, r. maxarobliZem, z. cqitiSvilma, ssmm akademiis wevr-korespondentebma e. SafaqiZem da o. bediam.

    ganxilvaze aRiniSna, rom soflis meurneobis saministros mier Sedgenili strategiis dokumentis  mizani da amocanebi Seesabameba soflis meurneobis ganviTarebis  dRevandel situacias da misi ganxorcieleba xels Seuwyobs sasoflo-sameurneo warmoebis ganviTarebas, sursaTis uvneblobis da usafrTxoebis uzrunvelyofas, qveynis ekonomikur da socialur winsvlas, mravali aqtualuri sakiTxis dadebiTad gadawyvetas.

      Sexvedraze gamoiTqva mosazrebebi, winadadebebi, SeniSvnebi da survilebi, romlebic ganxilvisaTvis gadaecemaT saministros da strategiis SemmuSavebel jgufs.

aRiniSna agreTve, rom saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mecnierebis mier damuSavebulia strategiuli naSromi “saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis problemebi da gadawyvetis mimarTulebebi”  (xelmZRvaneli akad. n. WiTanava). mizanSewonili iqneboda, rom saqarTvelos soflis meurneobis saministroSi strategiis damuSavebaSi monawile avtorebis jgufi gacnoboda  akademiaSi damuSavebul aRniSnul naSroms, rac sasikeTod waadgeboda mniSvnelovan dokuments qveynis soflis meurneobis ganviTarebisa da aRmavlobis ganxorcielebis saqmeSi.

informacia

      2014 wlis 16 ivliss gaimarTa saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis da saqarTvelos soflis meurneobis saministros erToblivi Ria kreba, romelic mieZRvna saqarTvelos mosaxleobis kvebis produqtebiT uzrunvelyofas da sasursaTo usafrTxoebis problemebs.

      damswre sazogadoebas Sesavali sityviT mimarTa saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidentma, akad. giorgi kvesitaZem.

      aRniSnuli Temis irgvliv ZiriTadi moxsenebiT gamovida saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi nodar WiTanava.

      Ria krebis TemasTan dakavSirebiT saintereso moxsenebebiT gamovidnen: saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis prezidenti, akademikosi giorgi kvesitaZe, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe, saqarTvelos soflis meurneobis ministris moadgile daviT galegaSvili, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosebi petre nasyidaSvili, revaz maxarobliZe, nugzar baRaTuria da guram papuniZe, saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr-korespondentebi ramaz xuroZe, leo Ciqava da qeTevan nemsaZe, saqarTvelos agraruli universitetis reqtori laSa gociriZe, profesorebi gela RliRvaSvili da giorgi gociriZe.

      gaerTianebulma Ria krebam miiRo saTanado rekomendaciebi soflis meurneobis produqtebiT saqarTvelos mosaxleobis kvebis da sasursaTo problemebis gadaWris mimarTulebiT, romlebic mizanSewonilia gaiTvaliswinos saqarTvelos mTavrobam, agraruli dargis mecnierebma da soflis meurneobis praqtikosma specialistebma.

informacia

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa
da
Sps suxiSvilis saswavlo universitets Soris

TanamSromlobis  memorandumis

 Sesaxeb.

     2013 wlis 01 seqtembers xeli moewera memorandums TanamSromlobis  Sesaxeb saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da Sps suxiSvilis saswavlo universitets Soris.

     memorandums xeli moaweres ssmm akademiis prezidentma akademikosma  guram aleqsiZem  da  universitetის reqtorma, profesorma vladimer suxiSvilma.

     ssmm akademiasa da   Sps suxiSvilis saswavlo universitets Soris TanamSromloba daefuZneba mecnierebis da ganaTlebis sferoSi urTierT saintereso RonisZiebebs. aRniSnuli TanamSromloba ganxorcieldeba saerTo interesebisa da Tanabari urTierTobis safuZvelze.

     ssmm akademiam da universitetma SeTanxmebis safuZvelze xeli unda Seuwyon urTierTdaxmarebas agraruli sferos aqtualuri problemebis sakiTxebis  gadawyvetaSi, specialistTa kvalifikaciis amaRlebaSi, treiningebis da konferenciebis Catarebas axalgazrda mecnierebis, doqtorantebis da magistrebis monawileobiT;

     TanamSromlobis safuZvelze unda ganxorcieldes gamocdilebis gaziareba agraruli mimarTulebebis Tanamedrove meTodebis, samecniero miRwevebisa da inovaciuri teqnologiebis sferoSi; TanamSromlobis safuZvelze unda ganxorcieldes erToblivi samecniero simpoziumebis, konferenciebisa da seminarebis organizeba Tbilissa da gorSi; gansazRvrulia mxareebis erToblivi monawileoba agraruli mimarTulebis proeqtebsa da programebSi; xeli unda Seewyos mecnierTa, profesor-maswavlebelTa da axalgazrda mecnierTa sazRvargareTis mowinave samecniero da saswavlo dawesebulebebSi mivlinebas.

   TanamSromlobis safuZvelze unda ganxorcieldes agrarul sferoSi aqtualuri problemebis gadawyvetisaTvis erToblivi SemoqmedebiT jgufebis Camoyalibeba da maTi muSaobis organizeba.

   orive mxare valdebulebas iRebs xeli Seuwyon agrarul sferoSi proeqtebisa da programebis reklamirebas da SemdgomSi maTi danergvis sakiTxebis mimdinareobas.

 

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa
da Sps suxiSvilis saswavlo universitets Soris TanamSromlobis  memorandums xels aweren ssmm akademiis prezidenti akad. guram aleqsiZe da universitetis reqtori, profesori vladimer suxiSvili

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa
da Sps suxiSvilis saswavlo universitets Soris
TanamSromlobis
memorandumze xelis moweris procedurის Semdeg

saerTaSoriso TaTbiri

      mimdinare wlis 27-29 agvistos q.ferganaSi (uzbekeTi) Catarda soflis meurneobis mdgradi ganviTarebis  Sua aziisa da samxreT saqarTvelos sameTvalyureo sabWos me-16 sxdoma, romlis muSaobaSic saqarTvelodan monawileoba miiRes ssmm akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem da soflis meurneobis saministros kvleviTi centris direqtoris moadgilem, akademikosma avTandil koraxaSvilma.

     sxdomaSi monawileobada yazaxeTis, uzbekeTis, yirgizeTis, somxeTis da azerbaijanis saministroebisa da kvleviTi organizaciebis warmomadgenlebi, agreTve saerTaSoriso organizaciebis: ikardas, simitis, aciros, bioversitis, sipis, ivmis, msoflio bankis, ifaris, evropis ganviTarebis bankis da sxvaTa warmomadgenlebi. saqarTvelodan moxsenebiT gamovida akad. guram aleqsiZe, romelmac ilaparaka prioritetul mimarTulebebze - sasursaTo uzrunvelyofa, klimatis cvlileba, agrobiomravalferovneba da  mcenareTa genetikur resursebze. gadawyda, rom momdevno, me-17 Sexvedra 2015 wels gaimarTeba q. baqoSi (azerbaijani).

informacia

      2014 wlis 06 seqtembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem da ssmm akademiis akademiuri departamentis ufrosma akademiis wevr-korespondentma elguja SafaqiZem monawileoba miiRes saCxeris raionis sasazRvro sofel perevSi Catarebul xalxTa megobrobis festivalSi, romlis organizatorebi iyvnen arasamTavrobo organizacia “asociacia turizmi mSvidobisa da ganviTarebisaTvis”, “asociacia mSvidobiani da saqmiani kavkasia”, qarTul-afxazur-osuri koalicia “ndoba” da sxva arasamTavrobo organizaciebi. festivalis ZiriTadi mizani iyo kulturaTa dialogis xelSewyoba da nacionaluri samzareulos popularizacia, romelic xalxTaSorisi mudmivi dialogis sagania.

            festivalis stumrebi da monawileebi iyvnen xelisuflebis, samoqalaqo sazogadoebis, saqarTveloSi akreditebuli saelCoebis, saerTaSoriso organizaciebis, biznes seqtoris, ganaTlebisa da kulturis sferoebis warmomadgenlebi

      Sexvedraze sxva gamomsvlelbTan erTad sityviT gamovida akad. guram aleqsiZe, romelmac xazi gausva mimdinare RonisZiebis mniSvnelobas, aRniSna festivalis organizatorebis wvlili da wamoayena winadadeba, raTa msgavsi Sexvedrebi gaimarTos qarTvel, afxaz, os da sxva erovnebis mecnierTa Sorisac, rac kidev ufro ganamtkicebs am erovnebebs Soris ndobis faqtors, romelic Semdgomi samSvidobo molaparakebebis safuZveli da saxalxo diplomatiis ZiriTadi Semadgeneli nawili iqneba.

akad. g. aleqsiZe xalxTa megobrobis festivalze sityviT

gamosvlis dros (saCxeris r-oni, sof, perevi).

akad. g. aleqsiZe da akademiis w/k e. SafaqiZe Sexvedris monawileebis

erT jgufTan

akad. guram aleqsiZe ssmm akademiaSi momzadebul da gamocemul rekomendaciebs, agrowesebs da sxva meTodur literaturas gadascems saCxeris raionis sofel Worvilis mTavar agronoms nugzar demetraSvils.

informacia

saqarTvelos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da

poznanis (poloneTi) sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitetis TanamSromlobis Sesaxeb.

     2014 wlis 12 seqtembers  saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi  gaimarTa Sexvedra akademiis TanamSromlebsa da poznanis (poloneTi) sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitetis delegacias Soris.

      poznanis universitetidan Sexvedras eswrebodnen profesori ian pikuli - poznanis sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitetis proreqtori mecnierebisa da ucxoeTTan TanamSromlobis sakiTxebSi, profesori roman gorloviCi – satyeo fakultetis dekani, doqtori gJegoJ ronCka – satyeo fakultetis dekanis sruluflebiani warmomadgeneli kavkasiis qveynebTan urTierTobebis sakiTxebSi, universitetis magistri levan Cofliani.

      ssmm akademiis mxridan Sexvedras eswrebodnen akad. guram aleqsiZe – ssmm akademiis prezidenti, akad. napoleon qarqaSaZe – akademiis samecniero sabWos Tavmjdomare, akad. petre nasyidaSvili, akademiis wevr-korespondenti elguja SafaqiZe – ssmm akademiis akademiuri departamentis ufrosi, doqtori TinaTin epitaSvili – akademiis prezidentis TanaSemwe saerTaSoriso urTierTobebis sakiTxebSi, prof. gia gagoSiZe – ssmm akademiis satyeo mimarTulebis koordinatori.

      Sexvedraze xeli moewera memorandums TanamSromlobis  Sesaxeb saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa da poznanis (poloneTi) sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitets Soris.

     memorandums xeli moaweres ssmm akademiis prezidentma akademikosma  guram aleqsiZem  da  poznanis sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitetis proreqtorma mecnierebisa da ucxoeTTan TanamSromlobis sakiTxebSi prof. ian pikulim.

     ssmm akademiam da poznanis universitetma SeTanxmebis safuZvelze xeli unda Seuwyon urTierTdaxmarebas agraruli sferos aqtualuri problemebis sakiTxebis  gadawyvetaSi, specialistTa kvalifikaciis amaRlebaSi, treiningebis da konferenciebis Catarebas axalgazrda mecnierebis, doqtorantebis da magistrebis monawileobiT;

     TanamSromlobis safuZvelze unda ganxorcieldes agrarul sferoSi aqtualuri proeqtebis gadawyvetisaTvis erToblivi SemoqmedebiT jgufebis Camoyalibeba da maTi muSaobis organizeba.

 

poznanis (poloneTi) sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitetis delegacia ssmm akademiaSi.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasa
da poznanis (poloneTi) sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitets Soris
TanamSromlobis memorandumze xels aweren akad. g. aleqsiZe da prof. i. pikuli

TanamSromlobis memorandumze xelis moweris proceduris Semdeg.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

evropis soflis meurneobis akademiebis kavSiris wevria

    mimdinare wlis 17-19 seqtembers q. praRaSi (CexeTis respublika) Catarda evropis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis me-8 generaluri asambleis sxdoma, romelzec sxva sakiTxebTan erTad, ganixiles axali wevrebis: inglisis, portugaliis, saqarTvelos da slovakeTis gawevrianebis sakiTxi. sxdomaze sityviT gamovidnen am qveynebis warmomadgenlebi. saqarTvelos mxridan sityviT gamovida soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akademikosi guram aleqsiZe, romelmac mokled ilaparaka akademiis struqturasa da ZiriTad mimarTulebebze.

   generalurma asambleam, romelsac xelmZRvanelobda SvedeTis soflis meurneobis da metyeveobis samefo akademiis prezidenti prof. karen niblauri, sxdomaze erTxmad daamtkica axali wevrebis, maT Soris saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis arCevac. 

generaluri asambleis sxdomaze monawileobdnen: safrangeTis, inglisis, portugaliis, SvedeTis, norvegiis, rumineTis, CexeTis, slovakeTis, latviis, litvis da sxvaTa soflis meurneobis mecnierebaTa akademiebis warmomadgenlebi.

     generaluri asambleis Semdegi me-9 sxdoma gaimarTeba 2016 wels safrangeTSi, mas uxelmZRvanelebs CexeTis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, romelic imavdroulad arCeuli iqna evropis soflis meurneobis akademiebis kavSiris prezidentad –prof. viler podraJsti, xolo vice-prezidentad safrangeTis soflis meurneobis akademiis prezidenti, prof. Jan-mark bussardi.

Chexetis Akad

ჩეხეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

მე-8 გენერალური ასამბლეის

(17-19 სექტემბერი, 2014 წ. პრაღა) ორგანიზატორები

ადასტურებენ, რომ

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

გახდა  ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათის და ბუნების მეცნიერებათა აკადემიების კავშირის წევრი

 .                                                                                                                        ვაცლავ ჰრუბი

saerTaSoriso konferencia
 
,,klimatis cvlileba da soflis meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTareba”

      saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi 2014 wlis 2, 3, da 4 oqtombers SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis finansuri mxardaWeriT (CF/57/10 – 100/14) Catarda saerTaSoriso samecniero konferencia Temaze: ,,klimatis cvlileba da soflis meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTareba”.

       (სრულად იხილეთ ბმულზე)

TanamSromloba
ukrainis q. vinicis erovnul agrarul universitetTan da
agro ganviTarebis jgufTan

   mimdinare wlis 2,3,4 oqtombers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias saerTaSoriso konferenciis “klimatis cvlileba da misi gavlena soflis meurneobis mdgrad da usafrTxo ganviTarebaze” farglebSi stumrobda ukrainis q. vinicis erovnuli agraruli universitetis teqnologiis kaTedris gamge, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori vitali kuCeriavi da amave kaTedris aspiranti anatoli medvedi.  konferenciis Semdeg maTi saqmiani viziti gagrZelda.

   2013 wels safuZveli Caeyara erTobliv proeqts saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias, ukrainis q. vinicis erovnul agrarul universitetsa da agro ganviTarebis jgufs Soris. proeqtis farglebSi xorcieldeba erToblivi kvleva, romelic Seexeba agro ganviTarebis jgufis mier mcenareuli nedleulidan damzadebuli  sakvebdanamatis - prebiotikis "rumifosis" gamoyenebas mecxoveleobaSi produqtiulobis gazrdis mizniT. "rumifosi" oligosaqaridebisa da fenoluri naerTebis Semcveli sakvebdanamatia. vinicis erovnuli agraruli universitetis profesoris, soflis meurneobis mecnierebaTadoqtoris vitali kuCeriavis xelmZRvanelobiT mimdinareobda aRniSnuli preparatis gamocda. ukve damTavrda cdebis pirveli etapi erT-erT mecxoveleobis fermaSi da gamovlinda preparatis dadebiTi gavlena mexorcul da merZeul produqtiulobaze. vinicis erovnuli universitetis vivariumSi mimdinareobs cdebi bocvrebze da virTxebze, romlis mizania preparatis gavlenis Seswavla bewvis xarisxze da sxva. cdebis Sedegebis detaluri analizi uaxloes xanebSi gamoqveyndeba ukrainisa da saqarTvelos samecniero Jurnalebsa da krebulebSi.

    mimdinare wlis 6 oqtombers agro ganviTarebis jgufis ofisSi kvlevebis detaluri analizi warmoadgina profesorma vitali kuCeriavim. eqsperimenti mimdinareobda ukrainis vinicis olqis “napadievskis” mecxoveleobis bazaSi. aRmoCnda, rom prebiotiki rumifosi zrdis merZeul produqtiulobas 4,8%-iT, rZis cximianobas 0,3%-iT, izrdeba gemoglobinis raodenoba 6,1%-iT, aseve SeiniSneba cilis Semcvelobis zrda rZeSi. miRebuli Sedegebi mowmobs, rom preparatis zegavleniT cxovelis organizmSi intensiurad mimdinareobs nivTierebaTa cvla, rac savaraudod aris mizezi produqtiulobis zrdisa. aseve Seswavlili iqna, preparatis gavlena mexorcul produqtiulobaze. aRmoCnda, rom igi izrdeba 9,6 %-iT, amasTanave SeiniSneba sakvebis danaxarjebis Semcireba 11,8 %-iT. umjobesdeba xorcis xarisxi. kvlevis Sedegebis prezentaciis Semdeg agro ganviTarebis jgufis xelmZRvanelebis: doqtorebis nikoloz zazaSvilis, nodar mindiaSvilis, mixeil WiWayuas miwveviT saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis swavluli mdivani doqtori anatoli giorgaZe, profesori vitali kuCeriavi da  aspiranti anatoli medvedi gaecvnen agro ganviTarebis jgufis biopreparatebisa da sakvebdanamatebis sawarmos.

   aRiniSna, rom urTierTanamSromloba kvlavac gagrZeldeba. preparatma ukve gaiara pirveli etapi ukrainaSi saerTaSoriso patentis mosapoveblad.

saerTaSoriso seminari vladikavkazSi

   mimdinare wlis 21 oqtombers q. vladikavkazSi gaimarTa saerTaSoriso seminari, romelic Catarda, rogorc mosamzadebeli etapi saerTaSoriso samecniero konferenciisa “mecniereba, ganaTleba da sainformacio-saganmanaTleblo saqmianoba –MmTis teritoriebis mdgradi ganviTarebis safuZveli”. aRniSnuli konferencia gaimarTeba 2015 wels.

   seminaris muSaobaSi monawileoba miiRo da plenarul sxdomaze moxsenebiT gamovida saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis swavluli mdivani-samecniero ganyofilebebis koordinatori, doqtori anatoli giorgaZe.

   plenaruli sxdomis Semdeg gaimarTa mrgvali magidebi sxvadasxva mimarTulebebiT:

Ø  adgilobrivi TviTmmarTvelobis administraciis roli MmTis teritoriebis mdgradi ganviTarebisaTvis saWiro proeqtebisa da programebis realizaciis saqmeSi;

Ø  soflis meurneobis ZiriTadi problemebi, amocanebi da roli mTis teritoriebis ganviTarebaSi;

Ø  mTis teritoriebis demografiuli, sociluri da mediko-biologiuri problemebi;

Ø  sainformacio-sakomunikacio teqnologiebi da saganmanaTleblo saqmianoba mTis teritoriebis mdgradi ganviTarebisaTvis;

Ø  mecnierebis ZiriTadi problemebi, amocanebi da miRwevebi mTis teritoriebis mdgradi ganviTarebis saqmeSi.

Ø  ganaTleba da misi roli mTis teritoriebis mdgradi ganviTarebis saqmeSi.

Ø  garemos dacva da racionaluri bunebaTsargebloba.

Ø  mrewveloba, transporti, energetika, mSenebloba da komunaluri   

         meurneoba mTis teritoriebis pirobebSi;

Ø  mTis teritoriebis turistul-sareakreacio potenciali;

   seminaris organizatori iyo saerTaSoriso sainovacio samecniero-teqnologiuri centri “mTis teritoriebis mdgradi ganviTareba”, romelic Seqmnilia iuneskos mxardaWeriT.

  seminari:

sasoflo-sameurneo mcenareTa endemuri saxeobebis,   

 aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli mdgomareoba,  

 gamravleba, seleqcia, konservacia;”

   saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sxdomaTa darbazSi 2014 wlis 24 oqtombers  12 saaTze gaimarTa seminari: “sasoflo-sameurneo mcenareTa endemuri saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli mdgomareoba, gamravleba, seleqcia, konservacia;”

   seminari Sesavali sityviT gaxsna saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice prezidentma akademikos mdivanma, akademikosma givi jafariZem. man isaubra aRniSnuli seminaris mniSvnelobaze da sasoflo-sameurneo mcenareTa endemuri saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis konservaciis aucileblobaze. seminars monawileebs aseve sityviT mimarTa saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis samecniero sabWos Tavmjdomarem, akademikosma napoleon qarqaSaZem. seminari mihyavda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis agronomiuli samecniero ganyofilebis akademikos mdivans gogola margvelaSvils.

   mosmenili iqna moxsenebebi Semdeg sakiTxebze:

1.   qarTuli xorblis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.   

      momxs. akademikosi petre nasyidaSvili

2.  simindis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi

     momxs. akademiis wevr-korespondenti oTar liparteliani

3.  xexilis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi

     momxs. akademikosi vaJa kvaliaSvili

4.  vazis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.

     momxs. akademikosi nodar CxartiSvili

5.  subtropikuli mcenareebis  endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.

     momxs. akademikosi valerian canava

6.  bostneuli kulturebis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.

    momxs. soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori valeri suxiSvili

7.  klimatis cvlilebebTan dakavSirebuli stiqiuri movlenebis monitoringis problemebi saqarTveloSi.

     momxs. akademiis wevr-korespondenti Tamaz TurmaniZe

8.  saqarTvelos tyis endemuri saxeobebis mdgomareoba da arealis gafarToebis perspeqtivebi.

     momxs. soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori giorgi gagoSiZe.

    seminaris muSaoba Seajama saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice prezidentma akademikos mdivanma, akademikosma givi jafariZem. man aRniSna, rom dagegmilia seminaris masalebis gamocema bukletis saxiT.

 

seminari:
 
sasoflo-sameurneo cxovelTa da frinvelTa endemuri

saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli

mdgomareoba,  gamravleba, seleqcia, konservacia;”

   saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis sxdomaTa darbazSi 2014 wlis 30 oqtombers  12 saaTze gaimarTa seminari: “sasoflo-sameurneo cxovelTa da frinvelTa endemuri saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis arsebuli mdgomareoba, gamravleba, seleqcia, konservacia;”

   seminari Sesavali sityviT gaxsna saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice prezidentma akademikos mdivanma, akademikosma givi jafariZem. man isaubra aRniSnuli seminaris mniSvnelobaze da sasoflo-sameurneo cxovelTa da frinvelTa endemuri saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis konservaciis aucileblobaze. seminars monawileebs aseve sityviT mimarTa saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mecxoveleobis, veterinariis, sakvebwarmoebisa da mecxoveleobis produqtebis gadamuSavebis samecniero ganyofilebis  akademikos mdivanma zurab cqitiSvilma.

   mosmenili iqna moxsenebebi Semdeg sakiTxebze:

1.             saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero centris mier sasoflo-sameurneo cxovelTa da frinvelTa endemuri saxeobebis, aborigenuli da seleqciuri jiSebis gamravlebis, seleqciisa da konservaciisaTvis Casatarebeli samomavlo RonisZiebebis Sesaxeb.

momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero centris direqtoris moadgile mecxoveleobis mimarTulebiT soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori givi basilaZe.

2.        gareuli frinvelebis endemuri saxeobebi da samonadireo frinvelebi.

momxsenebeli: saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis swavluli mdivani, soflis meurneobis doqtori anatoli giorgaZe

3.              Zroxis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.

momxsenebeli: soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori cisana qilifTari.

4.        Roris endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.

momxsenebeli: soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori roland mitiCaSvili.

5.        cxvris endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.

momxsenebeli: soflis meurneobis doqtori givi beReluri.

6.        frinvelis endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.

momxsenebeli: soflis meurneobis doqtori Tengiz fircxalaiSvili.

7.        saqarTveloSi gavrcelebuli bocvris jiSebis produqtiulobis maCveneblebi da misi gaumjobesebis gzebi

momxsenebeli:  akademikosi jemal guguSvili.

8.        Tevzis  endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.

momxsenebeli:  magistri eldar kaSia

9.        futkris endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.

momxsenebeli:  soflis meurneobis doqtori maia feiqriSvili.

10.       TuTis abreSumxvias  endemuri saxeobebi, aborigenuli da seleqciuri jiSebi.

momxsenebeli:  soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori nargiza baramiZe.

    seminaris muSaoba Seajama saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis vice prezidentma akademikos mdivanma, akademikosma givi jafariZem. man aRniSna, rom dagegmilia seminaris masalebis gamocema bukletis saxiT.

seminaris mimdinareoba naCvenebia suraTebze:

informacia

samecniero-praqtikuli konferencia

     2014 wlis 07 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Catarda samecniero-praqtikuli konferencia Temaze: “soflis meurneobis sakonsultacio  momsaxurebis sistemebis Sesaxeb saqarTveloSi”.

     konferenciis muSaobaSi monawileoba miiRes ssmm akademiis namdvilma wevrebma da wevr-korespondentebma, mowveulma stumrebma:  soflis meurneobis saministros regionebTan urTierTobis da koordinaciis sammarTvelos ufrosma Salva kereseliZem, soflis meurneobis saministros

samecniero-kvleviTi centridan: sazogadoebasTan urTierTobebis samsaxuris mTavarma specialistma nino CxartiSvilma, mebostneobis samsaxuris ufrosma  nato kakabaZem da konsultatntma akaki mamalaZem, biologiur meurneobaTa asociaciis “elkana” xelmZRvanelma mariam jorjaZem, saqarTvelos erovnuli akademiis guguSvilis ekonomikis institutis TanamSromelma zurab reviSvilma.

      konferenciaze ZiriTadi moxseneba Temaze: “soflis meurneobis sakonsultacio momsaxurebis sistemebis Sesaxeb saqarTveloSi” gaakeTa saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma, akademikosma guram aleqsiZem.

     moxsenebis irgvliv TavianTi mosazrebebi da winadadebebi gamoTqves S. kereseliZem, m. jorjaZem, n. CxartiSvilma, z. reviSvilma,  akademikosebma givi jafariZem, zaur Canqselianma, omar qeSelaSvilma da akademiis wevr-korespondentma omar bediam.

     konferenciis Sedegebi Seajama ssmm akademiis prezidentma akademikosma guram aleqsiZem.

     konferenciam miiRo Sesabamisi rezolucia, romelic saqarTveloSi fermerTa da soflis meurneobaSi dasaqmebuli specialistebis sakonsultacio momsaxurebis sistemis gaumjobesebas exeba, sadac am saqmianobaSi pirvel rigSi soflis meurneobis akademiis wamyvani roli aRiniSna.

konferencias gaxsna,  saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe 

konferenciis ZiriTadi Temis: “soflis meurneobis sakonsultacio  momsaxurebis sistemebis Sesaxeb saqarTveloSi”-prezentacia.

konferenciis monawileTa erTi jgufi.

informacia

samecniero-praqtikuli konferencia Sida qarTlSi.

      2014 wlis 14 noembers goris suxiSvilis saswavlo universitetis

saaqto darbazSi saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wliuri samuSao gegmis Sesabamisad da iniciativiT Catarda gamsvleli samecniero-praqtikuli konferencia Temaze: “mexileobis da mebostneobis Tanamedrove mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtivebi Sida qarTlSi”.

       (სრულად იხილეთ ბმულზე)

informacia

      2014 wlis 19 noembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias estumra poloneTis qalaq poznanis sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitetis delegacia, romlis SemadgenlobaSi iyvnen poznanis sabunebismetyvelo universitetis satyeo fakultetis dekanis sruluflebiani warmomadgeneli kavkasiis qveynebTan urTierTobis sakiTxebSi, doqtori gJegoJ ronCka da amave universitetis magistri      levan Cofliani.

      stumrebi miiRo akademiis vice-prezidentma akad. givi jafariZem. Sexvedras eswrebodnen akademiis akademiuri departamentis ufrosi , akademiis w/korespondenti e. SafaqiZe da akademiis swavluli mdivani, doqtori a. giorgaZe.

      akad. g. jafariZem da doqtorma gJegoJ roCkam ganixiles universitetsa da ssmm akademias Soris urTierT TanamSromlobis memorandumis safuZvelze aRebuli valdebulebebis Sesrulebis sakiTxebi da 2015 wlis samomavlo gegmebi, romlebic exeba am or organizacias Soris agrarul sferoSi aqtualuri proeqtebis gadawyvetisaTvis erToblivi SemoqmedebiTi jgufebis Camoyalibebas da maTi muSaobis organizebas.

 

Sexvedris monawileebi, marcxnidan: doqt. g. ronCka, akdemiis w/kor. e. SafaqiZe, akademiis vice-prezidenti akad. g. jafariZe, doqt. a. giorgaZe, magistri l. Cofliani.

informacia

      2014 wlis 19 noembers Cais, subtropikuli kulturebis da Cais mrewvelobis institutSi (anaseuli, ozurgeTis raioni) Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis Caisa da  subtropikuli kulturebis mimarTulebis erovnuli koordinatoris da misi jgufis mrgvali magida Temaze: “progresuli teqnologiebi mecitruseobaSi”. sxdomas eswrebodnen institutis mecnier TanamSromlebi, ozurgeTis raionis amxanagobebis da fermerTa warmomadgenlebi, indmewarmeebi da sxva.

      mrgval magidas xelmZRvanelobda erovnuli koordinatori akad. valerian canava. man Tavis Sesaval sityvaSi aRniSna, rom mrgvali magidis Catarebis erT-erTi mTavari mizania mecitruseobaSi progresuli teqnologiebis danergvis aucilebloba da mimdinareoba da pasuxi gaeces im mraval kiTxvebs, romliTac praqtikosi mecitruseebi mimarTaven mecnierebs. aRniSnul iqna am mimarTulebiT garkveuli nabijebis gadadgmis aucilebloba praqtikul sakiTxebze perioduli swavlebebis CatarebiT da Sxam-qimikatebis gamoyenebis vadebis da dozebis dazustebiT.

      femerebisaTvis sasargeblo informaciebi gaakeTes da SekiTxvebze upasuxes institutis mecnierebma, akademiurma doqtorebma v. goliaZem da e. nikolaSvilma. mecnierebis gamosvlebSi aRniSnuli iyo Tanamedrove teqnologiebis danergvis sakiTxebi, mavneblebTan, daavadebebTan da sarevelebTan brZolis RonisZiebebi. aRiniSna savaWro qselSi arsebuli Sxam-qimikatebis dabali xarisxi da daisva sakiTxi kontrolis gamkacrebis aucileblobaze. gamoiTqva survili rom Sexvedrebi subtropikuli kulturebis movla-moyvanis sakvanZo sakiTxebis vadebTan iyos dakavSirebuli da am calkeuli sakiTxebis ganxilva da siaxleebis gacnoba moxdes periodulad.

       saintereso informaciebi gaakeTes  da garkveuli SekiTxvebi dasves feremerebma  sof. Sromidan g. xomerikma, z. mJavanaZem, k, cercvaZem; maT  aRniSnes, rom saxelmwifo struqturebidan fermerebs araviTari mxardaWera ara aqvT, gamokveTilia agroqimiuri laboratoriis Seqmnis aucilebloba; aRiniSna niadagis analizis siZvire, rac mniSvnelovnad moqmedebs sasuqebis dozebis gansazRaraze.

      fermerebma yvela SekiTxvaze miiRes damakmayofilebeli pasuxebi. mrgval magidaze miiRes dadgenileba, rom TiToeul sofelSi Seiqmnas specialuri jgufebi, romlebic dakavSirebuli iqnebian mecnierebTan da moxdes fermerebis praqtikuli daxmareba jiSebis SerCevis, Sxamkimikatebis da sasuqebis dozebis da vadebis gansazRvris mimarTulebiT., agreTva sxva praqtikuli winadadebebis gadasawyvetad.

mrgvali magida “progresuli teqnologiebi mecitruseobaSi”.

xelmZRvaneli-ssmm akademiis erovnuli koordinatori Caisa da subtropikuli kolturebis mimarTulebiT akad. v. canava.

 

erovnuli koordinatoris jgufis mier gamocemuli literatura fermerebisaTvis.

informacia

      2014 wlis 17-21 noembers q. biSkekSi (yirgizeTi) Catarda regionaluri konferencia, romelic mieZRvna Sua aziisa da samxreT kavkasiis qveynebSi fermerTa sakonsultacio centrebis arsebul mdgomareobas da misi ganviTarebis gzebis dasaxvas.

       konferenciis organizatori iyo am qveynebis kvleviTi organizaciebis asociacia “CACAARI” da sasoflo-sameurneo kvlevebis globaluri forumi “GFAARI”; regionalur konferenciaSi monawileoba miiRes centraluri aziisa da samxreT kavkasiis qveynebis warmomadgenlebma, agreTve saerTaSoriso organizaciebis da amerikis ilinoisis universitetis  warmomadgenlebma.

        saqarTvelodan konferenciis muSaobaSi monawileoba miiRes soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentma akad. g. aleqsiZem, soflis meurneobis saministros kvleviTi centris warmomadgenelma a. mamalaZem da siRnaRis sainformacio-sakonsultacio centris xelmZRvanelma b.bolRaSvilma. TaTbirze moxsenebiT gamovida akad. g. aleqsiZe, romelmac Seafasa saqarTveloSi sakonsultacio centrebis  (saqarTvelos soflis meurneobis saministros, aWaris soflis meurneobis saministros) da arasamTavrobo organizaciebis (saqarTvelos fermerTa kavSiri, biomravalferovnebis asociacia “elkana”) muSaoba, TaTbiris monawileebma am mimarTulebiT saqarTveloSi  Catarebuli muSaoba Seafases dadebiTad.

         gansakuTrebiT aRiniSna amerikis SeerTebuli Statebis  daxmarebis fondis (USAID), agreTve ilinoisis da texasis  universitetebis didi daxmareba fermerTa sakonsultacio  centrebis organizebasa da maTTvis treiningebis CatarebaSi.

     TaTbiris muSaobis Semdeg Catarda “CACAARI” sameTvalyureo sabWos sxdoma, romelsac uxelmZRvnela akad. guram aleqsiZem. sxdomaze ganixiles sakiTxi  msgavsi TaTbiris Catarebis Sesaxeb momaval wels q. baTumSi (aWaris avtonomiuri  respublika).

regionaluri konferenciis monawileebi, q. biSkeki, yirgizeTi,

21 noemberi, 2014 w.

informacia

Sexvedra ministrTan

     2014 wlis 04 dekembers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias saqmiani vizitiT estumra saqarTvelos soflis meurneobis ministri batoni oTar danelia. Sexvedras akademiis mxridan eswrebodnen akademiuri sabWos wevrebi, samecniero ganyofilebebis akademikos-mdivnebi, akademiis namdvili wevrebi da wevr-korespondentebi, samecniero ganyofilebebis swavluli mdivani; saministros mxridan SexvedraSi monawileoba miiRes ministris moadgilem iuri nozaZem, ministris mrCevlebma akad. T. kunWuliam, o. kaWaravam da S. kikaliSvilma, saministros sazogadoebasTan urTierTobis samsaxuris warmomadgenlebma.

      Sexvedra Sesavali sityviT gaxsna akademiis prezidentma akad. guram aleqsiZem, romelmac xazi gausva ministris akademiaSi stumrobis mniSvnelobas, am ori uwyebis mzaobas urTierT TanamSromlobis  gaRrmavebis da erToblivi samomavlo muSaobis perspeqtivebis mimarTulebiT; aRiniSna, rom sruldeba kanoniT gaTvaliswinebuli  punqti, rom saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia aris saqarTvelos mTavrobis mrCeveli agraruli sferos nebismier mimarTulebaSi, rasac mTlianad iziarebs soflis meurneobis saministro da piradad ministri.

      Sexvedris mniSvnelobaze da saqarTvelos agraruli sferos dRevandel situaciasa da samomavlo perspeqtivebis Sesaxeb isaubres akademikosebma n. qarqaSaZem, n. WiTanavam, o. qeSelaSvilma, n. baRaTuriam, z. cqitiSvilma, akademiis wevr-korespondentma p. koRuaSvilma, akademikosma g.jafariZem.

      Sexvedraze Semajamebeli sityviT gamovida ministri oTar danelia, romelmac uaRresad kompetenturad isaubra saministros gegmebze, im gamowvevebsa da RonisZiebebze, rasac uaxloes periodSi gegmavs saministro. ministris gamosvlaSi naTlad gamoikveTa saministros pozicia, rom mecnierebis gareSe soflis meurneobis ganviTarebis perspeqtivebi bundovania, amitom mTeli Zalisxmeva warimarTeba saministrosa da akademiis erToblivi muSaobisken  mTel rig sakvanZo sakiTxebSi. aRiniSna agreTve, rom gaformdeba am or uwyebas Soris urTierT TanamSromlobis memorandumi,   am donis Sexvedrebs miecemaT sistematuri xasiaTi, mecnierebi miwveulni iqnebian saministros komisiebsa da sabWoebSi, isini aqtiur monawileobas miiReben qveynisaTvis mniSvnelovani dokumentebis SeqmnaSi,  gaZlierdeba mecnierebis roli fermerTa momzadeba-gadamzadebis saqmeSi da a.S.

      akademiis prezidentma akad. g. aleqsiZem akademiis saxeliT madloba gadauxada ministrsa da saministros warmomadgenlebs SexvedraSi monawileobisa-Tvis da miesalma saministros iniciativas, rom gamoiyenos Rvawlmosili agrarikos mecnierebis potenciali soflis meurneobis nebismier dargSi, rasac Tavis mxriv mxars uWers saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mTliani Semadgenlobac, romelic mzad aris saministrosTan erToblivi TanamSromlobisaTvis.

 

Sexvedris gaxsna - akademiis prezidenti akad. g. aleqsiZe

 

saqarTvelos soflis meurneobis ministri o. danelia da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti,

akad. guram aleqsiZe.

 

 ministris moadgile i. nozaZe, ministri o. danelia da akademiis prezidenti, akad. guram aleqsiZe.

 

 ssmm akademiis wevrebis Sexvedra ministrTan.

 

Sexvedris Semdeg - ssmm akademiis vice-prezidenti akad. g. jafariZe, ministri o. danelia, akad. g. margvelaSvili, akad. j. kacitaZe, akad. z. cqitiSvili, akad. r. maxarobliZe.

informacia

     2014 wlis 26 dekembers Catarda saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademiuri sabWos sxdoma, sadac sxva sakiTxebTan erTad mosmenili iqna akademiis wevr-korespondentebis g. nikoleiSvilis da e. SafaqiZis moxseneba Temaze: „sainvesticio proeqti - meabreSumeobis sakvebi bazis, abreSumis parkis warmoebis da kustaruli rewvis etapobrivi aRdgena xonis raionSi“. proeqtis avtorebi arian ssmm akademiidan akademikosebi g. jafariZe da T. kunWulia, akademiis wevr-korespondentebi g. nikoleiSvili (xelmZRvaneli) da e. SafaqiZe, akad. doqtorebi n. baramiZe da e. WolaZe, xonis municipaliteti.

     akademiuri sabWos wevrebis garda ganxilul sakiTxze sxdomas eswrebodnen akademikosi n. WiTanava (proeqtis recenzenti), xonis da martvilis sainformacio-sakonsultacio samsaxurebis ufrosebi badri baxtaZe da akademiuri doqtori merab qvarcxava, soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi centris wamyvani specialisti meabreSumeobis dargSi n. baramiZe, saqarTvelos agraruli universitetidan akademiuri doqtorebi gujabiZe, T. dalaliSvili, z. wyaruaSvili, m. xuciSvili.

     sainvesticio proeqtis ganxilvaSi monawileoba miiRes akad. n. WiTanavam, akad. o. qeSelaSvilma, akad. T. kunWuliam, xonis warmomadgenelma m. baxtaZem, martvilis warmomadgenelma m. qvarcxavam, akad. doqt. n. baramiZem da T. dalaliSvilma. gamomsvlelebma aRniSnes, rom misasalmebelia am tipis konkretuli sainvesticio proeqtebis damuSaveba da misi ganxorcieleba saqarTvelos soflis meurneobis saministrom sxva uwyeebTan erTad unda ganaxorcielos.

     sainvesticio proeqtis ganxilva Seajama akademiis prezidentma akad. g. aleqsiZem, romelmac aRniSna, rom warmodgenili proeqti saqarTveloSi meabreSumeobis aRdgenis pirveli nabijia, sworad aris SerCeuli xonis raioni, romelsac meabreSumeobis dargSi didi tradiciebi da gamocdileba aqvs. magram aseve dasazustebelia xonis raionis yofili meabreSumeobis meurneobis momavali saqmianoba, vinaidan gasarkvevia misi iuridiuli uflebebi. aseve aucilebelia, rom proeqti gadaeces saqarTvelos sapatriarqos, romelic dResac agrZelebs meabreSumeobis aRdgena-aRorZinebis mniSvnelovan RonisZiebebs da mizanSewonili iqneba, rom xonis meabreSumeobis meurneobis da misi nakveTebiT dainteresdes soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi centri. akademiurma sabWom miiRo Sesabamisi dadgenileba, romelic reagirebisaTvis gadaegzavna soflis meurneobis saministros da xonis municipalitets.

 

  ganxilva 1proeqtis ganxilva akademiis akademiur sabWoze.

  ganxilva 2proeqtis xelmZRvaneli, akademiis wevr-korespondenti giorgi nikoleiSvili.

 ganxilva 3xonis sainformacio-sakonsultacio samsaxuris ufrosi badri baxtaZe

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com